Zariadenie na výrobu drôteného pletiva so samočinným zapletaním pier a strún

Číslo patentu: 278673

Dátum: 10.12.1997

Autori: Hrubec František, Rydzyk Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z riadiacej stolice (1), ktorá obsahuje elektromotor (6) s prevodovým mechanizmom (59), vačkové systémy (12, 18) a vretená (16, 16') vybavené na konci hriadeľov (15, 15') navíjacími nožmi (54), uloženými v špirálových závitovkách (17). Vačkové systémy (12, 18) sú tvorené ovládacím vačkovým systémom (18) a dilatačným vačkovým systémom (12). Ovládací vačkový systém (18) obsahuje na spoločnom vačkovom hriadeli (25) uloženú spínaciu vačku (13), strihovú vačku (7) a aretačnú vačku (8), ktoré sú v zábere s tlakovými snímačmi (27) hydraulických valcov (9) hydraulických rozvodov (19). Dilatačný vačkový systém (12) má vačky usporiadané na ovládanie prevodom od vretien (16, 16'). Špirálové závitovky (17) sú umiestnené v dvoch otočne uložených závitovkových hlavách (55, 55'), usporiadaných v osiach dvoch rovnobežných tunelových valcov (63, 63'). Tieto sú umiestnené symetricky pozdĺž osi pletacích pultov (2, 2'). Na pletacích pultoch (2, 2') sú usporiadané mechanizmy (47, 47') na aretáciu pletiva (56).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na výrobu drôteného pletiva so samočinným zapletaním pier a strún pozostávajúceho z riadiacej stolice, obsahujúcej elektromotor s prevodovým mechanizmom, vačkové systémy a vretená, vybavené lamelovými spojkami s ovládacími valcami, na konci hriadeľov vybavená navijacími nožrni uloženými v špirálových závitovkách, pričom po bokoch riadiacej stolice sú usporiadané ťahové mechanizmy a navíjacie bubny. Pred riadiacou stolicou sú umiestnené pletacie pulty s nožnicami, vybavené vodiacim mechanizmom na zapletanie pier a aretačnými prvkami, Na vonkajších stranách pletacích pultov sú usporiadané zapletacie lisy a navíjacia konzola.Doteraz sa na výrobu drôteného pletiva používajú rôzne konštrukčne zložité zariadenia pracujúce prevažne na princípe špirálovej závitovky s vloženým nožom, ktorý je známy napr. z SU AO 1463374.Čiastočná automatizacia výroby jedného druhu pletiva je obsiahnutá napr. v SU AO 895579. Tu uvedený automat vykazuje okrem iného elektromotor, ktorý cez prevodové systémy poháňa ako vretenový hriadeľ prepojený s hriadeľom navíjacieho noža, ktorý je uložený v špirálovej závitovke umiestnenej na suporte, tak aj prostredníctvom rozvádzacieho hriadeľa hriadeľ vybavený vačkovým systémom ovládajúcim posun pletiva a pohyb suportu.Na vedenie a zapletanie pier je zariadenie vybavené vodiacim žľabom. Oddeľovanie pier sa robí nožmi. Doterajšie zname systémy a zariadenia na výrobu drôteného pletiva však neriešia výrobu viacerých druhov pletiva súčasne na jednom zariadeni s automatickým ovládaním technológie a nepretržitým výrobným cyklom s maximálnou elimináciou stratových časov pri vlastnej výrobe alebo pri zmene výrobného programu. Nerieši obvykle ani samočinné zapletanie napínacích strún.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na výrobu drôteného pletiva podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že jeho vačkové systémy tvorí ovládací vačkový systém a dilatačný vačkový systém, kde ovládací vačkový systém obsahuje na spoločnom vačkovom hriadeli uloženú spínaciu vačku, strihovú vačku a aretačnú vačku, kde tieto vačky sú v zábere s tlakovými spinačmi hydraulických valcov hydraulických rozvodov usporiadaných na ovládanie pracovných valcov vretien. Dilatačný vačkový systém má vačky usporiadané na ovládanie prevodom od vretien. Vymeniteľné špirálové zavitovky sú usporiadané v dvoch otočne uložených zàvitovkových hlavách umiestnených v osiach dvoch rovnobežných tunelových valcov, usporiadaných symetricky pozdĺž osi pletacích pultov. Po vonkajších stranách tunelových valcov sú na pletacích pultoch usporiadané mechanizmy na aretáciu pletiva. Pozdĺž pletacích pultov sú, pred navijacími konzolatmi, umiestnené zapletacie lisy na priebežne zapletanie napínacích strún. Zariadenie podľa vynálezu umožňuje výrobu viacerých druhov pletiva súčasne na jednom zariadení s automatickým ovládanímtechnológie výroby. Jednoduché konštrukčné usporiadanie prináša maximâlnu elimináciu stratových časov pri zmene výrobného programu a pri vlastnej výrobe.Pre nepretržitý výrobný cyklus je výhodné, ak spínacia vačka a aretačná vačka majú každá po obvode vytvorené dve polkruhové pracovné polosféry s rozdielnými polomermi prepojené nábehovýrni krivkami. Jedna pracovná polosféra na strihovej vačke môže byť pritom polkruhová, zatiaľ čo jej druhá pracovná polosféra má tvar parabolickej krivky, kde prechod medzi týmito polosférami je plynulý. Vačky pri tom môžu byť na vačkovom hriadeli uložené pomocoujemného drážkového spoja.Je tiež výhodné, ked dilatačný vačkový systém má dve vačky zhodnej konštrukcie ako spínacia vačka.Aby zmena druhu pletiva bola jednoduchá je výhodné, ked každá závitovková hlava je tvorená pozdĺžnou osovo umiestnenou rúrkou vybavenou na oboch koncoch kruhovými doskami s otvormi, na uloženie vymeniteľných špirálových závitoviek, vybavených drážkou a poistkou.Závitovkove hlavy môžu byť pri tom uložené na nosných hriadeľoch upevnených na nosniku.Z rovnakého dôvodu je výhodné, že každý tunelový valec pozostáva z pozdĺžne uloženej rúrky na ktorej povrchu sú po obvode pripevnené rovnobežne pozdĺžne tunely na vedenie a zapletanie pier.Pozdĺžne tunely môžu byť pozdĺžne delené na homú odkladaciu časť a spodnú časť spojenú s nosníkom. Tunelové valce môžu byť pri tom otočne uložené v koncových konzolách pletacích pultov.Z hľadiska automatizácie výroby je výhodné, ked je zariadenie vybavené mechanizmami na posun a aretáciu pletiva, ktoré sú tvorené aretačnými blokmi, z ktorých každý obsahuje arctačnú lištu, ktorá má na homej hrane vytvorenú pozdĺžnu vlnovku, na ktorú dosadajú odpružene aretačné kolíky uložené výsuvne v doske pletacieho pultu.A konečne na automatické priebežné zapletanie napínacích strún je výhodné, ak je zariadenie vybavené zapletacími lismi. Každý z lisov môže pri tom pozostávať z dvoch oproti sebe otvorených a umiestnených telies tvaru U, vybavených na nábehovej strane nábehovými plochami, pričom spodné nastaviteľné dosky a horné dosky telies sú vybavené nastaviteľnými lopatkami.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr. l je znázomene schematicky celé zariadenie podľa vynálezu v pohľade zhora, obr. 2 zobrazuje v náryse, v detailnom pohľade, usporiadanie vačiek ovládacieho vačkového systemu na vačkovom hriadeli.Obr. 3 znázorňuje v pôdoryse usporiadanie hydraulických valcov s tlakovými snimačmi, ktoré sú v zábere s vačkami ovládacieho vačkového systému, na obr. 4 je čelný pohľad na závitovkovú hlavu, zatiaľ čo na obr. 5 je znázomené v náryse uloženie závitovkovej hlavy, s vloženým navíjacím nožom, na hriadeli a na obr. 6 je aretačná lišta s doskou a aretačnými kolíkmi. Obr. 7 zobrazuje pravý pletaci pult s tunelovým valcom a pletivom v pohľade zhora a na obr. 8 je tento pult pri pohľade zboku s detailným znázornenlm tunelového valca a rozmiestnenie tunelov.Na obr. 9 je zobrazený čelný pohľad na umiestnenienastaviteľných lopatiek v telese pletacieho lisu, na obr. 10 je rez A-B telesom z obr. 9 a obr. ll znázorňuje celkový axiometrický pohľad na aretačný lis s pletivom.Zariadenie na obr. l pozostáva z riadiacej stolice 1,pred ktorou sú pozdĺž predĺženej pozdĺžnej osi súmernosti umiestnené ľavý pletací pult 2 a pravý pletací pult 2. Z druhej strany je riadiaca stolica 1 vybavená riadiacim stanovišťom 11 a na oboch jej pozdĺžnych stranách sú usporiadané ťahové mechanizmy 21. Ďalej je z ľavej strany vedľa riadiacej stolice 1 umiestnený ľavý navíjací bubon 5 a z pravej strany pravý navíjací bubon 5. Ľavý pletací pult 2 je vybavený ľavým tunelovým valcom 63,zatiaľ čo pravý pletací pult 2 je vybavený pravým tunelovým valcom 63. Rovnobežné tunelové valce 63, 63 sú uložené v koncových konzolách 67 pletacích pultov 2, 2. Na vonkajších stranách sú na pletacích pultoch 2, 2 usporiadané mechanizmy 47, 47 na aretáciu pletiva 56. Vedľa ľavého pletacieho pultu 2 sú z vonkajšej strany umiestnené ľavý zapletací lis 4 a za ním ľavá navijacia konzola 3, zatiaľ čo z druhej strany sú vedľa pravého pletacieho pultu 2 z vonkajšej strany umiestnené pravý pletací lis 4 a ďalej pravá navíjacia konzola 3 pletiva 56.Riadiaca stolica 1 obsahuje elektromotor 6 s prevodovým mechanizmom 59 na malú, menšiu rýchlosť, vačkové systémy 12, 18 a dve rovnobežne vretená 16, 16,vybavené lamelovými spojkami 10 s ovládacími valcami 14. Ľavé vreteno 16 i prave vreteno 16 sú na prednom konci vybavené hriadeľmi 15, 15, ktoré sú vybavené vymeniteľnými navíjacími nožmi 54, Navíjacíe nože 54,sú uložené vo vymeniteľných špirálových závitovkách 17. Vymeniteľné špirálové závitovky 17 sú usporiadané v dvoch otočné uložených závitovkových hlavách 55, 55,kde ľavá závitovkova hlava 55 je umiestnená V osi ľavého tunelového valca 63, zatiaľ čo pravá závitovková hlava 55 je umiestnená v osi pravého tunelového valca 63. Konce pletacích pultov 2, 2, oproti závitovkovým hlavám 55, 55 sú v osi pracujúcich tunelov 22 vybavené čeľusťovými nožnicami 20, 20. Ovládací vačkový systém 18, vybavený lamelovou spojkou 57, obsahuje na spoločnom vačkovom hriadeli 25 uloženú spínaciu vačku 13,strihovú vačku 7 a aretačnú vačku 8. Tieto vačky 7, 8, 13 sú v zábere s tlakovými snímačmi 27 hydraulických valcov 9, hydraulických rozvodov 19. Tlakové snímače 27 sú spojené s piestami 34 hydraulických valcov 9, kde sú vybavené prítlačnými pružinami 41 s poistkarni 37. Hydraulické rozvody 19 sú usporiadané na ovládanie pracovných valcov 53, 53 vretien 16, 16. Dilatačný vačkový systém 12 má dve vačky usporiadané na ovládanie prevodom od vretien 16, 16. Snímacia vačka 13 a aretačná vačka 8 majú každá na obvode vytvorené dve polkruhovć pracovné polosféry, pozri obr. 2, s rozdielnymi polomermi 60, 61, prepojené nábehovými krivkami 31, kde prvá polosféra má väčší polomer 60 krivosti, zatiaľ čo druhá polosféra má menší polomer 61 krivosti. Strihová vačka 7 má jednu pracovnú polosféru polkruhovú, zhruba s menším polomerom 61 krivosti, zatiaľ čo druhá pracovná polosféra má tvar parabolickej krivky, pričom prechod medzi týmito oboma pracovnými polosférami je plynulý.Vačky 7, 8, 13 sú na vačkovom hriadeli 25 uložené pomocou jemného drážkového spoja 62 vytvoreného vovačkových nábojoch 58. Obe vačky dilatačného vačkového systému 12 majú zhodnú konštrukciu ako spínacia vačka 13.Každá závitovková hlava 55, 55, obr. 4,5, je tvorená rúrkou 38 uloženou otočne na nosnom hriadeli 29, kde je zaistená maticou 68. Rúrka 38 je vybavená na oboch koncoch kruhovými doskami 35, 36 s otvormi 28 na uloženie vymeniteľných špirálových závitoviek 17, pričom otvory 28 v zadnej kruhovej doske 36 sú vybavené zapustenými závitovkovými sedlami 32. Ďalej sú otvory 28 vybavené drážkou 33 a poistkou 26 na zaistenie špirálovej závitovky 17 proti otáčaniu a vysunutiu. Zadná kruhová doska 36 je po obvode vybavená ozubením 30, ktore slúži na diaľkové ovládanie pootočenia závitovkovej hlavy 55, 55.Nosné hriadele 29 sú upevnené na nosníku 39.Tunelové valce 63, 63 pozostávajú každý z pozdĺžne uloženej rúrky 64, na ktorej povrchu sú po obvode pripevnené rovnobežne pozdĺžne tunely 22 na vedenie a zapletanie pier 45, ktoré sú pozdĺžne delené na homú odklápaciu časť 66 a spodnú časť 65 spojenú s nosníkom 69.Mechanízmy 47, 47 na aretáciu pletiva 56 sú tvorené aretačnými blokmi 23, ktoré majú v ložisku 46 uloženú aretačnú lištu 40, pozri obr. 6, ktorá má na homej hrane 43 vytvorenú pozdĺžnu vlnovku 42. Na pozdĺžnu vlnovku dosadajú odpružené aretačné kolíky 24 uložené výsuvne v doske 44 pletacieho pultu 2, 2.Každý zapletací lis 4, 4 pozostáva z dvoch oproti sebe otvorených a umiestnených telies 70, 70 tvaru U vybavených na nábehovej strane od pletaclch pultov 2, 2 nábehovými plochami 52. Ľave teleso 70 i prave teleso 70 každého pletacieho lisu 4, 4 majú spodné nastaviteľné dosky 49 a homé dosky vybavené nastaviteľnými lopatkami 50, 51.Činnosť zariadenia je najlepšie zrejmá z obr. l. Drôt na výrobu pletiva 56 sa odvíja z navíjacích bubnov 5, 5,cez ťahový mechanizmus 21 je vedený na navíjacie nože 54 uložené v špirálových závitovkách 17 závitovkových hláv 55, 55. Otáčaním vretien 16, 16, rýchlosťou 4 otáčky za sekundu a tým i navíjacích nožov 54 v špirálových závitovkách 17 sa vytvárajú jednotlivé perá 45, ktoré sú ďalej vedené a zapletané v príslušných tuneloch 22 tunelových valcov 63, 63. Odstrihnutie pier 45 sa robí automaticky na základe činnosti strihovej vačky 7 čeľusťovými nožnicami 20, 20. Na kvalitu výroby pier 45 má rozhodujúci vplyv správne nastavenie ťahu ťahového mechanizmu 21, Kvalitné pero 45 sa pri voľnom položení na rovnú dosku nekrúti.Po zhotovení päť až šesť pier 45 a ich zapletení sa posledné kvalitné pero 45 vloží do príslušného tunela 22 tunelového valca 63, 63. Pomocou ostatných napletených pier 45 sa urobí v aretačnom bloku 23, mechanizmus na aretáciu pletiva 47, 47 , jeho zaaretovanie. Na prvé voľné pero 45 sa zavesí závažie. Pri zapletaní ďalšieho pera 45 na posledné pero 45 umiestnené v tuneli 22, dochádza vplyvom činnosti vačkových systémov 12, 18 k dilatačnému pohybu pletacieho pultu 2, 2, odskok alebo prískok, čo určuje orientáciu tohto posledného pera 45 V tuneli 22 tak, aby bolo zaistené spoľahlivé zapletanie ďalšieho pera 45. Osový dilatačný pohyb pletacích pultov 2, 2 umožňuje ich uloženie v lyžinách suportu. Ťah na posun väčšieho celku pletiva 56, po každom zapletení austrihnuti pera 45, je zaisťovaný navijacími konzolamí 3,3.Pri opakovanej výrobe rovnakého druhu pletiva 56 sa použije časť pletiva 56 ponechaná z predchádzajúcej výroby, ktorá sa vloží posledným perom 45 do príslušného tunelu 22 tunelových valcov 63, 63, podľa už opísanej zásady, pričom druhý koniec pletiva 56 sa prichytí na navijaciu konzolu 3, 3.Každá z vačiek 7, 8, 13 ovládacíeho vačkového systému 18 ovládajednu určenú operáciu oboch vretien 16,16 v pracovných cykloch. V prvom výrobnom cykle prebieha výroba pera 45 a jeho zapletanie. Druhý cyklus predstavuje tzv. technologickú prestávku zahŕňajúcu strih pera 45, jeho posun a aretáciu. Do tohto cyklu patrí i dílatácia, pri ktorej snímacia vačka 13 uvedie do činnosti príslušné vreteno 16, 16. Každý cyklus trvá 6 sekúnd. Činnosti vretien 16, 16 sa v cykloch striedajú, takže ak prebieha napríklad v ľavej časti zariadenia výrobný cyklus, zabezpečuje pravé vreteno 16 činnosti technologickej prestávky pravej časti a opačne.V priebehu aretácie aretačná vačka 8, prechodom z menšieho polomeru 61 na väčší polomer 60, vyvolá posun aretačnej lišty 40, pri ktorom dôjde k zasunutiu doteraz aktivnych kolíkov 24 a tým sa uvoľní pletivo 56, ktoré ťahom navíjacích konzol 3, 3 urobi posun. Súčasne pozdĺžna vlnovka 42 aretačnej lišty 40 vysunie iné aretačné koliky 24, ktoré posun pletiva 56 zastavia a aretujú.Pri príeťahu pletiva 56 telesami 70, 70 pletacich lisov 4, 4 chýbajú nastaviteľné lopatky 50, 51 konce pletiva 56 okolo ťahaných napinacích strún 48.Zmena druhu pletiva 56 sa urobí pootočením závi tovkovej hlavy 55, 55 a nastavením príslušnej špirálovej závitovky 17 s navíjacím nožom 54 do pracovnej polohy oproti zodpovedajúcemu tunelu 22 tunelového valca 63,63. Výrobné cykly a ich parametre sú sledované a kontrolované z riadiaceho pracoviska 11 obsluhy, ktore je Vybavené ovládaclmi prvkami a kontrolnými prístrojmi. Zariadenie ďalej obsahuje rôzne ističe a bezpečnostné zariadenia.l. Zariadenie na výrobu drôteného pletiva so samočinným zapletaním pier a strún pozostávajúce z riadiacej stolice, obsahujúcej elektromotor s prevodovýrn mechanizmom, vačkové systémy a vretcná, vybavené lamelovými spojkarni s ovládacimi valcami, na konci hríadeľov vybavené navijacími nožmi uloženými v špirálových závitovkách, pričom po stranách riadiacej stolice sú usporiadané ťahové mechanizmy a navljacie bubny a pred riadiacou stolicou umiestnených pletacich pultov s nožnicami, vybavených vodiacím mechanizmom na zapletanie pier a aretačnými prvkami, po ich vonkajších stranách sú usporiadané zapletacíe lisy a navíjacie konzoly v y z n ač u j ú c e s a tý m, že vačkové systémy (12,18) tvorí ovládací vačkový systém (18) a dilatačný vačkový systém(12), kde ovládací vačkový systém (18) obsahuje na spoločnom vačkovom hriadeli (25) uloženú spínaciu vačku (13), strihovú vačku (7) a aretačnú vačku (8), pričom tieto vačky (7,8,13) sú v zábere s tlakovými snimačmi(19), usporiadaných na ovládanie pracovných valcov (53,53) vretien (16, 16) a dilatačný vačkový systém (12) mávačky usporiadané na ovládanie prevodom od vretien(16, 16), pričom vymeniteľné špirálové závitovky (17) sú usporiadané v dvoch otočne uložených závitovkových hlavách (55, 55) umiestnených v osiach dvoch rovnobežných tunelových valcov (63, 63), usporiadaných symetricky pozdĺž osi pletacích pultov (2, 2), po ktorých vonkajších stranách sú na pletacích pultoch (2, 2) usporiadané mechanizmy (47, 47) na aretáciu pletiva (56) a pred navijacími konzolami (3, 3) sú umiestnené zapletacie lisy (4, 4) na zapletanie napinacích strún (48).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č. uj ú c e s a t ý m, že spínacia vačka (13) a aretačná vačka (8) majú každá po obvode vytvorené dve polokruhové pracovné polosféry s rozdielnymi polomermi (60, 61) prepojené nábehovými krivkarni (31), pričom na strihovej vačke (7) je jedna pracovná polosféra polkruhová, zatiaľ čo jej druhá pracovná polosféra má tvar parabolickej krivky, kde prechod medzi týmito oboma polosférami je plynulý a vačky (13, 7, 8) sú na vačkovom hriadelí (25) uložené pomocou jemného dražkového spoja (62).3. Zariadenie podľa nárokov l a 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že dilatačný vačkový systém (12) má dve vačky zhodnej konštrukcie ako spínacia vačka (13).4. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m, že každá závitovková hlava (55, 55) je tvorená pozdĺžnou osovo umiestnenou rúrkou (38) vybavenou na oboch koncoch klubovými doskami (35, 36) s otvormi(28), na uloženie vymeníteľných špirálových závitoviek(17), vybavených drážkou (33) a poistkou (26), pričom závitovkové hlavy (55, 55) sú uložené na nosných hriadeľoch (29) upevnených na nosníku (39).5. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m, že každý tunelový valec (63, 63) pozostáva z pozdlžne uloženej rúrky (64), na ktorej povrchu sú po obvode pripevnené rovnobežne pozdĺžne tunely (22) na vedenie a zapletanie pier (15), ktoré sú pozdĺžne delené na hornú odklápaciu časť (66) a spodnú časť (65) spojenú s nosníkom (69), pričom tunelový valec (63, 63) je otočne uložený v koncových konzolách (67) pletacieho pultu (2,2).6. Zariadenie podľanároku l, vy z n a č uj ú c e s a tý m, že každý mechanizmus (47, 47) na aretáciu pletiva(56) je tvorený aretačným blokom (23), ktorý obsahuje aretačnú lištu (40), ktorá má na homej hrane (43) vytvorenú pozdĺžnu vlnovku (42), na ktorú dosadajú odpružené aretačné koliky (24) uložené výsuvne v doske (44) pletacieho pultu (2, 2).7. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že každý zapletaci lis (4, 4) pozostáva z dvoch oproti sebe otvorených a umiestnených telies (70, 70) tvaru U vybavených na nábehovej strane nábehovými plochami (52), pričom spodné nastaviteľné dosky (49) a homé dosky telies (70, 70) sú vybavené nastaviteľnými lopatkami (50, 51).

MPK / Značky

MPK: B21F 27/00, B21F 27/02

Značky: strun, samočinným, pletiva, zapletaním, zariadenie, výrobu, drôteného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-278673-zariadenie-na-vyrobu-droteneho-pletiva-so-samocinnym-zapletanim-pier-a-strun.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu drôteného pletiva so samočinným zapletaním pier a strún</a>

Podobne patenty