Spôsob čistenia vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií a zariadenie na jeho uskutočnenie

Číslo patentu: 280368

Dátum: 10.12.1999

Autor: Ilmasti Veikko

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob a zariadenie na čistenie vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií, pri ktorom sa vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá vedú do potrubia alebo ekvivalentného zariadenia, v ktorom sú vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá ionizované a nabité častice nečistôt prítomné vo vzduchu, odpadových plynoch alebo médiách sú priťahované jedným alebo viacerými zbernými povrchmi následkom rozdielneho náboja spôsobujúceho usadzovanie častíc na uvedenom zbernom povrchu. Vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá ionizujú pomocou jednej alebo viacerých ionizačných elektród smerujúcich na zberný povrch. Vzdialenosť medzi ionizačnou elektródou alebo jej ekvivalentom a zberným povrchom a tiež rozdiel medzi elektrickým nábojom zberného povrchu a nábojom častíc nečistôt sa volia tak, aby častice nečistôt boli nesené pomocou iónového zväzku v podstate priamo na zberný povrch a usadzovali sa na ňom.

Text

Pozerať všetko

Vynález opisuje spôsob čistenia vzduchu, odpadových plynov alebo ekvívalentných médií a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu.GB patent l 238 438 navrhuje spôsob a zariadenie na odstránenie častíc prachu zo vzduchu v tuneli. Podľa spôsobu uvedeného v uvedenom patente, je tunel opatrený elektródami s pripojeným vysokým napätím. Elektródy nabíjajú častice prítomné vo vzduchu v tuneli vznikom elektrického poľa medzi vnútornými stenami tunela a elektródami. Tak sú nabité častice priťahované na vnútome steny tunela. Vzduch, aby bol dostatočne vyčistený, musi byť veľmi silne ionizovaný, aby došlo k nabitiu všetkých častíc v tuneli a ich usadeniu pri styku s vnútomým povrchom tunela. Navyše je potrebných niekoľko elektród a dlhý tunel.SE prihláška 8501858-8 navrhuje spôsob eliminácie alebo redukcie emisií SO, a No, Podstata vynalezuPredmetom vynálezu je eliminovať tieto nedostatky už skôr známych postupov.Podstatou navrhovaného riešenia je spôsob čistenia vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií,pri ktorom vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá sa vedú do potrubia alebo ekvivalentného zariadenia, v ktorom sú vzduch, odpadové plyny alebo médiá ionizované a nabité častice nečistôt 7, 14, 15, 28, 29 prítomné vo vzduchu, v odpadových plynoch alebo médiách sú priťahovaně bočnými uzemnenými stenami potmbia 1, 2, 8, 9, rúrkovým čistiacim potrubim 20, 22, 37 alebo špírálovým potrubim 30 pôsobiacimi ako zbemý povrch následkom rozdielneho náboja spôsobujúceho usadzovanie častíc na tomto povrchu, pričom sa vzduch, odpadové plyny alebo médiá ionizujú pomocou jednej alebo viacerých ionizačných elektród 5, 10, 11, 21, 24, 25, 31, 32, 38 smerujúcich na zbemý povrch tak, že napätie na ionizačných elektródach má hodnotu 100 až 250 kV a je vytváraný rad vzájomne nepresahujúcich kónických ionizačných lúčov, pričom každý kónický lúč je vytváraný ionizačnou elektródou bodovým výbojom.Zariadenie na uskutočnenie spôsobu na čistenie vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií zahŕňa potmbie l, 2, 8, 9, rúrkovć čistiace potrubie 20, 22, 37 alebo špirálové potrubie 30 opatrené ionizačnými elektródami 5, 10, 11, 21, 24, 25, 31, 32, 38 na ionizáciu vzduchu,odpadových plynov alebo média a na usadzovanie nabitých častíc nečistôt vznikajúcich účinkom ich rozdielneho elektrického náboja na povrchu potrubia, pričom ionizačné elektródy smerujú na povrch potrubia a napätie na ionizačných elektródach má hodnotu 100 až 250 kV za vzniku radu vzájomne nepresahujúcich ionizačných lúčov, pričom každý kónický lúč je vytváraný ionizačnou elektródou bodovým výbojom, pričom zahŕňa čistiacu jednotku tvorenú dýzou 16, hadicou 17 a nádržou vody 18 na čistenie rúrkoveho zbemćho potrubia 20, ktoré je opatrene výstupným otvorom 22 na odtok čistiacej tekutiny a čistiaca jednotka zahŕňa vysokonapäťový 37 a nízkonapäťový 38 zdroj napeíjaný prúdom 220 V na ovládanie modulátora 39 a na napájanie mikroproeesora 42 na prerušenie dodávky energie, keď vlhkosť, teplota alebo prúd ionizačných elektród sú mimo povoleného rozmedzia.Rúrkove čistiace potrubie 22 má rozšírenú časť 23 na spomalenie toku vzduchu, odpadových plynov alebo média a rozšírená časť 23 je opatrená jednou alebo viacerými ionizačnými elektródami 5, 10, 11, 21, 24, 25, 31, 32, 38. Čistiace potrubie je umiestnené vnútri výstupného vzduchového potrubia.Vynález poskytuje nasledujúce výhody v porovnaní s bežne používanými spôsobmi- účinné vyčistenie dokoncai V krátkom potrubí- významné zníženie spotreby energie v porovnaní s bežnými spôsobmi,- zníženie potreby údržby, pretože zbemé povrchy je možné jednoducho premyť prúdom vody,- vzduch je možné vyčistiť z hľadiska rôznych veľkosti častíc až na čistý plyn.Vynález umožňuje odstrániť častice malé s veľkosťou 0,005 m a dokonca menšou aje podrobnejšie opísaný pomocou nasledujúcich príkladov uskutočnenia s odkazom naObr. l znázorňuje uzemnenć bočné steny l a 2 potrubia, strop 3 a dno 4 potrubia. Čerstvý vzduch dodávaný do budovy alebo vzduch určený na recirkuláciu sa vedie do tohto potmbia na odstránenie nečistôt. Vzduch sa čistí ionizáciou pomocou ionizačnej elektródy 5 upevnenej na nosiči 6 a vodičom spojenej s vysokonapäťovým zdrojom 37 a nízkonapäťovým zdrojom 38. Ionizačná elektróda 5 smeruje na protiľahlú uzemnenú bočnú stenu 2 potrubia, ktorá pôsobí ako zbemý povrch častíc. Napätie vložené na ionizačnú elektródu 5 je rádovo 100 až 250 kV a vzdialenosť medzi ionizačnou elektródou a bočnou stennú 2 potrubia je také, aby vzniknutý kužeľovitý iónový zväzok alebo prúd bol taký, ako je znázornený na obrázku prerušovanými čiarami. Pri tomto usporiadaní negatívne nabité častice 7 nečistôt sa budú pohybovať priamo na bočnú stenu 2 potmbia, na ktorej sa budú usadzovať vzhľadom na rozdielnosť elektrického náboja častíc a steny. Iónový prúd sa v blízkosti steny môže javiť ako studený iónový prúd. Vzdialenosť medzi ionizačnou elektródou a zberným povrchom je obyčajne 100 až 1000 nm.Obr. 2 znázorňuje pôdorys potrubia s uzemnenými bočnými stenami 8 a 9 a dvoma ionizačnými elektródami 10 a 11 upevnenými na držiakoch 12 a 13. Toto usporiadanie umožňuje účinnejšie čistenie vzduchu, pretože prvá elektróda 10 poskytuje kužeľovitý iónový zväzok spôsobujúci, že častice 14 nečistôt sa pohybujú smerom k bočnej stene 8 potmbia, na ktorej sa usadzujú, zatiaľ čo druhá elektróda 11 poskytuje iónový zväzok spôsobujúci, že častice 15 nečistôt sa pohybujú k protiľahlej bočnej stene 9 potrubia, takže vzduch je účinne vyčistený v celej ploche prierezu potmbia.Obr. 3 znázorňuje čistenie bočnej steny 2 potmbia použitím vodného prúdu. Voda sa strieka na povrch dýzou 16,ku ktorej je dodávaná cez hadicu 17 z nádrže 18. Dno potrubia je v tvare V tak, aby sa voda mohla zhromaždiť uprostred dna, z ktorého môže byť ďalej vedená napríklad do odvodňovaeieho kanálu.Obr. 4 znázorňuje rúrkovć čistiace potrubie 20 s ionizačnými elektródami 21. Potrubie má zakrivený tvar tak, že čistiaca voda bude odtekať výstupným otvorom 22, ako je to znázornená šípkami.Obr. 5 znázorňuje výstupný otvor 22 rúrkového čistiaceho potrubia 20 opatrený rozšírenou častou 23 na spomalenie toku prechádzajúceho vzduchu, kde steny tejto rozšírenej častí pôsobia ako zberne povrchy. Rozšírená časť je opatrená íonizačnými elektródami 24 a 25 pripevnenými na držiaky 26 a 27 na protiľahlých stenách. Častice 28 a 29 nečistôt sú vedené na Zberné povrchy, ako je to už uvedené.Obr. 6 znázorňuje špirálová potmbíe 30 s íonizačnými elektródami 31 a 32 pripevnenými na držiaky 33 a 34. Častice nečistôt sa usadzujú na uzemnenej stene špirálovćho potrubia 30. Voda použitá na čistenie špirálového potrubia 30 vystupuje spodným otvorom, čo je znázornená šípkami.Obr. 7 znázorňuje schému napájania jednotky dodávajúcej napätie ionizačným elektródam. Jednotka zahŕňa vysokonapäťový 37 a nizkonapäťový 38 zdroj, ktoré sú napájane hlavným prívodom napätia Vin, napr. 220 V. Vysokonapäťový a nízkonapäťový zdroj ovláda širokoimpulzný modulátor 39, ktorého výstup je pripojený na primámy vstup vysokonapäťového transformátora 40, a výstup z transformátora je pripojený na vysokonapäťový kaskádový člen, ktorého výstup napätia Vout slúži na napájanie ionizačných elektród. Hlavný prívod napätia napája tiež napájaciu jednotku 43 mikroprocesora 42. K mikroprocesoru sú pripojené senzory pre ionizačný prúd, teplotu v potrubí,vlhkosť a pre magnetický ovládaný postrek vodou cez dýzu. Senzory poskytujú poplašný signál vo forme signálneho svetla v poplašnej signálnej jednotke a tiež poskytuje blokujúci signál modulátora 39, zabraňujúci prívod napätia. Výstupné napätie Vout sa nastavuje pomocou regulačného prvku.Obr. 8 znázorňuje rúrkové čistiace potrubie 20 na vstupujúci vzduch, opatrené ionizačnou elektródou 21 opísaným spôsobom. Rúrkove čistiace potrubie 20 je obklopené výstupným otvorom 22, takže účinnosť zariadenia sa podobá tepelnému výmenníku.Odbomíkom bude zrejmé, že rôzne uskutočnenia podľa vynálezu nie sú obmedzené na uvedené príklady. Namiesto uzemneného zbemého povrchu je možné tiež použiť zbemý povrch s nábojom opačného znamienka vzhľadom na ióny.Riešenie podľa vynálezu je možné využiť i v krátkom potrubí, pričom významné je zníženie spotreby energie,zníženie potreby údržby a znečistený vzduch je možné vyčistiť pomocou uvedeného spôsobu a zariadenia až na čistý MWl. Spôsob čistenia vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií, pri ktorom vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá sa vedú do potrubia alebo ekvivalentného zariadenia, v ktorom sú vzduch, odpadové plyny alebo médiá ionizované a nabité častice nečistôt (7, 14,15, 28, 29) prítomné vo vzduchu, v odpadových plynoch alebo médiách sú priťahované bočnými uzemnenými stenami potrubia (l, 2, 8, 9), rúrkovým čistiacim potrubím(20, 22, 37) alebo špiralovým potmbím (30) pôsobiacimi ako zbemý povrch následkom rozdielneho náboja spôsobujúceho usadzovanie častíc na tomto povrchu, pričom sa vzduch, odpadové plyny alebo médiá ionízujú pomocou jednej alebo viacerých ionizačných elektród (5, 10, ll, 2,24, 25, 31, 32, 38) smerujúcich na zbemý povrch, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že napätie na ionizačnýchelektródach má hodnotu 100 až 250 kV a je vytváraný rad vzájomne nepresahujúcich kónických ionizačných lúčov,pričom každý kónický lúč je vytváraný ionimčnou elektródou bodovým výbojom.2. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa nároku l na čistenie vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií, zahŕňa potrubie (l, 2, 8, 9), rúrkové čistiace potrubie (20, 22, 37) alebo špirálovć potrubie (30) opatrené íonizačnými elektródarni (5, 10, ll, 21, 24, 25, 31, 32, 38) na ionizáciu vzduchu, odpadových plynov alebo média a na usadzovanie nabitých častíc nečistôt vznikajúcich účinkom ich rozdielneho elektrického náboja na povrchu potrubia pričom ionizačne elektródy smerujú na povrch potrubia a napätie na ionizačných elektródach má hodnotu 100 až 250 kV za vzniku radu vzájomne nepresahujúcich ionizačných lúčov, pričom každý kónický lúč je vytváraný ionizačnou elektródou bodovým výbojom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa čistiacu jednotku tvorenú dýzou (16), hadicou (17) a nádržou vody (18) na čistenie rúrkového zberného potrubia (20), ktoré je opatrené výstupným otvorom(22) na odtok čistiacej tekutiny a čistiaca jednotka zahŕňa vysokonapäťový (37) a nízkonapäťový (38) zdroj napájaný prúdom 220 V na ovládanie modulátora (39) a na napájanie mikroprocesora (42) na prerušenie dodávky energie, ked vlhkosť, teplota alebo prúd ionizačných elektród sú mimo povoleného rozmedzia.3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t y m , že rúrkové čistiace potrubie (22) má rozšírenú časť (23) na spomalenie toku vzduchu, odpadových plynov alebo média a rozšírená časť (23) je opanená jednou alebo viacerými íonizačnými elektródami (5, 10, ll, 21, 24, 25,31, 32, 38).

MPK / Značky

MPK: B03C 3/36, B03C 3/68, B03C 3/12, B03C 3/78

Značky: plynov, zariadenie, čistenia, vzduchu, spôsob, ekvivalentných, uskutočnenie, médií, odpadových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-280368-sposob-cistenia-vzduchu-odpadovych-plynov-alebo-ekvivalentnych-medii-a-zariadenie-na-jeho-uskutocnenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob čistenia vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií a zariadenie na jeho uskutočnenie</a>

Podobne patenty