Imidazopyridíny, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R0 je metyl alebo hydroxymetyl, R1 označuje 1-4C-alkyl, R2 je 1-4C-alkyl, R3 označuje 1-4C-alkoxy a A je O (kyslík) alebo NH, a ich soli. Tieto látky sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na prevenciu a liečbu gastrointestinálnych porúch.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových ímidazopyridínov, ktoré sú určené na použitie vo farmaceutickom priemysle ako aktívne látky na výrobu farmaceutických prípravkov, Doterajší stav technikyEurópska patentová prihláška EP-A-O 033 094 opisuje imidazol,2-apyridíny, ktoré majú v polohe 8 arylový substituent, ktorým je výhodne fenylový, tienylový alebo pyridylový radikál alebo fenylový radikál, ktorý je substituovaný chlórom, Íluórom, metylom, tercbutylom, triiluórmetylom, metoxy skupinou alebo kyano skupinou. Arylové radikály uvedene ako zvlášť zaujímavé v EP-A-O 033 094 sú radikály fenylu, o- alebo p-tluórfenylu, p-chlórfenylu a 2,4,6-tri- metylfenylu, z ktorých sú zvlášť výhodné radikály fenylu, o- alebo p-fluórfenylu a 2,4,6-trimetylfenylu. Európske patentové prihlášky EP-A-O 204 285, EP-A-O 228 006, EP-A-O 268 989 a EP-A-O 308 917 opisujú imidazo 1,2-apyridíny, ktoré majú v polohe 3 nenasýtený alifatický radikál, zvlášť (substituovaný) alkinylový radikál. Európska patentová prihláška EP-A-O 226 890 opisuje imidazol,2-apyridiny, ktoré sú substituované v polohe 8 alkenylovým, alkiuylovým alebo cykloalkylalkylovým radikálom.Zistilo sa, že imidazopyridíny, ktoré sú opisanć podrobne v tomto dokumente a ktoré sa líšia od imidazopyridinov doteraz známych, zvlášť V substitúcii V polohe 3 alebo 8,majú prekvapujúco. a zvláštne výhodne vlastnosti.Vynález sa týka zlúčenín všeobecného vzorca (I) (na zozname vzorcov), jí N 5 lItR 0 je metyl alebo hydroxymetyl,R 1 je l-4 C-alkyl, R 2 je l-4 C-alkyl, R 3 je 1-4 C-alkoxy a1-4 C-Alkyl predstavuje nerozvetvené alebo rozvetvené alkylové radikály s 1 až 4 uhlíkovými atómami. Príkladmi,ktoré môžu byť zmienené, sú butylový, izobutylový,sekbutylový, terobutylový, propylový, izopropylový,etylový a zvlášť metylový radikál.1-4 C-Alkoxy predstavuje kysllkový atóm, na ktorý je naviazaný jeden z uvedených l-4 C-alkylových radikálov. Výhodný je metoxy radíkál.Vhodne soli na zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú výhodne všetky kyslé adičné soli. Zvláštna zmienka sa môže urobiť o farmakologicky kompatibilných soliach anorganických a organických kyselín, ktoré sa obvykle používajú vo farmaceutickej technológii. Farmakologicky nekompatibilné soli, ktore môžu byt napríklad východiskovýmí produktmi procesov prípravy látok podľa tohto vynálezu v priemyselnom meradle, sa premenia na farmakologicky kompatibilné soli procesmi známymi odbomíkom v tejto oblasti. Vhodné sú vo vode rozpustnć a vo vode nerozpustné kyslá adičné soli s kyselinami, ako sú napríklad kyselina chlorovodiková, kyselina bromovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina sírová, kyselina octová, kyselina citrónová, kyselina D-glukónová, kyselina benzoová, kyselina 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoová, kyselina maslová, kyselina sulfosalicylová,kyselina maleínová, kyselina laurová, kyselina jablčná,kyselina fumárová, kyselina jantárová, kyselina šťaveľová,kyselina vínna, kyselina embónová, kyselina stcárová,kyselina loluénsulfónová, kyselina metánsulfónová alebo kyselina 3-hydroxy-2-nañoová, kyseliny sú použité na prípravu solí V pomere množstiev, ktorý je ekvimolámy alebo od neho odlišný v závislosti od toho, či kyselina je jednosýtna alebo víacsýma, a v závislosti od toho, aká sol je požadovaná.Príkladmi výhodných zlúčenín, ktoré možno spomenúť sú tieto 3-hydroxymetyl-8-(2-metoxykarbonylamino-ó-metyl-benzylamino)-2-metylímidazo l ,Z-ajpyridín, 3-hydroxymetyl~ 8-(2-metoxykarbonylamino-6-metylbenzyloxy)-Z-metylimidazo-l,2-apyridín, S-(Z-metoxykarbonylamino-ó-metylbenzylamino)-2,3-dimetylimidazol,2-apyridln a 8-(2-metoxykarbonylamino-ő-metylbenzyloxy)-2,3-dimetylimidazol,2-apyridín a ich soli.Vynález sa ďalej týka spôsobu prípravy imidazopyridinov všeobecného vzorca (l) a ich solí. Spôsob zahŕňaa) prípravu zlúčenín všeobecného vzorca (l), v ktorom R 0 je hydroxymetyl, redukciou zlúčenín všeobecného vzorcab) prípravu zlúčenín všeobecného vzorca (I), V ktorých R 0 je metyl, reakciou zlúčenín všeobecného vzorca (III) (pozri pripojený list vzorcov), v ktorom Rl a A majú uvedené významy so zlúčeninami všeobecného vzorca (IV) (pozri pripojený zoznam vzorcov), V ktorom R 2 a R 3 majú uvedené významy a X je atóm halógenu alebo metánsulfonyloxy skupinu, alebo zahŕňac) prípravu zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R 0 je metyl, reakciou zlúčenín všeobecného vzorca (V) (pozri pripojený list vzorcov), v ktorom R 1, R 2 a A majú uvedené významy, so zlúčeninami všeobecného vzorca (VI) (pozri pripojený zoznam vzorcov), v ktorom R 3 má uvedené významy a Y je atóm halogénu, SK 280822 B 6a prípadne zahŕňa nasledujúcu premenu výsledných zlúčenín všeobecného vzorca (l) na ich soli alebo zahŕňa nasledujúce uvoľnenie zlúčenín všeobecného vzorca (I) z výsledných soll týchto zlúčenín všeobecného vzorca (I).Redukcia zlúčenín všeobecného vzorca (Il) sa uskutočňuje spôsobom známym odborníkom v tejto oblasti. Používajú sa incrtné rozpúšťadlá, napríklad nižšie alifatické alkoholy, napriklad s použitím vhodných hydridov, ako je napríklad hydridoboritan sodný, ak je to požadované, s prídavkom vody.Reakcia látok Ill s látkami IV sa uskutočňuje spôsobom známym odbomíkom v tejto oblasti, napríklad analogickou aplikáciou spôsobov, ako sú spôsoby, ktoré sú napríklad opísané v Európskych patentových prihláškach EP-A-O 033 094 a EP-A-O 308 917. Vhodnou odchádzajúcou skupinou je napriklad halogenový atóm (výhodne chlór alebo bróm) alebo metánsulfonyloxy skupina. Reakcia je výhodne uskutočňovaná v prítomnosti bázy (napríklad anorganického hydroxidu, ako je napríklad hydroxid sodný, alebo anorganického uhličitanu, ako je napríklad uhličitan draselný,alebo organickej dusíkatej bázy, ako je napríklad trietylamin, pyridín, kolidín, alebo 4-dimety 1 aminopyridln), pričom priebeh reakcie môže byť spojený s pridaním katalyzátorov, ako je napríklad jodid alkalického kovu alebo tetrabutylamóniumbromid.Reakcia látok V s látkami Vl sa uskutočňuje tiež spôsobom známym skúseným odbomíkom v tejto oblastí,ako je obvyklé na prípravu aromatických uretánov,výhodne reagovaním látok V s halogčnfonniátmi (Y je halogćn), ako sú napríklad chlórforrniáty, v inertnom rozpúšťadle. Reakcia sa výhodne uskutočňuje v prítomnosti reagentov na viazanie kyseliny (akceptor protónov). Ako akceptory protónov môžu byť zmienené napríklad uhličitany alkalických kovov (ako je napríklad uhličitan draselný), alebo hydrogénuhličitany (ako je napríklad hydrogénuhličitan sodný), alebo terciámych amínov (ako je napríklad trietylamín).Potrebný je skúsený odbomík, pretože na vykonanie spôsobu prípravy sa vyžadujú jeho znalosti špecifických reakčných podmienok.Látky podľa tohto vynálezu sa izolujú a čistia spôsobom, ktorý je sám osebe známy, napríklad takým spôsobom, že rozpúšťadlo sa odstráni za vákua a výsledný zvyšok sa rekryštalizuje z vhodného rozpúšťadla alebo sa podrobí jednej z konvenčných čistiacich metód, napríklad kolónovej chromatograñi na vhodnom nosičovom materiáli.Kyslé adične soli sa získajú rozpustením voľnej bázy vo vhodnom rozpúšťadle, napriklad chlórovanom uhľovodíku, ako je napríklad dichlórmetán alebo chloroform,alebo nižšom alifatickom alkohole (etanol, izopropanol),ketóne, ako je napríklad acetón, alebo éteri, ako je napríklad tetrahydrofurán, diizopropyléter, ktorý obsahuje požadovanú kyselinu, alebo ku ktorému sa požadovaná kyselina potom pridá.Soli sa izolujú filtráciou, prezrážaním, zrážanim s nerozpúšťadlom adičnej soli alebo odparením rozpúšťadla. Výsledné soli môžu byť prememené alkalizovaním,napríklad s vodným roztokom amoniaku, na voľné bázy,ktoré môžu byť naopak premenené na kyslé adičné soli. Týmto spôsobom je možné premeniť farmakologicky nekompatibilnć kyslé adičné solí na farmakologicky kompatibilné kyslé adičnć soli.Východiskové látky II môžu byť pripravené spôsobom,ktorý je sám osebe známy, napríklad reagovaním látok VlI s látkami VIII (pozri zoznam vzorcov), v ktorom R 1, R 2,R 3 a A majú uvedené významy a X je vhodná odchádząjú ca skupina, napríklad halogénový atóm (výhodne chlór alebo bróm), alebo analogickou aplikáciou spôsobov, ako sú spôsoby, ktoré sú napríklad opísané v Európskych patentových prihláškach EP-A-O 033 094 a EP-A-O 308 91 7.Východiskové látky III sú známe z Európskej patentovej prihlášky EP-A-O 299 470, Východiskové látky lV sú známe z Európskej patentovej prihlášky EP-A-O 308 9 l 7.Východiskové látky V môžu byť pripravené spôsobom,ktorý je sám osebe známy, zo zodpovedajúcich nitrozlúčenín redukciou. Nitrozlúčeniny samotné môžu byť pripravené z látok III a vhodných nitrozlúčenín zodpovedajúcich látkam IV.Nasledujúce príklady slúžia na vysvetlenie podrobností prípravy látok podľa tohto vynálezu. Príklady zvlášť slúžia na príkladný opis reakcií podľa variantov spôsobu prípravy a, b a c, ako aj prípravy vybratých východiskových látok. Podobne môžu byť analogickým spôsobom alebo spôsobom známym skúseným odbomíkom aplikovaním obvyklých pracovných technik pripravené ďalšie látky so vzorcom (l) ako aj ďalšie Východiskové látky, ktorých priprava nie je opísaná explicitne. Skratka LT znamená laboratómu teplotu, h znamená hodinu(y), t. t. znamená teplotu topenia, rozkl. značí rozklad.hydrídu sodného V l 0 ml suchého tetrahydrofuránu sa pridala do roztoku 2 g 8-amino-3-formyl-2-metylimidazol,2-apyridínu v 40 ml suchého tetrahydrofuránu pri LT. Krátke zahrievaníe na 50 °C je nasledované prudkým uvoľnením plynu. Po ukončení uvoľňovania plynu sa zmes ochladila na 0 °C a po kvapkách sa pridal roztok 3,9 g 2-metoxykarbonylamino-ő-metylbenzyl bromidu v 40 ml suchého tetrahydrofuránu. Zmes sa ďalej zahrievala na S 0 °C a udržiavala sa pri tejto teplote počas 3 h. Potom sa vyliala do ľadovej vody, neutralizovala s malým množstvom zriedenej kyseliny chlorovodíkovej a štyrikrát sa extrahovala s etylacetátom. Spojené organické fázy sa premyli vodou a sušili nad síranom sodným. Rozpúšťadlo sa odstránila za vâkua a tmavohnedý viskózny zvyšok sa chromatografoval na silikagéli (etylacetatzpetrolćter 1 1 ako eluent). Rekxyštalizácia z izopropanolu poskytla 2,5 g látky z názvu tohto prikladu st. t. 188 až 190 °C (rozkl.).2 g 3-formyl-S-(Z-metoxykarbonylamino-ó-metylbenzylamino)-2-metylimidazo 1,2-apyridínu sa suspendovali v 30 ml metanolu pri LT, po častiach sa pridalo 0,2 g hydridoboritanu sodného a zmes sa premiešavala pri LT počas l h. Potom sa polovica rozpúšťadla odstránila za vákua, zvyšok sa vylial do ľadovej vody a zmes sa neutralizovala s niekoľkými kvapkami zriedenej kyseliny chlorovodikovej a štyrikrát sa extrahovala s etylacetátom. Spojené organické fázy sa premyli s vodou a sušili nad síranom sodným. Rozpúšťadlo sa odstránílo za vákua. zostávajúci žltkastý zvyšok po nejakom čase úplne skryštalizuje. Rekryštalízácía z etylacetátu poskytla 1,3 g látky z názvu tohto piikladu s t. t. 170 až 172 °C.2,6 g 3-formyl-B-hydroxy-Z-metylimidazo 1,2-apyridinu sa rozpustilo V 50 ml suchého acetonitrilu s vylúčením vlhkosti pri 50 °C a po ochladení na LT sa pridalo 2,8 g obchodného íluoridu draselnćho (50 hmotnostných) na silikagéli (napríklad Celidm). Po kvapkách sa pridal roztok 3,6 g Z-metoxykarbonylamino~ 6-mety 1 benzy 1 bromidu V 50 m 1 suchého acetonitrilu a zmes sa zahrievala na 70 °C počas 6 h. Po ochladení na LT sa zmes vyliala do ľadovej vody, pH sa upravilo na hodnotu 9 s niekoľkými kvapkami roztoku 6 mol/l hydroxidu sodného a zmes sa extrahovala etylacetátom. Spojené organické fázy sa premyli vodou a sušili nad síranom sodným. Odstránenie rozpúšťadla za vákua a premiešavanie v malom množstve studeného metanolu poskytlo 3,2 g látky z názvu tohto príkladu s t. t. 196 až 198 °C.Analogicky k príkladu 2 sa získalo 2,1 g látky z názvu tohto príkladu s t. t, 185 až 187 °C z 3 g 3-formyl-8-(2-metoxykarbonylamino-6-metylbenzyloxy)-2-metylimidazo 1,2-apyridínu a 400 mg hydridoboritanu sodného.4,5 g jodidu sodného a 6,63 g suchého uhlíčitanu sodného sa pridalo do roztoku 4,03 g S-amino-ZJ-dimetylimidazo 1,2-apyridínu a 6,41 g Z-metoxykarbonylamino-ó-metylbenzyl chloridu v 400 ml suchého acetónu a zmes sa zahrievala pod refluxom počas 6 h. Po ochladení na LT sa pridalo 400 m 1 vody a acetón sa oddestiloval za vákua vytvoreného vodnou vývevou. Vodný zvyšok sa potom extrahoval do trikrát po 200 ml etylacetátu. Spojené organické extrakty sa premyli s 300 m 1 vody, vysušili nad sĺranom horečnatým, a potom skoncentrovali. Zvyšok sa čistil chromatograñou na silikagéli (toluén/dioxan 9 1 ako eluent). Frakcie s Rf 0,2 sa skoncentrovali, a potom rekryštalizovali z diizopropylétem. Izolovalo sa 4,71 g (56 ) látky z názvu tohto príkladu s t. t. 136 až 138 °C. a) Reakciou látky z názvu tohto príkladu rozpustenej v acetóne s 12 mol/l kyselinou chlorovodíkovou sa získal hydrochlorid látky z názvu tohto príkladu s t. t. 211 až 212 °C(rozkl.). b) Reakciou látky z názvu tohto príkladu rozpustenej v tetrahydrofuráne s kyselinou metánsulfónovou sa získal metánsulfonát látky z názvu tohto príkladu s t. t. 181 až 182 °C (rozkl.). c) Reakciou látky z názvu tohto príkladu rozpustenej v acetóne s kyselinou fumárovou sa ziskal hemifumarát látky z názvu tohto príkladu s t. t. 191 až 192 C (rozkl.).Roztok 9,5 g 2-metoxykarbonylamino-ó-metylbenzyl chloridu v 150 m 1 suchého acetonitrilu sa po kvapkách pridal pri LT do suspenzie 7,2 g 8-hydroxy-ZJ-dimetylimidazo 1,2-a-pyrid 1 nu v 130 ml suchého acetonitrilu, ku ktorému sa pridalo 8 g obchodného íluoridu draselného (50 hmotnostných) na silikagéli (napríklad Celitm). Zmes sa zahrievala na 70 °C počas 9 h. Po ochladení na LT sa mes vyliala do l l ľadovej vody a trikrát sa extrahovala etyla cetátom. Spojené organické fázy sa premyli destilovanou vodou a sušili nad síranom sodným. Po odstránení organickćho rozpúšťadla za vákua sa vyzrážaný zvyšok odfiltroval,premyl s malým množstvom etylacetátu a éteru a vysušil. Po rekryštalizácii z izopropanolu sa získalo 2,2 g látky z názvu tohto príkladu s t. t. 176 až 177 °C.Jodid sodný (15,0 g) a uhličitan sodný (31,0 g) sa pridal do roztoku 8-amino-2,3-dimety 1 imídazo 1,Z-ajpyridínu(14,7 g) a 6-metyl-2-nitrobenzyl chloridu (18,6 g) v acetóne (100 m 1) pri LT a zmes sa zahrievala pod refluxom počas 6 h. Po ochladení na LT a odparení rozpúšťadla sa zvyšok rozpustil v zmesi etylacetátu (200 ml) a vody (200 ml) a organické fáza sa oddelila. Po troch ďalších extrakciách s etylacetátom (100 ml) sa spojene organické extrakty vysušili nad síranom horečnatým a skoncentrovali na objem 80 ml. 12,1 g látky z názvu tohto príkladu kryštalizovalo ako slabožltá tuhá látka. Materský lúh sa odparil a zvyšok sa čistil chromatografiou na silikagéli (toluén/dioxáit 6 1 ako elucnt) a poskytol ďalších 14 g kryštalickćho materiálu. Po rekryštalizácii oboch frakcií z etylacetátu sa izolovalo 21,5 g (76 ) látky z názvu tohto príkladu s t. t. 160 až 162 °C.Látka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorý je opísaný v príklade 1, vychádzajúc z 8-amino-2,3-dimetylimidazo 1,Z-ajpyridínu (4,8 g), 2-terc.butoxykarbonylamino-G-metylbenzylchloridu (9,2 g), jodidu sodného (5,5 g) a uhličitanu sodného (8,0 g) v acetóne(250 ml). Čistenie chromatografiou na silikagéli (toluén/dioxán 20 l ako eluent) a kryštalizácia z diizopropyléteru poskytli 7,1 g (62 ) s t. t. 149 až 152 °C.Látka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorý je opisaný V príklade 7, vychádzajúc z 2,3-dimetyl-8-hydroxy-imidazo 1,2-apyridínu (1,6 g), 2-terc.butoxykarbonyl-amino-ő-metylbenzylchloridu (3,1 g), jodidu sodného (1,8 g) a uhličitanu sodného (2,7 g) V acetóne(350 m 1). Čistenie chromatografiou na silikagćli (toluén/dioxán 5 1 ako eluent) a kryštalizácia z cyklohexánu poskytli 3,0 g (78 ) st. t. 128 až 131 °C.Látka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorýje opísaný v príklade 7, vychádzajúc z 8-amino-3-formyl-2-metylimidazol,Z-ajpyridínu (4,0 g), 2-terc.butoxykarbonylamino-ó-metylbenzylchloridu (7,0 g), jodidu sodného (4,1 g) a uhličitanu sodného (6,1 g) v acetóne(250 ml). Čistenie chromatografiou na silikagéli (toluén/dioxán 9 1 ako eluent) a kryštalizácia z diizopropyléteru poskytli 7,3 g (81 ) s t. t. 210 až 212 °C.a) 4,77 g 8-benzyloxy-2-metylimidazo 1,2-apyridínu sa premiešavalo vo Vilsmeierovej zmesi 20 m 1 dimctylformamidu a 2,3 ml fosforylchloridu počas 2,5 h pri 60 °C a bolo spracované so zmesou ľad/voda a hydrogćnuhličitanom draselným obvyklým spôsobom. Získal sa 8-benzyloxy-2-metylimidazol,2-apyridín-Ľv-karboxaldehyd s t. t. 105 až 106 °C (z diizopropyléteru), ktorý sa debenzyloval podľa metódy Kaminski a spol., J. Med. Chem 28, 876b) Látka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorý je opísaný V príklade 7, vychádzajúc z 3-fonnyl-S-hydroxy-Z-metyl-imidazo-1,2-apyridínu (2,4 g), 2-terc.butoxykarbonylamino-ó-metylbenzylchloridu (4,2 g),jodidu sodného (2,5 g) a uhličitanu sodnćho (3,7 g) v acetóne (400 ml). Cistenie kryštalizáciou zo zmesi diizopropyléter/etylacetát poskytlo 4,4 g (80 ) s t. t. 189 až 191 °C.Roztok 8-(6-metyl-2-nitrobenzylamino)~ 2,3-dimetylimidazo 1,2-apyridínu (61 g) v metanole (5,5 l) sa opracoval s 15 g katalyzátora paládia na uhlí (5 ) a hydrogenoval pri atmosférickom tlaku počas 1,5 h pri LT. Katalyzátor sa odfiltroval a rozpúšťadlo sa odparilo. Zvyšok sa rozpustil vo vriacom etýlacetáte (2,7 l). Po ochladení na LT sa izolovalo 51 g (82 ) látky z názvu tohto príkladu s t. t. 206 až 208 °C.-2,3-dimetylimidazo,2-apyridín (6,7 g) sa po častiach pridal k zmesi kyseliny trifluóroctovej (30 ml) a anizolu(3 m 1) pri 25 až 30 °C. Po premiešavani počas 30 minút pri LT sa roztok pridal k zmesi ľad-voda (100 m 1), a potom sa opracoval s roztokom 6 mol/l hydroxidu sodnćho (75 m 1). Zrazenina sa odfiltrovala a čistila chromatogratiou na silikagéli (toluén/dioxán 8 1 1 ako eluent). Po kryštalizácii z etylacetátu sa izolovalo 3,1 g (62 ) látky z názvu tohto príkladu st. t. 206 až 208 °C.(5,0 g) a kyseliny trifluóroctovej (40 ml) a použitím postupu opísaného V príklade 12 (metóda B) sa získalo 3,57 g (96 ) látky z názvu tohto príkladu s t. t. 144 až 150 °C (rozkl.).(10 ml) sa pridal po kvapkách k roztoku 8-(2-amino-6-metylbenzylamino)-2,3-dimetylimidazo 1,2-apyridínu(0,98 g) v dichlónnetáne (50 ml) a premiešaval sa 18 h pri LT. Roztok sa potom extrahoval s nasýteným vodným roztokom hydrogénuhličitanu sodného (40 ml), premyl sa vodou (40 ml) a odparil. Zvyšok sa rekryštalizoval zo zmesi etylacetát/diizopropyléter. lzolovalo sa 0,32 g (26 ) látky z názvu tohto príkladu st. t. 208 až 210 C (rozkl.), Príklad 15 8-(2-Izobutoxykarbonylamino-ő-metylbenzylamino)-2,3-dimetylimidazo 1,2-apyridínLátka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorý je opísaný v príklade 14, vychádzajúc z izobutylchlórformiátu (0,3 g) a 8-(2-amino-6-mety 1 benzyla 1 nino)-2,3-dimetylimidazo 1,2-apyridínu (0,56 g) v dichlórmetáne (50 m 1). lzolovalo sa 0,22 g (29 ) látky z názvu tohto príkladu st. t. 144 až 146 °C.Látka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorý je opísaný V príklade 14, vychádzajúc z izopropylchlórformiátu (1,5 g) a 8-(2-arnino-6-metylbenzylamino)-2,3-dimetylimidazo 1,2-apyridínu (0,98 g) V dichlórmetáne (50 ml). lzolovalo sa 0,32 g (25 ) látky z názvu tohto príkladu.Látka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorý je opísaný v príklade 2, vychádzajúc z 8-(2-terc.butoxykarbonylamino-6-metylbenzylamino)-3-fonny 1-2-metylimidazol,2-apyridínu (0,15 g) a hydridoboritanu sodného (15 mg) v metanole. lzolovalo sa 0,12 g látky z názvu tohto príkladu s t. t. 102 až 104 °C.Látka z názvu tohto príkladu sa pripravila podľa postupu, ktorý je oplsaný v príklade 2, vychádzajúc z 8-(2-terc.butoxykarbonylamino-6-metylbenzyloxy)-3-formyl-2-metylimidazol,2-apyridínu (0,20 g) a hydridoboritanu sodnćho (19 mg) v metanole. lzolovalo sa 0,17 g látky z názvu tohto príkladu st. t. 140 až 142 °C.Látky so vzorcom (I) a ich soli majú cenné farmakologické vlastnosti, ktoré ich robia priemyselne využiteľnými, Zvlášť majú výslovnú inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny a vynikajúci ochranný účinok na žalúdok a čreva teplokrvných živočíchov. V tomto ohľade látky podľa tohto vynálezu majú vysokú selektivitu pôsobenia, pomerne dlhý čas pôsobenia, dobrú vnútomú účinnosť, neprítomnosť významných vedľajších účinkov a široký terapeutický rozsah.Pod ochranou žalúdka a čriev sa mieni v tomto spojení prevencia a liečenie gastrointestinálnych porúch,zvlášť gastrointestinálnych zápalových porúch a lćzií (ako sú napríklad žalúdočný vred, dvanástomikový vred, gastritída, funkčná gastropatia spôsobená hyperaciditou alebo liekmi), ktoré môžu byť spôsobené napriklad mikroorganizmami (napríklad Helicobacter pylorí), bakteriálnymi toxínmi, liekmi (napríklad niektorými protihorúčkovými a protireumatickýmí látkami), chemikáliami (napríklad etanolom), žalúdočnou kyselinou alebo stresovými situáciami.Vo svojich vynikajúcich vlastnostiach sa látky podľa tohto vynálezu prekvapivo osvedčilí ako zreteľne lepšie v rôznych modeloch, v ktorých sa určovali protivredové a antisekretorické vlastnosti, oproti látkam doteraz známym V tejto oblasti. Pre tieto vlastnosti sú látky so vzorcom (l) a

MPK / Značky

MPK: A61K 31/435, C07D 471/04

Značky: imidazopyridíny, farmaceutické, prostriedky, použitie, obsahom, spôsob, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-280822-imidazopyridiny-sposob-ich-pripravy-farmaceuticke-prostriedky-s-ich-obsahom-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imidazopyridíny, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie</a>

Podobne patenty