Zariadenie na spaľovanie uhlíkatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

V zariadení na spaľovanie uhlíkatých materiálov, pozostávajúcom z nastojato usporiadaného reaktora (1) s vírivou vrstvou, s chladiacimi plochami (1a, 1b, 1c, 1d) v jeho stenách a s recirkulačným systémom, zahrňujúcim aspoň jeden labyrintový odlučovač (6), pozostávajúci z aspoň dvoch vrstiev (6a, 6b) odlučovacích nosníkov (7) prierezu typu U na spätné vedenie odlúčených pevných látok do spodnej oblasti (UB) reaktora (1), sú odlučovacie nosníky (7), otvorené smerom dole, usporiadané v hornej oblasti (OB) reaktora (1) a ich spodné konce končia na vnútornej strane aspoň jednej chladiacej plochy (1b) steny reaktora (1), pričom aspoň na jednom voľnom ramene odlučovacích nosníkov (7) je vytvorený odvádzací žliabok (23) prierezu U, otvárajúci sa smerom hore.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka mriadenia na spaľovanie uhlikatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore s virivou vrstvou so spodnou oblasťou a s hornou oblasťou, s chladiacimi plochanri v stene a s recirirulačným systémom, zahrňujúcim aspoň jeden labyrintový odlučovač,pozostávajúci z aspon dvoch vrstiev odlučovacich nosníkov prierezu typu U na spatne vedenie odlúčenýeh pevných látok do spodnej oblasti reaktora, pričom odlučovacie nosníky jednej vrstvy sú usporiadané presadene voči odlučovactm nosnlkom ďallej vrstvy, a odlučovacie nosnlky sú usporiadané naklonene, s privodom paliva a privodmi tluidizačného vuiuchu v spodnej oblasti, a s aspoň jedným pracovným odlučovačaxn, mraderrým u labyrintovým odlučovačom.Zo spisu PCT W 0 83103294 je známy vyvijač pary s cirkulujúcou vírivou, pri ktorom sa palivo zavádza do reaktora s virivou vrstvou bez vstavieb, vybaveného v stene chladiacimi plochami. Spaliny obsahujúce pevnú látku opúšťajú pri zmene prúdenia o 90 reaktor s vírivou vrstvou na jeho homom konci a vstupujú cez horizontálne usporiadaný spalinový kanál do spadacej spalinovej šachty. Po novej zmene smeru prúdenia v podstate o 90 ° vstupujú potom spaliny do stůpajúcej spalinovej šachty, v ktorej sú usporiadané konvenčné vyhrievacie plochy.V spojovacmn kanáli a v spadacej spalinovej šachte je vždy jeden neodstredivý mechanický odlučovač vo forme labyrintového odlučovača, pričom odlučovacie prvky v spojovacom konali prebiehajú v podstate vertikálne a pevný materiál v nich odlúčený sa odvádu do skladovacej komory, umiestrrenej medzi reaktororn s virivou vrstvou a spadajúoou spalinovou šachtou. Odlučovacie prvky v spadajúcej spalinovej šaohte sú usporiadané šikmo so sklonom ku skladovacej nádrli, takže tu odlirčená pevná látka sa môže rovnako privádzať do tejto skladovacej nádrže. Spodná časť skladovacej nádrbe je spojená cez niekoľko tzv. I/ventilov so spodnou oblasťou reaktora s vlrivou vrstvou, takže pevné látky, privedmé do skladovacej komory z odlučovačov, môbr byť pomocou tluidimčnélro nrriadenia priradarého L-ventilu, vedené regulovane naspat do spodnej oblasti reaktora s virivou vrstvou nad dno s dýzarni tohto reaktora. V spise PCT W 0 83/032294, rovnako ako v opise aj v patentových nárokoch, sa rommie pod pojmom labyrintový odlučovač taký odlučovač, pri ktorom nastáva odlučovanie účinkom sily tiaže alalebo impulzu, teda vôbec nie pôsobením odstsedivej sily. Pri mámych vyvijačoch pary sa používajú rôzne usporiadané kanály alebo šachty, ktoré sú uvedené v podstate naprieč prúdenia spalín,a ktoré majú v podstate tvar U, otvorený pre toto prúdenie.Nevýhody známych vyvijačov spočívajú v tom, že na recirkuláciu, realizovanú ako externé spatne vedenie je potrebná skladovacie komora, usporiadaná na vonkajšej strane reaktora s virivou vrstvou, s jedným alebo niekoľkými za sebou mradenými L-ventilrni, to znamená,že je potrebnú oddelená cesta na popol s príslušnými dopravnými a regulačnýmiÚlohou vynálezu preto je vytvoriť zariadenie na spaľovanie uhltkatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore s virivou vrstvou, pri ktorom už nie je potrebnéodvádzať pevné látky z tohto reaktorUvedenú úlohu spĺňa zariadenie na spaľovanie uhlikatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktor-e a vtrivou vrstvou so spodnou oblasťou a s hornou oblasťou, s chladiacimi plochami v stene a s recirkulačnýrn systémom, zahrňujúcirn aspoň jedm labyrintový odlučovač pozostávajúci z aspoň dvoch vrstiev odlučovactclr nosnikov prierezu typu U na spätné vedenie odlúčených pevných látok do spodnej oblasti reaktora,pričom odlučovacie nosniky jednej vrstvy sú usporiadané preaadene voči odlučovacim noantkom ďalšej vrstvy, a odlučovacie nosniky sú usporiadané naklone ne, a privodom paliva a privodmi łluitlačného vzduchu v spodnej oblasti, a s aspoňjedným prachovým odlučovačom, zaradeným za labyrintovým odlučovačom ,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že odlučovaeie nosníky otvorené smerom dole sú usporiadané v hornej oblasti reaktora a ich spodné konce končia na vnútornej strane aspoň jednej chladiacej plochy steny reaktora, pričom aspoň na jednom voľnom ramene odlučovacich nosnikov je vytvorený odvádzaci žliabok prierezu U, otvárajúci sa smerom hore.Týmto vytvorením sa dosiahne jednoduchú recirkulacia pevnej látky do priestoru horenia. Recirkulacia odlúčenej pevnej látky na voľných chladiacich plochách v stenách môže výhodne prebiehať bez ďalšej ochrany proti stúpajúcim spalinám je ale rovnako možne, že recirkulácia odlúčenej pevnej látky sa realizuje recirkulačnýrni kanálmiv reaktore. Tým, že labyrintový odlučovač je usporiadaný priamo v hornej oblasti reaktora s vírivou vrstvou, dochadm k tomu, že odlúčené pevné látky sú vedené týmto Iabyrintovým odlučovačom na aspoň jednu chladiacu plochu v stene, po ktorej stekajú dole.Pokiaľ sa má celkom alebo čiastočne vylúčiť náhodné ovplyvňovanie pevných látok, stekttjúcich po chladiacej ploche steny dole, stúpajúcim prúdom spalin, sú chladiace plochy pod odlučovactmi nosníkmi vybavené zhora dolu smerujúcimi recirkulačnými kanálmi, ktoré sú do vnútra reaktora umtvorené, čiastočne alebo celkom otvorené. Zvolenć vytvorenie üvisi od povoleného alebo požadovaného stupňa ovplyvňo vania. Pritom je výhodné, ak sú chladené tiež steny recirkulačných kanálov.Podľa výhodného vytvorenia vynálczu ústia recirkulačné kanály v oblasti privodov sektmdárneho vzduchu, ktoré sú usporiadané v spodnej časti reaktora.Podľa výhodného vytvorenia vynálezu majú odlučovacie nosníky kruhovitý prierez alebo prierez tvaru mnoliouholnikaPodľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu sú v odlučovacich nosnlkoch usporiadané vedenia s chladiacim prostriedkom. Tieto vedenia sú výhodne tvorené stenami vzájomne Spojenými rúrkami.Na chladenie odlučovaclch nosníkov a/alebo pridavných medzných plôch recirkulačných kanálov sú odlučovacie nosníky alalebo steny recirkulačných kanálov, smerujúcich do vnútra reaktora, zaradené v okruhu voda-para vyvijača pary.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálem sú recirkulačné kanály vytvorené z plechov, usporiadaných kolmo na chladiace plochy steny reaktora.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia sú odlučova SK 277991 B 6cie nosníky vytvorené strechovite medzi dvoma proti sebe ležiacimi chladiacimi plochami steny reaktora.A napokon je výhodne, ked je prívod sekundámcho vzduchu vytvorený v dvoch výškových úrovniach.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, ze jeho usporiadaním je mozne bez externých odlučovačov realizovať v reaktor s vírivou vrstvou jednoduche vnútorne spatne vedenie pevných látok. Doprava pevných látok ku chladiacím plochám v stenách, nchytmých odlučovacími nosaíkmi, sklonenými voči chladiacim plochám v stenách, je zaistená odvádzacími žliabkami.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený na prikladnom vytvorení podľa priložených výkresov, na ktorých obr.l znázorňuje schematický pozdlžny rez reaktorom s vírivou vrstvou v rovine I-I v obr) obr.2 horizontálny rez reaktorom v rovine 11-11 v obr.l obr.3 čiastočný pozdĺžny rez reaktorom s vírivou vrstvou podľa obr.l v rovine lll-Ill obr.4 pomdlàiy rez reaktorom s vírivou vrstvou podľa obr.l v rovine IV-IV, obr.5 a 6 priečny rez výhodnou formou realizovania odlučovacích nosnikov a obr.7 ponilžny ra reaktora bez recirkulačných kanálov, Príklad uskutočnenia vynálezuAko je zrejmé z obr.l až 4, má reaktor 1 s vírivou vrstvou s pravouhlýrn prierezom štyri chladiace plochy la, lb, le, 1 d stien, vytvorených z rúmk 14 spojených vzájomne tzv. mostíkmi.V spodnej oblasti UB reaktora l s vírivou vrstvou je vytvorený prívod 2 paliva nad dýzovým dnom 4 s prívodom 3 tluidizačnćho plynu a nad prívodom 2 paliva sú usporiadané odstupňovane prvý prívod Sa a druhý prívod 5 h sekundámeho vzduchu, pričom smerom od dýzového dna 4 k prvému prívodu 5 a sekundámeho vzduchu sa prierez reaktora 1 rozširuje, viď obr.4.V homej oblasti OB reaktora 1 s vírivou vrstvou je usporiadaný prvý labyrintový odlučovač 6 v dvoch presadene usporiadaných vrstvách 6 a a 6 b. Ako je zrejmé z obr.l, sú odlučovacie nosníky 7 upravené šikmo dole k chladiacej ploche lb, ktorá v oblasti spojenia s odlučovacím nosníkom 7 vykazuje zníženie lbb. Odlučovacie nosníky 7 sú pevne spojené s chladiacimi plocharni lb,1 d reaktora 1.Ako je nejmé z obr.3 a 4, nedosahuje Chladiaca plocha 1 d až k veku le reaktora 1 s vírivou vrstvou, ale ponecháva pod sklonenou časťou ldd smerom von výstup 8 plynu voľne do klesajúceho odťahu 9 spalín, zaradeného za reaktorom 1 s vírivou vrstvou. V prechodovej oblasti medzi reaktorom 1 s vírivou vrstvou a klesajúcim odťahom 9 spalín je usporiadaný druhý labyrintový odlučovač 10 s dvoma vrstvami 10 a, 10 b odlučovacích nosníkov 7. Tieto odlučovacie nosníky 7 sú v podstate vertikálne.Ako je nejmé z obr.2, je klesajúci odťah 9 spalín ohraničený chladiacou plochou 1 d a ďalšími chladiacimi plocharni 9 a, 9 h a 9 c. V odťahu 9 spalín je usporiadaná aspoň jedna výhrevnú plocha 11, napríklad prehrievač. Za klesajúcim odťahom 9 spalín je zaradený neznázornený prachový odlučovač.Ako je zrejme z obr.l, 2 a 3, je v odstupe od chladiacej plochy 1 d usporiadaná Chladiaca plocha 12 recir 25kulačného kanála 16 vytvorená z rúrok 13, spojených vzájomne mostíkmi, ktoré majú váčšie rozstupy ako rúr-ky 14 chladiacej plochy 1 d. Rúrky 13 chladiacej plochy 12 recirkulačneho kanála 16 sú spojene s rúrkami 14 chladiacej plochy 1 d. Plochy 15, nachádnjúoe sa medzi stenovými chladiacimi plochami 1 d a 12, určujú jednotlivé recirírulačnć kanály 16.Recirkulačnć kanály 16 sú na svojom spodnom konci otvorené a chladiaca plocha 12 recirkulačnćho kanála 16 je v oblasti sklonenej častí ldd chladiacej plochy 1 d vedená smerom hore tak ďaleko, aby jednak niesla konce odlučovacích nomíkov 7 labyrintovćho odlučovača 6 a jednak aby umožnila vytvorenie obvodu 17 plynu z reaktora 1 s vírivou vrstvou do prechodovej oblasti a tým k výstupu 8 plynu. Medzi chladiacou plochou 12 recirkulačného kanála 16 a sklonenou časťou ldd chladiacej plochy 1 d dochádn súčasne k vytvoreniu zhromažrľovacieho a rozdeľovacielm lievik 18, z ktorého sa cez recirkulačnć kanály 16 privádza odlučoná pevná látka do spodnej oblasti UB v okolí prveho prívodu Sa a druhého prívodu Sb sekundámeho valuchuZrovnateľným spôsobom je ku chladiacej ploche lb priradená chladiace plocha 19 recirkulačného kanála 21, ktorá spoločne so mlženou časťou lbb tvorí v homej oblasti zhrornažďovací a rozdeľovací lievik 20 a pomocou vložených plechov 15 tvorí recirkulačné kanály 21.Plochy recirkulačných kanálov 16 a 21, smerujúce do vnúlrajška reaktora, môžu byť uzatvorené, a to ako steny 16 a, 21 a, vybavené otvormi 16 h, 21 b alebo pozdlàiymi štrbinami 16 c môbi byť ale aa úplne otvorené, takže zostávajú len postrannć steny. Tieto možnosti sú schematicky mázornenć na obr.l a 3, pričom sú samozrejme možne kombinácie na stene reaktnra 1.Ako je nejme z obr.4, 5 a 6, sú odlučovacie nosníky 7 vytvorené rovnako konštrukciou rúrka 7 a - mostík 7 b - nirka 70. Chladiace plochy la, lb, lc, 1 d stien reaktora l, klesajúceho odťahu 9 spalín, odlučovacích nosníkov 7 a chladiacej plochy 12 a 19 recirkulačných kanálov 16 a 21 sú mpojenć v okruhu voda - para vyvijača pary, čo je na obr.l schematicky mámmene ako bubon 22 so zodpovedajúcimi vedeniarni. Za určitých okolností môže totiž okolo odlučovacích nosníkov 7 pnidit para s nízkou teplotou. K bubnu 22 privádzané vedenia sú vedené cez odvod 17 plynu a výstup 8 plynu a cez rozšírenú oblast v ľavej strane hornej časti reaktora 1 s vírivou vrstvou. ich počet môže zodpovedať počtu výstupných růrok z reaktor-a 1 alebo môže byt po spoločnom vedení jednotlivých výstupných rúrok menší. Priečne pretekanć úseky vedenia môžu byt chránené dodatočne.Ako je zrejmé z obr.4, 5 a 6, majú odlucovacie nosníky 7 vpodstatepriereztvaruUasúotvorené proti smeru prúdenia RG spalín. Na aspoň jednom voľnom ramene odlučovacieho nosníka 7 je usporiadaný žliabok 23 v tvare U na vedenie pevnej látky, ktorý je otvorený proti prúdenia spalín, čo vedie k zlepšenému odovzdávania pevnej látky, odlučovanej na odlučovacich nosníkoch 7, do lievika 18, prípadne do zhromažďovacieho a rozdeľovacieho lievika 20.Zatiaľ čo pri vytvorení podľa obr.l prebieha spatne vedenie odlúčenej pevnej látky za ochrany recirkulačných kanálov 16,21, nie sú takéto recirkulačné kanály pri vytvorení podľa obr.7 potrebné, lebo odlítčená pevmi látka spadáva voľne okolo stien dolu je tiež možnerecirkulačně kanály 16, 21 pri vytvorení podľa obal vynechať.Ďalej má prvý labyrintový odlučovač s odlučovacie nosniky 7 vtvarestreehy,člmmdosialtncto,tesapevna látka neprivadza k len jednej chladiacej ploche lb,ale k obidvom protiľahlým chladiacim plochúm lb, 1 d.Je samozrejme, že tiež pri použití recirkulačných kanálov 16, 21 môže byt prvý labyrintový odlučovač 6 usporiadaný tak, že privádza pevnú latku k dvom protiľahlým chlndiacim plocham lb, 1 d.l. Zariadenie na spaľovanie uhllkatých materialov,pomstavajíiceznastojatousjnriadanćhoreaktorasvuivouvrstvou, sospodnmioblasťouashommoblsďotąs chladtac imiplochamivjehostenáehasrecukulača ým systemom, nhrñujúcim aspoň jeden labyrintový odlučovaš, pozostávajúci z aspoň dvoch vrstiev odluěovacích nosnikov prierem typu U na spatne vedenie odlúčených pevných látok do spodnej oblasti reaktora, pričom odlučovacie nosniky jednej vrstvy sú usporiadané presadene voči odlučovacim nosnlkom ďalšej vrstvy. a odlučovacie nosníky sú usporiadané naklonerte, s prlvodom paliva a prlvodrni ĺluidimčneho vduchu v spodnej oblasti, a s aspoň jedným prachovým odlučovačom zaradeným za labyrintovýmodlučaovaćormvysaačujúee sa tý Ill , že odlučovacie nosaiky (7), otvorené smermi dolu, sú usporiadané v hornej oblasti (OB) reaktora (l) aichspodnékormkmčianavnútomejstraneaspoñ jednej chladiacej plochy (lb) steny reaktor (l), pričom aspoň na jednom voľnom ramene odlučovaclch nosnlkov(7) je vytvorený odvàdzací žliabok (23) prierez. U, otvárajúci sa smerom hore.2.Zariadeniepodľanárokul,vyznačuj úce s a tý m , že Chladiaca plocha (lb) je vytvorená ako voľná Chladiaca plocha.lzariadeniepodľanárokuLvyznačujúce s a ty m , že chladiace plochy (lb, 1 d) sú odlučovacimi nosnikmi (7) vybavené zhora dolu smerujúcirni recirkulačnýrni kanàlmi (16, 21), ktoré sú do vnútra reaktora (l) umtvonenć, čiastočne alebo celkom otvorené.tzariadeniepodľanarokulvyzaačuj úce s a tý m .že rovnako steay(l 6 a, 21 a) recirkulačrxých kanálov (16, 21), smerujúce do vnútra reaktor (l), sú chladiacimi plochami.6. Zariadenie podľa jedného z nárokov l a 3, v y značujúce sa týmjeodlučovacienosnlky(7) majú prierez tvaru mnohouholnlka.8. Zariadeniepodľajednéhoznárokov l a 3,vyzaačujúce sa tým, že v odlučovacich nosníkoch (7) sú usporiadané vedenia s chladiacim prostriedkom.9.Zariadeniepodľanároku 8.vyznsčuj úte s a tý In , že vedenie je tvorené rúrkami (7 a), vzajomne Spojenými mostíkmi (7 b).l 0. Zariadenie podľa jedného z nárokov l, 3, 4 a 5,vyznačujúce sa týmjeodlučovacienos 30nlky (7) alalebo steny (lóa, 21 a) recirkulačných kanálov (16, 21 ), smerujúce do vnútra reaktor (l), sú zaradenevokruhu voda-para vyvíjača pary, ll, Zariadenie podľajednćho z nárokov 3, 4, S a lmvyznačujúce sa týrmžerecirkulabne kanály (16, 21) sú vytvorené z plechov (l 5,l 5),uspotiadaných kolmo na chladiace plochy (lb, 1 d) stenyreaktoraü).l 2. Zariadenie podľajednćhoznárokov l ažs, 10 a llwysnačuiúce sa týanüeodlučovacie nosniky (7) sú vytvorené strechovito medzi dvoma oproti sebe ležiacimi chladiacimi plochami steny13. Zariadenie podľa nároku 5, vyznačuJúce sa tým ,žeprívod(5 a.5 b)sekimdámeho mluchu je realizovaný v dvoch výškových úrovniach.

MPK / Značky

MPK: F23C 11/02, F23M 5/08

Značky: spaľovanie, zariadenie, usporiadanom, nastojato, materiálov, uhlíkatých, reaktore

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-277991-zariadenie-na-spalovanie-uhlikatych-materialov-v-nastojato-usporiadanom-reaktore.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spaľovanie uhlíkatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore</a>

Podobne patenty