Sedací nábytok s lôžkovou úpravou

Číslo patentu: 280139

Dátum: 08.12.1993

Autor: Premer Heinz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sedací nábytok, ktorý sa dá zmeniť na posteľ, má priehradku (3), ktorú je možné vytiahnuť zo základnej polohy pod sedacou poduškou (10) a v nej je umiestnená prídavná poduška (22), ktorú je možné po vytiahnutí priehradky (3) pomocou zdvíhacieho kovania z nej nadvihnúť na úroveň sedacej podušky (10) a pritom sa opiera svojou prednou stranou o čelnú dosku (19) priehradky (3). Na zamedzenie vytvárania nežiaducich medzier medzi jednotlivými poduškami, je priehradka (3) vybavená zadnou stenou (20), o ktorú sa opiera sedacia poduška (10) vo vytiahnutej polohe priehradky (3).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedacieho nábytku, ktorý je možne zmeniť na lôžko a má priehradku, ktorá sa dá vytiahnuť z pôvodnej polohy pod sedacou poduškou, a v ktorej je umiestnená pridavná poduška, ktorá sa po vytiahnutí priehradky dá nadvihnúť pomocou zdvíhacieho kovania do výšky sedacej podušky, pričom sa v tejto polohe opiera svojou prednou stenou o čelnú dosku priehradky.Pokiaľ pri doteraz známych druhoch nábytkov tohto druhu je zvlášť prídavné. poduška, alebo tiež sedacia a opomá poduška delená, a je tak pri vytváraní jednomiestnej postele podľa želania možne vytiahnuť jednu alebo druhú priehradku, prípadne pri vytváraní dvojpostele vytiahnuť obidve priehradky, prejavuje sa ako nevýhoda skutočnosť,že pri vytiahnutí obidvoch priehradiek a nadzdvihnulí obidvoch prídavných podušiek zostane medzi nimi medzera,ktorá nevyhnutne vznikne preto, že prídavné podušky musia byť užšie než je polovica sedacej podušky, aby mohli zapadnúť do potrebnej polohy.Rovnakú nevýhodu majú tiež známe sedacie kúty, pri ktorých sa vytvorí zmenou nábytku na jednej sedacej strane jedna ložná plocha, ktorá potom v spojení s plochou druhej sedacej strany vytvára dvojposteľ.Cieľom vynálezu bolo vytvoriť nábytok, ako bol charakterizovaný v úvode, ktorý by mal mať jednoduchú konštrukciu a dal by sa jednoducho meniť bez toho, aby vznikali nevýhodné medzery medzi jednotlivými poduškami a to ani V tých prípadoch, ked sú k dispozícii iba jednodielne priehradky. Pri tomto vynáleze išlo tiež o to, aby bolo vyriešené bezpečné a jednoduché podoprenie sedacej podušky, pričom navyše môže šírka jednej alebo viacerých podušiek zodpovedať šírke jednej alebo viacerých sedacích podušiek.Pokrok v konštrukcii sedacieho nábytku s ležadlovou úpravou sa v porovnaní s doterajšími známymi konštrukčnými spôsobmi vyhotovenia tohto nábytku dosiahne podľa vynálezu jednak tým, že priehradka bez bočných stien je vybavená zadnou stenou, o ktorú sa opiera sedacia poduška vo vytiahnutej polohe priehradky.Charakteristickým znakom vynálezu je ďalej to, že zadná stena priehradky je nižšia než jej čelná doska.Podľa vynálezu je sedacia poduška sklopne prichytená k zadnej stene vozíka, z ktorého sa dá vysúvať priehradka.K vzájomnému prichyteniu dielov sedacieho nábytku podľa vynálezu je použité kovanie, ktore pozostáva z dvoch kĺbovo spojených dielov, pričom jeden z nich je upevnený k zadnej stene vozíka a druhý k sedacej poduške a obidva diely sú spojené vzperou, pozostávajúcou z dvoch kĺbovo spojených ramien, ktorých aretácia približne v vzpriamenej polohe je zaistená dorazom a pružinou.Vzhľadom na to, že v danom prípade chýbajú bočné steny, nedá sa na ne upevniť známym spôsobom vyhadzovacie kovanie, ktoré by mohlo zdvíhať sedaciu podušku, a preto sa teda počíta pri vynáleze s tým, že na prichytenie sedacej podušky je k dispozícii kovanie vytvorené páromkĺbovo spojených dielov, z ktorých jeden je upevnený k zadnej stene vozíka a druhý k poduške.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata vynálezu je bližšie objasnená v ďalšom opise s odkazom na pripojené výkresy znázorňujúce jeden z možných príkladov vyhotovenia, Všetky vyobrazenia na výkresoch predstavujú pohľady zboku s čiastočnými pohľadmi v reze, pričom obr. 1 znázorňuje nábytok podľa vynálezu v polohe na sedenie,obr. 2 je pohľadom na nábytok z obr. l s vytiahnutým vozíkom a zdvihnutou sedacou poduškou,obr. 3 je pohľadom na nábytok s vytiahnutým vozíkom a vytiahnutou priehradkou,obr. 4 je pohľadom na nábytok v polohe na ležanie,obr. 5 a obr. 6 znázorňujú v zväčšenej mierke kovanie upevnené k sedacej poduške v jeho obidvoch koncových polohách.Podľa obr. 1 až obr. 4 je v ráme 1 nábytku umiestnený VOZÍk 2, ktorý sa dá posúvať a v ňom je uložená vysúvateľná priehradka 3. Vozík 2 sa opiera kolieskami 4, priehradka 3 potom svojimi kladkami 5 o podlahu. Na ráme 1 nábytku je ďalej sklopne upevnená opomá (chrbtová) poduška 7. Pomocou kovania 8 je k zadnej stene 9 VOZÍkB. 2 upevnená sedacia poduška 10.Ako vyplýva zvlášť z obr. 5 a obr. 6, pozostáva kovanie 8 z plochého dielu 11 a uhlového dielu 12, ktoré sú kĺbovo spojené. Plochý diel 11 je upevnený zboku k zadnej stene 9 vozíka 2, zatiaľ čo uhlový diel 12 je upewiený k rámu sedacej podušky 10. K plochému dielu 11 je pripevnene rameno 13, k uhlovému dielu 12 potom rameno 14. Obidve ramená 13, 14 sú v mieste 15 vzájomne kĺbovo spojené. Pružina 16 pôsobí smerom vzpriamenia polohy obidvoch ramien 13, 14. Predĺženie 18 ramena 14 zaisťuje spoločne s dorazovým čapom 17 na ramene 13 jednu z koncových polôh (obr. 6) obidvoch ramien 13, 14, ktorá zodpovedá vzpriamenej alebo aspoň približne vzpriamenej polohe obidvoch ramien 13, 14. V tomto postavení je sedacia poduška 10 držaná v nadvihnutej polohe. Ľahkým tlakom na sedaciu podušku 10 smerom nadol, je však mďmé ju opäť spustiť.Priehradka 3 je vybavená čelnou doskou 19 a zadnou stenou 20. Bočné steny priehradka 3 nemá a iba nízka doska 21 spája čelnú dosku 19 so zadnou stenou 20. V priehradke 3 je upevnená prídavná poduška 22 pomocou zdvíhacíeho kovania, ktoré nie je na vyobrazeni znázomené,ktoré umožňuje prídavnú podušku 22 premiestniť zo základnej polohy vyznačenej na obr. l a obr. 2 do úžitkovej polohy podľa obr. 3 a obr. 4. e známy celý rad takých kovaní, napríklad to, ktoré je opísané v rakúskom patente č. 389.039.Pri zmene nábytku zo základnej sedacej polohy znázomenej na obr. 1 na polohu na ležanie znázomenej na obr. 4 sa musí najprv vytiahnuť vozík 2 a nadvihnúť sedacia poduška 10 (obr. 2). Teraz je možne z vozíka 2 vytialmuť priehradku 3 a nadvihnúť prídavnú podušku 22 (obr. 3). Pospustení sedacej podušky 10 a sklopení opomej podušky 7 sa dosiahne poloha na ležanie (obr. 4).Vzhľadom na to, že zadná stena 2 D priehradky 3 je nížšia než jej čelná doska 19, má nábytok v sedacej polohe(obr, l), pri ktorej dosadá sedacia poduška 10 na čelnú dosku 19, miemy sklon sedacej plochy, ktorý požaduje užívateľ a pri ktorom je homá plocha sedacej podušky 10 sklonená mieme dozadu, ale napriek tomu je potom v polohe na ležanie táto plocha vodorovná.l. Sedací nábytok s lcžadlovou úpravou vybavený priehradkou, ktorú je možné vytiahnuť z pôvodnej polohy pod sedacou poduškou a v ktorej je umiestnená. prídavná poduška, ktorú je možné po vytiahnutí priehradky pomocou zdvíhacieho kovania nadvihnúť z priehradky do výšky zdvíhacej podušky, pričom sa v tejto polohe opiera o čelnú doskupriehradky,v yzn a č uj ú ci s a tým ,že priehradka (3) je vybavená zadnou stenou (20), o ktorú sa opiera sedacia poduška (10) vo vytiahnutej polohe priehradky (3).2. Sedací nábytok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadná stena (20) priehradky (3) je nižšia ako jej čelná doska (19).3. Sedací nábytok podľa nároku 1 alebo 2, v y značujúci sa tým, že sedacia poduška(10) je sklopne prichytená k zadnej stene (9) vozíka (2), z ktorého je priehradka (3) výsuvne usporiadaná.4. Sedací nábytok podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kovanie (8) pozostáva z plochćho dielu (l l) a uhlového dielu (12) vzájomne kĺbovo spojených, pričom jeden z dielov (11, 12) je upevnený k zadnej stene (9) vozika (2) a druhý k sedacej poduške (10) a obidva diely (l 1, 12) sú spojené vzperou, pozostávajúcou z dvoch vzájomne kĺbovo spojených ramien (13, 14), ktorých aretácia V vzpriamenej polohe je zaistená dorazovým čapom (17) a predĺžením (18) ramena (14), ako i pružinou

MPK / Značky

MPK: A47C 17/23

Značky: úpravou, lôžkovou, nábytok, sedací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-280139-sedaci-nabytok-s-lozkovou-upravou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedací nábytok s lôžkovou úpravou</a>

Podobne patenty