Číslo patentu: 280353

Dátum: 10.12.1999

Autor: Oetiker Hans

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Svorka pozostáva zo zvieracieho pásika (11) s voľnými koncami preloženými cez seba a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na mechanické spojenie vzájomne sa presahujúcich koncov k sebe a prostriedky na vyvíjanie zvieracej sily na predmet, okolo ktorého je svorka upnutá. Zvierací pásik (11) je vytvorený z materiálu, ktorý v podstate nie je pružne preťahovateľný vo svojom pozdĺžnom smere a je vybavený v najmenej jednej pásikovej sekcii (50) bočnými vybraniami v tvare konkávnych kriviek (51) a medziľahlým vnútorným vybraním v tvare okienka (53). Pozdĺžne a zakrivené okraje (54) okienka (53) sledujú aspoň sčasti konkávne krivky (51) bočných vybraní po časti ich dĺžky a vymedzujú stenčené zakrivené úseky (52) symetricky usporiadané pozdĺž osi pásika a pozdĺžnej osi okienka (53).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka svorky pozostávajúcej zo zvieracieho pásika s voľnými koncami preloženými cez seba (t. j. uloženými jeden cez druhý a presahujúcimi sa) a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na vzájomné mechanické spojenie jeho koncov k sebe a prostriedky na vyvíjanie zvieracej sily na predmet, okolo ktorého je svorka upnutá. Riešenie sa vzťahuje na svorky, pri ktorých sa pretvorenie zvieracieho pásika dosahuje bez vyčnievajúcich pretvoriteľných uchovitých útvarov, známych vodbore svoriek pod označením Oetikerovo ucho.Svorky bez uchovítých útvarov sú v odbore známe. Používajú sa tam, kde priestorové podmienky neumožňujú použitie vyčnievzýúcich častí typu Oetikerovo ucho na uťahovanie pásika okolo predmetu, ktorý má byť svorkou upínaný. Skorší patentový spis USA č. 4 492 004 rovnakého prihlasovateľa rieši bezstupňovú svorku bez uchovitých útvarov, ktorá sa veľmi osvedčila. Táto svorka bez uchovitých útvarov však má v porovnaní so svorkami s uchovitými útvarmi uvedeného typu určite nevýhody. Je to tým, že svorky opatrene uchovitýmí útvarmi majú možnosť pružnej kompenzácie na kompenzovanie vonkajších rozmerov hadice a/alebo tlaku média prúdiaceho hadicou. Prirodzená vlastná pružnosť pri týchto svorkách po plastickej deformácii uťahovacieho uchovitćho útvaru je významnou výhodou pri ich používaní za premenných podmienok.Oproti tomu svorka bez uchovitých útvarov typu opísanćho v patentovom spise US 4 492 004, kde materiál pásika nie je spôsobilý na vlastné pružné preťahovaníe vjeho pozdĺžnom smere, musi byť vytvorená presne na vopred dané rozmery hadice a poskytuje tak malú voľnosť pri realizácii presných požiadaviek a v praxi umožňuje kompenzovať rozmerové tolerancie hadice iba na účet tesnosti upnutia osadenej zvierky. Len čo je raz svorka osadená na hadicí,nezaisťuje pružnú kompenzáciu zmien teploty a/alebo tlaku.Vynález si teda kladie za úlohu vytvoriť svorku bez uchovitých útvarov, ktorá by odstraňovala uvedené nedostatky a nevýhody známych riešení a ktorá by umožňovala v rámci samotného zvieracieho pásika kompenzovať zmeny tlaku a/alebo teploty.Tento cieľ bol dosiahnutý zvierkou pozostávajúcou zo zvieracieho pásika s voľnými koncami preloženými cez seba (t. j. uloženými jeden cez druhý a presahujúcimi sa) a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na mechanické spojenie jeho cez seba uložených koncov k sebe a prostriedky na vyvíjanie zvieracej sily na predmet, okolo ktorého je svorka upnutá, ktorej podstatou je, že zvierací pásik vytvorený z materiálu v podstate nemá pružnú preťahovateľnosť vo svojom pozdlžnom smere, je opatrený v najmenej jednej pásikovej sekcii bočnými vybraniami v tvare konkávnych kriviek a medziľahlým vnútomým vybraním v tvare okienka, ktorého pozdlžne a zakrivené okraje sledujú aspoň čiastočne konkávne krivky bočných vybraní po časti ich dĺžky a vymedzujú stenčenć zakrivené úseky, symetricky usporiadané pozdĺž osi pásu a pozdĺžnej osi okienka.Zvierací pásik podľa vynálezu má prekvapujúco značnú pružnú preťahovateľnosť v pozdĺžnom smere pásika pri pôsobení ťahových síl. Pásik je ľahko uťahovateľný a okrem toho má vlastnú pružnosť v pozdĺžnom smere, takže môže kompenzovať zmeny teploty a/alebo tlaku média prúdiaceho hadicou.Zakrivené okraje okienka vo zvieracom pásiku sú výhodne aspoň v časti svojej dĺžky súbežne s konkávnymi okrajmí vybrania a vymedzujú časti zakrivených úsekov s konštantnou šírkou.Šírka zakrivených okrajov v priečnom smere Zvieracieho pásu sa volí v závislosti od požadovanej pružnosti a síl,ktoré sa očakávajú. Výhodne je celková šírka zakrivených okrajov v priečnom smere zvieracieho pásika najviac 40 šírky pásika mimo okienka a bočné vybranie, pričom môže byť i menšia ako 30 . Rohy medzi každou koncovou stranou okienka a pozdlžnymi zakrivenými stranami sú ďalej výhodne zaoblené, aby sa zmenšili napäťové špičky.Pokiaľ ide o konkrétne výhodné vyhotovenie svorky podľa vynálezu, má okienko tvar V podstate dvoch rovnoramenných trojuholníkov, obrátených vrcholmi proti sebe a vzájomne sa prekrývajúcich svojimi vrcholovými časťami,pričom zakrivené okraje sú tvorené obalovými krivkami pozdĺž vzájomne sa pretínajúcích strán trojuholníkov na oboch stranách okienka (alebo tvar ptesýpacích hodín).Pri vybraní v najmenej dvoch pásikových sekciách sú okienka dvoch priľahlých sekcií vtvare vpodstate dvoch navzájom sa prekrývajúcich rovnoramenných trojuholníkov s obalovými krivkami zakrivených okrajov, od seba oddelenć priečnou stenovou časťou. Sírka priečnej stenovej časti v smere priečnom proti pozdĺžnemu smeru zvieracieho pásika zodpovedá normálnej plnej šírke zvieracieho pásíka.Pásik môže byť opatrený vybraniami v sekciách usporíadaných za sebou po celej jeho dĺžke. Počet pružných úsekov alebo sekcií, ktore dodávajú pásiku preťahovateľnosť, môže byť podľa vynálezu zvolený podľa požiadaviek na daný pásik v závislosti od veľkosti pásika, materiálu pásika atď. Umiestnenie týchto pružných úsekov sa môže zvoliť rovnako podľa požiadaviek na jeho vonkajšie vyhotovenie. Aby však nemohlo dôjsť k vytlačeniu časti hadice cez okienkovitý otvor alebo otvory, sú tieto otvory umiestnene výhodne v oblasti spoja navzájom cez seba uložených koncov, a to vo vonkajšej koncovej časti pásika, uloženej cez vnútornú koncovú časť pásíka. Týmto spôsobom sú všetky okienka v pásiku v jeho upnutom stave účinne zakryté vnútomou koncovou časťou pásika, ktorá ich prekrýva.Zvierací pásik má výhodne v mieste spojenia vzájomne cez seba uložených voľných koncov pásika vnútomú koncovú časť opatrenú jazýčkovitým predĺžením zasunutým do kanálikovitěho prelísu, vytvoreného na protiľahlej vnútornej strane vonkajšej koncovej časti pásika, pričom kanalikovitý prelis má hrúbku a šírku rovnako veľkú alebo väčšiu ako je hrúbka a šírka jazýčkovitćho predĺženia a vnútomý povrch v zostavenej zvierke je bez stupňa a prebieha v podstate vo forme súvislej zlícovanej plochy vrátane miesta spoja. Okienka sú potom umiestnene na zvieracom pásiku v úseku pred východiskovým stupňom, V ktorom na Zasúvacej strane vnútomej koncovej časti začína kanálikovitý prelis a vnútomá koncová časť zvieracieho pásika zostavenej svorky kryje zvnútra okienko v úseku zvieracieho pásika, ležiacom cez túto vnútomú koncovú časť.Spôsob dodania pružnej preťahovateľnosti zvieraciemu pásíku teda spočíva v odstránení materiálu z jeho zvoleného úseku vo forme okienka takým spôsobom, že preťahovateľná časť je vymedzovaná dvojicou zakrivených bočných okrajov, ktoré sa približujú smerom k sebe od každé SK 280353 B 6ho pozdĺžneho konca okienka. Odstránenie materiálu sa môže vykonať v jednej operácii lisovaním alebo razenim zodpovedajúcich pásíkových sekcií.Toto lisovanie alebo razenie sa môže vykonať súčasne s normálne vykonávaným lisovaním alebo razenim plochého polotovaru pásika kvôli vytvoreniu spojovacich koncových častí na mechanické spojenie cez seba uložených koncov a na ich vzájomne upnutie na utiahnutie pásika, ked je osadený na predmete, ktorý ním má byť upnutý. Spôsob, ktorým sa dodáva zvieraciemu pásiku pružná preťahovateľnosť, je teda jednoduchý a v zásade nijako zvlášť nezvyšuje náklady na výrobu pásika, pretože vyžaduje iba určité zmeny lisovacích nástrojov.Riešenie podľa vynálezu tak zaisťuje vlastnú pružnosť pásika bez uchovitých útvarov kvôli kompenzovaniu zmien teploty a/alebo tlaku. Navyše riešenie podľa vynálezu ďalekosiahlo odstraňuje skoršie problémy so zmenami rozmerov hadice, t. j. bude akceptovať väčšie tolerancie priemerov hadíc na danú svorku. Je to tým, nároky na presne prispôsobenie vnútomého priemeru pásika k vonkajšiemu priemeru hadice, berúc do úvahy pružnosť materiálu hadice a sily, ktorým má spojenie odolávať, môžu sa riešením podľa vynálezu znížiť. To znamená, že svorka podľa vynálezu sa môže použiť pri hadiciach, ktoré majú väčšiu toleranciu priemeru ako bolo doteraz možné, hlavne teda v spojení s relatívne tvrdými materiálmi hadíc, napriklad v spojení snápravovými manžetami vautomobilovom priemysle.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch vyhotovenia, neobmedzujúcich jeho rozsah, s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. 1 perspektívny celkový pohľad na svorku podľa vynálezu,obr. 2 pôdorys oblasti mechanického vzájomného spojenia koncov svorky z obr. 1,obr. 3 pôdorys plochého polotovaru svorky typu znázorneného na obr. l patentovćho spisu USA č. 4 712 278, ale upraveného podľa vynálezu, t. j. hlavne vybranim okienka,obr. 4 pôdorys plochého polotovaru svorky typu znázorneného na obr. 5 patentového spisu USA č. 4 712 278, rovnako upraveného podľa vynálezu, a to hlavne vytvorením dvoch pásikových sekcii s okienkom,obr. 5 perspektívny pohľad na ďalšie vyhotovenie svorky podľa vynálezu, podobne obr. l, ktorá je však znázornená V zostavenom a upnutom stave,obr. 6 čelný pohľad na svorku z obr. 5, nachádzajúcu sa V predbežne zostavenom stave,obr. 7 detail zvieracieho pásika svorky podľa vynálezu s radom vedľa seba ležiacich pásikových sekcií na udelenie pružnej preťahovateľnosti pásika, a to v ich východiskovom stave, a obr. 8 detail časti zvieracieho pásika, ukazujúci pásikové sekcie s okienkami po tom, čo bol pásik vystavený ťažným silám vyvolávajúcim napätie nad medzou pružnosti materiálu pásika.Obr. 1 a 2 znázorňujú svorku typu znázomeného na obr. 1 až 8 uvedeného patentoveho spisu USA č. 4 492 004. Hoci sú na všetkých obrázkoch použité na označenie jednotlivých častí rovnaké vzťahove značky, možno pri rieše niach podľa tohto vymálezu zistiť isté odlišnosti. Na obr. 1 a 2 je znázomenà svorka 10, vytvorená zo zvieracieho pásika 11 s otvorenými koncami, uspôsobenými na vzájomne mechanické spojenie po tom, čo bol pásik 11 osadený na predmete, ktorý sa má upínať. Mechanické vzájomné spojenie je vykonané pomocou smerom von vystupujúceho vodiaceho háčika 12 a dvoch za studena vytvarovaných opomých háčikov 13, vytvorených na vnútornej koncovej časti 14 zvieracieho pásika 11, ktoré sú uspôsobené na zasunutie do otvorov 15 vytvorených na vonkajšej koncovej časti 16.Vodiaci háčik 12 a opomé háčiky 13 môžu byť vytvorené ako v skoršom patentovorn spise USA č. 4 299 012. Riešenie podľa vynálezu je však rovnako použiteľné na akýkoľvek iný typ mechanického vzájomného spojenia vhodného na odolávanie očakávaným silám v sťahovacej konštrukcii. Napríklad v prípade vodiaceho háčika 12 a opomých háčikov 13 môže byť vhodný i len jeden za studena Vylisovaný opomý háčik 13. Altematívne môže byť mechanické spojenie vykonanć tak, ako je uvedené V skorších patentových spisoch prihlasovateľa, ako V patentových spisoch USA č. 4 622 720 a 4 711001.Aby sa uľahčilo osadzovanie svorky 10 pri jej uťahovaní okolo predmetu, ktorý sa má upínať, sú vonkajšia koncová časť 16 a vnútomá koncová časť 14 zvieracieho pásika 11 opatrenć príslušnými opomými útvarmi 24 a 25 na záber nástroja. Oporné útvary 24 a 25 na záber nástroja sú vytvorené v tvare za studena vytvarovaných prelisov s aspoň približne polkruhovým prierezom. Prelis opomého útvaru 24 na záber nástroja na vonkajšej koncovej časti 16 tak má v podstate polvalcový tvar s priečnymi opomými plochami 24 a a 24 b, pričom jeho valcové steny sú vytvorene vcelku s vonkajšou koncovou časťou 16, na ktorú nadväzujú.Prelis opomého útvaru 25 na záber nástroja, vytvorený tvarovaním za studena na vnútomej koncovej časti 14 zvieracieho pásika 11, má iba jednu opomú plochu 25 a a je vytvorený vcelku s vnútomou koncovou časťou 14 po v podstate celom zvyšnom obryse. Vonkajšia koncová časť 16 je ďalej opatrená pozdĺžnou štrbinou alebo otvorom 27 medzi prelisom opomeho útvaru 24 a otvorom 15. Otvor 27 má preto takú šírku, že ním môže prechádzať prelis dosadacieho prostriedku 25 vnútomej koncovej časti 14.Prelisy dosadacích prostriedkov 25 a 24 majú preto vzájomne doplnkové rozmery a tvar, takže prelis dosadacieho prostriedku 25 vnútornej koncovej časti 14 môže ľahko vkĺznuť pod prelis oporného útvaru 24 vonkajšej koncovej časti 16, keď je pásik 11 uťahovaný uťahovacim nástrojom, ako je opísane v uvedenom patentovom spise USA č. 4 492 004. Vylisovaný háčik 28 akéhokoľvek vhodného- tvaru a konštrukcie pritom slúži ako háčik na predbežné zostavenie, ked sa opiera o priečnu koncovú stenu 27 a otvoru 27.Na dosiahnutie bezstupňového vnútomého povrchu svorky 10 je vnútorná koncová časť 14 opatrená jazýčkovitým predĺžením 31, upraveným na zapadnutie do zodpovedajúceho kanálíkovitého prelisu 35. Tento kanálíkovitý prelis 35 je vytvarovaný vylisovanlm strednej časti pásíka 11 po vyhotovení pozdĺžnych výrezov 34 a 34 začínajúcich na východiskovom stupni 33, takže bočná časť 36 pásika 11 zostáva na oboch stranách výrezov 34 a 34.Aby svorka 10 podľa vynálezu získala pružnú preťahovateľnosť pri pôsobení ťahových síl, je zvierací pásik 11 opatrený pásikovou sekciou 50, ktorá je konštruovaná a usporiadaná tak, že inak vpodstate nepreťahovateľnému zvieraciemu pásiku 11 dodáva obmedzenú pružnú preťahovateľnosť. To sa dosiahne vystrihnutím vybrania v pásiko SK 280353 B 6vej sekcii 50 zvieracieho pásika 11 tak, že v nej zostanú iba stenčené bočné zakrivené úseky 52.Ako ukazuje obr. l a 2, sú vpásiku 11 vytvorené okienka 53, majúce v pozdĺžnom smere zúžené prehnutie. Okienko 53 pritom vymedzuje vnútome zakrivené okraje 54 bočných zakrivených úsekov 52 pásika 11, zatiaľ čo ich vonkajšie okraje v tvare konkávnej krivky 51 sú vytvorené vonkajšími bočnýmí vybraniami na stranách pásika. V znázomenom vyhotovení sú strany vytvorené zakrivenými okrajmi 54 a konkávnymi krivkami 51 vpodstate spolu súbežne, takže šírka bočných zakrivených úsekov 52 pásika 11 je v podstate konštantná. Viac alebo menej rovné priečne okraje 56 okienka 53 sú v prechode do vnútomých zakrivených okrajov 54 zaoblené. Ako je z obrázkov zrejmé,zbiehajú sa bočné zakrivené úseky 52 pásika 11 od príslušnej priečnej strany 56 okienka 53 s pozvoľným zmenšovaním strmostí zbiehania.Keď je potom svorka 10 namáhaná ťahovými silami,napríklad zvýšením teploty alebo tlaku, budú sa bočné zakrivené úseky 52 pásika 11 napriamovať, čím umožnia pretiahnutie sťahovacieho pásika 11 vjeho pozdĺžnom smere, pričom po skončení pôsobenia síl sa bočné zakrivene úseky 52 pásika 11 vrátia pružne do svojho pôvodného zakriveného tvaru.Vo svorke 10 bezstupňového typu znázorneného na obr. l a 2, je výhodné umiestniť pásikovú sekciu alebo sekcie 50 dodávajúce zvieraciemu pásiku 11 pružnú preťahovateľnosť voblasti umiestnenej medzi opomým útvarom 24 a stupňom 33. Okienko 53, ktorým by mohol byť materiál upínaného predmetu, ako gumovej hadice, pri zvieraní vytlačený, je pritom zakrytć vnútomou koncovou časťou 14 pásika 11, ktorá ho prekrýva.Obr. 3 znázorňuje vynález použitý pri svorke konštrukcie typu opísaného na obr. l v patentovom spise USA č. 4 712 278. Na rozdiel od obr. l a 2 je na obr. 3 opomý útvar 25 vo forme prelisu nahradený dvoma výbežkovými členmi 25 aspoň približne symetrického tvaru vzhľadom na pozdlžnu os zvieracieho pásika 11, takže medzi príslušnými otvormi a zodpovedajúcími pozdĺžnymi stranami pásika ll je nechanć takmer rovnake množstvo materiálu pásika 11. Výbežkové členy 25 majú pri pohľade v axiálnom smere svorky približne trojuholníkový tvar. Môžu však mať všeobecne akýkoľvek iný vhodný tvar, ktorý vyhovuje požiadavkám na odolnosť proti upevňovacím silám a uľahčuje výrobu. Výbežkové členy 25 sú preto tvarované tak,že môžu prechádzať cez otvor 27.Na rozdiel od mechanického spojenia pomocou háčikov 12 a 13, zasahujúcich od otvorov 15 vo vyhotovení podľa obr. 1 a 2, má vyhotovenie podľa obr. 3 mechanické spojenie s použitím malého výstupku 15 a, umiestneného v podstate v strede priečne orientovaného konca 27 a otvoru 27. Malý výstupok 15 a pôsobí ako vodiaci a centrujúci prostriedok na záber s presahujúcou časťou pásika 11 a navyše ako blokovaci prostriedok, ked je za studena vylisovaný opomý háčik 13 v zábere s príslušnou opomou plochou proti priečne orientovanému koncu 27 a otvom 27. Potiaľ je svorka 10 podobná konštrukcii podľa obr. 1 citova.r 1 ého patentového spisu USA č. 4 712 278.Na rozdiel od tejto konštrukcie má svorka 10 podľa obr. 3 podľa vynálezu pásikovú sekciu 50, ktorá je výhodne umiestnená medzi opomým útvarom 24 na nástroj a stupňom 33, aby pásiku 11 dodával pružnú preťahovateľnosť. Táto pružná pásiková sekcia môže byť preto vytvorená podobne ako pásiková sekcia 50 na obr. l a 2.Obr. 4, ktorý znázorňuje svorku 10 typu znázomenćho na obr. S patentového spisu US č. 4 712 278, sa odlišuje od obr. 3 tejto prihlášky nahradením dosadacieho prostriedku24 vtvare prelisu z obr. 3 dvoma výbežkovitými členmi 24. Prostriedok na dodávanie pružnej preťahovateľnosti zvierke 10 obsahuje dve pásikove sekcie 50, ktoré sú vytvorené podobne ako pásikové sekcie 50 na obr. 1 a 2. Stenová časť 58 medzi oboma pásikovými sekciami 50, ktorá je vymedzovaná susednými okrajmi 56 okienka 53, prebieha po celej šírke zvieracieho pásika 11 a má šírku, meranú v pozdĺžnom smere zvieracieho pásika 11, v podstate rovnakú ako majú stenčené zakrivené úseky 52 pásika ll po bokoch okienka 53 alebo väčšiu.Obr. 5 a 6 znázorňujú ešte ďalšie obmenenć vyhotovenie svorky 10 podľa vynálezu, v ktorom slúži dosadací prostriedok 25 na záber nástroja rovnako na účely predbežného zostavenia pásika 11, zatiaľ čo mechanické spojenie je tvorené jedným za studena vylisovaným opomým háčikom 28 spolupôsobiacim s neznázomeným výbežkom podobným výbežku 15 n na obr. 3. Prostriedok na dodávanie pružnej preťahovateľnosti pásiku 11, ktorý je tvorený pásikovou sekciou 50 podobnou sekcii 50 na obr. 1 a 2, je opäť umiestnený medzi opomým útvarom 24 na záber nástroja v tvare prelisu a stupňom 33, kde jazýčkovitý kanál v strednej časti kanálikovitého prelisu 35 pásika 11 začína.Obr. 7 znázorňuje detail zvieracieho pásika 11 opatrený niekoľkými pásikovými sekciami 50 typu znázomeného na obr. 1 a 2. Ich počet je zvolený v závislosti od požadovanej veľkosti pružnej preťahovateľnosti pásika ll danej veľkosti a vyhotoveného z určitého materialu.Obr. 8 znázorňuje zvierací pásik 11 opatrený troma pásikovými sekciami 50, ktore boli roztiahnuté za medzu pružnosti materiálu zvieracieho pásika 11. Skúšky opakovaného pružnćho pretiahnutia pásika 11 z bežne dostupnej nerezovej ocele môžu poukázať na možnosť opakovanej deformácie bez nepriaznivého vplyvu na pružnosť. Pružiaci účinok, t. j. maximálne pružne predĺženie, závisí od počtu pásikových sekcií 50 použitých na pásiku 11. Čím väčší je počet pásikových sekcií 50 s okienkom 53, o to dlhšia je dráha pruženia. Pružné predĺženie 0,4 mm je možné dosiahnuť s jedinou pružiacou pásikovou sekciou 50 a dráha pruženia 5 mm sa získa zodpovedajúcim počtom týchto sekcií 50, a to všetko bez akejkoľvek únavy v pružnosti.Spôsob dodávania pružnej preťahovateľnosti zvieraciemu pásiku 11 je jednoduchý a ekonomický, pretože sa môže vykonať jednou lisovacou alebo raziacou operáciou. Táto lisovacia, vystrihovacia alebo raziaca operácia sa môže vykonať súčasne s lisovaním alebo razením požadovaným na plochý polotovar na vykonanie potrebných rezov,oddeľovanie a/alebo deformáciu svorky, napríklad na mechanické spojenia vzájomne sa presahujúcich koncov pásika atď. Všetko, čo je potrebné, je úprava lisovacích, vystrihovacich či raziacich nástrojov použitých na lisovanie či razeníe. Okienka 53 i nepotrebné časti zvieracieho pásika 11, ako bočné vybrania mimo stenčených zakrivených úsekov 52 môžu byť preto oddelené vjednej a tej istej operácn.Hoci sa opísalo a znázomilo niekoľko konkrétnych vyhotovení podľa vynálezu, chápe sa, že tým nie je vynález na opísané vyhotovenia obmedzený, ale je možné vykonať rad zmien a modiñkácií. Množstvo pásikových sekcií 50 dodávajúcich pružnú preťahovateľnosť i zvláštny tvar výrezov môže byť prispôsobený materiálu a požadovanej pružnosti zvieracieho pásika 11.Rovnako usporiadanie vybrania, t. j. okienok 53 a bočných stenčených zakrivených úsekov 52 pásikových sekcií 50 i ich množstvo v danej svorke 10 sa môže zvoliť kvôli získaniu požadovanej pružnej preťahovateľnosti na danú veľkosť pásika 11. Okienko 53 rovnako ako usporiadanie strán vymedzujúcich konkávnu krivku 51 a pozdlžne zakri SK 280353 B 6vené okraje 54 sa môže meniť na dosiahnutie zvláštnych požadovaných charakteristík.Rovnako sa môže vykonať zmena V zbíehavosti alebo v rozbiehavosti v závislosti od materiálu a preťahovateľnosti požadovanej na danú svorku 10. Navyše strany vymedzujúce stenčené zakrivene úseky 52 pásika 11 nemusia byť nutne súbežne, ale môžu byť i nepatrne nesúbežné kvôli dosiahnutiu zvláštnych výsledkov..Te však výhodné, ak sú všetky prechody vo vnútomých a/alebo vonkajších plochách pásikových sekcií 50 hladké a zaoblené kvôli odstráneniu miestnych koncentrácii napätia. Vynález sa môže navyše použiť pri akýchkoľvek iných častiach, ktoré nemajú vlastnú preťahovateľnosť V danom smere a ktoré by túto preťahovateľnosť mali mať.I ked teda bolo opísaných niekoľko konkrétnych vyhotovení riešenia podľa vynálezu, nie je toto myslené ako obmedzenie. Do úvahy pripadajú ďalšie úpravy a obmeny jasne odbomíkom, ktoré sú zahmute v obsahu patentových nárokov.l. Svorka pozostávajúca zo zvieracieho pásika s voľnými koncami preloženými cez seba a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na mechanické spojenie vzájomne sa presahujúcich koncov pásika k sebe a prostriedky na vyvijanie zvieracej síly na predmet, okolo ktoréhojesvorkaupnutá,vyznačujúca sa tým,že zvierací pásik (ll), vytvorený zmateríálu vpodstate nemajúceho pružnú preťahovateľnosť vo svojom pozdĺžnom smere, je opatrený v najmenej jednej pásikovej sekcii(50) bočnými vybraniami V tvare konkávnych krivíek (51) a medziľahlým vnútomým vybraním v tvare okienka (53),ktorého pozdĺžne a zakrivenć okraje (54) sledujú aspoň čiastočne konkávne krivky (51) bočných vybraní po časti ich dĺžky a vymedzujú stenčenć zakrivenć úseky (52), symetrícky usporiadané podľa osi pásika a pozdlžnej osi okienka (53).2. Svorkapodľanároku l,v yz n a č uj ú c a s a t ý m , že zakrivené okraje (54) okienka vo zvieracom pásiku (11) sú aspoň v časti svojej dĺžky súbežnć s konkávnymi okrajmi bočných vybraní a vymedzujú časti zakrivených úsekov (52) konštantnej šírky.3. Svorka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že celková šírka zakrivených olqqov(54) v priečnom smere zvieracieho pásíka (11) je najviac 40 šírky pásíka mimo okienka (53) a bočného vybrania.4. Svorka podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 3,vyznačujúca sa tým, že okienko (53) má tvar v podstate dvoch rovnoramenných trojuholníkov, obrátených vrcholmi proti sebe a vzájomne sa prekrývajúcich svojimi vrcholovými časťami, pričom zakrivené okraje (54) sú tvorené obalovými krivkami pozdĺž vzájomne sa pretinajúcich strán trojuholníkov na oboch stranách okienka5. Svorka podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúca sa tým, žeprivybranívnajmenej dvoch pásikových sekciách (50) sú okienka dvoch priľahlých sekcií (50) v tvare v podstate dvoch navzájom sa prekrývajúcich rovnoramenných trojuholníkov s obalovými krivkami zakrivených okrajov (54) od seba oddelené priečnou stenovou časťou (58).6. Svorka podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že šírka priečnej stenovej časti (58) v smere priečnom proti pozdlžnemu smeru zvieracieho pásika zodpovedá normálnej plnej šírke zvieracieho pásika.7. Svorka podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 6,vyznačujúca sa tým,žezvieracípásik(ll) je opatrený vybraniami v sekciách (50) usporiadaných za sebou po celej jeho dĺžke.8. Svorka podľa najmenej jedného z nárokov l až 7,vyznačujúca sa tým,žezvieracípásik(ll) má v mieste spojenia jeho vzájomne cez seba preložených voľných koncov vnútomú koncovú časť (14) opatrenú jazýčkovitým predĺžením (31) zasunutým do kanálikovitého prelisu (35), vytvoreného na protiľahlej vnútornej strane vonkajšej koncovej časti (16) pásika (l l), pričom kanálikovitý prelis (35) má hrúbku a šírku rovnako veľkú alebo väčšiu ako je hrúbka a šírka jazýčkovitého predĺženia (31) a vnútomý povrch v zostavenej zvíerke je bez stupňa a prebieha v podstate vo forme súvislej zlícovanej plochy, vrátane miesta spoja.9. Svorka podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že okienka (53) sú umiestnene na zvieraeom pásiku(1 l) v úseku pred východiskovým stupňom (33), v ktorom na zasúvacej strane vnútomej koncovej časti (14) začína kanálikovítý prelis (35) a vnútomá koncová časť (14) zvieracieho pásika (l l) zostavenej svorky kryje zvnútra okienka (53) v úseku zvieracieho pásika (11), ležiacom cez túto vnútomú koncovú časť (l 4).

MPK / Značky

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: svorka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-280353-svorka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svorka</a>

Podobne patenty