Ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky

Číslo patentu: 278976

Dátum: 16.12.1992

Autor: Klöcker Heinz Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ústrojenstvo, ktoré spolupracuje so striedavo sa pohybujúcimi tkáčskymi brdami (5a, 5b, 5c, 5d), má dve zdvihové niteľnice (1, 2) a jednu, zdvihovými niteľnicami (1, 2) vedenú a vždy jednou zdvihovou niteľnicou (1, 2) unášanú poloniteľnicu (3). Na jej riadenie sú upravené riadiace prostriedky, napríklad magnety (9, 10), ktoré sú uložené v plášťoch (20, 21) zdvihových niteľníc (1, 2). Každá zdvihová niteľnica (1, 2) má vodiaci otvor (6, 7) na poloniteľnicu (3), ktorý je tvorený dvomi bočne navzájom posunuto usporiadanými stenami (6a, 6b, prípadne 7a, 7b). Vnútorná stena (6b, 7b) zachytáva poloniteľnicu (3) v oblasti uzatvoreného očka (8).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ústrojenstva na vytváranie okraja perlinky, pričom sú upravené striedavo sa pohybujúce tkáčske brdá.Známe ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky pozostáva z dvoch zdvihových niteľníc, poloniteľnice a riadiaceho prostriedku pre poloniteľnice. Zdvihové niteľnice sú pritom usporiadané bezprostredne na striedavo sa pohybujúcich tkáčskych brdách. Riadiaci prostriedok pre poloniteľnicu je tvorený nosnou koľajnicou niteľnice, ktorá je držaná pružinou.Hlavná nevýhoda tohto ústrojenstva na vytváranie okraja perlinky je V tom, že riadiaci prostriedok pre poloniteľnicu, ktorý pozostáva z nosnej koľajnice niteľnice a z pružiny, má príliš veľkú hmotnosť. Vysoká hmotnosť celého ústrojenstva totiž tvori prirodzenú medzu na zvýšenie počtu zdvihov, pretože kinetická energia pri urýchľovani a brzdení hmoty je príliš veľká.Ďalšia nevýhoda je v tom, že poloniteľnica, ktorá je zdvihovou niteľnicou unášaná, je v priebehu celého zdvihového pohybu zdvihovej niteľnice pod účinkom sily pružiny nosnej koľajnice niteľnice. Tým sa zdvihové niteľnice v oblasti vodiacich otvorov pre poloniteľnice veľmi rýchlo opotrebúvajú.Preto si vynález kladie za úlohu vytvoriť ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky, ktoré by bolo ľahšie než sú známe ústrojenstvá a na ktorom by okrem toho vznikalo menšie opotrebenie zdvihových niteľníc.Vytýčená úloha sa rieši a uvedene nedostatky sa odstraňujú ústrojenstvom podľa vynálezu, ktorého podstata je založená na tom, že cele ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky je tvorené iba dvomi zdvihovými niteľnicami a jednou, zdvihovými niteľnicami vedenou a vždy jednou zdvihovou niteľnicou unášanou poloniteľnicou. Poloniteľnica pozostáva v podstate z dvoch ramien, ktoré majú na jednom svojom konci uzatvorené očko na vedenie perlinky. Každé rameno poloniteľnice je vedené vodiacim otvorom,ktorý je usporiadaný v zdvihovej niteľnici a ktorý je tvorený bočne navzájom posunuto usporiadanými stenami. Zdvihove niteľnice môžu byť podľa jednej montážnej možnosti zavesené V tkáčskych brdách tak, že poloniteľnica smeruje svojim očkom nahor. Riadenie poloniteľnice V zdvihových niteľniciach sa v tomto prípade uskutočňuje tak silou tiaže, ktorá pôsobí na poloniteľnicu, ako i zodpovedajúcim predpätím perlinky vedenej očkom. Je samozrejmé, že riadenie poloniteľnice zodpovedajúcim predpätím perlinky by sa uskutočňovalo i bez prídavného pôsobenia sily tiaže, pokiaľ by zdvihové niteľnice s poloniteľnicou boli na tkáčskych brdách upevnené tak, že by poloniteľnica smerovala svojím otvorom dolu Známe prostriedky na riadenie poloniteľnice, napríklad nosná koľajnica niteľnice s pružinou, nie sú v danom prípade už vôbec potrebné tým pochopiteľne odpadajú i nevýhody spojené s týmito prostriedkami.Hlavnou prednosťou je, že podstatne zmenšená hmotnosť celého ústrojenstva umožňuje zvýšenie počtu otáčok.Ďalšia výhoda vynálezu je v tom, že je možné upevniť na tkáčskych brdách veľký počet zdvihových niteľníc vedľa seba. Podľa známeho stavu techniky bolo až dosiaľ možné upevniť na tkáčskych brdách najviac štyri niteľnice. Inak bolo potrebné zvýšiť silu pružiny. Okrem toho obmedzovala zvýšenie počtu niteľníc podľa známeho stavu techniky i tá skutočnosť, že na nosnej koľajnici niteľníc bolo k dispozícii málo priestoru na poloniteľnice.Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia sú na riadenie poloniteľnice upravené riadiace prostriedky. Na tomto uskutočnení má potom veľmi malý vplyv tak sila tiaže, ako i predpätie perlinky, pretože riadiace prostriedky za všetkých okolností zaistia, že je poloniteľnica zdvihovými niteľnicami striedavo unášaná.Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia uvedenej realizácie sú prostriedkami na riadenie poloniteľnice v zdvihových nitenkách usporiadané magnety.Pritom zodpovedá vzdialenosť magnetov, usporiadaných vo zdvihových niteľniciach do vnútra usporiadanej steny vodiaceho otvoru zhruba dĺžke ramena poloniteľnice. Aby bolo možné zaistiť vytvorenie magnetickej sily potrebnej na riadenie, musi byť poloniteľnica vytvorená z magnetického kovu alebo mať zodpovedajúcu vložku. Toto opatrenie zaisťuje presné riadenie poloniteľnice i pri veľmi vysokom počte zdvihov.Ďalšia výhodaje založená na tom, že opotrebenie vnútri uloženej steny vodiaceho otvoru zdvihovej niteľnice silou pôsobiacou pri unášaní na stenu poloniteľnice je iba nepatmć, pretože na rozdiel od známeho uskutočnenia riadenia s nosnou koľajnicou niteľnice s pružinou, pôsobí na túto stenu vodiaceho otvoru zdvihovej niteľnice sila vyvolaná pôsobením magnetov iba v okamihu začiatku spätného pohybu. Pôsobenie sily tiaže poloniteľnice na opotrebenie steny je pritom zanedbateľnć malé.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia uvedeného druhého uskutočnenia je poloniteľnica so zdvihovými niteľnicami, prípadne s tkáčskymi brdami spojená na riadenie iba pružnými prostriedkami, napríklad gumovými pružinkarni. V porovnaní so známymi ústrojenstvarni na vytváranie okraja perlinky má i toto ústrojenstvo mnohonásobne zmenšenú hmotnosť. Vnútri uložená stena vodiaceho otvoru zdvihovej niteľnice je sice počas celého pohybu zdvihovej niteľnice pod zaťažením tohto pružného prostriedku, ale nim vyvolaná sila je mnohonásobne menšia než sila, ktorá je tvorená nosnou koľajnicou niteľnice a pružinou na známých prostriedkoch, pretože gumové pružinky, čo je rovnako podmienené menšou hmotnosťou, môžu mať menšie rozmery.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na štyroch príkladoch uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. 1 je schematicky znázomený priklad uskutočnenía, na ktorom sa uskutočňuje riadenie poloniteľnice prostrednictvom magnetov, ktoré sú usporiadané vo zdvihových niteľniciach.Na obr. 2 je schematicky znázornený príklad uskutočnenia, na ktorom sa uskutočňuje riadenie poloniteľnice gumovými pružinkami, usporiadanými na zdvihových niteľniciach.Na obr. 3 je schematicky znázornený príklad uskutočnenia, na ktorom je poloniteľnica riadená pri zodpovedajú SK 278976 B 6cej montáži na striedavo sa pohybujúcich tkáčskych hrdách silou tiaže a predpätim perlinky.Z obr., l až 4 je zrejmé, že ústrojenstvo má vždy dve zdvihová niteľnice l, 2, ktoré vedú poloniteľnicu 3. Zdvihové niteľnice l a 2 sú opatrenć na svojich koncoch upevňovacími strmeňmi 4 a, 4 h, 4 c, 4 d na upevnenie na striedavo sa pohybujúcich tkáčskych bŕd Sa, Sb, Sc, 5 d. Každá zdvihová niteľnica l, prípadne 2, má vodiace otvory 6, 7,ktoré sú tvorené stenami 6 a, 6 h, pripadne 7 a, 7 h. Poloniteľnica 3 pozostáva v podstate z dvoch ramien 3 a a 3 b, ktoré na svojom homom konci vytvárajú uzatvorené očko 8 na vedenie perlinkovej nite 19.V príklade uskutočnenia, ktorý je znázornený na obr. 1,sa uskutočňuje riadenie prostrednictvom magnetov 9, 10,ktoré sú usporiadané v plášti 20, 21 zdvihových niteľníc. Vlastné unášanie poloniteľnice 3 sa uskutočňuje prostredníctvom vnútomej steny 6 b, prípadne 7 h vodiaceho otvoru 6, pripadne 7, ktorá zachytáva poloniteľnicu 3 v oblasti uzatvoreného očka 8. Aby sa zaistilo dokonalé riadenie a unášanie poloniteľnice 3 zdvihovými niteľnicami 1, 2, má vzdialenosť medzi magnetmi 9, prípadne 10 a vnútornou stenou 6 h, pripadne 7 b každého vodiaceho otvoru 6, prípadne 7 takú hodnotu, ktorá zodpovedá dĺžke ramena 32,3 h poloniteľnice 3.V druhom príklade uskutočnenia sú na riadenie miesto magnetov upravené gumovć pružinky 11, 12, prostrednictvom ktorých sú ramená Ja, 3 b poloniteľnice 3 spojené so zdvihovými niteľnicami 1, 2. Vlastný proces riadenia pritom úplne zodpovedá riadeniu podľa prvého príkladu uskutočnenia.V príklade uskutočnenia podľa obr. 3 sa uskutočňuje riadenie iba prostrednictvom sily tiaže, ktorá pôsobí na poloniteľnicu 3 a prostredníctvom zodpovedajúceho predpätia perlinkovej nite 19, ktorá je vedená očkom 8 poloniteľnice 3. Vedenie a unášanie poloniteľnice 3 sa pritom opäť uskutočňuje stenami 6 h, pripadne 7 h vodiacich otvorov 6, prípadne 7.Príklad uskutočnenia podľa obr. 4 sa líši od príkladu uskutočnenia podľa obr. 2 iba tým, že sú tu gumove pružinky 13, 14 spojene s tkáčskymi brdami Sc, 5 d bezprostredne prostredníctvom zovierajúcich súčastí 15, 16.Aby sa ešte ďalej zmenšilo už samo o sebe nepatrné opotrebovanie vnútomých stien 6 h, pripadne 7 h, majú tieto vnútorné steny 6 h, prípadne 7 h zosilňovacie vložky 17, 18,napríklad z kovu.1. Ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky, pričom sú upravené striedavo sa pohybujúce tkáčske brdá, v y značujúce sa tým, žeje vybavené zdvihovými niteľnicatni (l, 2) a jednou, zdvihovými niteľnicamí(1, 2) vedenou a vždy jednou zdvihovou niteľnicou (l, 2) unášanou poloniteľnicou (3).2. Ústrojenstvo podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že na riadenie poloniteľnice (3) zdvihovými niteľnicami (1, 2) sú upravene riadiace prostriedky.3. Ústrojenstvo podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prostriedkami na riadenie sú magnety(9, 10), usporiadané na zdvihových niteľniciach (1, 2).4. Ústrojenstvo podľa nároku 1 a 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zdvihovć niteľnice (l, 2) majú plášť (20, 21) na uloženie magnetu (9, 10).5. Ústrojenstvo podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na riadenie poloniteľnice (3) sú zdvihove niteľnice (l, 2) a poloniteľnica (3) spojené pružnými prostriedkami.6. Ústrojenstvo podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pružné riadenie poloniteľnice (3) je poloniteľnica (3) spojená s tkáčskymi brdami (Sc, 5 d) pružnými prostriedkami.7. Ústrojenstvo podľa nároku 5 a 6, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že pružné prostriedky sú gumovć pružinky (11, l 2, prípadne 13, 14).8. Ústrojenstvo podľa nároku 6 a 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pružné spojenie gumových pružiniek (13, 14) s tkáčskymi brdami (Sc, 5 d) sú upravene zvierajúce súčasti (15, 16).9. Ústrojenstvo podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že každá zdvihová niteľníca (l, 2) má vodiaci otvor (6, 7) poloniteľnicu (3), pričom vodiaci otvor (6, 7) je tvorený dvomi bočne navzájom posunuto usporiadanými stenami (óa, 6 h, pripadne 7 a, 7 b), pričom vnútomá stena10. Ústrojenstvo podľa nároku 4 a 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vzdialenosť magnetu (9, 10),usporiadanćho V plášti (20, 21) zdvihovej niteľnice (l, 2),od vnútomej steny (6 b, 7 h) zodpovedá dĺžke ramena (33,3 b) poloniteľnice (3).11. Ústrojenstvo podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vnútorná stena (6 b, 7 b) má zosilňovacie vložky (17, 18).

MPK / Značky

MPK: D03C 7/00, D03C 7/02

Značky: ústrojenstvo, okraja, vytváranie, perlinky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-278976-ustrojenstvo-na-vytvaranie-okraja-perlinky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky</a>

Podobne patenty