Podbíjací agregát podbíjačky koľaje

Číslo patentu: 278126

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podbíjací agregát (40) na podbíjanie troch bezprostredne susediacich podvalov (58) koľaje má najmenej tri, na výškovo prestaviteľnom unášači (43) nástrojov v pozdĺžnom smere stroja za sebou uložené, dvojice podbíjacích nástrojov, prípadne šesť, najmenej jedným podbíjacím kladivom (56) vybavených podbíjacích nástrojov (45, 46), ktoré sú spojené prostredníctvom pristavovacích pohonov (50) s výstredníkovým hriadeľom (48, 49). Vo vzájomnej osovej vzdialenosti v pozdĺžnom smere stroja sú upravené dva výstredníkové hriadele (48, 49), pričom každý výstredníkový hriadeľ (48, 49) je spojený prostredníctvom pristavovacieho pohonu (50) s jedným, vzhľadom na pozdĺžny smer stroja na koncovej strane uloženým, vonkajším podbíjacím nástrojom (46) a s dvoma na neho nadväzujúcimi vnútornými podbíjacími nástrojmi (45).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka podbíjacieho agregátu pre podbijačku koľaje na podbijanie troch bezprostredne susediacich podvalov koľaje s najmenej tromi, na výškovo prestaviteľnom unášači nástrojov v pozdlžnom smere stroja za sebou uloženými dvojicami podbíjacích nástrojov, pripadne šiestimi, najmenej jedným podbíjacím kladivom vybavenýmí podbíjaclmi nástrojmi, ktoré sú prostredníctvom pristavovacíeh pohonov spojené s výstredníkovým hriadeľom.Uvedený podbíjací agregát na súčasné podbíjanie troch bezprostredne susediacich podvalov je znamy z AT-PS 385 797. Ako je zrejmé z obr.9, sú podbíjacie nástroje, ktoré sú uložené v pozdlžnom smere stroja za sebou na výškovo prestaviteľnom miášači nástrojov a sú prostredníctvom pristavovacích pohonov a výstredníkových ramien spojené s výstredníkovým hriadeľom, uloženým centrálne na imášači nástrojov. Každé z výstredníkových ramien je tvorené uhlovou pákou, ktorá má pridavne k prikĺbeniu na výstredníkový hriadeľ, ktoré je uskutočnené ložiskovým prstencom, druhý kĺb pre dvojicu podbijaclch nástrojov, ktoré sú usporiadané v pozdĺhiom smere koľaje vedľa seba. Ďalší, tretí klb je spojený prostredníctvom ojnice s čapom, upevnenýrn na unášači nástrojov. Hlavná nevýhoda tohto znameho podbíjacieho agregátu vyplýva z toho, že je treba na prenos vibrácií z výstredníkového hriadeľa na pristavovacie pohony usporiadať konštrukčne veľmi náročné a preto i k poruchám náchyhié pákové usporiadanie.Z AT-PS 338 753 je rovnako mámy podbíjací agregát na podbíjanie troch bezprostredne susediacich podvalov s centrálne usporiadaným výstredníkových hriadeľom. Všetky podbíjacie nástroje sú na uskutočňovanie pristavovacieho pohybu, pripadne na zhusťovanie štrku vo svojom mieste uloženia uložené na unášači nástrojov vodorovne a posuvne v pozdlžriom smere stroja a sú spojené s pristavovacími pohonmi. Home konce podbíjacích nástrojov sú spojené prostrednictvom výstredníkových ramien s centrálne upraveným výstredníkovým hriadeľom. Vzhľadom na relatívne veľkú vzdialenosti oboch vonkajších podbíjacich nástrojov vzhľadom k výstredníkovćmu hriadeľu sú obidve výstredníkové ramená pomerne dlhé a preto majú i veľkú hmotnosť.Ďalej je mama z AT-PS 290 603 ešte podbijačka koľaje na podbíjanie štyroch bezprostredne susediacich podvalov. Ide tu v podstate o dva klbovo navzájom spojené stroje s podbijacími agregátmi na podhíjanie dvoch podvalov.Vynález si kladie za úlohu vytvorit podbljaci agregát na podbíjanie troch bezprostredne susediacich podvalov uvedeného typu, ktorý by umožnil konštrukčne jednoduchší prenos vibrácií z výstredníkového hriadeľa na podbíjacie nástroje.Vytýčena úloha sa rieši podbíjacím agregátom podľa vynálezu, ktorého podstata je založená na tom, že v pozdĺžnom smere podbijačky koľaje sú vo vzájomnej osovej vzdialenosti upravené dva výstrednikové hriadele,pričom každý výstredníkový hriadeľ je spojený prostred I 0níctvom pristavovacieho pohonu s vonkaštm podbíjacim nástrojom, ktorý je vzhľadom k pozd emu smem podbijačky koľaje uložený na jej koncovej strane, a s dvomi nadväzujúcimí vnútomými podbíjacimí nástrojmi. Usporiadanie dvoch výstrednikových hriadeľov v spojení so špeciálnym priradením jednotlivých podbíjacích nástrojov umožňuje v porovnaní s až doposiaľ mámymi trojpodvalovými podbíjacími agregátrni konštrukčne podstatne jednoduchší prenos vibrácií. Tým je možné v dôsledku vibrácií a opakovaného uúrazového vnikania podbíjacích nástrojov do štrku zaistiť uspokojivć pracovné nasadenie i vo veľmi tvrdých pracovných podmienkach. Príčinou tohto je najma tú skutočnosť, že pristavovacie pohony sú uložené ba medziľahlých prenosových členov alebo podobne čo najjednoduchšie priamo na výstredníkovom hriadeli. Ďalšia výhoda je založena na tom, že sa mechanické namáhanie oboch výstredníkových hriadeľov prakticky zníži na polovicu, čo umožní ich menšie rozmery, čím sa do značnej miery vyrovnajťi zvýšené náklady vznikajúce úpravou zdvojeného usporiadania.Ďalšie výhodné uskutočnenie podbíjacieho agregátu podľa vynálezu je uložené na tom, že pristavovacie pohony oboch, na zasúvanie do rovnakého priestoru medzi podvalmi upravených vnútomých podbíjacích nástrojov, sú usporiadané sťimeme vzhľadom k zvislej rovine sťunemosti, prechádzajúcej osou otáčania výstredníkových hriadeľov. Toto usporiadanie umožňuje tiež súmemé vytvorenie homých pákových ramien vnútorných podbíjacích nástrojov, ktoré sú spojené s prístavovacími pohonmi čim sa umožní rovnomemejší prenos pristavovacich sil.Ďalšie výhodné uskutočnenie podbíjacieho agregátu podľa vynálezu je založené na tom, že unášač nástrojov je tvorený dvoma čiastočn unášačmi nástrojov,ktoré sú usporiadané v pozd om smere podbijačky koľaje za sebou, ktoré sú spojené vždy so samostatným výškovým prestavným pohonom a na ktorých sú uložené vždy dva vnútomé podbíjacie nástroe a jeden vonkajší podbíjací nástroj pre každú pozdižnu stranu koľajnice a jeden výstredníkový hriadeľ. Takéto rozdelenie unášača nástrojov umožňuje i v tom prípade, že sa vytvorí prekážka v podbíjaní v oblasti jedného alebo oboch podhíjacích nastrojov jednej polovice podbíjacieho agregátu zasunutia podbíjaclch nastrojov na druhom čiastočnom unášači nástrojov a tak uskutočnenia požadovaného podbljania koľaje. To mamená, že toto výhodné riešenie podbíjacieho agregátu umoàiuje bez akejkoľvek úpravy súčasné podbíjanie troch susediacich podvalov celkovou jednotkou, ako i podbíjanie jednotlivých podvalov čiastočnou jednotkou.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia podbíjacieho agregútu podľa vynálezu sú obidva čiastočné unášače nástrojov, obidva výstredníkové hriadele, vntorné podbíjacie nástroje a vonkajšie podbíjacie nástroje usporiadané sťuneme vzhľadom na zvislú rovinu súmemosti, upravenej naprieč k pozdĺžnemu smeru podbijačky koľaje. Tým sa umožní v prípade prekážky,ktorá zabraňuje podbíjaniu v oblasti jednej z oboch polovíc podbijacieho agregátu, bezproblémové a veľmi jednoduché rozdelenie podbíjacieho agregátu, a vôbec by nebolo treba vykonavat časovo náročné úpravné práce, pripadne uskutočňovať ešte raz celý proces vystredenía podbíjacich nástrojov vzhľadom na koľaj nicu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia podbijacieho agregátu podľa vynálezu sa predpokladá, že horné koncové oblastí vnútomých podbíjacich nástrojov, SK 278126 B 6ktoré sú spojené vždy s jedným pristavovacim pohonom a ktoré bezprostredne nadväzujú na stred agregátu, sú usporiadané vždy v protiľahlých polovinách agregátu a sú usporiadané v priečnom smere podbijacieho agregátu,prechádzajúcom v osi otáčania výstrednikových hriadeľov vo vzajomnej osovej vzdialenosti, pripadne sú vytvorené zalomene. Takéto zalomené vytvorenie množňuje i pri čiastočne do seba zasahujůcom usporiadani nerušený pristavovaci pohyb oboch centrálnych vnútomých podbijacicli nástrojov, čím sa iunožni relativne dlhé vytvorenie pàk a dokonalejši prenos pristavovacich sil.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je unášač nástrojov, ktorý je uložený výškovo prestaviteľne najmenej na troch vodiacich stlpcoch, spojený s dvoma pohonrni pre výškové prestavovanie. Tým sa umožní veľmi rýchle výškové prestavovanie unašača nástrojov po každom podbljacorn cykle bez akýchkoľvek problemov, i ked bijaci agregat má pomerne veľkú hmotnosť.lšie výhodné uskutočnenie podbijacieho agregátu podľa vynalezu je založené na tom, že podbíjacie kladivá vnútomých podbijacich nástrojov, ktoré sú upravené na zasůvanie do toho istého priestoru medzi podvalmi a ktoré sú k sebe navzájom pristaviteľnć, sú vo svojej zasunutej polohe usporiadané svojimi pozdĺžnymi osami vrátane držiakov telesa v spoločnej priečnej rovine, pripadne v rovine sůmemosti, ktorá prechádza naprieč k predloženému smeru podbijacieho agregatu a ktorá je rovnobežná s osou vodiacich stĺpikov. Tým je meme usporiadať štyri na zasúvanie do toho istého priestoru medzi podvalmi upravené podbijacie kladivá oboch vnútorných podbijacich nástrojov tak, že šírka tohto celého usporiadania podbfacích kladív vyžaduje len minimálny priestor v pozd om smere podbijačky koľaje. Toto usporiadanie rovnako zaisťuje, že je možné bez problémov zasúvat podbijacie nástroje i do ďalších priestorov medzi podvalmi.Obidva na zasúvanie do toho istého priestoru medzi podvalmí upravené a vždy s dvomi podbijacími kladivami spojené vnúlomé podbijacie nástroje majú podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu pri pohľade v priečnom reze kolmo k pozdĺžnej osi zakrivenć držiaky telesa, pričom oba držiaky telesa sú pre dosialmutie do seba zasahujúceho usporiadania navzajom predsadené v priečnom smere podbijacieho agregátu. Do seba zasahujúce vytvorenie oboch držiakov telesa umožňuje nielen ich neobmedzený relativny posun ale zároveň neobmedzuje stabilné upevnenie podbíjacich kladív.Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu je založené na tom, že os otáčania každého výstrednikového hr-iadeľa je usporiadania v priečnej rovine, pripadne v rovine sťunemosti, ktorá je spoločná pre podbijacie kladivá vnútomých podbijacích nástrojov a ktora je usporiadanú rovnobežne s osou vodiacich stĺpikov. Tým sa zaistí súmeme vytvorenie oboch vnútomých podbijacích nástrojov, ktorć sa zasúvajú do toho istého priestoru medzi podvalmi, a tým i rovnomemý prenos prisúvacích sil.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia podbijacieho agregútu podľa vynálezu sa predpokladá, že oba výstredntkové hriadele sú mechanicky spojené. Tým sa zaistí, že podbljacie nástroje, prípadne podbijacie kladivá, ktoré sú uložené navzajom protiľahlo v oblasti každej pozdlàlej strany jedného podbíjaného podvalu,kmitajú vo vzájomnej protiľáze.Podbíjací agregát je podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia vynálezu usporiadaný na ráme agregátu,ktorý je v pozdlžnom smere relatívne posuvný vzhľadom na ram stroja podbijačky koľaje a ktorý je svojim v pra l 0covnom smere podbijačlq/ koľaje predným koncom uložený na ráme stroja a svojim zadným koncom prostredníctvom podvozku na koľaji, Toto usporiadanie značne ťažkého trojpodvalového podbijacieho agregatu zaistí, že sa jeho hmotnost pri značnom odľahčeni rámu stroja sústredi na ráme agregátu, pričom len ten je nutné presúvať po pritržiach od jedneho miesta k druhćmu miestu podbljania, zatiaľ čo väčšia hmotnost stroja, ktorá je na ráme stroja, postupne sa posúva kontinuálne nezávisle na cykloch podbíjania.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na dvoch príkladoch uskutočnenia v spojeni s výkresovou častou.Na obr.l je schematicky znazomený bokorys kontinuáhre pojazdnej podbíjačky koľaje s podbijaclm agregátom na súčasné podbijanie troch bezprostredne susediacich podvalov. Na obr.2 je obdobne, avšak vo väčšej mierke, mázomený bokorys podbijacieho agregátu troch podvalov. 0 br.3 zobrazuje vo väčšej mierke priečny rez dvoma podbíjacirni nástrojmi podbijacieho agregàtu v rovine podľa čiary III na obr.2. na obr.4 je vo väčšej mierke znázomertý priečny rez oboma centrúlnymi podbíjacirni nástrojmi v oblasti dižiakov telies v rovine podľa čiary IV na obr.2.Na obr.5 je schematicky znáznmený bokorys ďalšieho príkladu uskutočnenia podľa vynálezu vytvoreného podbijacieho agregátu. Na obr.6 je znázomený bokorys podbijacieho agregátu podľa obr.5, pričom jedna polovica podbijacieho agregátu je tu znazomená v spustenej polohe na podbijanie koľaje.Na obr.l mázomená podbíjačka 1 koľaje má pozdĺžny rám 2 stroja, ktorý je svojimi koncamí pojazdný prostrednictvom podvozkov 3 po koľaji 6, ktorá je vytvorenú z koľajníc 4 a podvalov 5, pričom jeho pohyb zaisťuje trakčný pohon 7. Na ráme 2 stroja sú usporiadané dve trakčné kabíny 8 a jedna pracovná kabina 9 s centrálnym riadiacim ústrojenstvom 10. Napájanie rômych pohonov energiou sa uskutočňuje prostrednictvom centrálnej energetickej stanice 11. Pre kontrolu polohy koľaje 6 slúži nivelačný a smerový vzfažný systém 12. Pracovný smer pohybu podbíjačky l koľaje je známmený šipkou 13.Medzi oboma podvozkamí 3 je usporiadaný rám 14 agregátu, ktorý je svojim mdným koncom uložený prostrednictvom podvozku 16 na koľaji 6, pričom tento podvozok 16 je vybavený trakčným pohonom 15, a svojím predným koncom je opretý pozdĺžne posuvne na ráme 2 stroja. Na pozdĺžne posúvanie rámu 14 agregátu, ktorý je spojený s podbijacím agregátom 17 a s nadvihovacim a vyrovnávacím agregatom 18 koľaje 6, je upravený pohon 19 pozdlžneho posuvu. Podbíjací agregát 17, ktorý je vytvorený na súčasné podbijanie troch bezprostredne susediacich podvalov 5, má na každej pozdĺžnej strane koľajnice 4 dva vzhľadom k pozdlžnemu smeru stroja vonku, pripadne na konci uložené vonkajšie podbijacie nástroje 20, ako i štyri medzi nimi uložené vnútomé podbíjacie nástroje 21 a je výškovo prestaviteľný prostrednictvom pohonov 22na výškové prestavovanie. Na zaistenie kmitavých pohybov vonkajších podbíjacich nástrojov 20 a vnútomých podbijacich nástrojov 21 sú upravené dva výstrednikové hriadele 23, 24, ktoré sú usporiadané vo vzájonmej osovej vzdialenosti v pozdĺžnom smere stroja. Nadvihovací a vyrovnávacl agregat 18 koľaje 6, ktorý je pojazdný po koľaji 6 prostredníctvom kladiek s okolkami a ktorý je spojený s rámom 14 agregatu prostredníctvom zdvíhacieho pohonu 25 a smemvacieho pohonu 26, je vybavený zdvihacimi kladkami 27, ktoré je možné priložiť na vonkajšiu stranu koľajnice 27, ktoré je možné priložiť na vonkajšiu stranu koľajnice 4, a zdvlhacírn hakom 28.Rám 14 agregátu je spoločne s nadvihovacim a vyrovnávacím agregatom 18 koľaje 6 a s podbíjacím agregátom 17 pozdĺžne presúvateľný z prednej koncovej polohy, ktorá je mázomenà plnými čiarami, do zadnej koncovej polohy, ktora je znázomená čiarkovane, a to vzhľadom k rámu 2 stroja. Pri podbljaní rám 14 agregátu nemení svoju polohu, zatiaľ čo časť stroja spojená s rámom 2 stroja sa kontinuálne posúva v pracovnom smere. Po skončení podbijaní sa rám 14 agregatu spoločne s podbíjacim agregátom 17 a s nadvihovacim a vyrovnávacím agregátom 17 a s nadvihovacím a vyrovnávacím agregátom 18 koľaje 6 presúva pôsobením trakčného pohonu 15 a pohonu 19 pozdĺžneho posuvu čo najrýchlejšie zo zadnej do prednej koncovej polohy.Ako je to uejmé najma z obr.2, je každý výstredníkový hriadeľ 23, 24 spojený prostredníctvom prístavovacieho pohonu 29 s vonkajším podbijacím nástrojom 20, ktorý je vzhľadom k pozdlžnemu smeru podbijačky 1 koľaje uložený na koncovej, prípadne vonkajšej strane, a s dvomi na ňu nadvazujúcimi vnútomými podbljacimi nástrojmi 21. Pritom sú kratšie vytvorené pristavovacie pohony 29 oboch na zasúvanie do toho istého priestoru 30 medzi podvalmi 5 upravených vnútorných podbíjacich nastrojov 21 usporiadané vždy sůmeme vzhľadom k priečnej rovine, pripadne rovine 32 sťunemosti, ktorá prechádza osou 31 otáčania výstredníkových hriadeľov 23, 24 a ktora je rovnobežná s vodiacimi stlpikmi 34. Tak vonkajšie podbíjanie nástroje 20, ako i vnúlomé podbíjanie nástroje 21 sú rovnako ako oba výstrednlkovć hriadele 23, 24 uložené na unašači 33 nastrojov, kto je výškovo prestaviteľný na troch zvislých vodiacich st pikoch 34, ktore sú spojené s rámom 14 agregátu.S pristavovaclm pohonom 29 spojené home koncové oblasti 35 oboch bezprostredne na stred agregátu nadväzujúcich vnútorných podbíjacích nástrojov 21 sú usporiadané vždy v protiľahlej polovici agregátu a sú v priečnom smere podbíjacieho agregátu 17, ktorý prechádza osou otáčania výstredníkových hriadeľov 23, 24,usporiadanými vo vzájomnej osovej vzdialenosti, pripadne majú zalomený tvar. Na zasúvanie do toho isteho priestoru 30 medzi podvalmi 5 určené a navzajom pristaviteľné vnútomé podbíjacie nástroje 21, prípadne na nich upevnené podbíjacie kladivá 36 sú svojimi pozdĺžnyrni osami 37 vrátane svojich držiakov 38 telies usporiadané v spoločnej priečnej rovine, prípadne rovine 32 súmemosti, ktorá prechádza naprieč k pozdižnemu smeru podbljacieho agregátu 17 a ktora je rovnobežnà s osou vodiacich stipikov 34. Os 31 otáčania každého výstrednikového hriadeľa 23, 24 je usporiadané v priečnej rovine, prípadne rovine 32 súmemosti. Každý výstredníkový hriadeľ 23, 24 je spojený s hydraulickým pohonom 39. Aby pristavovacím pohybom k sebe vykyvovaného podbijacie kladivá 36 na spoločné podbíjanie jedného podvalu 5 kmitali vo vzájomnej protifáze, sú obavýstredníkové hriadele 23, 24 navzájom mechanicky spojené. Pri inom uskutočnení však môže byť podbíjaci agregàt 17 usporiadaný tiež priamo na ráme 2 stroja po pritržiach pojazdnej podbijačky 1 koľaje.Z obr.3 je úplne zrejmé úž zmienené zalomerré vytvorenie homých koncových oblasti 35 v oblasti stredu agregàtu usporiadaných vnútomých podbíjacích nastrojov 21. Toto vytvorenie umožňuje neobmedzené vújomné vykyvovanie cez stred agregàtu presahujúcich homých koncových oblastí 35 pri pristavovacom pohybe.Z obr.4 je zrejmé, že pri msúvaní do toho istého priestoru 30 medzi podvalmi 5 určené a vždy s dvoma podbíjacimi kladivami 36 spojené vnútomé podbíjacie nástroje 21 majú zakrivené držiaky 38 telies. Oba držiaky 38 telies sú pritom v priečnom smere podbíjacieho agregátu 17, prípadne v pozdĺžnom smere podvalov 5 na dosíałmutie takého usporiadania, ktoré umožňuje ich záber medzi sebou navzajom presadené. Tým sa umožní pri neobmedzenom pristavovacom pohybe bezproblémové usporiadanie štyroch na zasúvanie do toho istého priestoru 30 medzi podvalmi 5 určených podhíjacich kladiv 36 v spoločnej priečnej rovine, prípadne rovine 32 súmemosti.Podbijaci agregát 40, ktorý je znázomený na obr.5 a 6, má unašač 43 nastrojov, ktorý je vytvorený z dvoch v pozdĺžnom smere stroja za sebou usporiadaných čiastočných urrášačov 41, 42 nástrojov so vždy štyrmi na pozdižnu stranu koľajnice 4 upravenýrni vnútomými podbíjacimi nástrojmi 45 a s dvoma vonkajšími podbíjaclmi nástrojmi 46. Vnůtomé podbíjacie nástroje 45 sú vytvorené po dvojiciach na zasúvanie do toho istého priestoru 44 medzi podvalmi. Každý z oboch siuneme vzhľadom k rovine 47 súrnemosti, ktorá je upravená naprieč k pozdižnemu smeru stroja, usporiadaný čiastočný tuiášač 41, 42 nástrojov má s pohonom spojený výstredníkový hriadeľ 48, 49, pričom tieto výstredníkovć hriadele 48, 49 sú prostredníctvom pristavovacich pohonov 50 spojené s vnútomými podbijacími nástrojmi 45, prípadne s vonkajšími podbíjacími nástrojmi 46. Každý z oboch čiastočných unášačov 41, 42 nástrojov je uložený výškovo presuvne na vlastnom, so spoločným rámom 51 agregátu spojenom vodiacom stĺpiku 52, ss. Ďalej je každý čiastočný rmàšač 41, 42 nastrojov spojený so samostatným výškovým prestavnýrn pohonom 54, 55. Celý podbíjací agregát 40 je vytvorený súrneme vzhľadom na strednú rovinu 47 súmemosti. Podbíjacie kladivá 56, ktoré sú spojené s vnútomými podbljacími nástrojmi 45, sú, ako bolo opísané v súvislosti s obr až 4, usporiadané svojim pozdižnym smerom v spoločnej, naprieč k pozdižnemu smem stroja preclrádzajúcej rovine.Ako je zrejme z obr.6, je pri narazeni na prekážku 57 v podbijaní, vytvorenú napríklad spinacou skrinkou alebo podobne, možné zasunúť na podbíjanie podvalu 58 len ľavý čiastočný unášač 42 nastrojov. Na tento účel je potrebne príslušne pôsobiť iba na výškovo pre stavný pohon 55. pri nasledujúcom podbijacom procese sú už opäť uvedené do čirmosti oba výškové prestavne pohony 54, 55 na sílčasné podbíjanie troch bezprostredne susediacich podvalov 58.1. Podbijací agregát podbijačky koľaje na podbíja SK 278126 B 6nie troch bezprostredne susediacich podvalov koľaje s najmenej tromi, na výškovo prestaviteľnom unášači nástrojov v pozdĺžnom smere stroja za sebou uloženými,dvojicami podbljacích nástrojov, prípadne šiestimi najmenej jedným podbíjacím kladivom vybavenými podbijacími nástrojmi, ktoré sú prostrednictvom pristavovaclch pohonov spojené s výstredníkovým hriadeľom,vyznačujúci sa tým, že v pozdĺžnom smere podbíjačky (1) koľaje sú vo vzajomnej osovej vzdialenosti upravené dva výstredníkovć hriadele (23,24, 48,49), pričom každý výstredníkový hriadel (23,24,48,49) je spojený prostrednictvom pristavovacieho pohonu (29, 50) s vonkajším podbíjacim nástrojom (20,45), ktorý je vzhľadom k pozdlžnemu smeru podbtjačky(l) koľaje uložený na jej koncovej strane, a s dvoma nadväzujúcimi vnútomými podbljacími nástrojmi (2 I 45).2. Podbljací agregát podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pristavovacie pohony (29,50) oboch na zasúvanie do toho istého priestonr (30 44) medu podvalmi (5) upravených vnútorných podbijacích nástrojov (45) sú usporiadané súmemé vzhľadom k zvislej rovine (32, 47) síunemosti, prechádzajúce oson(31) otáčania výstrednikových hriadeľov (23, 24 48,49).3. Podbijací agregát podľa nároku l alebo 2, v y značujúci sa tým,žeunášač(43)násuojov je tvorený dvoma čiastočnými Luiašačmi (41, 42) nástrojov, ktoré sú usporiadané v pozdĺžnom smere podbijačky (1) koľaje za sebou, ktoré sú spojené vždy so samostatným výškovým prestavným pohonom (54, 55) a na ktorých sú uložené vždy dva vnútome podbíjacie nástroje (45) a jeden vonkajší podbíjaci nástroj ä 4 ó) pre každú pozdlžnu stranu koľajnice (4) a jeden výstrednikový hriadeľ (48, 49).4. Podbíjacl agregát podľa nároku 3, v y z n a čuj úci s a tým, že obidva čiastočne rmášače(41, 42) nástrojov, obidva výstredníkové hriadele (48,49), vnútomé podbijacie nástroje (45) a vonkajšie podbijacie nástroje (46) sú usporiadané súmeme vzhľ dom k zvislej rovine (47) súmemosti, upravenej naprieč k pozdlžnemu smeru podbljačky (1 ) koľaje.5. Podbijací agregát podľa nároku 1 alebo 2, v y značujúcl sa týmjehomákoncováoblast (35) vnůtomých podbljaclch nástrojov (21), ktorá je spojená vždy s jedným prestavovacím pohonom a ktorá bezprostredne nadväzuje na stred agregátu, je usporiadaná Vždy v protiľahlých provinciàch agregátu a je usporiadaná v priečnom smere podbijacieho agregátu(17), prechádzajúcom v osi (31) otáčania výstredníkových hriadeľov (48, 49) vo vzajomnej osovej vzdialenosti, prípadne je vytvorená zalomene.6. Podbíjaci agregát podľa jedného z nárokov l alebo 2, vyznačujúci sa tým, že rmášač(33) nástrojov, ktorý je uložený výškovo prestaviteľne najmenej na troch vodiacich stlpikoch (34), je spojený s dvoma pohonmi (22) na výškové prestavovanie.7. Podbíjací agregát podľa jedného z nárokov I až 6,vyznačujúci sa tým,žepodbljacie kladivá (36) vnútomých podbíjacích nástrojov (21), ktoré sú upravené na zasúvanie do toho istého priestom (30) medzi podvalmi (5) a ktoré sú k sebe navzajom pristaviteľné, sú vo svojej zasunutej polohe usporiadané svojimi pozdlžnymi osarni (37) vrátane svojimi držiakov (38) telesa v spoločnej priečnej rovine, pripadne rovine (32) síunemosti, ktorá je upravená naprieč k pozdlžnemu smeru a ktorá je rovnobežná s osou vodiacich stipikov8. Podbijaci agregát podľa jedného z nárokov 1,2 a 5 až 7,vyznačujúci sr týmJeobídva na zasúvanie do toho istého priestoru (30) medzi podvalmi (5) upravené a vždy s dvomi podbijacími kladivami (36) spojené vnútomé podbíjacie nástroje (21),ktoré majú pri pohľade v priečnom reze kolmo k pozdlžnej osi (37) zakrivené držiaky (38) telesa, pričom obidva držiaky (38) telesa sú pri dosiahnutí do seba zasaliujúceho usporiadania navzajom presadené v priečnom smere.9. Podbíjací agregát podľa nároku 7 alebo 8, v y značujúci sa tým,že os (31) otáčania každého výstrednikového hriadeľa (23, 24) je usporiadané v priečnej rovine, prípadne v rovine (32) súmernosti, ktorá je spoločná pre podbíjacie kladivá (36) vnútorných podbíjacicli nástrojov (21) a ktorá je usporiadaná rovnobežne s osou vodiacich stlpikov (34).I 0. Podbíjací agregát podľa jedného nárokov 1 až 9,vyznačujúci sa tým,žeobidvavýstredníkové hriadele (23, 24, 48, 49) sú mechanicky spojené.11. Podbíjacl agregát podľa jedného z nárokov 1 až l 0,vy 1 načujúci sa tým,žejeusporiadaný na ráme (14), ktorý je v poaiižnom smere relativne posuvný vzhľadom na rám (2) stroja podbijačky(1) koľaje a ktorý je svojím v pracovnom smere podbijačky (1) koľaje predným koncom uložený na ráme (2) stroja a svojim zadným koncom prostrednictvom podvozka (16) na koľají (6).

MPK / Značky

MPK: E01B 27/16

Značky: koľaje, agregát, podbíjací, podbíjačky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-278126-podbijaci-agregat-podbijacky-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podbíjací agregát podbíjačky koľaje</a>

Podobne patenty