Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín

Číslo patentu: 278727

Dátum: 10.11.1993

Autori: Helf Walter, Bauer Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rúrka sa skladá z dvoch pološkrupín (1, 2), ktoré sú spolu vzájomne spojené. Medzi spájanými koncami oboch pološkrupín (1, 2) je v drážke (N) upravený tesniaci článok (3). Drážka (N) je vytvorená vždy na jednej čelnej strane jednej pološkrupiny (1) a do nej je zaskočené pero v tvare ozubu, vytvorené na čelnej strane druhej pološkrupiny (2). Pero (2a) má aspoň jednu klznú plochu (G), ktorá po vložení do drážky (N) bočne dosadá na klznú plochu tesniaceho článku (3). Smer zasúvania klznej plochy (G) pera (2a) je neustále kolmý na silové pôsobenie deformovaného tesniaceho článku (3).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rúrky skladajúcej sa z dvoch pološkrupín, určených na vzájomne spojenie, v ktorej je medzi spájanými koncami oboch pološkrupín usporiadaný tesniaci článok, umiestnený v drážke, zhotovenej vždy na jednej čelnej stranejednej pološkrupiny, do ktorej zapadá pero v tvare ozubenia, zhotovené na čelnej strane druhej pološkrupiny.Rúrky skladajúce sa z dvoch pološkrupín uvedeného druhu, určené na opravu ochranných káblov a podobne,sú známe z DE-PS 33 02 339, a sú utesnene tým, že každá pološkrupina má na svojej jednej pozdĺžnej strane podrezanú drážkovú komoru s porušiteľným krytom, príčom vnútri takto zhotovenej komory je upravený priebežný tesniaci článok a na protiľahlej pozdĺžnej strane tejto pološkrupiny je upravené pero tvaru ozubenia, ktoré sa do uvedenej drážkovej komory príslušnej pološkrupiny zatlačí a utesnené do nej zapadne.Po zakrytí pôdou je rúrka dlhý čas v pokoji. V prípade, že má byť táto rúrka opäť znovu osadená, alebo keď je poškodená, napríklad pri bagrovaní atď., musí sa teraz použiť rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín, ako kus určený na opravu. Aby sa teraz mohla taká poškodená rúrka opäť osadiť káblami, musí sa bud vykopať, čo je veľmi nákladné, alebo možno kábel alebo káble do n 1 rky zakrytej pôdou dodatočne zatíahnuť. S tým účelom sa do konca rúrky vloží zátka, na ktorej je kábel upevnený. Potom sa koniec rúrky uzavrie a pôsobí sa naň vzduchom s tlakom l MPa, čím sa zátka spolu s upevneným káblom prefúkne rúrkou. Toto opatrenie má za následok, že rúrka sa značne roztiahne a pero jednej pološkrupiny nachádzajúcej sa v drážke druhej pološkrupiny sa od tesniaceho článku oddialí, takže vzduch, ktorý je vnútri rúrky pod určitým tlakom unikne a zátka s káblom v rúrke uviazne.Tu potom pomôže vynález. Úlohou vynálezu teda je vytvoriť rúrku skladajúcu sa z dvoch pološkrupín, ktorá aj pri napájaní vyšším vnútroným tlakom zostáva plynotesná a vodotesná.Túto úlohu spĺňa rúrka skaldajúca sa z dvoch pološkrupín, ktoré sú určené na vzájomne spojenie, pri ktorých je medzi spájanými koncami oboch pološkrupín usporiadaný tesniaci článok, umiestnený V drážke, zhotovenej vždy na jednej čelnej strane jednej pološkrupiny,do ktorej je zapadnuté pero tvaru ozubenia, zhotovené na čelnej strane druhej pološkiupiny, podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že pero má aspoň jednu klznú plochu,ktorý po vložení do drážky bočne dosadá na klznú plochu tesniaceho článku, pričom smer zasúvania klznej plochy pera je neustále kolmý na silové pôsobenie deformovaného tesniaceho článku.Podľa výhodného zhotovenia sa skladá drážka čelnej strany z prvej komory na umiestnenie častí pera tvaru ozubenia a z nad ňou usporiadanou druhou komorou na uloženie tesníaceho článku, ktorý je usporiadaný vedľa pera.Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia sa skladádrážka čelnej strany z tretej komory na umiestnenie časti pera tvaru ozubenia a tesniaceho článku, ktorý je usporiadaný vedľa pera, a zo štvrtej komory, ktorý je usporíadaná nad ňou.Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu má tesniaci článok kruhový prierez a je zhotovený ako tesniaci povraz.Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu má tesniaci článok prierez V tvare kalicha s dovnútra smerujúcimi záhybmi upravenými na homých koncoch jeho stien (4 a, 4 b).Podľa ešte ďalšieho výhodného zhotovenia je tesniaci článok svojím dolným rebrovitýun výstupkom vložený do drážky upravenej v dne drážky.Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu je pero vybavené zárezom, ktorého steny tvoria klmć plochy, do ktorého je vložený tesniaci článok.Podľa ešte ďalšieho výhodného zhotovenia sa skladá tesniaci článok z častí rozdielnej tvrdosti podľa Shora.Podľa ešte ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu je tesniaci článok vybavený aspoň jednou výstužou.A nakoniec podľa ešte ďalšieho výhodného zhotovenia vynàlezu je drážka vybavená porušiteľným krytom, Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú hlavne v tesnosti spojenia oboch pološkrupín rúrky aj pri namáhaní ťahom spojenia, vyvolanom roztiahnutím stien rúrky pri vzraste vnútomćho tlaku v rúrke, spôsobeného prefukovaním kábla nírkou a ďalej v jednoduchej manipulácii a hospodárnej výrobe takého rúrkovćho spojenia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladoch zhotovenia podľa priložených Výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje V reze rúrku zloženú z dvoch pološkrupín,na obr. 2 v zväčšenom merítku detail X z obr. l, obr. 3 až 5 varianty zhotovenia podľa obr. 2 a obr. 6 a 7 ďalšie varianty zhotovenia.Na obr. l je znázomená delená ochranná rúrka,skladajúca sa z dvoch pološkrupín l, 2, v ktorej je v mieste označenom ako detail X zhotovené tesne spojenie medzi oboma pološlcrupinami l, 2. Tlak, ktorý je vnútri rúrky, je označený ako tlak Pi a vonkajší tlak je označený ako tlak Pa. Tlak Pije väčší ako tlak Pa.Obr. 2 znázorňuje detail X z obr. l, kde je vidno dolnú pološkrupinu 1 rúrky a homú pološkrupinu 2. Dolná pološkrupín 1 je zakončená drážkou N so stenami la, v ktorej sú vytvorené dve komory K 1 a K 2. Tieto komory K 1, K 2 sú navzájom oddelené rebrom lb. Prvá komora Kl slúži na umiestnenie pera Za tvaru ozubenia homej pološkrupiny 2, pokiaľ druhá komora K 2 slúži na uloženie tesniaceho článku 3 alebo podobne. Pri zatlačení homej pološkrupiny 2 do prvej komory Kl sa pohybuje ľavý výbežok steny la smerom von a vlastnou pružnosťou sa po preniknutí pera Za tvaru ozubenia dovnútra vráti do svojej pôvodnej polohy, takže pero 2 a je zaskočené s malou toleranciou. Táto tolerancia je potrebná na zachytenie určitého roztiahnutia rúrky pri zvy šovaní tlaku vnútri tejto rúrky.Zadná strana pera 2 a tvaru ozubenia pritom kĺže po vonkajšom boku tesniaceho článku 3, vloženćho v druhej komore K 2 a pri vniknutí pera 2 a tvaru ozubenia sa tesniací článok 3 ľahko stlačí. Pri zvýšení vnútomého tlaku Pi sa obe pološkrupiny 1, 2 roztíahnu, takže pero 2 a tvaru ozubenia sa pohybuje späť, pokiaľ sa nezastaví o výstupok steny la. Tesniaci účinok tesniaceho článku 3 zostáva pritom úplne zachovaný, pretože dochádza ku kĺzavému pohybu klznej plochy G pera 22, tvoríaceho koniec pološkrupiny 2, kolmo na silové pôsobenie deformovaného tesniaceho článku 3, nie ako je to pri rúrke skladajúcej sa z dvoch pološkrupín podľa známeho stavu techniky, na oddíalenie pera Za tvaru ozubenia od tesniaceho článku 3. Tesniaci článok 3 sa pritom nachádza mimo siločiary, prechádzajúcej kolmo ešte vnútri pološkrupiny 2 perom Za tvaru ozubenia do pološkrupiny l.Obr. 3 znázorňuje variant zhotovenia podľa obr. 2. V tomto zhotovení je na pološkrupine 2 upravené pero 2 h tvaru ozubenia na oboch stranách a zaskočí za nástavec le steny lc drážky N. Rebro 1 d pritom vystupuje dovnútra drážky N, takže vzniknú dve komory K 3, K 4, pričom tretia komora K 3 je určená na tesniací článok 3 a štvrtá komora K 4 na pero 2 b v tvare ozubenia. Funkcia zodpovedá zhotoveniu podľa obr. 2.Ďalší variant je znázomený na obr. 4. V tomto zhotovení je vytvorená drážka N v reze približne tvaru U, vytvarovaná na čelenej strane pološkrupiny 1, pričom táto drážka N je tvorená stenami lf ohraničujúcimi piatu komoru K 5. Táto piata komora K 5 slúži tak na umiestnenie tesniaceho článku 4, ako aj pera 2 c tvaru ozubenia.Tesniaci článok 4 má v reze tvar kalicha a je na horných koncoch svojich stien 4 a, 4 b vybavený záhybmí smerujúcimi dovnútra, medzi ktorými je otvor, do ktoreho sa zasunie pero 2 c svojím rebrovitým výstupkom, pričom rebrovitý výstupok 4 c tesniaceho článku 4 je vložený do žliabku upraveného v dne piatej komory K 5. Funkcia taktiež zodpovedá funkcii zhotovenia podľa obr. 2 len s tým rozdielom, že pero 2 c s ozubením na oboch stranách je zaskočené z oboch strán a je teda utesnene za nástavcami lq obojstranne.Obr. 5 znázorňuje ďalší variant vynálezu, v ktorom je drážka N, vytvorená na čelnej strane pološkrupiny 1 dvoma protiľahlými rebrami 11, rozdelená na dve komory K 6, K 7. Steny 1 h drážky N sú na koncoch vybavené ozubením l j. Tesniaci článok 5 sa nachádza svojou spodnou časťou v šiestej komore K 6, pričom sa svojimi šikmými homými stenami opiera o rebrá li, pokiaľ jeho stredná predĺžená časť, ktorý môže byť navyše profilovaná, je zasadená do zárezu Ze upraveného V pere 2 d pološkrupiny 2, a nachádza sa v siedmej komore K 7. Pero 2 d tvaru ozubenia je na oboch stranách zaskočene za ozubenie j drážky N upravenej na pološkrupine 1.Drážka N, upravená na čelnej strane pološkrupiny l môže byť napríklad na ochranu pred vniknutlm nečistôt,vybavená porušiteľným krytom 7 (obr. 6).Tesniaci článok 6 môže byť zhotovený, ako vyplýva z obr. 6 a 7, z dvoch častl s rôznou tvrdosťou podľa Shora alebo s jednou alebo niekoľkými výstužami 6 a. Taktiež pri tomto zhotovení je smer pohybu klznej plochy G neustále kolmý na silovć pôsobenie deformovaného tesniaceho článku 6.l. Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín, určených na vzájomné spojenie, pri ktorej je medzi spájanými koncami oboch pološkrupín usporiadaný tesniací článok, umiestnený v drážke, vytvorenej vždy na jednej čelnej stranejednej pološkrupiny, do ktorej je zaskočenć pero v tvare ozubenia, vytvorené na čelnej strane druhej pološkrupiny, vyznačujúca sa tým, že pero (2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 21) má aspoň jednu klznú plochu(G), ktorý po vložení do drážky (N) bočne dosadá na kĺznu plochu tesniaceho člnalcu (3, 4, 5, 6), pričom smer zasúvania klznej plochy (G) pera (2 a, 2 b, 2 c, 2 d, Zł) je neustále kolmý na silové pôsobenie deformovaného tesniaceho článku (3, 4, 5, 6).2. Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa nárokuLvyznačujúca sa tým,žedrá.žka(N) čelnej strany sa skladá z prvej komory (K 1) na umiestnenie časti pera (Za) tvaru ozubenia a z nad ňou usporiadanej druhej komory (K 2) na uloženie tesniaceho článku (3), ktorý je usporiadaný vedľa pera (Za).3. Rúrka, skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa nárokuLvyznačujúca sa tým,žedrážka(N) čelnej strany sa skladá z tretej komory (K 3) na umiestnenie časti pera (2 b) tvaru ozubenia a tesniaceho článku (3), ktorý je usporiadaný vedľa pera (2 b), a z nad ňou usporiadanej štvrtej komory (K 4).4. Rúrka, skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa nároku 2 alebo lvyznačujúca sa tým,že tesniací článok (3) má kruhový prierez a je zhotovený ako tesniací povraz, 5. Rúrka, skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa nárokuLvyznačujúca sa tým,žetesniaci článok (4, 6) má prierez tvaru kalicha s dovnútra smerujúcimi záhybmí upravenými na homých koncoch jeho stien (4 a, 4 b).6. Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa nárokuLvyznačujúca sa tým,žetesniaci článok (4) je svojim dolným rebrovitým výstupkom(4 c) vložený do drážky upravenej v dne drážky (N).7. Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa nároku 1, vyznačuj úca sa tým, že pero(2 d) je vybavené zárezom (2 e), steny ktorého tvoria klzné plochy (G), do ktorého je vložený tesniací článok (3).8. Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa jednéhoznárokov 1 až 7, vyznačujúca sa t ý m , že tesniací článok (4, 6) sa skladá z častí s rozdielnou tvrdosťou podľa Shora.9. Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa jednéhoznárokov 1 až 8,vyznačujúea sa t ý m , že tesniací článok (3, 4, 5, 6)je vybavený aspoň jednou výstužou (óa).10. Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín podľa jedněhoznárokov 1 až 9,vyznačujúca sa t ý m , že drážka (N) je vybavená porušiteľným krytomll lll Jlł

MPK / Značky

MPK: H02G 9/06, F16L 9/22

Značky: skladajúca, dvoch, pološkrupín, rúrka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-278727-rurka-skladajuca-sa-z-dvoch-poloskrupin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín</a>

Podobne patenty