Číslo patentu: 281174

Dátum: 11.12.2000

Autor: Thal Hermann

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Napínací zväzok s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi napínacími členmi spoločne obklopenými plášťom (3) z plastu, pričom plášť (3) z plastu vypĺňa medzipriestory (6) klinového prierezu zvonka obmedzené vonkajšími napínacími členmi. Napínacie členy sú pritom vytvorené ako pramene (1), ktoré sú jednotlivo vybavené tukom, pričom plášť (3) z plastu obklopuje pramene (1) vybavené tukom z vonkajšej strany.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka napínacieho zväzku z navzájom rovnobežne prebiehajúcich a plášťom zplastu tesne obklopených, jednotlivo materiálom schopným kĺzania povlečených napinacích členov, pričom materiál plášťa pri vytvorení pozdĺžnych mostíkov vnikne aj medzi napinacie členy.Doteraz sa napínacie zväzky uvedeného typu vyrábali tak, že pramene alebo drôty sa jednotlivo vybavovali povlakom zo syntetickej živice, napríklad polyetylćnu,povlakom maziva alebo galvanickým povlakom a až potom sa vytvárali z týchto členov napinacie zväzky. Je rovnako známe galvanicky povliekať alebo mazivom povliekať lanká alebo drôty pred ich povliekaním syntetickou živicou. Lanka alebo drôty tohto typu sa môžu v povlaku zo syntetíckej živice pohybovať. Nevýhody spájania týchto laniek alebo drôtov do napínacieho zväzku spočívajú predovšetkým v tom, že sa vytvára napínací zväzok pomeme veľkej hrúbky. Ďalej je známy postup, pri ktorom sa členy. ako tyče, drôty alebo lanká, ukladajú jednotlivo alebo vo zväzkoch do rúrok z povlakového materiálu alebo zo syntetickej živice a zvyšný priestor medzi jednotlivými členmi a rúrkou sa potom vyplni napríklad cementom alebo látkami, ktoré zostávajú vplastickom stave vtlačením týchto materiálov do trubice pred napínanim, prípadne po ňom.Na svojom konci sú napinacie členy vybavené kotvovými prostriedkami, aby sa mohlo vykonať napnutie. Tieto prostriedky je možné uložiť dovnútra alebo mimo štmktúry. V druhom ztýchto prípadov je nutné obalový materiál zvoliť tak, aby nepodliehal korózii.Nevýhody známych postupov spočívali prevažne vnutnosti tejto ochrany proti korózii, ktorá zvyšovala náklady a predlžovala výrobu. Zanedbateľné nie je ani riziko nedostatočnej ochrany pred koróziou. Ďalej vznikajú zraniteľné miesta, hlavne Vprípade ohybu, na ktorom dochádza k zvýšenému treniu pri napínani, a tým i k strate pevnosti. Hlavne môže dochádzať skôr k únave materiálu.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť napínací zväzok,ktorý by bol bez uvedených nevýhod pri zmenšení priestorových nárokov na tento zväzok. Okrem toho by malo byť možne tento napínací zväzok ľahšie vyrobiť.Vprípade káblov na elektrické inštalácie je známe obaľovanie niekoľkých izolovaných vodičov spoločným povlakom zo syntetickej živice. Tieto káble však nie sú určené na vystuženie betónu a okrem toho vodiče v vnútri týchto káblov neprebiehajú rovnobežne, ale sú navzájom spletené. Obaly laniek alebo drôtov je možné výhodne nanášať vytláčacím zariadením spolu s materiálom zaisťujúcim ochranu proti korózii a/alebo klzný pohyb prvkov v obale. Ide napríklad o mazivo a/alebo galvanický povlak, a/alebo tenký povlak tvrdej syntetickej živice. Tieto povlaky sa nanášajú na jednotlivé členy pred ich spoločným pokrytím vrstvou syntetickej živice.Pri nanášaní syntetickej živice sa často stáva, že lanká alebo drôty sú uložené takým spôsobom, že syntetické živica môže preniknúť medzi lanká alebo drôty. Potom je zväzok stláčaný, aby sa dosiahol požadovaný malý priemer. Vtomto pripade sa môže stať, že povlak nebude mať presne požadovaný prierez.Pri tomto napínacom zväzku sa môžu tiež vyskytovať problémy pri ich ohýbaní a navíjaní. Pri použití tvrdšejsyntetickej živice alebo pri hrubšej vrstve mäkkej živice tam, kde sa požaduje bezpečnejšia ochrana lanka povlakom, môže dôjsť pri silnom ohnuti k príliš veľkému namáhaniu, a tým k poškodeniu povlaku alebo nie je možné napínací zväzok navinút na požadované malé rozmery, ako sa to zvyčajne pri doprave žiada.Vynález si kladie za úlohu odstrániť uvedené nevýhody spojené s výrobou uvedeného napínacieho zväzku.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť napínací zväzok,ktorý by bol bez uvedených nevýhod pri zrnenšení priestorových nárokov na tento napínací zväzok. Okrem toho by malo byť možne výrobné náklady na tento napínací zväzok znížiť.Vynález rieši uvedené úlohy tým, že vytvára napínací zväzok s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi napinacími členmi spoločne obklopenými plášťom z plastu, pričom plášť z plastu vypĺňa medzipriestory klinovćho prierezu zvonka obmedzené vonkajšími napínacimi členmi, ktorého podstatou je, že napinacie členy sú vytvorené ako pramene,ktoré sú jednotlivo vybavené tukom, pričom plášť z plastu obklopuje pramene vybavené tukom z vonkajšej strany.Podľa výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu pramene vedľa seba ležiace sú spoločným povlakom obklopené do zväzku, pri ktorom plášť medzi prameňmi tvorí mostík.Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu vnútomé priestory medzi prameňrni sú aspoň čiastočne vyplnené tukom.Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu jednotlive napínacie členy prameňa sú jednotlivo vybavené galvanickým povlakom.Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu napínacie členy prameňa sú jednotlivo vybavené povlakom z tvrdého plastu.Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu pramene sú vybavené niekoľkými nad sebou usporiadanými povlakmi z plastu.Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu pramene sú vybavené vnútomým povlakom z mäkkého plastu a vonkajším povlakom z plastu tvrdšieho ako je plast vnútomého povlaku.Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu medzi aspoň dvoma povlakmi je uložená vrstva klzného prostriedku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je znázomený na výkresoch, kdena obr. l je znázomený v priereze napínací zväzok podľa doterajšieho stavu techniky, v ktorom sú jednotlivé pramene obalené povlakom z plastickej hmoty, na obr. 2 a 3 sú znázomené prierezy rôznymi napínacimi zväzkami podľa predloženého vynálezu, na obr. 4 až 9 sú znázomenć prierezy ďalšími vyhotoveniami napinacieho zväzku podľa predloženého vynálezu ana obr. 10 je znázomené vyhotovenie konca takéhoto napinacieho zväzku vrátane jeho zakotvenia.Na obr. l je znázomené známe vyhotovenie napínacieho zväzku. Napinací zväzok obsahuje jednotlivé napínacie členy vytvorené ako pramene l, ktoré sú jednotlivo vybavené povlakom 2 zo syntetickej živice. V znázomenom príklade je upravených šesť prameňov l okolo stredového prameňa 1 navzájom rovnobežne. Takýto napínací zväzok zaberá veľký priestor vmľadom na to, že povlak 2 zo syntetiekej živice je nanášaný na jednotlivé pramene l, 1.Napinací zväzok znázomený na obr. 2 je rovnako tvorený prameňmi l, ktoré prebiehajú navzájom rovnobežne. Tieto pramene l boli vybavené povlakom 3 vstrekovaním,výhodne vstrekovaním mäkkej syntetickej živice, napriklad polyetylénu. Povlak bol nanesený vcelku vytláčacím zariadením. Syntetická živica vytvára povlak 3 a súčasne preniká do medzier medzi prameňmi l. Pred nanesením povlaku 3 z mäkkej syntetickej živice môžu byť pramene l suché,ale môžu byť tiež vybavené povlakom 4, napríklad mazivom proti korózii, tvrdou syntetickou živicou alebo galvanicky nanesenou zliatinou. Tento povlak, hlavne v prípade,že ide o mazivo, môže rovnako vypĺňať vnútomú dutinu medzi jednotlivými prameňmi 1.Na obr. 2 je rovnako znázomený stredný prameň 1, okolo ktorého sú usporiadané ďalšie pramene l. Je možné použiť akékoľvek množstvo vrstiev prameňov l.Na obr. 3 je napínací zväzok z TOVDOĎCŽIC uložených prameňov l vybavený vnútomým povlakom 3 a vonkajším povlakom 5. Povlaky 3 a 5 sa výhodne nanášajú použitím dvoch vytláčacích zariadení. Je výhodné najprv vyplniť dutinu medzi prameňmi l tak, aby vzdialenosť medzi prameňmi l bola väčšia ako vdokončenom výrobku a aby syntetické živica tiež prenikla do dutiny medzi stredným prameňom l a vonkajšími prameňmi 1. Potom sa pramene 1, l stlačia na čo najmenší priemer.V druhom výrobnom kroku sa nanáša vonkajší povlak 5, takže vznikne napinací zväzok s kruhovým prierezom.syntetické živice na vnútomý povlak 3 a na vonkajší povlak 5 sa volia podľa požadovaných vlastností povlečeného napínacieho zväzku. Je možné vyrobiť oba povlaky 3,5 ztej istej syntetickej živice alebo môže byť vnútorný povlak 3 z mäkšej syntetickej živice ako vonkajší povlak 5. Nanášaníe povlakov 3, 5 sa výhodne vykonáva postupne v dvoch vytláčacích zariadeniach zaradených za sebou. Do rámca predloženého vynálezu patrí i prípad, ked vnútorný povlak 3 je vyrobený ztvrdšej syntetickej živice ako vonkajší povlak 5.Medzi vnútomým povlakom 3 a vonkajším povlakom 5 môže byť tiež uložená vrstva maziva alebo je možné vrstvu maziva uložiť medzi vonkajší povlak 5 a ďalší súosový povlak. Toto usporiadanie umožňuje počas napínania pohyb napínacieho zväzku vnútri uvedeného ďalšieho súosového povlaku. Tento ďalší súosový povlak je rovnako možné nanášať vytláčacím zariadením.Často je potrebné uložiť niekoľko prameňov 1 vedľa seba. V tomto prípade môžu byť pramene l obalené obalom 4 a potom spojené do pásu syntetickou živicou. Na obr. 4 je pás tvorený dvoma prameňmi 1 a na obr. 5 a 6 je tvorený štyrmi prameňmi l. Na obr. 6 je znázomený pás s povlakom odlišným od povlaku použitého na obr. 5. Vo vyhotoveniach podľa obr. 4 až 6 sú pramene 1 navzájom oddelené pozdlžnymi pruhmí 7.Je rovnako možné uložiť pramene 1 bezprostredne vedľa seba, takže pruhy 7 nebudú použité.Okrem uloženia prameňov l do pásov je možné použiť ešte iné prierezy výsledného napínacieho zväzku, ako je znázomenć na obr. 7 až 9.Do rámca vynálezu patri celé množstvo napínacích zväzkov s rôznymi prierezmi a vybavených rôznymi povlakmi. Tiež počet vrstiev maziva medzi jednotlivými povlakmi nieje nijako obmedzený.Opísané usporiadanie umožňuje dosiałuiuť akýkoľvek potrebný prierez napínacieho zväzku, pričom napinací zväzok vždy zaberá pomeme malý priestor tak v štruktúre stavby, ako na ich vonkajších stenách.Namiesto prameňov l je možné tiež použiť jednotlivé drôty, ktoré rovnako možno spájať do napínacieho zväzku uvedeným spôsobom. Tiež tieto jednotlivé drôty je možné vybaviť pred nanesenim povlaku z mäkkej syntetickej živice galvanickým povlakom, povlakom maziva alebo povlakom z tvrdej syntetickej živice.Na zakotvenie sa konce takto vyrobeného napínacieho zväzku zbavia povlakov zo syntetickej živice a povrchy prameňov alebo drôtov sa očistia. Potom je možné ich zväzovať, spájať svorkami a zabetónovať.Na zakotvenie prameňov je moáié koniec napínacieho zväzku rozdeliť napríklad tak, ako je to znázomené na obr. 10 a každý jednotlivý koniec prameňa alebo drôtu je možné vybaviť jeho vlastným zakotvovacím prostriedkom 8. Je tiež možr 1 é zakotviť oba konce na spoločnej doske. Hoci je na obr. 10 znäzomený iba napínací zväzok z dvoch prameňov, je možné rovnakým spôsobom postupovať pri napínacom zväzku s väčším počtom prameňov.Napinací zväzok podľa vynálezu je možne použit uapríklad na predpätie nosných konštrukcií s napínacími členmi uloženými vnútri alebo mimo alebo ako diagonálny kábel napríklad v pripade závesných konštrukcií. Jeho výhoda tíež spočíva tom, že je možné ho upraviť na akýkoľvek priebeh.l. Napinací zväzok s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi napínacími členmi spoločne obklopenými plášťom (3) z plastu, pričom plášť (3) z plastu vypĺňa medzipriestory(6) klinovćho prierezu zvonka obmedzené vonkajšími napínacími členmi, vyznačujúci sa tým, že napínacie členy sú vytvorené ako pramene (l), ktoré sú jednotlivo vybavené tukom, pričom plášť (3) z plastu obklopuje pramene (l) vybavené tukom z vonkajšej strany.2. Napinací zväzok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pramene (l) vedľa seba ležiace sú obklopené spoločným povlakom (4) do zväzku, pri ktorom plášť medzi prameňmi (l) tvorí mostík (7).3. Napinací zväzok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútomé priestory (9) medzi prameňmi sú aspoň čiastočne vyplnené tukom.4. Napinací zväzok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jednotlivé napínacie členy prameňa (l) sú jednotlivo vybavené galvanickým povlakom.5. Napinací zväzok podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že napínacie členy prameňa (l) sú jednotlivo vybavené povlakom z plastu.6. Napinací zväzok podľa nárokov l až 5, v y z n a č u j ú ci s a ty m , že pramene (l) sú vybavené niekoľkými nad sebou usporiadanými povlakmi z plastu.7. Napinací zväzok podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pramene (l) sú vybavené vnútorným povlakom z plastu a vonkajším povlakom z plastu,ktorý je tvrdši ako plast vnútomého povlaku8. Napínací zväzok podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že medzi aspoň dvoma povlakmi je uložená vrstva klznćho prostriedku.

MPK / Značky

MPK: E04C 5/08, B21F 45/16

Značky: zväzok, napínací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-281174-napinaci-zvazok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Napínací zväzok</a>

Podobne patenty