Retazový zásobník

Číslo patentu: 254039

Dátum: 17.12.1987

Autori: Snopek Pavol, Pavluv Ján, Cmár Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka retazového zásobníka určeného k použitiu na automatizovanýchtechnologických pracoviskách na vytvára nie zásoby technologických paliet V spolupráci so zavesnými tratami pre automatickú manipuláciu s priemyselnými robotmi alebo manipulátormi so stohmi plošných dielcov.Doteraz známe zásobníky vytvárajúce zásobu technologických paliet sú riešené rôznymi spôsobmi. Najčastejšie ako krokovacie, pričom konštrukcia nosičov a spôsob ich unášania sú rôzne riešené. Taktiež spôsob aretovania paliet v pracovnej pďohe s ohladom na požadovanú presnosť polohovanía manipulovaných dielcov môže byt rôzne riešená. Krokovanie je riešené najčastejšie narážkovým spôsobom. Tento spôsob je výrobne zložitý a náročný na priestor a je výhodný pri jednotnom kroku. Dvíhanie a krona technologických paletách je riešené väčšinou hydraulicky, čo si vyžaduje hydrau ltcký agregát.na vytváranie zásoby technologických pa liet pre automatickú manipuláciu s priemyselnými robotmi alebo manipulátormi primanlpulácii so stohmi plošných dielcov jev tom, že pozostáva z modulu náhonu, modulu napínacieho a modulu pracovného. Moduly sú prepojené dvomi ťažnými nekonečnými reťazami. Po stranách zásobníka sú umiestnene spínače prítomnosti, bočné obmedzovače a blok snímačov pre identifikáciu technologických paliet. Dĺžka ťažných nekonečných reťazí je násobkom obvodu rozstupovej kružnice reťazového kolesa, pričom dĺžka kroku, pripadne súčet dĺžok viacerých krokov sa rovná obvodu rozstupovej kružnice reťazového kolesa alebo jeho násobok. V pracovnom module je umiestnený krokovací zdvíhací mechanizmus. Pozostáva s pneumaticko-hydraulickêho valca, u ktorého priestor pod piestom je pripojený na rozvádzač a priestor nad piestom je vyplnený kvapalinou a prepojený cez hydraulický zámok ovládaný ventilom, na tlakovú nádobu. Horná časť tlakovej nádoby je prepojená na druhú vetvu rozvádzača.Výhoda tohto riešenia je v tom, že je možné robit dva kroky rôznej dĺžky pravidelne sa opakujúce, čo je potrebné vtedy, ak máme v palete naukladané dva stohy plošných dielcov konštantne od seba vzdialených. Presnosť polohovania je pomerne velká, nakoľko nepresnosti sa nesčitavajú a nepresnosti, ktoré vznikajú v dôsledku predlžovania reťazí sa dajú odstrániť vhodným umiestnením krokovacieho reťazovêho kolesa. Ďalšou výhodou je to, že krokovacím zdvíhacím zariadením môžeme jemne krokovat, spätný pohyb piesta je rýchly a nie je potrebný hydraulický agregát.Príklad konštrukčného prevedenia reťazového zásobníka je na obr. 1, kde je znázornený v náryse a na obr. 2 v pôdoryse. Naobr. 3 je znázornená konštrukcia krokovacieho reťazového kolesa a na obr. 4 schéma zapojenia krokovacieho zdvíhacieho mechanizmu.Retazový zásobník je určený na vytváranie zásoby technologických paliet pre automatickú manipuláciu s priemyselnými robotmi alebo manlpulátormi pri manipulácii so stohmi plošných dielocov. Pozostáva z modulu náhonu 1, modulu napínacieho 3 a modulu pracovného 2, pričom uvedené moduly sú pripojené dvomi ťažnými nekonečnými reťazami 11, ktoré sú navzajom spojené nosníkom 13. Modul náhonu 1 pozostáva z pohonovej jednotky 4, z prevodového ústrojenstva 5 s prevodom do pomala,z náhonu 6 a je na ňom uchytenä ovládacie skrinka 7 autonomného riadenia. Na zásobníku umiestnené snímače prítomnosti B, bočné obmedzovače 9 a blok snímačov 1 D pre identifikáciu technologických paliet 12. Dĺžka ťažných nekonečných reťazí 11 je násobkom obvodu rozstupovej kružnice reťazového kolesa 14. Dlžka kroku, prípadne súčet dlžok viacerých krokov sa rovná obvodu rozstupovej kružnlce retazového kolesa 14 alebo jeho násobok. V pracovnom module 2 je umiestnený krokovací zdvíhací mechanizmus, ktorý pozostáva z pneumatickohydraulického valca 15, u ktorého priestor pod piestom je pripojený na rozvádzač 16. Priestor nad piestom je vyplnený kvapalinou a pripojený cez hydraulický zámok 17 ovládaný ventilom 18, na tlakovú nádobu 19. Horná časť tlakovej nádoby 19 je prepojená na druhú vetvu rozvádzača 16.Reťazový zásobník môže byt na automatizovanom technologickom pracovisku umiestnený pod závesnou tratou pozdĺžne alebo priečne. Chápadlo závesnej trati položí technologickú paletu 12 naplnenú dvoma stohmi plošných dielov 20 na nosníky 13 na modul napínania 3. Príslušný snímač prítomnosti B technologickej palety 12 dá signál k zapnutiu pohonove jednotky 4, zásobník urobi prvý krok a zastane. Blok snímačov 10 pre identifikáciu technologickej palety 12 otestuje druh palety. Prvý stoh plošných dielov 20 je na pracovnom mieste nad krokovacím zdvíhacím mechanizmom. Stlačený vzduch sa privedie cez rozvádzač 15 pod piest pneumaticko-hydraulického valca 15 a kvapalina nad piestom je vytlačená cez hydraulický zámok 17 do tlakovej nádoby 19. Hydraullcký zámok 17 je ovládaný cez ventil 18 spínačom 21. Pneumaticko-hydraulický valec 15 sa začne dvíhať, pričom najprv vycentruje technologickú paletu 12 a potom začne dvíhat stoh plošných dielov 20. Ak stoh plošných dielov 20 dosiahne hornú hladinu snimanú snímačom 21, pneumaticko-hydraulický valec 15 sa zastaví. Po odobrati plošného dielca zo stohu 20 robotorom alebo manipulátorom, pneumaticko-hydraulický valec 15 dvíha stoh 20 znovu na úroveň hornej hladiny. To sa o 254039pakuje až do odobratia posledného kusa. Pri spamom pohybe sa stlačený vzduch pri~ vedie cez rozvádzač 1 G nad hladinu kvapaliny V tlakovej nádobe 19 a pri otvorenom hydraulickom zámku 17 sa piest spustí do dolnej polohy. Zapne sa pohonová jednotka 4 a zásobník urobí druhý krok. Činnosť krokovacieho mechanizmu sa opakuje. V tej to polohe môže závesné trat položiť na vstupzásobníka ďalšiu plnú technologickú paletu 12 a z výstupu odniesť prázdnu. Krokovanie zásobníka je riadené dvoma snímačmi 22, 23, ktoré sú aktivované dvoma segmentami 24, 25. Vonkajší snímač 22 a vonkajší segment 24 riadia dĺžku kroku a vnútorný snímač 23 s vnútorným segmentom 25 riadia rýchlosť pohybu zásobníka.1. Reťazový zásobník určený na vytváranie zásoby technologických paliet pre au~ tomatickú manipuláciu s priemyselnými robotmi alebo manipulàtormi pri manipulacii so stohmi plošných dielov pozostávajúci z modulu náhonu, modulu napínacieho a modulu pracovného, pričom uvedené moduly sú prepojené dvomi ťažnými nekonečnýmí reťazami vyznačujúci sa tým, že na zasobníku sú po stranách umiestnené snímače prítomnosti 8, bočné obmedzovače 9 a blok snímačov 10 pre identifikáciu technologických paliet 12, pričom dĺžka ťažných nekonečných reťazí 11 je násobkom obvodu rozstupovej kružnice reťazového kolesa 14, pričom dĺžka kroku, prípadne sú čet dĺžok viacerých krokov sa rovná obvodu rozstupovej kružnice reťazového kolesa 14 alebo jeho násobok.2. Retazový zásobník podľa bodu 1 vyznačený tým, že v pracovnom module Z je umiestnený krokovací zdvíhací mechanizmus, ktorý pozostáva z pneumaticko-hydraulického valca 15, u ktoreho priestor pod piestom je prepojený na rozvadzač 16 a priestor nad piestom je vyplnený kvapalinou a prepojený cez hydraulický zámok 17 ovládaný ventilom 18 na tlakovú nádobu 19, pričom horná časť tlakovej nádoby 19 je prepojené na druhú vetvu rozvádzača 16.

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/03

Značky: zásobník, reťazový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-254039-retazovy-zasobnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Retazový zásobník</a>

Podobne patenty