Skrutka a nástroj s ovládacím prvkom

Číslo patentu: 280303

Dátum: 08.12.1993

Autor: Schuster Armin

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Koniec (1) skrutky s hlavou má na uloženie nástroja na vykonávanie otáčavého pohybu skrutky ovládací prvok vo forme zahĺbenia (2), ktorého vonkajší obrys je v náryse odlišný od kruhového tvaru a je tvorený bočnými stenami (3) s vzájomne na seba nadväzujúcimi väčšími, dovnútra vyhnutými kruhovými oblúkmi (5) a menšími, navonok vyhnutými kruhovými oblúkmi (4). Tieto väčšie, dovnútra vyhnuté kruhové oblúky (5), ktoré hore zakončujú bočné steny zahĺbenia (2), sú upravené na horných koncoch segmentov kužeľovej plochy (6) zahĺbenia, pričom vrchol kužeľa tejto kužeľovej plochy (6) smeruje do zahĺbenia (2). Nástroj na vykonávanie otáčavého pohybu skrutky má ovládací prvok v uskutočnení komplementárnom s uskutočnením ovládacieho prvku v skrutke.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka skrutky so zahlbením alebo s výstupkom na vloženie alebo nasadenie nástroja, prípadne na vytvorenie ovládacieho uskutočnenia skrutky. Vynález sa ďalej týka nástroja s ovládacim prvkom na vykonávanie otáčavého pohybu tejto skrutky.Pri známom uskutočnení skrutky je zahĺbenie na vloženie skrutkovača v tvare kríža, takže taká skrutka je tiež nazývaná slcrutkou s lcrížovýrn zárezom. Bočné steny zahlbenia, ktoré slúžia na prenos lcrútiaceho momentu vytváraného obsluhou, pôsobia v určitom sklone vzhľadom na pozdlžny rez skrutky. Pri pôsobení krútiaceho momentu sa časť sily na podklade tohto šikmého priebehu prevádza na silu, ktorá sa snaží vytlačiť skrútkovač zo zárezu. Keďže skrutka pri skrutkovaní kladie veľký odpor, má skrutkovač sklon na vytláčanie zo zárezu. Z tohto dôvodu je rotačná sila, ktorá je k dispozícii na zaskrutkovanie skrutky, obmedzená. Šikmý priebeh bočných stien je pritom žiaduci na dosiahnutie dobreho usadenia a na vystredenie skrutkovača pri jeho uložení..T e takisto známe vytvárať v hlavách skrutiek zahlbenia,ktorých bočné steny sú upravené rovnobežne s pozdĺžnou osou skrutky. V takom prípade nevznikajú silove komponenty, ktoré by sa snažili vytlačiť skrutkovač zo zárezu, ale vznikajú iné problémy. Aby sa umožnilo vloženie nástroja,musi tento nástroj mať o niečo menšie rozmery ako zahlbenie. To znamená, že okolo nástroja musí byť zo všetkých strán k dispozícii štrbina. Pri pôsobení krútiaceho momentu však potom nastane dosadnutie nástroja iba na jednotlivých výstupkoch, pričom toto dosadnutie je spravidla len priamočiare. Ak prihliadneme ešte na to, že nástroj a/alebo skrutka sa môže na základe výrobných tolerancií líšiť od ideálneho požadovaného tvaru, môže dôjsť k takým prípadom, že sa z väčšieho počtu dosadacích plôch v podstate využívajú iba dve. Príkladom na taký tvar zahĺbenia je šesťhrarmé zahlbenie, ktoré je vymedzene vzájomne sa dotýkajúcimi kruhovými oblúkmi. Tie môžu byť zohnute striedavo smerom dovnútra a von, alebo tiež všetky V rovnakom smerePri ovládačom uskutočnení, ktoré je známe z WO-83/02983, sú upravené konveme vyklenuté bočné plochy,ktorých vzájomné dotykové hrany striedavo vytvárajú smerom von a smerom dovnútra upravené hrany.Ďalej je z DE-Al-35 01 414 známa skratka, pri ktorej má zahlbeníe pre pohon, a rovnako tak príslušný nástroj,jednotlivé radíálne výstupky s radiálnymi rovinnymi bočnými stenami. Vonkajšie strany výstupkov dosadajú na kužeľovitú plochu alebo plochu V tvare pyramídy, ktorá je súosová s pozdlžnou osou skrutky. Vzhľadom na radiálne upravené bočné plochy výstupkov majú tieto navonok vzrastąjúcu šírku, ktorá však neprispieva na pevnosť nástroja. Pri tomto tvare, ktorý je odlišný od matematicky požadovaného tvaru nástroja na zaskrutkovávanie skrutky, sa vytvárajú dotyky na jednotlivých výstupkoch v tvare čiar,pričom prípadne môže dôjsť na dosadnutie iba na jedinom zo šiestich výstupkov.Pri ďalšom známom tvare hlavy skrutky, ktorá je známa z patentu US A-3 584 667, je vonkaj ší obvod valcového vybrania, prípadne valcového výstupku, tvorený striedavo smerom dovnútra a navonok smerqjúcimi, tesne do seba vzájomne prechádzajúcimi, kruhovými oblúkmi, pričom smerom dovnútra smenijúce kruhové oblúky majú dvojná sobný priemer v porovnaní s navonok smerujúcimi oblúkrni. V dôsledku tohto vytvorenia je dosadacia plocha medzi nástrojom a skrutkou zväčšená a neleží už len na jednej priarnke. Súčasne vzhľadom na potrebnú štrbinu medzi nástrojom a hlavou skrutky vznikajú sily, ktoré pôsobia na nástroj priečne na pozdlžny smer. To síce vedie na lepšie dosadnutie na prenos krútiaceho momentu, ale môže byť tiež príčinou toho, že nástroj nie je usporiadaný v strede.Uvedené nedostatky odstraňuje skrutka s ovládaním prvkom vytvoreným v ovládačom konci skrutky, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ovládacím prvkom je zahlbenie, ktorého bočná stena, určená na styk s ovládacím nástrojom v priebehu otočného ovládania, je tvorená na seba vzájorrme nadväzujúcimi striedavo von a dovnútra oproti ploche kruhového valca vystupujúcimi plochami a V svojej radiálne dovnútra privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou kužeľa zužujúceho sa dovnútra zahĺbenia v axiálnom smere po celej hĺbke zahlbenia.Uvedené nedostatky takisto odstraňuje skratka s ovládacím prvkom vytvoreným v ovládacom konci skrutky,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ovládaním prvkom je výstupok, ktorého bočná stena, určena na styk s ovládaním nástrojom V priebehu otočného ovládanie, je vytvorená na sebaomne nadväzujúcimi striedavo von a dovnútra oproti ploche kruhového valca vystupujúcimi plochami a V svojej radiálne von privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou kužeľa zužujúceho sa na vonkajší koniec výstupku v axiálnom smere na celej výške výstupku.Podľa výhodneho uskutočnenia vynálezu je kužeľová plocha upravená v radiálne vnútomej oblasti bočnej steny ovládacieho prvku.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je obrys priečneho rezu ovládacieho prvku bez priamočiarych línii.Podľa výhodnćho uskutočnenia vynálezu je priečny rez valcovou časťou ovládacieho uskutočnenia po celej jej výške konštantný.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je najmenší priemer kužeľovej plochy zhodný s minimálnym priečnymi rozmerom a/alebo najväčší priemer kužeľovej plochy je menší ako maximálny priečny rozmer ovládacieho prvku.A konečne podľa ešte ďalšieho výhodného uskutočnenia sú časti bočnej steny, ktorú sú upravene mimo kužeľovú plochu, usporiadané rovnobežne s pozdĺžnou osou skrutky.Uvedené nedostatky ďalej odstraňuje nástroj s ovládacírn prvkom na uskutočňovanie otáčavého pohybu skrutky podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ovládacím prvkom je výstupok, ktorého bočná stena, určená na styk so skrutkou V priebehu otočného ovládania, je vytvorená na seba vzájomne nadväzujúcirni striedavo von a dovnútra oproti ploche kruhového valca vystupujúcimi plochami a v svojej radiálne von privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou kužeľa zužujúceho sa k vonkajšiemu koncu výstupku v axiálnom smere na celej výške výstupku.Uvedené nedostatky takisto odstraňuje nástroj s ovládacím prvkom na uskutočňovanie otáčavého pohybu skrutky podľa vynálezu, ktoreho podstatou je, že ovládacím prvkom je zahlbenie, ktorého bočná stena, určená na styk so skrutkou v priebehu otočného ovládania, je tvorená na sebe vzájomne nadväzujúcimi striedavo von a dovnútra oproti ploche kruhového valca vystupujúcimi plochami a v svojej radiálne dovnútra privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou kužeľa zužujúceho sa dovnútra zahlbenia v axiálnom smere po celej hĺbke zahĺbenia.Tým, že tie bočné steny, ktore nie sú upravené na kužeľovej ploche, sú v podstate rovnobežne na os otáčania skrutky, teda v každom pozdĺžnom reze sú rovnobežne s osou otáčania skrutky, nevytvárajú sa žiadne silové zložky,ktore by vytláčali skrutkovač zo zahĺbenia alebo umožňovali sklznutie slqutkovača z výstupku. Kužeľové plochy na skrutke a/alebo nástroje na ovládanie skrutky nemôžu spôsobiť take skĺznutie nástroja, pretože nemajú žiadne radiálne upravené plošné časti.Pri slcrutke podľa vynálezu sa uskutočňuje vedenie nástroja na kruhovej kužeľovej ploche, zatiaľ čo na prenos nástroja slúžia cez kužeľová plochy navonok alebo dovnútra vystupujúce nekruhové časti. Prostredníctvom vedenia sa súčasne uskutočňuje vystreďovanie nástroja, takže ani na podklade tolerancií nerovnomerne vytvorené nástroje a/alebo skrutky na seba nedosadajú nerovnomerne.Kužeľová plocha môže byt pri zahĺbení vytvorená tak vo vnútornej oblasti bočných stien, ako aj v ich vonkajšej oblasti. Preto bude v ďalšom tiež hovorené o vnútornom a vonkajšom kuželi.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie znaky, podrobnosti a výhody uskutočnenia podľa vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu výhodných príkladov uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou. Na obr. 2 je schernaticky znázornený pôdorys ovládacieho konca skrutky, v ktorom je usporiadané zahĺbenie. Na obr. 2 je schematicky znázornený bokorys voľného konca nástroja na ovládanie skrutky. Na obr. 3 je schematicky znázornený rez ovládacím koncom skrutky podľa obr. l. Na obr. 4 je schematicky znázornený axionometrický pohľad na koniec nástroja podľa obr. 2. Na obr. 5 je schematicky znázornený pôdorys ovládacieho konca skrutky so zapustenou hlavou s pozmeneným ovládacim vybranim. Na obr. 6 je znázornený pozdĺžny rez ovládacím koncom skrutky so zapustenou hlavou podľa obr. 5.Na obr. 1 je znázornená hlava skrutky, aká môže byť usporiadaná na konci skrutky 1. V tomto konci slo-utky 1 vytvarované zahlbenie 2, čo je možne uskutočniť napríklad pretláčaním za studenia alebo podobne. Zahĺbenie 2 slúži na vloženie nástroja na ovládanie skrutky 1, napríklad skrutkovača alebo vložky v tvare skrutkovača. Aby sa umožnilo prenášanie krútiaceho momentu, tvoria bočné steny 3 zahlbenie 2 obrys, ktorý je odchylný od kruhového tvaru. Pri znázomenom prípade uskutočnenia je vonkajší obrys tvorený šiestimi navonok zahnutými kruhovými oblúkrni 4, ktorú sú vzájomne spojené dovnútra vyhnutými kruhovými oblúkrni 5, pričom tieto dovnútra vyhnuté kruhové oblúky 5 majú dvojnásobný polomer. Bočná stena 3 zahlbenia 2 je v svojej radiálne dovnútra smerujúcej oblasti, teda v oblasti dovnútra vyhnutých kruhových oblúkov 5,tvorená kužeľovitýrni plochami 6, ktore sú rovnomerne rozdelené po obvode zahlbenia 2 a ležia na myselnom spoločnom kuželi. Kužeľová plocha 6 patri k myslenému kužeľu, ktorý je orientovaný tak, že špička kužeľa smeruje do zahĺbenia 2.Nliesto zahlbenia 2, ktorého vonkajší obrys je tvorený striedavo konkávne a konvexne zakrivenými oblúkmi, je možné usporiadať tiež také zahĺbenie v hlave skrutky, ktorého vonkaj ší obrys je tvorený pravidelným viacuholníkom,napríklad šesťuholníkom. Tiež v tomto prípade sú upravenéjednotlive časti bočnej steny vzhľadom na pevný polomer striedavo von a dovnútra. Tiež v tomto prípade môže byť zahlbenie v oblasti vnútorného okraja bočných stien vytvorené takýmito kužeľovýrni plochami 6.Priečny rez na obr. 3 znázorňuje zahĺbenie 2 z boku. Priečny rez na obr. 3 je upravený v rovine podľa čiary III - HI na obr. l, to znamená, že prechádza pozdĺž najväčšieho priečneho rozmeru zahlbenia 2. Bočné steny, ktoré sú zrejme vpravo a vľavo v priečnom reze, patria teda k von vyhnutým kruhovým oblúkom 4, pričom je tu zrejmé, že tieto bočné steny 7 sú upravené rovnobežne s pozdĺžnou osou,pripadne s osou otáčania skrutky.Medzi vždy dvoma von vyhnutými kruhovými oblúkmi 4 je zrejmá vždy jedna plášťová kužeľová plocha 6. Tieto kužeľová plochy 6 sú vytvorené tak, že sa dovnútra zahlbenia 2 v svojej šírke a v svojej vzdialenosti od osi otáčania zmenšuj ú. Vytvárajú teda tvar zrezaneho kužeľa.Ako je zrejmé z pôdorysu na obr. l, taki z rezu na obr. 3, je na vonkajšom konci 8 zahlbenia 2 priemer 9 kužeľa,na ktorom ležia kužeľová plochy 6, menší ako maximálny priečny rozmer zahĺbenia 2, ktorý je defmovaný vzdialenosťou obidvoch bočných stien 7. Na obr. l je zakreslený priemer kužeľa V oblasti dna 10 zahĺbenia 2 rovnako veľký ako minimálny priečny rozrner 11 zahĺbenia 2.Pokiaľ by sa kužeľová plochy neupravili v radiálne vnútornej oblasti zahlbenia 2, ale v radiálne vonkajšej oblasti, potom by bol priemer kužeľa no vonkajšom konci 8 zahlbenia 2 rovnako veľký ako maximálny priečny priemer a na dne 10 by bol väčší ako minimálny priečny rozmer 11.Na obr. 2 je znázornený koniec vložky nástroja, prostrednictvom ktorej je možné ovládať skratku podľa obr. l a 3. Na konci nástroja je usporiadaný výstupok 15, ktorý má bočnú stenu 16, ktorá ho prstencovito obklopuje. Bočná stena 16 je tvorená von smerujúcim kruhovým oblúkom 17,pričom medzi týmito kruhovými oblúkmi 17 sú usporiadané kruhové oblúkove úseky 18, ktoré sú vyhnuté dovnútra a majú dvojnásobný polomer. Pôdorys konca podľa obr. 2 by nebol od obr. l rozlišiteľný. V radiálne vnútomej bočnej stenovej oblasti je bočná stena 16 tvorená kužeľovými plášťovými plocharni 19, ktoré všetky ležia na jednom kuželi. Špička kužeľa podľa obr. 2 smeruje hore, teda v smere od konca nástroja, prípadne do zahĺbenia 2 podľa obr. 2.Na voľnom konci 20 výstupku 15 je priemer kužeľa zhodný s minimálnym priečnym rozmerom výstupku 15,zatiaľ čo na konci výstupku 15, ktorý je odvrátený od voľného konca 20, je priemer kužeľa menší ako maximálny priečny rozmer ll výstupku 15.Voľný koniec výstupku 15 je tvorený veľmi plochým kužeľom 21, ktorý zhruba zodpovedá kužeľovitému dnu 10 zahĺbenia 2.Na obr. 4 je zriázomený axionometrický pohľad na usporiadanie podľa obr. 2. Aby bolo možné lepšie znázorniť plochý tvar kužeľa 21, sú zakreslene jednotlivé čiary,ktoré však nemajú predstavovať žiadne rebrá alebo podobne.Pokiaľ sa vloží nástroj s výstupkom 15 podľa obr. 2 do zahlbenia 2 hlavy skrutky, kužeľová plášťová plocha 19 a kužeľová plocha 6 na seba vzájomne dosadnú. Vedú nástroj bez vôle pri otáčani okolo osi otáčania, pripadne pozdlžnej osi skrutky. Tým dosadnú zaoblené výstupky, to je kruhové oblúky 17 nástroja, do von vyhnutých lcruhových oblúkov 4 bočnej steny zahlbenia 2. Na základe vystredenia nástroja vzhľadom na skratku prostrednictvom obidvoch kužeľových plôch 6, 19 dôjde na rovnomemejšie dosadnutie výstupkov prierezu výstupku 15 nástroja. Tým vzniknú pri otáčaní výlučne také sily, ktoré pôsobia v smere otáčania,takže nástroj nieje vytláčaný zo zahlbenia 2.Zatiaľ čo na obr. l a 3 je znázomené zahĺbenie 2 na konci skrutky 1 a obr. 2 a 4 znázorňujú doplnkovo vytvorené častí nástroja, je samozrejme možné vytvoriť tiež obrátenú úpravu, teda upraviť na konci skrutky 1 výstupok, aký je znázomený na obr. 2 a 4, a V nástroji usporiadať zahĺbenie, ako je znázomené na obr. l a 3.Kužeľová plocha nemusí nájsť svoje uplatnenie iba pri znázomenom tvare zahlbenia, prípadne výstupku. Rovnako pri normálnom záreze V hlave skrutky môže viesť taká kužeľová plocha ku zvlášť dobrým výsledkom, Taká centrálna kužeľová plocha pri záreze môže napriklad zabrániť bočnému sklzavaníu, ktoré môže vzniknúť pri skrutkách so zarezom.Obdobne skutočnosti platia i pre skrutky s križovým zárezom.Na obr. 5 a 6 je znázornená skrutka, pri ktorej má mať ovládací prvok 30 opäť bočnú stenu 31, ktorá leží na valcovej ploche valca. Vonkajší obrys je tvorený spoločne upraVenými lmrhovými oblúkmi 33, ktoré sú usporiadané tak,že sú tvorené striedavo von smerujúcimi výstupkarni 34 a dovnútra smerujúcimi výstupkarni 35. Na oblastí dovnútra smerujúcich výstupkov 35 sú bočné steny umiestnené na kužeľovej ploche 36, pričom maximálny priemer kužeľovej plochy 36 je menší ako maximálny priečny rozmer vybrania ovládacieho prvku 30, zatiaľ čo najmenší priemer kužeľovej plochy 36 je rovnako veľký ako najmenší priečny rozmer vybrania ovládacieho prvku 30. Všetky kruhové oblúky 33 sú pritom orientované tak, že zakrivenie smeruje Von. Usporiadanie kužeľovej plochy 36 je jasne viditeľné na obr. 6, z ktorého je vidieť, že tieto plochy 36 sú usporiadane tak, že von smerujúce Výstupky 34 vybrania ovladacieho prvku 30 zostávajú zachované, zatiaľ čo dovnútra smerujúce výstupky 35 sú kužeľovou plochou 36 sploštené.Rovnako pri uskutočnení bočnej steny 31 vybrania ovládacieho prvku 30, ktoré je znázomené na obr. 5 a 6,vznikajú pri ovládam sily, ktoré pôsobia smerom radiálne dovnútra, čím sa nástroj na ovládanie skrutky vystrecľuje na kužeľovej ploche 36. Tie časti bočnej steny, ktoré nie sú vytvorené V tvare kužeľa, majú teda taký tvar, že krútiaci moment pri ovládaní skrutky vytvára silovú zložku v obvodovom smere a silovú zložku V radiálnom smere. Tvar boč nej steny vybrania zodpovedá tvaru podľa V úvode uvedeného spisu WO-83/O 2983.l. Skrutka s ovládacím prvkom vytvoreným na ovládacomkonci(1), vyznačujúca s a tým, že ovládacím prvkom je zahĺbenie (2), ktorého bočná stena(3), určená na styk s ovládacím nástrojom V priebehu otočného ovládania, je tvorená na seba vzájomne nadväzujúcími striedavo Von a dovnútra oproti ploche kruhového valca vystupujúcimi plochami a V svojej radiálne dovnútra privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou (6) kužeľa zužujúceho sa dovnútra zahlbenia (2) V axiálnom smere po celej hĺbke zahlbenia (2).2. Skrutka s ovládacím prvkom vytvoreným na ovládačom konci skrutky (l), vyznačujúca sa t ý m , že ovládacím prvkom je výstupok, ktorého bočná stena, určená na styk s ovládacím nástrojom v priebehu otočného ovládania, je vytvorená na seba vzeýomne nadväzujúcimi striedavo von a dovnútra oproti ploche kruhového valca vystupujúcimi plochami a V svojej radiálne von privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou (6) kužeľa zužujúceho sa na vonkajší koniec výstupku V axiálnom smere na celej výške výstupku.3. Skrutka podľa nároku l alebo 2, v y z n a č l j ú c a s a t ý m , že kužeľová plocha (6) je upravená V radiálne vnútornej oblasti bočnej steny (3) ovládacieho prvku.4. Skrutka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov l až 3, vyznačujúca sa tým, že obrys priečneho rezu ovládacieho prvku je jednoduchý s priamočiaryrni liniami.5. Skrutka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov l až 4, vyznačujúca sa tým, žepriečny rez valcovou časťou ovládacieho prvku je po celej jej výške konštantný.6. Skrutka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 1 až 5, vyznačujúca sa tým, ženajmenší priemer kužeľovej plochy (6) je zhodný s minimálnym priečnym rozmerom (11) a/alebo najväčší priemer (9) kužeľovej plochy (6) je menší ako maximálny priečny rozmer ovládacieho prvku.7. Skrutka podľa jedneho z predchádzajúcich nárokov lažő, vyznačujúca sa tým, žečastibočnej steny, ktoré sú upravené mimo kužeľovú plochu (6), sú usporiadané rovnobežne s pozdlžnou osou skrutky (l).8. Nástroj s ovládacím prvkom na vykonávanie otáčavého pohybu skrutky podľa jedneho z nárokov l, 3 až 7,vyznačujúci sa tým, žeovládacímprvkom je výstupok (15), ktoreho bočná stena (16), určená na styk so skrutkou V priebehu otočného ovládanie, je vytvorená na seba vzájomne nadväzujúcimi striedavo von a dovnútra oproti ploche kruhového valca vystupujúcimi plochami a v svojej radiálne von privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou (19) kužeľa zužujúceho sa na Vonkajší koniec výstupku (15) V axiálnom smere na celej výške Výstupku (15).9. Nástroj s ovládacím prvkom na vykonávanie otáčavého pohybu skrutky podľa jedného z nárokov 2 až 7,vyznačuj úci sa tým, žeovládacúnprvkom je zahĺbenie, ktorého bočná stena (16), určená na styk so skrutkou V priebehu otočného ovládanie, je vytvorená na seba vzájorrme nadväzujúcimi striedavo von a dovnútra oproti ploche lcruhového valca vystupujúcimi plocharni a v svojej radiálne dovnútra privrátenej oblasti je tvorená kužeľovou plochou (l 9) kužeľa zužujúceho sa dovnútra zahĺbenia V axiálnom smere po celej hĺbke zahlbenia.

MPK / Značky

MPK: B25B 15/00, B25B 13/06, F16B 23/00

Značky: nástroj, skrutka, prvkom, ovládacím

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-280303-skrutka-a-nastroj-s-ovladacim-prvkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skrutka a nástroj s ovládacím prvkom</a>

Podobne patenty