Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje

Číslo patentu: 278071

Dátum: 06.12.1995

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stroj na podbíjanie priečnych podvalov (10) koľaje má rám (2), ktorý je umiestnený na dvoch od seba v rozpätí upravených podvozkoch (11) a s ktorým je spojený medzi obidvoma podvozkami (11) umiestnený unášač (14) nástrojov na výškovo prestaviteľný nadvihovací a smerovací agregát (19) a najmenej jeden výškovo prestaviteľný podbíjací agregát (17) s podbíjacími nástrojmi (18), ktoré sú prostredníctvom prísuvných a vibračných pohonov po dvojiciach k sebe prisúvateľné, ktoré vibrujú a ktoré sú zasúvateľné do štrku. Stroj na stavbu koľaje je svojím, v pracovnom smere zadným, koncom kĺbovo spojený s koncom druhého rámu (3), ktorý je podopretý od seba v rozpätí na upravených podvozkoch (11, 8), na ktorom je uložené pluhové usporiadanie (27), ktoré je umiestnené medzi obidvoma podvozkami (11, 8), je výškovo prestaviteľné pohonom (32, 36) a je opatrené stredným pluhom (29) a bočnými pluhmi (38), ktoré sú ovládateľné pohonmi (31). S druhým rámom (3) je na konci kĺbovo spojený tretí rám a je uložený na dvoch vo vzájomnom odstupe umiestnených podvozkoch (11). Na treťom ráme (4) je usporiadané medzi obidvoma podvozkami (11) pohonom (38) výškovo prestaviteľné stabilizačné ústrojenstvo (37) koľaje so stabilizačnými nástrojmi (39), ovládateľnými vibračnými pohonmi (40).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kontínuálne pojazdného stroja na stavbu koľaje na podbijanie priečnych podvalov koľaje s rámom stroja, ktorý je usporiadaný na dvoch od seba v rozpätí upravených podvozkoch, a s ktorým je spojený medzi obidvoma podvozkami usporiadaný mtašač nástrojov na výškovo prestaviteľný nadvihovaci a smerovací agegát a aspoň jeden výškovo prestaviteľný podbíjací agregat s podbíjacími nástrojmi, ktoré sú prostredníctvom prísuvných a vibračných pohonov po dvojiciaeh k sebe prisúvateľné, ktoré vibrujú, a ktoré sú zasúvateľné do štrku, pričom unašač nastrojov je vzhľadom na rám stroja pozdĺžne posuvný prostrednictvom pohonu, kĺbovo spojenýrn s rámom stroja.Z rakúskeho patentového spisu č. 372 724 toho istého majiteľa patentu je známe na vytvorenie vyššej presnosti koľaje a vyššej trvanlivosti opravných prác, týkajúcich sa polohy koľaje, čo je žiaduce najmä vzhľadom na narastajúcu rýchlosť dopravy, usporiadať skupinu rôznych, za sebou usporiadaných strojov na stavbu koľaje. Tieto takzvané mechanické priechodzie pracovné vlaky, ktoré sú tvorené strojmi na stavbu koľaje, z ktorých je najdôležitejší vždy stroj na niveláciu a podbíjanie koľaje, sú síce svojím výkonom na seba navzájom prispôsobené, ale z hľadiska svojho posuvného pohybu a spôsobu práce to sú od seba navzájom nezávislé stroje na stavbu koľaje. Také jednotlivé stroje na stavbu koľaje, ktoré majú vždy samostamú kabinu obsluhy, samostatný janiný pohon a pod. je možné preto použit len so samostatnou obsluhou a pri nasadení na koľaj s priradenýrn obslužným personálom na kontrolu koľaje.Pri usporiadaní, ktoré je opísané v uvedenom rakúskom patentovom spise č. 273 724, je mechanizovaná priechodzia pracovná súprava tvorená v pracovnom smere predradenou, kontinuálne pojazdnou čističkou štrkového lôžka, a za ňou upraveným, ale postupne pracujúcim podbíjacím strojom s podbíjacím agregátom a s agregátom na nadvihovanie a smerovanie koľaje, na ktorý v závere nadväzuje kontinuálne pracujúci stabilizačný stroj, ktorý je opatrený stabilizačnýmí nástrojmi, poháňanýrni vibračnýrni pohonrni. Pri tomto usporiadani je štrk, vyčistený čističkou štrkového lôžka, podbíjaný bezprostredne za čističkou podbtjacími nástrojmi podbíjacieho stroja a je korigovaná poloha koľaje tak do výšky,ako aj v smere, pričom stabilizačným strojom je koľaj kontrolovaným spôsobom pri súčasnom zhutňovaní štrku zapúšťaná do hlbšej menovitej polohy. Taká mechanizovaná priechodzia pracovná súprava, ktorej zloženie je možné menit podľa účelu použitia, sa v praktickom nasadení už veľmi dobre osvedčila, pričom ale pri nej vzhľadom na personálne a strojové nasadenie, a to zvlášť z hľadiska kontrolného personálu koľaje na každý stroj, vznikajú pomeme vysoké náklady.Ďalej je podľa článku Die modemen Systeme ñlr Gleiserhaltung und Gleisumbau v časopise Eisenbahntechnik, zošit 4, 1986, strany 20 a 2 l, známe, a to najmä na zvýšenie pracovného výkonu nasadiť kontinualne pojazdný nivelačný, podbijací a vyrovnávaci stroj s alebo bez vlastného podpemého podvozka na unášač nástroja vytvorený ako pomocný rám, napriklad podľa rakúskeho patentu č. 378 387 toho istého majiteľa patentu, a to v rámci vysokovýkonnej mechanizovanej prie lOchodzej pracovnej súpravy. V pracovnom smere za podbíjacím strojom sa pritom predpokladá použitie kontinuálne pracujúceho stroja na urovnávanie a podbíjanie štrku, prostredníctvom ktorého sa koľajovým stabilizátorom štrk urovnáva, prípadne sa privádza do tej oblasti koľaje, ktorá je v oblasti pôsobenia stabilizátora koľaje. Tiež táto strojové súprava sa už veľmi dobre osvedčila, pričom ale tak personálne, ako aj strojové náklady sú ešte pomeme veľké.Z rakúskeho patentového spisu č. 380 280 je tiež mamy kontinuálne po koľaji pojazdný stroj na podbíjanie priečnych podvalov koľaje. Ten má rám stroja,ktorý je podopretý na podvozkoch, a ktorý je kĺbovo spojený s unàšačom nástrojov, usporiadaným medzi týmito podvozkami na výškovo prestaviteľný podbíjací agregát s prisúvanýrni a vibrujúcimi nástrojmi a s výškovo prestaviteľným nadvihovacím a smerovacím agregálom. Na pozdlžny posuv imášača nástrojov vzhľadom na ram stroja je upravený hydraulický valec, takže unašač nástrojov s podbíjacím agregátom je pojazdný postupne od podvalu k podvalu a stroj, pripadne rám stroja, je pojazdný kontinuálne. V zadnej koncovej oblasti má rám stroja, ktorý je prostredníctvom podvozka podopretý oproti koľaji len vo svojej prednej koncovej oblasti, smerom cez zadné, janinej kabíny vyčnievajúce predĺženie, ktoré sa na svojom konci opiera o strednú oblast prídavného rámu stroja, opatreného podvozkami. Medzi týmito obidvoma podvozkami prídavného rámu stroja sú uložené dve výškovo prestaviteľné ústrojenstva na stabilizáciu koľaje so stabilizačnými s nástrojmi, poháňanými vibračnými pohomni. Neobyčajným vytvorením rámu a podopretím rámu podbíjačky na nástrojovom ráme, spojenom so stabilizačným ústrojenstvom, sa prenáša časť hmotnosti podbíjačky na stabilizačný rám stroja, čím sa zdokonaľuje pôsobenie stabiliznčného ústrojenstva pri mpúšťaní koľaje do menovitej polohy. Táto kombinovaná, prípadne navzájom integrovaná podbijačka so stabilimčným strojom je konštrukčne pomerne špeciálne vytvorená, takže je často nutné samostatné nasadenie priradeného pluhu, aby sa štrkové lôžko urovnalo na trvalú polohu koľaje.Z rakúskeho patentového spisu č. 336 066 je známa postupne v rozpätí dvoch podvalov pojazdná podbíjačka koľaje na súčasné podbíjanie dvoch susedných podvalov. Zdvojený podbíjací agregát má vždy dva vonkajšie podbíjacie nástroje, ktoré sú zasúvateľné,ktoré vibrujú, a ktoré sú prestaviteľné v pozdlžnom smere podvalov, a to do štrku v oblastí vonkajších koncov podvalov. Prostredníctvom tohto stroja je možné v spojení s dvojicami podbíjacích nástrojov, ktoré sú prísuvné v pozdlžnom smere stroja, dosialmut vysoké zhutnenie v miestach uloženia podvalov. Aby bolo možné v tejto vonkajšej oblasti podvalov pracujúce vonkajšie podbíjacie nástroje doplniť pracovným procesom následných zhutňovacích ústrojenstiev vo vonkajšej oblasti podvalov, sú medzi podbíjacím agregátom a zhutňovacím ústrojenstvom vo vonkajšej oblasti podvalov usporiadané pluhy so šikmo postaveným plnhovým štítom. Tieto pluhové štíty sú na urovnávanie úzkej oblasti šoku medzi okrajom štrkového lôžka a koľajou spojene s podbíjacím strojom výškovo a bočné prestaviteľne. Pri nonnálnych podbijacích agregátoch bez vonkajších podbíjačiek nie sú však také pluhy potrebné.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť kontinuálne pojazdný stroj v úvode opísaného typu, ktorý by umožňoval väčšie a najma hospodámejšie možnosti nasadenia.Vytýčená úloha sa rieši kontinuálne pojazdným strojom na stavbu koľaje podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že stroj na stavbu koľaje je svojim,v pracovnom smere zadným, koncom klbovo spojený,prípadne spriahnutý s koncom druhého rámu stroja, ktorý je podopretý od seba v rozpätí na upravených podvozkoch, a na ktorom je uložené pluhové usporiadanie, ktoré je výškovo prestaviteľné pohonom a je opatrené stredným pluhom a bočnými pluharni, ktoré sú ovládateľné pohomni, a že druhým rámom stroja na pluhové usporiadanie opatrený stroj má tretí rám stroja, ktorý je s druhým rámom stroja na konci kĺbovo spojený, je podopretý na dvoch vo vzájomnom rozpätí usporiadaných podvozkoch, a na ktorom je uložené stabilizačné ústrojenstvo koľaje, ktoré je usporiadané medzi obidvoma podvozkami, je pohonom výškovo prestaviteľné, a je opatrené stabilizačnýrni nástrojmi, Spojenými s vibračným pohonmi.Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje podľa vynálezu umožňuje prvýkrát uskutočňovať jedným strojom a v rovnakom pracovnom procese urovnávanie štrkového lôžka, ktoré bezprostredne nadväzuje na podbíjanie, čím sa po veľmi ekonomickom pracovnom nasadení len jedného jediného stroja získa opravená a podbia koľaj s rovnomemýrn naplnením jednotlivých priestorov medzi podvalrni. Pluhové usporiadanie, ktoré je upravené na podbíjačke za podbíjacím agregátom, má tú zvláštnu výhodu, že rôzne naplnené priestory medn podvalmi, čo je príčinou rôzneho podbíjania závislého od chýb polohy koľaje, je na trvale presnú polohu koľaje možné plniť rovnomerne kombinovanýrn nasadením stredného a bočného pluhu, čím sa stáva nasadenie samostatného štrkového pluhu zhytočným. To tunoüírýe okamžité a na práce na koľajach nadväzujůce nasadenie ďalšieho stroja so stabilizátorom koľaje, ktorý zaistí, že rovnomeme do štrkového lôžka uložená koľaj môže byt zapustené do trvalej polohy koľaje po celej dĺžke skutočne rovnomeme, pretože sa odstráni samovoľné počiatočné usadzovanie. Vzhľadom na to, že pluhové usporiadanie je upravené na ráme stroja, ktorý je priklbený k zadnému koncu rámu podbíjačky, a ktorý je podopretý na vlastných podvozkoch, sa zaistí aj v malých koľajových oblúkoch samočinné vystredenie jednotlivých pluhov. Ďalšia výhoda vytvorenia tohto rámu spočíva v tom, že spoločnou kontinuálnou pojazdnosťou obidvoch navzájom klbovo spojených rámov stroja vrátane pluhového usporiadania sa dosiahne rovnomerné urovnanie štrku a vysoký výkon podbíjania, mtiaľ čo unášač nástrojov s podpemýrn agregátom je nezávisle postupne pozdĺžne posúvateľný.Výhodnou kombináciou troch navzájom klbovo spojených rámov stroja s jedným podbíjacím agregátom a za ním usporiadanýrn pluhovým usporiadaním a na konci usporíadaným stabilimčným ústrojenstvom koľaje je prvýkrát vytvorený jediný stroj na stavbu koľaje, ktorý zaistí úplné kontinuálne spracovanie koľaje pri jednom prejazde. Pritom sa dosialme zvlášť ekonomickej výhody spočívajúcej v tom, že nasadením jedného jediného stroja sa podstatne znížia tak organizačné a strojové, ako aj personálne náklady. Pretože stabilizačné ústrojenstvo a pluhové usporiadanie sú účelne predpokladané na kontinuálne pracovné nasadenie, hodí sa tátokombinácia s kontinuálne pojazdnou podbíjačkou s vysokým podbíjacím výkonom výbome na rýchle a výkonné spracovávanie koľaje, pričom je možné celkovo dosiahnuť tiež rovnomemejšiu, prípadne presnejšiu polohu koľaje. Pevné usporiadanie rôznych pracovných ústrojenstiev na jednom jedinom stroji okrem toho umožnuje presnejšie a optimálnejšie zladenie, najma 2 hľadiska pracovného výkonu.Ďalší výhodný variant vytvorenia podľa vynálezu spočíva v tom, že druhý rám stroja je svojími koncovými úsekmi klbovo uložený na zadnom podvozku prvého rámu stroja a na prednom podvodru tretieho rámu stroja, podopretého na dvoch od seba v rozpatí upravených podvozkoch. Toto obojstranne podopretie druhého rámu stroja na obidvoch priľahlých rámoch stroja uspori ďalší podvozok a umožní skráteníe celkovej dlžky stroja.Na vyčnievajúcej koncovej oblasti tretieho rámu stroja, podopretého na zadnom podvozku, je výhodne usporiadané výškovo prestaviteľné zametacie zariadenie, opatrené poháňanýrn priečnym dopravným pásom. Toto mmetacie zariadenie, ktoré je usporiadané v pracovnom smere bezprostredne za stabilizačným ústrojertstvom, umožňuje čistiť koľaj v nádváznosti na koncovú operáciu, to je stabilizáciu, pričom je možné odstrániť štrk, ktorý sa dostal na podvaly najmä vodorovným kmitaním stabilizačného ústrojenstva.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že na prednom konci prvého rámu stroja a na zadnom konci druhého rámu stroja je usporiadaná kabína vodiča a obsluhy, pričom aspoň jeden podvozok z troch vo vzájomnom rozpätí usporiadaných podvozkov, ktoré sú výhodne vytvorené ako dvojnápravové otočné podvozky, je spojený s jazdným pohonom. Takto vytvorený stroj je vhodný najmä na relatívne veľké namáhania podbíjacím, nadvihovacím a smerovacím agregátom na prvom ráme stroja a pluhovým usporiadaním na druhom ráme stroja.Obidva koľajové podvozky prvého rámu stroja sú usporiadané v rozpätí potrebnom na dostatočne velký nadvihovací a smerovaní proces nadvihovacieho a smerovacieho agregátu, spojeného s nivelačným smerovým vztahovým systémom, čo predstavuje ďalší výhodný variant vytvorenia. Pritom sú obidva koľajové podvozky tretieho rámu stroja usporiadané v rozpätí potrebnom na dostatočne účinný stabilizačný proces stabilizačného ústrojenstva koľaje, spojeného s nivelačným referenčným systémom. Vytvorenie takých rozpätí medu koľajovými podvozkami, príradenými ku každému rámu stroja, umožňuje bez problémov realizovať korekcie polohy koľaje, prípadne stabilizáciu koľaje, príčorn zaradením druhého rámu stroja, spojeného s pluhovým usporiadaním, medzi prvý rám stroja a tretí rám stroja, spoľahlivo vylučuje vzájomné nepriaznivé ovplyvňovanie nadvihovacích a smerovacích nástrojov so stabilizačným ústrojenstvom.V súlade s ďalším výhodnýrn variantom vynálezu sa predpokladá, že unášač nástrojov, pozdĺbre posuvný vzhľadom na prvý rám stroja, je spojený prostrednictvom laría, upevneného v oblasti podpemélro podvozku a vedeného cez vychyľovaciu kladku s pohonom, výhodne s hydraulickýrn valcom, pričom tento pohon a vychyľovaeia kladka sú uložené na prvom ráme stroja. Toto vytvorenie umožňuje bez akýchkoľvek úpravných prác premiestniť unášač nástroja z pracovnej polohy do polohy na presun stroja a opačne. Zvláštna výhoda spočíva v tom, že lano nepredstavuje v priebehu cyk SK 278071 B 6lického pracovného pohybu mášača nástrojov vrátane podbíjacieho agregátu od podvalu k podvalu žiadnu prekážku.Ďalšie výhodne uskutočnenie vynálezu je v tom, že na prednom vyčnievajúcom konci prvého rámu stroja,najma spojenom s unášačom nástrojov, podopretým na konci podpemého podvozka, je na každú koľajnicu usporiadaný výškovo prestaviteľný a bočne vykývnuteľný pluhový štlt. Tento predradený pluhový štít umožňuje pri kontinuálnom pracovnom posuve podbijačky, pripadne prvého rámu stroja, rovnomerné zaplňovanie priestoru medzi podvalmi najmenej v oblami uloženia podvalov. Tým sa dosiahnu zvlášť výhodným spôsobom rovnomemé podmienky na bezprostredne nasledujúce podbíjanie, čim sa zaisti trvalá a presná poloha koľaje.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je schematicky znázomený bokorys kontinuálne pojazdného stroja na stavbu koľaje podľa vynálezu, ktorý je zložený z troch navzájom klbovo spojených rámov stroja, na ktorých je usporiadaný podbíjaci agregát, pluhové usporiadanie a ústrojenstvo na stabilizáciu koľaje. Obr. 2 predstavuje pôdorys stroja podľa obr. l.Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje, ktorý je znázornený na obr. 1, sa skladá so, m sebou usporiadaného prvého rámu 2 stroja, druhého rámu 3 stroja a tretieho rámu 4 stroja. Prvý rám 2 stroja je s druhým rámom 3 stroja na konci spojený, pripadne sprialmutý prostredníctvom klbu 5, zatiaľ čo druhý rám 3 stroja a treti rám 4 stroja sú navmjom spojené, prípadne spriahnuté prostrednictvom klbu 6. Prvý rám 2 stroja je v pracovnom smere, ktorý je mázomený šípkou 7, podopretý prostrednictvom dvoch navzájom od seba vo veľkom rozpätí usporiadaných podvozkov 8 na koľaji, ktorá je vytvorená z koľajníc 9 a podvalov 10. Najzadnejší treti rám 4 stroja je podoprety na koľaji rovnako prostrednictvom dvoch podvozkov 11, usporiadaných na jeho koncoch. Stredný, druhý rám 3 stroja je svojimi koncovými oblasťami klbovo uložený na zadnom podvozku 8 prvého rámu 2 stroja a na prednom podvozku ll tretieho rámu 4 stroja. Na prednom konci prvého rámu 2 stroja a na zadnom konci tretieho rámu 4 stroja sú usporiadané kabiny 12 vodiča a obsluhy. Vždy jeden z podvozkov 8 prvého rámu 2 stroja a z podvozkov 11 tretieho rámu 4 stroja je opatrený jazdným pohonom 13. Medú obidvoma na koncoch usporiadanými podvozkami 8 predného,prvého rámu 2 stroja je umiestnený unášač 14 nástrojov v tvare oja, ktorý je opatrený na konci upraveným podpemýrn podvozkom 15. Tento unášač 14 nástrojov je svojim predným koncom pozdĺžne posuvne uložený v ložiska 16, spojenom s prvým rámom 2 stroja. Bezprostredne pred podperným podvozkom 15 je s unášačom 14 nástrojov spojený výškovo prestaviteľný dvojitý podbijacl agregát 17, ktorý je na podbijanie dvoch susedných podvalov lll opatrený podbijacimí nástrojmi 18, ktore sú po dvojíciach navzájom prestaviteľné, ktoré vibrujú, a ktoré sú msúvateľné do štrku prostrednictvom prisuvných a vibračných pohonov. S unášačom 14 nástrojov je tiež ešte spojený predradený nadvihovaci a smerovací agregát 19, ktorý je prostredníctvom pohonov výškovo a bočne prestaviteľný, a ktorý je opatrený nadvihovacímia vyrovnávacími nástrojmi, ktoré je možte priložiť na koľajnice 9. Na pozdlàiy posuv miášača 14 nástrojov vrátane podbíjaeieho agregátu 17 a nadvihovacieho a smerovacieho agregátu 19 je upravený pohon 20 pozdĺžneho posuvu, ktorý je priklbený na prvom ráme 2 stroja. l( prvému rámu 2 stroja je rovnako priradený nivelačný a smerový vzťahový systém 22, ktorý sa odvaľuje po odstraňovacich kladkách 21 na koľajniciach 9 koľaje. Na prednom vyčnievajúcom konci prvého rámu 2 stroja je na každú koľajnicu 9 usporiadaný jeden výškovo prestaviteľný a bočne vykývnuteľný pluhový štít 23.Unášač 14 nástrojov, ktorý je pozdĺžne posuvný vdiľadom na prvý rám 2 stroja, je spojený prostredníctvom lana 25, ktoré je upevnené v oblasti podpemého podvozku, a ktoré je vychýlené okolo vychyľovacej kladky 24 na výškové prestavovanie s pohonom 26,ktorý je vytvorený ako hydraulický valec, pričom tento pohon 26 a vychyľovacia kladka 24 sú upevnené na prvom ráme 2 stroja.Na druhom ráme 3 stroja, ktorý je na svojich koncoch prostredníctvom klba 5 spojený s prvým rámom 2 stroja a prostredníctvom klba 6 s tretím rámom 4 stroja, je upravené pluhovć usporiadanie 27. Toto pluhové usporiadanie 27 je tvorené predradeným bočným pluhom 28 a za nim zaradeným stredným pluhom 29. Bočný pluh 28 má dva naprieč k pozdĺžnemu smeru stroja vo vzájomnom rozpätí usporiadané a okolo zvislej osi otočné, s druhým rámom 3 stroja spojené a na spracovanie vonkajšej časti štrkového lôžka určené pluhy 30, ktoré sú okolo uvedenej osi otáčania vykývnuteľně vždy prostrednictvom jedného pohonu 31. Na výškové prestavovanie pluhov 30 sir upravené ďalšie pohony 32. Vzadu zaradený stredný pluh 29 je vytvorený doskarni 33 pluhu, ktoré sú usporiadané v tvare písmena V, a ktoré majú vždy v oblasti premostenia koľajníc 9 koľajnicový tunel 34, ktorý objlma koľajnicu 9 v tvare písmena U. Predný koniec každej dosky 33 pluhu, ktorý je upravený vo vonkajšej oblasti podvalov 10, je prostrednictvom zvislej osi otáčania spojený s krátkym pluhovým štítom 35. Celý stredný pluh 29 je vzhľadom na druhý rám 3 stroja výškovo prestaviteľný prostrednictvom pohonov 36.Na zadnom, treťom ráme 4 stroja na stavbu koľaje sú medu obidvoma koncovými podvozkami ll usporiadané dve stabilizačné ústrojenstva 37 koľaje, ktoré sú v pozdĺžnom smere stroja usporiadané za sebou. Prostredníctvom pohonu 38 sú výškovo prestaviteľné a prostrednictvom bočne vykývnuteľných stabilizačných nástrojov 39, je ich možné priviesť do záberu s koľajnicami 9. Z vibračného pohonu 40 sa prenášajú vodorovné kmity prostrednictvom stabilizačných nástrojov 39 na koľaj v smere priečnom k osi koľaje. Na kontrolu zapustenia koľaje je na treťom ráme 4 stroja upravený referenčný system 41, ktorý je opretý o koľaj prostredníctvom odstraňovacich kladiek. Na vyčnievajúce zadné koncové oblastí tretieho rámu 4 stroja je usporiadané prostredníctvom pohonu 42 výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo 43, ktoré je opatrené priečnym dopravným pásom 45, poháňaným pohonom 44. Na zásobovanie energiou rôznych pohonov je upravené ústrojenstvo 46.Ako je zrejmé z obr. 2, sú ako kladky vytvorené a bočné vykývnuteľné stabilizačné nástroja 39 v kliešťovom zábere s koľajnicami 9 koľaje, čím sa zaistí prenos vodorovných krnitov z vibračného pohonu 40 nakoľaj a štrkove lôžko. Klb 5, ktorý juje prvý rám 2 stroja a druhý rám 3 stroja, ako aj k b 6, ktorý spojuje druhý rám stroja 3 a tretí rám 4 stroja, zaisťujú ich volnú otáčateľnosť okolo zvislej osi. Uhlovú polohu pluhov 30, pripadne pluhových štitov 35 a 23 vzhľadom na pozdlàiy smer stroja je možné meniť podľa potreby.Ďalej je opísaná činnosť stroja na stavbu koľaje podľa obr. 1 a 2.Po dosiahnutí spracovávaného úseku koľaje strojom na stavbu koľaje, pričom sa predpokladá, že štrkové lôžko bolo bezprostredne pred tým vyčistené čističkou štrkového lôžka, sa spustí unášač 14 nástrojov vrátane podbíjacieho agregátu 17 a nadvihovacieho a smerovacieho agregátu 19 pôsobením pohonu 26 z jazdnej polohy do pracovnej polohy, pričom sa vytvorí tiež uloženie podpemćho podvozku 15 na koľaji. Rovnako tak sa po nastavení požadovaného pracovného uhla spustia na koľaj predne pluhové štíty 23. Okrem toho sa spustením a nastavením pracovného uhla uvedú do pracovnej polohy aj pluhové usporiadania 27 na druhom ráme 3 stroja. Obidve stabilizačné ústrojenstva 37 koľaje sa rovnako spustia z jazdnej polohy do pracovnej polohy a dosadnutím stabilizačných nástrojov 39 na koľajnice 9 sa tvarovo pevne spoja. zametacie zariadenie 43 sa spustí do tej miery, až sa zametacia kefa, ktorá má hadicovité zametacie prvky, dotkne podvalov 10. Akonáhle sa uvedie do prevádzky vibračný pohon, ktorý spôsobuje vibrácie podbíjacích nástrojov 18, a vibračný pohon 40, ktorý spôsobuje vodorovné kmity obidvoch stahilizačných ústrojenstiev 37 koľaje, uvedie sa do činnosti jazdný pohon 13 na kontinuàlnu, teda bez zastavenia, pracovnú jazdu celého stroja na stavbu koľaje s prvým rámom 2 stroja, druhým rámom 3 stroja a tretím rámom 4 stroja. Pritom je obidvoma pluhovými štítmi 23, priradenými vždy k jednej koľajnici 9, stieraný čističkou štrkového lôžka na vonkajšej strane podvalov ll) odhodený štrk. V priebehu podbíjania dvoch susediacich podvalov 10 spusteným podbijacím agregátom 17 zostáva celý unášač 14 nástrojov polohovo na rovnakom mieste, pričom dochádza k vzájomnému posunutiu medzi prvým rámom 2 stroja a medzi unášačom 14 nástrojov. Akonáhle sa po dokončení procesu podbíjania dosiahne zadná koncová poloha, ktorá je znázomená bodkočiarkovane, presunie sa celý unášač 14 nástrojov pôsobením pohonu 20 pozdlbieho posuvu mova do svojej prednej koncovej polohy a začne sa nový proces podbíjania.Zodpovedajúcim spustením a uložením pluhov 30 na vonkajšiu stranu štrkového lôžka sa v prípade potreby odtiaľto prepravuje štrk hore na homú stranu podvalov 10, odkiaľ sa prostredníctvom bezprostredne nasledujúcich dosiek 33 pluhu v tvare písmena V dopravuje koľajnicovým umelom 34 k stredu koľaje a tu sa plní, pripadne dorovnáva, do priestorov medzi podvalmi 10. Tak sa priestory medzi podvalmi 10 rovnomeme doplnia,pretože vzhľadom na rôzne intenzívne podbíjanie, ktoré je dané rôznymi chybami v polohe koľaje, sú naplnené rôzne vysoko. Preto je v oblasti tretieho rámu 4 stroja už rovnomerne zasypaná koľaj, ktorú je možné prostrednictvom obidvoch stabilizačných ústrojenstiev 37 koľaje zapustiť do trvalej menovitej polohy. Vzhľadom na to,že koľaj je strojom na stavbu koľaje týmito rôznymi pracovnými agregátmi, prípadne ústrojenstvami, počínajúc korekciou polohy koľaje, podbíjaním, zasypanie koľaje štrkom a končiac záverečným kontrolovaným zapustením koľaje spracovaná v jednom prúde, je možné dosiałmut zvlášť presnú polohu koľaje a veľkú životnosť tejto polohy. Vzhľadom na to, že jednotlivé, na jedinomstroji usporiadané pracovné agregáty je možné nanájom presne zladiť, je možné najma tiež v stlvislosti s kontinuálnosťou podbíjania dosiahnut obzvlášť vysoké denné pracovné výkony.l. Kontínuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje na podbijanie priečnych podvalov koľaje s rámom, ktorý je usporiadaný na dvoch od seba v rozpätí upravených podvozkoch, a s ktorým je spojený medzi obidvoma podvozkami umiestnený unášač nástrojov na výškovo prestaviteľný nadvíhovací a smerovací agregát a najmenej jeden výškovo prestaviteľný podbljací agregát s podbíjacími nástrojmi, ktoré sú prostredníctvom prísuvných a vibračných pohonov po dvojiciach k sebe prisůvateľné, ktoré vibrujú, a ktoré sú zasúvateľné do štrku, pričom unášač nástrojov je vzhľadom na rám pozdĺžne posuvný prostredníctvom pohonu s rámom klbovo spojeným, vyznačujúcí sa tým,že je svojim v pracovnom smere zadným koncom klbovo spojený, prípadne sprialmutý s koncom druhého rámu (3), ktorý je podopretý od seba v rozpätí na upravených podvozkoch (ll), a na ktorom je uložené pluhové usporiadanie (27), ktoré je výškovo prestaviteľne pohonom (32, 36) a je opatrené stredným pluhom (29) a bočnými pluhmi (28), ktoré sú ovládateľné pohomni(3 l), a že tretí rám (4), ktorý je s druhým rámom (3) na konci klbovo spojený, je podopretý na dvoch vo vzájomnom rozpätí usporiadaných podvozkoch (l l), na ktorých je uložené stabilizačné ústrojenstvo (37) koľaje, ktoré je usporiadané medz obidvoma podvozkami(ll), je pohonom (38) výškovo prestaviteľné a je opatrené stabilizačnými nástrojmi (39), Spojenými s vibračnými pohonmi (40).2. Kontinuálne pojazdný stroj podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, žedruhýrám(3) je svojimi koncovými úsekmi klbovo uložený na zadnom podvozku (8) prvého rámu (2) a na prednom podvozku (l l) tretieho rámu (4), podopretého na dvoch od seba v rozpätí upravených podvozkoch (1 l).3. Kontínuálne pojazdný stroj podľa nároku 2,vyznačujúci sa tým, ženavyčnievajúcej koncovej oblasti tretieho rámu (4), podopretćho na zadnom podvozku (l l), je umiestnené výškovo prestaviteľné zametacie zariadenie (43), opatrené poháňaným priečnym dopravným pásom (45).4. Kontinuálne pojazdný stroj podľa jedneho z nárokovlažlvyznačujúci sa tým, že na prednom konci prvého rámu (2) a na zadnom konci tretieho rámu (4) je umiestnená kabína (12) vodiča a obsluhy, a že najmenej jeden podvozok (8) z celkového počtu štyroch vo vzájomnom rozpätí umiestnených koľajových podvozkov (8), ktoré sú výhodne vytvorené ako dvojnápravové otočné podvozky, je spojený s jazdným pohonom (13).5. Kontinuálne pojazdný stroj podľa jedného z nárokovlažtvyznačujúci sa tým, že obidva koľajove podvozky (8) prvého rámu (2) sú umiestnené v rozpätí potrebnom na dostatočne veľký nadviliovaci a smerovací proces nadvihovacieho a smerovacieho agregátu (19), spojeného s nivelačnýrn a smerovým vzťahovým systémom (22), a že obidva koľajove podvozky (l l) tretieho rámu (4) sú umiestnené v rozpätí potrebnom na dostatočne účinný stabilizačný proces stabilizačného ústrojenstva (37) koľaje, spoje

MPK / Značky

MPK: E01B 27/17

Značky: koľaje, stroj, stavbu, pojazdný, kontinuálně

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-278071-kontinualne-pojazdny-stroj-na-stavbu-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje</a>

Podobne patenty