Číslo patentu: 278086

Dátum: 06.12.1995

Autori: Gašper Michal, Snopek Krzysztof

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Protipožiarna izolácia pozostáva z aktívnej protipožiarnej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na vnútornej strane kovovej vrstvy (52), pričom na aktívnu protipožiarnu vrstvu (521) je daná žiaruvzdorná vrstva (54), na ktorú je umiestnená reflexná kovová vrstva (55). Medzi reflexnými kovovými vrstvami (55) z oboch strán rámu (51) je vo vnútri upevnená izolačná vrstva (57) tak, že medzi ňou a každou reflexnou kovovou vrstvou (55) je vytvorená vzduchová medzera (56). Po obvode rámu (51) je upevnená žiaru vzdorná vrstva (58), na ktorej je upevnená z vnútornej strany obvodová reflexná kovová vrstva (59).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka požiameho umveru s použitím v stavebníctve na oddelenie požiarnych úsekov, napríklad schodisk, ale aj iných podobných úsekov, od ostatných stavebných, obývacích a úžitkových priestorov.Súčasné požziame uzávery pozostávajú z pevného rámu a otočných krídlových uzáverov, ktoré v alternatívnom uskutočnení pozostávajú z dvoch časti. Pevný rám je tvorený špeciálnym tvarovým profilom, ktorý je v rohoch zváraný a na zvislých častiach - stojkách má spodnú čast závesu pevne spojenú s rámom. Rám je opatrený kotviacimi prackami. Otočná čast pozostáva z rámu, na ktorý je z oboch strán upevnený kovový kryt. Vo vnútri tohto rámu je upevnené izolačné hmota. Otočná časť je opatrená zámkom a v prípade, že pozostáva z dvoch častí, má jedna zámok a druhá zástrč v homej a dolnej časti. Nevýhodou takéhoto konštrukčného riešenia je náročná montáž, ale hlavne krátka časová odoliiost voči tepelnému namáhaniu, hlavne pri extrémnych podmienkach. Pri tepelnom namáhaní dochádza k deformáciám tak rámu, ako aj samotných otočiiých časti.Progresivnejšie riešenie znázorňuje CS A 0 209 i 98,ktoré pozostáva z dvemćho krídla vyplneného tepelným a zvukovoizolačným materiálom. Krídlo je prostredníctvom závesov otočne uchytene v tvarovej záiubni. Poloha dveineho krídla je zabezpečovaní pákovým mechaninnom. Konštrukcia krídla je z dutých obdĺbiikových profilov, v ktorých je prevodový mechanizmus a tiahla zaisťovacieho pákovćho mechanizmu. l( čelnej a zadnej strane nosníkov sú prichytené oceľové lišty, ktoré sú zároveň úcliytkami vonkajších plechových plášťov. Výplň tvori silikónová guma, na ktorú nadväzuje tepelnoizolačná doska a vláknitá izolácia s najmenej dvoma vrstvami cementovláknitých dosák. Medzi minerálne vláknitou izoláciou a cemeiitovláknitými doskaini je vzduchová medzera. Nevýhodou tohto riešenia je veľká potreba materiálov vzhľadom na voľbu izolačných hmôt, veľká lnnotnosť, nadvázzie je komplikovaná, časovo náročná a nákladná výroba.Uvedené nedostatky odstraňuje požiamy uzáver podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že protipožjama izolácia pozostáva z aktívnej protipožiarnej vrstvy, ktorá je umiestnená na vnútomej strane kovovej vrstvy a na aktívnu protipožiamu vrstvu je umiestnená žiaruvzdomá vrstva, na ktorej je umiestnená reflexná kovová vrstva. Medzi retlexnými kovovými vrstvami je v ráme iipevnená izolačná vrstva. Medzi izolačiioii vrstvou a každou rellexnou kovovou vrstvou je vytvorená vzduchová medzera. Po obvode rámu je upevnená obvodová žianivzdomá vrstva, na ktorej je upevnené obvodová reflexná kovová vrstva. Krídlo požiarneho uzáveru je na jednej čelnej strane pri zámku opatrenć prvou dutou prekrývacou lištou, ktorá je opretá o jednu čelnú stranu druhého krídla, ku ktorého druhej čelnej strane pri jeho bočnej strane so zástrčou je pripevnená druhá dutá prekrývacia lišta, ktorá je opretá o druhú stranu krídla. Vo vnútri každej z dutých prekiývacích líšt je umiestnený žiaruvzdomý materiál.Výhodou takéhoto koiištrukčnćho riešenia je stálosť pri extrénmych tepelných namáhaniach.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je znázomený pevný rám požiameho uzáveru, obr. 2 je bočný pohľad na pevný rám so znázomenim závesov. Obr. 3 zobrazuje priečny rez pevného rárnu. Obr. 4 znázorňuje v priečnom reze krídlo,ktorého profil je v tvare písmena U. Na obr. 5 je v priečnom reze dvojité krídlo, ktorého rám pozostáva z uzatvoreného profilu. Obr. 6 zobrazuje sled vrstiev v reze krídlom a na obr. 7 je detail A z obr. 4 mázoinujúci sled vrstiev po obvode krídla.Pevný rám požjameho uzáveru tvoria stojky 1, 2 a nosníky 10, 20, 3 z otvoreného protilu v tvare písmena C, ktoré sú vzájomne pevne pospájanć. Spojenie môže byt v altematlvnom uskutočnení aj rozoberateľné. Pevný rám je tvorený závesovou stojkou 1 a zámkovou spojkou 2, ktoré sú v homej časti spojené pažnicovým nosníkom 3 a v spodnej časti spojovacou tyčou 4. Závesová stojka 1 pozostáva z nosníka 10 otvoreiiélio tvam, na ktorý je z vnútomej strany rozoberateľiie pripojená dosadacia obruba 11. Na nosník 10 sú z jednej strany upevnené aspoň dva zvislo a vodorovne prestaviteľné závesy 12. Záves 12 pozostáva z telesa 121,z ktorého kolmo vystupuje rotačná časť 122. Do telesa 121 zasahuje skrutka 123, ktorá je spojená maticou 124 s nosníkom 10, pričom matica 124 je opatrenákrytom 125. V mieste závesu 12 je nosník 10 prepojený výstuhou 126. Závesová stojka 1 a zámková stojka 2 sú opatrenć kotviacimi prvkami 127, 25, V strede závesovej stojky l je na nosniku 10 otvor 128, ktorý je z vniitomej strany nosníka 10 zakrytý krytom 129. zámková stojka 2 pozostáva z nosníka 20, na ktorý je z viiútomej strany rozoberateľne pripevnená dosadacia obmba 21, pričom nosník 20 je opatrený strelkovým otvorom 22 a závorovým otvorom 23 a tieto sú opatrenć krytom 24. Pažnícový nosník 3 je rozoberateľne opatrený dosadacou obrubou 31, pričom v blízkosti rohu má výstužnú podložku 32. V prípade väčších pevných rámov, najmä dvojitých krídiel, je pažiiicový nosník 3 opatrený krytom 33. Krídlo 5 pozostáva z rámu 5 l, na ktorý je z oboch čelných strán pripevnená kovová vrstva 52. Rám 51 pozostáva z dvoch vyhotovení, a to z uzatvoreného profilu a otvoreného profilu,prevažne v tvare písmena U. V pripade uskutočnenia rámu 51 z uzatvoreiiého profilu je každá kovová vrstva 52 v tvare krabice, na ktorú je upevnené protipožiama aktívna vrstva 521. Z vonkajšej strany je každá kovová vrstva 52 opatrená estetickoii vrstvou 53 pozostávajúcou z bežných náterových lnnôt, pripadne komaxitom,a v altemativnom uskutočnení pozostáva z koženky. Z viiútomej strany každej kovovej vrstvy 52 je aktívna protipožiama vrstva 521, na ktorú nadväzuje Žiaruvzdomá vrstva 54 a reflexná kovová vrstva 55. Medzi reĺlexnými kovovými vrstvami 55 je v ráme 51 upevnená izolačná vrstva 57, medzi ktorou a každou reflexnou kovovou vrstvou 55 je vytvorená vzduchové medzera 56. V prípade uskutočnenia rámu 51 z otvoreného profilu v tvare písmena U sled vrstiev je totožiiý, SK 278086 B 6avšak kovová vrstva 52 je rovná a v rohoch je prekrýva ju upevňovacie uholníky 60. Po obvode krídla 5 je obvodová žiaruvzdomá vrstva 58, na ktorú nadväzuje obvodová reflexná kovová vrstva 59. V prípade dvojítýchkrídiel jedno krídlo 5 je opatrene zámkom 50 a druhé 5 krídlo zástrčmi 501, pričom sú vzájoimie opatrenć zvis lou dntou prekrývacou lištou 502 s výplňou žiaruvzdor ného materiálu 5021. Rám 51 v jeho závesovej stojke511 je opatrený závesmi 512, medzi ktorými je čap 513,zasahujúci v uzavretom stave do otvoru 128 na nosníku 10 10 mvesovej stojky 1. Ďalšia altemativa krídla 5 má v spodnejšej časti uzáverovú páku 514 v tom prípade, aksa na zatváranie použije samozatvárač.Požiar-ny uzáver podľa vynálezu je možné použit najmä ako ochranu hodnôt v prípade požiarnej udalosti,ale tiez ako protihlnkovú a dymovú priehradkit. 20l. Požiamy uzáver, pozostávajúci z pevného rámu,na ktorom je prostredníctvom výškovo a vodorovne prcstaviteľných závesov otočne upevnené aspoň jedno krídlo, opatrené na oboch čelných stranách kovovou vrstvou, na ktorej vonkajšej strane je umiestnená estetická vrstva, pričom medzi výškovo a vodorovne prestaviteľnými závesmi je na rám krídla upevnený čap na zapadnutie do otvoru pevného rámu a vo vnútri je na vnútomú stranu kazdej kovovej vrstvy umiestnená protipoäarna izolácia, vyznačujúci sa tým,že protipožiania izolácia krídla (5) pozostáva z aktívnej protipožiamej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na vnútornej strane kovovej vrstvy (52) a na aktívnu protipožiamu vrstvu (52 l) je tuniestnená žiamvzdomá vrstva(54), na ktorú je iuniestnená reflexná kovová vrstva(55), pričom medzi oboma reĺlexnými kovovými vrstvami (55) je v ráme (Sl) upevnené izolačné vrstva (57),medzi ktorou a každou retlexnon kovovou vrstvou (55) je vytvorená vzduchová medzera (56) a po obvode rámu(51) je upevnená obvodová žiaruvzdomá vrstva (58), na ktorej je upevnené Obvodová reflexná kovová vrstval. Požjamy uzáver podľa nároku l, v y z n n č u j ú c i s a t ý m , že krídlo (5) je na jednej čelnej strane pri svojej bočnej strane so zámkom (50) opatrenć prvou dntou prekrývacou lištou (502), ktorá je opretá o jednu čelnú stranu dutého krídla, ku ktorého druhej čelnej strane pri bočnej strane so zástrčou (501) je pripevnená druhá dntá prekrývacia lišta (503), ktorá je opretá o druhú čelnú Sĺľřlllll krídla (5), pričom vo vnútri oboch dutých prekrývacich líšt (502, 503) je iunieslnený žiaruvzdomý materiál (5021).

MPK / Značky

MPK: E06B 5/16, E05D 7/04

Značky: požiarny, uzáver

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-278086-poziarny-uzaver.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Požiarny uzáver</a>

Podobne patenty