Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prejazd, ktorého povrch lícuje s hornou úrovňou koľajníc, je zostavený z vnútorných stredových prvkov (1) a vonkajších stredových prvkov (3), na ktoré nadväzujú na obidve strany v smere koľajníc (9) vnútorné krajné prvky a vonkajšie ľavé a pravé prvky. Vnútorné krajné prvky sú ukončené na obidvoch stranách prejazdu ochranným dielom. Jednotlivé prvky sú zložené z roštu zostaveného z pozdĺžnych výstuží (14) a priečnych výstuží (15), na ktorom je umiestená nosná doska, ku ktorej je pripevnený gumovo-kovový panel (18). V smere koľajníc sú prvky ukončené stojinami (11) s otvormi (25) pre prípadný spájací a stred rozdeľujúci čap. Rošt a stojiny (11) sú umiestnené na soklových doskách (12). V mieste zakončujúcom teleso vozovky je umiestnená výstuž (26) hrany v tvare L so zrazeným rohom, vybavená kotviacimi úchytmi a adhéznym náterom.

Text

Pozerať všetko

Vyruilez sa týka železničného prejazdu zo stavebnicových prvkov, ktoré majú jazdný povrch, ktorý lícnje s homou úrovňou koľajníc.Doteraz známe konštrukcie železničných prejazdov sú vytvorené z dreva, kovu, betónu, gumy, živice alebo kombináciou týchto materiálov. Niektoré konštrukcie sú stavebnicové, ale majú určité nevýhody, ktoré obmedzujú použitie. Je známe riešenie, ktoré používa robustné rámové prvky, pre ktoré treba zhotoviť špeciálne úložné plochy zvonka a zdnuka železničného telesa. Známe prejazdy z betónových panelov sa vyaiačujú vysokou hmotnosťou, nídtou tlmiacou schopnosťou k dynamickým účinkom vozidiel a relatívne nízkou ävotnosťou. Vyhovujúca funkcia na prejazdoch s vyšším zaľaženlm sa dá dosiahnut iba použitím špeciálnych úložných profilov. Tieto riešenia majú však nevýhodu v tom, že riešia napríklad iba uloženie panelov na pätu alebo stojinu koľajnice. Pri poškodení gumových vložiek môže dôjsť k vodivému spojeniu koľajníc. Alebo používané závemé múrky, ktoré neumožňujú strojové čistenie štrkového lôžka, vyžadujú z dôvodov monolitických základov dlhé časové Výluky, a sú náročné na zakladanie prejazdu. Naťahovacie zámky, prechádzajúce priestorom medzi pražcami, bránia strojovému prepraeovaniu. Celogumové panely sú relativne ľahké a tlmia prevádzkové účinky vozidiel, ale ich montáž tiež vyžaduje prídavné prvky luniestnené pri koľajniciach a vlastná gumárenská výroba týchto panelov je zloätá. Niektoré konštrukcie,hore sa dokončujú až na montáži, sú nevhodné pre exponované prejazdy. Majú menšiu životnost a v pripade porušenia gumovej pnižznej tvarovky na páte koľajnice vzniká elektrovodive spojenie koľajníc. Pokial sa použijú dielce podľa ČS AO 184 098, je zostavený prejazd nevýhodný z hľadiska dynamického namáhania. Naviac sú dielce robustné, ťažké, s veľkou náročnosťon pri výrobe. Pri poškodení jazdnej povrchovej vrstvy je nutné rozobrat celý prejazd a vymeniť.Uvedené nevýhody odstraňuje železničný prejazd zo slavebnícových prvkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v mieste kolmej osi prejazdu sú tuniestnené vnútorný stredový prvok a vonkajšie stredové prvky, na ktoré na obidve strany nadväzujú vonkajšie ľavé a pravé prvky a vnútomé krajne prvky, pri ktorých je, vždy na poslednom na obidvoch stranách prejazdu,umiestnený ochramiý diel. Jednotlivé prvky skladajúce sa z dvoch stojín, z ktorých každá má najmenej jeden otvor alebo v ňom umiestnený spojovací a stredový čap,najmenej soklovej dosky, nosnej dosky a roštu z pozdĺžnych výstuží, priečnych výstuži, pripadne výstuže, sú vybavené vymeniteľným gumokovovým panelom pripevnenýrn k homej časti nosnej dosky a lemovanýrni stojinami i uzatváracími protilmi. V mieste, ktoré zakončuje teleso vozovky je runieslnená výstuž hrany v tvare L so zrazeným rohom, vybavená kotviacirni úchytmi a adhéznym náterom.Prehľad obrázkov na výkresePraktické vyhodnotenie železničného prejazdu zo stavebnicových prvkov je zrejmé z priložených obrázkov I až 4, kde na obr, l je schéma prejazdu pri kolrnom alebo rnieme šikmorn krížom vozovky s železničnýrn telesom, na obr. 2 je tento prejazd znázornený v reze a na obr. 3 a 4 sú uvedené zostavy dielov tak pre vnútomé stredové prvky alebo vnútomé krajné prvky,ako aj pre vonkajšie stredové prvky a vonkajšie ľavé či pravé prvkyŽelezničný prejazd na obr. l sa skladá z vnútomého stredového prvku 1 a ua obidve strany nadväzujúcich vnútomých krajných prvkov 2. Na vonkajších stranách obidvoch koľajníc sú umiestnené vonkajšie ľavé prvky 4 a vonkajšie pravé prvky 5. Na obidvoch koncoch v smere koľajnice je prejazd zakončený ochrannými dielmi 6. Týmito ochrannými dielmi 6 môžu byt napr. oceľové kliny, ktoré bránia poškodeniu prejazdu uvoľneným spojovacím dielom vagónov. Šírka vnútomých prvkov a dlžka vonkajších prvkov sa zhodujú a výhodne robia dvojnásobok modulu rozmiestnenia pražcov. Pre uľahčenie orientácie je na obrázku znàzomená os 27 prejazdu.Na obr. 2 je mázomený rez zmontovaným prejazdom, a to v mieste A - A uvedenom na obr. l. Priliehajúca vozovka je tvorená živičnou hmotou 8 a štrkovým lôžkom 7. V tomto štrkovom lôžku 7 sú uložené pražce 10 zhotovené výhodne z tvrdého dreva. Živičná hmota 8 je zakončená výstužou 26 hrany. Jednotlivé výstuže 26 hrany v dlžkach celého násobku dĺžky vonkajších prvkov sa pri montáži ukladajú na rovnú spevnenú vrstvu živičnej lunoty 8 vedľa seba a navzájom sa tixujú skrutkovým spojorn v naznačených otvoroch kotviacich úchytov. Výstuž 26 hrany sa výhodne umiestňuje svojou hornou časťou nižšie ako je dokončený povrch vozovky, čo uľahčuje celkovú montáž prejazdu a v mieste styku vozovky s prejazdom sa počas prevádzky vytvorí špára v tvare písmena V odolná voči ďalšiemu poškodeniu. Sama výstuž 26 hrany má tvar písmena L so zrazeným rohom tak, aby sa nedotýkala čela pružina, čim je umožnený nezávislý vertikálny pohyb koľajového telesa, vrátane upevneného prejazdu. Medzi koľajnícami 9 je umiestnený vnútomý stredový prvok 1 a zvonka koľajníc 9 sú umiestnené vonkajšie stredové prvky 3. Stredné prvky l, 3 dosadajú soklovou doskou 12 na liomú plochu pražcov 10.Na obr. 3 je uvedená v priestorovom usporiadaní zostava dielov vnútomých stredových prvkov t alebo vnútomých krajných prvkov 2. Nosná časť každého prvku je zvar tvorený dvoma stojinami 11, najmenej jednou soklovou doskou 12 a nosnou doskou 13, vystuženou zospodu roštom z pozdĺžnych výstuží 14 a priečnych výstuži 15. Pri lcrajných prvkoch 2 sú naviac umiestnené v otvoroch 25 stojiny 11, nevybavené soklovou doskou 12 a priliehajúce výstuže 16 a zavarený najmenej jeden spojovací a stredový čap 17 s kužeľovým nábehom. Vybranie tvam písmena U stojín ll umožňuje montáž a manipuláciu prvkov. Jazdný povrch je spravidla tvorený najmenej jedným, proti poveternosti odolným, gumokovovým panelom 18, ktorého súčasťou je i výstužný plech 19, slúžiaci na bezpečné pripevnenie gumokovovćho panelu 18 k nosnejdoske 13 neznázomeným skrutkovým spojením do závitových otvorov 21. Skmtkové spojenie je prístupné po odstránení zñtok 20 umiestnených v gumokovovom paneli 18. Gumové panely 18 majú na strane priliehajúcej ku koIajnici pružné zakončenie 28, ktoré nie je vybavene výstužným plechom a svojím tvarom uľahčuje montáž, prispieva k stabílízácii polohy upevňovaných prvkov a obmedzuje prienik nečistôt do koľajového telesa.Na obr. 4 je opät v priestorovom usporiadant uvedená zostava dielov vonkajších stredových prvkov 3,alebo vonkajších ľavých či pravých prvkov 4, 5. Opis jednotlivých časti je úplne zhodný ako pri predchádzajúcom obrázku, opät pri vonkajších ľavých a pravých prvkoch 4, 5 sú v otvoroch 25 stojiny 11, nevybavené soklovou doskou a priliehajúce výstuže 16, zavretý najmenej jeden spojovací a stredový čap 17 s kužeľovým nábehom.Presah stojín 11 nad homú rovinu nosnej dosky 13 je nižší ako výška gumokovového panelu 18, čo pri vhodne volenom presahu bočných stien gumokovového panelu 18 umožňuje, že na zostavenom prejazde na seba nadväzujúce prvky v jazdnej vrstve tesne dosadajú a vytvára sa súvislý a nepremšovaný jazdný povrch celého prejazdu. Výmenu gumokovových panelov 18, napríklad pri opotrebovaní či poškodení protišmykovćho dez/éntl,je možné ttrobit bez nutnosti demontáže prejazdu.Montáž samého prejazdu začína výhodne vložením vnútomého stredového prvku 1 do stredu križenia vozovky s koľajovým telesom a jeho pripevnením k pražcom 10, spravidla pomocou skrutkových spojov v montážnych otvoroch 24 obidvoch soklových dosiek 12. Rovnakým spôsobom sa pripevnia obidva vonkajšie stredové prvky 3. Pri väčšom uhle šikmého krlženia sa vonkajšie stredové prvky 3 poslmů vzhľadom na vnútorný stredový prvok l jednej koľajnici doľava a u druhej doprava o rovnakú vzdialenosť rovnajťicu sa spravidla najmenej jednému násobluí modulu rozmiestnenia pražcov. Tým sa vytvorí základ prejazdu a ďalšie vnútomé krajne prvky 2, vonkajšie ľavé prvky 4 a vonkajšie pravé prvky 5 ich pripevňujú postupne tak, že ich spojovacie a stredové čapy 17 sa zasimú do otvorov 25 v stojine 11 npeimených predchádzajúcich prvkov, pričom stojina 11 každého nového prvku dosadne na soklovú dosku 12 predchádzajúceho prvku. Novo uložený prvok sa pripevni spravidla skrutkovým spojením v montážnych otvoroch 24 k pražcu 10. Výhodne sa robí montáž súčasne na obidve strany od stredu prejazdu. Pri demontáži sa postupuje opačne, pričom nedochádza k žiadnemu poškodeniu jednotlivých prvkov. Je možné demontovať postupne iba ľavú alebo pravú časť prejazdu a zachovat tak obmedzenú cestnú premávku.Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov s po vrchom, ktorý lícuje s hornou úrovňou kolajníc, zostavaný z prvkov tložených vo vnútri koľajníc a prvkov uložených vo vnútri koľajníc priliehajúcich k telesu vozovkw/,vyznačujúci sa tým. ževmieste kolmej osi (27) prejazdu sú umiestnené vnútomý stredový prvok (1) a vonkajšie stredové prvky (3), na ktoré na obidve strany nadväzujú vonkajšie ľavé a pravé prvky(4, 5) a vnútomé krajne prvky (2), pri ktorých je vždy na poslednom, na obidvoch stranách prejazdu, umiestnený ochraruiý diel (6), pričom jednotlivé prvky (l, 2, 3, 4,5), pozostávajúca z dvoch stojín (l l), z ktorých každámá najmenej jeden otvor (25) alebo v ňom umiestnený spojovací a stredový čap (17), najmenej jednej soklovej dosky (12), nosnej dosky (13), a roštu z pozdlžnych výstuži (19), priečnych výstuži (15), prípadne výstuži(16), sú vybavené vymeniteľným gumokovovým panelom (18) pripevneným k homej časti nosnej dosky (13) a lemovanýrn stojinami (ll) i umtváracími proñlmi(23), zatiaľ čo v mieste, ktoré zakončuje teleso vozovky, je umiestnená výstuž (26) hrany v tvare L so zrazeným rohom, vybavená kotvíacimi úchytmi a adhéznym náterom.

MPK / Značky

MPK: E01C 9/04

Značky: stavebnicových, prejazd, železničný, prvkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-278070-zeleznicny-prejazd-zo-stavebnicovych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov</a>

Podobne patenty