Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vyná-lez sa týka odpeňovača, vrátane formulácie z dostupných, prevažne petrochemických surovín i s využitím vedľajších organických kyslíkatých produktov.Chemické metódy potláčania pien, resp. odpeňovače nadobudli značný význam nielen v paplerensko-celulozárenskom priemysle, ale tiež vo výrobe toruly, droždia, liečiv,sacharózy, pri destilácii organických kvapalín i v ďalších operáciach v chemickom priemysle, v úpravníctve, koželužstve i v ďalších odvetviach priemyslu.Známe sú odpeňovače na báze kyslíkatých organických zlúčenín, ako parciálne esterifikovaných polyolov, najmä parciálne esterifikovaného glycerolu, sorbitolu a pentaerytritolu USA pat. 3235 498, ďalej odpeňovače na báze kyseliny stearovej a metakrylovej USA pat. 3458 567. Známe sú tiež samotné nižšie a najmä vyššie alifatické alkoholy, oxidovaný parafín, zmesi tukov nezmydelnených a zmydelnených, talový olej, vyššie mastné kyseliny kyseliny olejová, stearová), dibutylftalát, amylacetát, tributylfosfát, trikrezylfosfát, stearan hlinitý. Dokonca aj kyselina boritá, bentonit a hydroxid vápenatý Tichomirov V. K. Peny-teorija i praktika ich polučenija i rozrušenija Chimijď, Moskva 1983. Uvedené odpeňo vače, čí komponenty odpeňovačov sú tech nicky ľahko dostupné, ale pomerne málo üčinné. K technicky dostupným patria produkty oxyetylácie kyseliny abietovej a olejovej, resp. oxyetylácie talového oleja, ako aj produkty oxyetylácie alebo propoxylácie kyselín so 4 až 25 atômami uhlíka s 1 až 25 mólami alkylénoxidu samotné alebo častejšie v kombinácii s organokremlčitými zlúčeninami USA patenty 2991248, 3235 501 a 3 235 502. Pomerne rozšírené sú odpeňovače na báze polykomponentých zmesí USA pat. 2923 687, 3180 836 a čs. autorske osvedčenie 183 982, v ktorých významnými zložkami sú vyššie mastné kyseliny, rastlinné i minerálne oleje a produkty polyadicie alkylénoxidov na vyššie mastné kyseliny alebo alkoholy, Odpeňovacia účinnost je známa USA pat. 3 697 438 aj u ostatných p 0 lyglykolov s kyselinou olejovoula v zmesi s alkoholmi C 16 až C 18, propylénglykolom, izopropylalkoholom, a minerálnym olejom. ich kladom je netoxičnost, ale nedostatkom pomerne nižšia odpeňovacia účinnost. Naproti tomu vysoko účinné, ale nákladné sú 0 dpeňovače na báze organokremičiiých zlúčenín, ako silikónových olejov. Navyše, v niektorých prípadoch nežiadúce je aj zvýšenie popolnatosti odpeňovačov na báze organokremičitých zlúčenín.Dostatočnü odpeňovaciu účinnosť na niektoré typy pien má aj surovinove a technicky ľahko dostupný odpeňovač alebo zmes odpeňovačov podľa čs. autorského osvedčenia 236099 na báze destilačneho zvyšku zo surového produktu z výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanónu oxidáciou cyklohe 4xánu. Na niektoré typy pien je však málo účinný.Avšak podla tohto vynálezu sa jedná o odpeňovač na báze organických zlúčením,prípadne s prísadou pomocných látok, ktorý pozostáva zo smesi najmenej dvoch komponentov pričom 2 až 98 0/0 tvorí zmes ropných uhľovodíkov a/alebo syntetických uhľovodíkov o mölovej hmotnosti 130 až 1000 g . mól a zvyšok do 100 9/0 tvoria vedľajšie produkty odobrané ako destilačný zvyšok z hydrolyzačnej kolóny procesu výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanönu oxidáciou cyklohexánu, odvodnené na maximálny obsah vody 15 hmot., o čísle kyslosti 180 až 360 mg KOH/g, číslo zmydelnenia 200 až 550 mg KOH/g, bromovom čísle 2 až 40 g Br/100 g a/alebo aspoň jednej frakcie z tohto zvyšku.Výhodou odpeñovača podľa tohto vynálezu nie je len nový účinok pomerne pestrej zmesi kyslíkatých organických zlúčenín, dosiaľ technicky zhodnocovaných len ako komponent paliva, ale aj pozitívny synergizmus destilačného zvyšku, či užších frakcií z neho spolu s ropnými frakciami alebo syntetickými uhľovodíkmi, prejavujúcimi sa vysokou odpeňovacou účinnosťou. Potom možnosť využiť na jeho formuláciu široký sortiment uhľovodíkov, dlhá životnosť, dobrá skladovateľnosť. Pritom výhodou jeho získavania je technická jednoduchosť, flexibilita izolácie zložiek, či už podľa ich tvorby alebo potrieb a v neposlednom rade umožñujúci komplexne i účinne zhodnocovať nielen hlavně, ale aj vedľajšie produkty z katalytickej oxidácie cyklohexánu. Odpeňovať podľa tohto vynálezu môže byť aj komponentom iných odpeňovačov.vedľajší produkt z procesu oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanón izolovaný ako destilačný zvyšok označovaný ako tzv. MEK zbavený časti vody z hydrolyzačnej kolóny výrobne cyklohexanolu,resp. cyklohexanónu máva číslo kyslosti v rozsahu 100 až 350 mg KOH/g, najčastejšie však 250 i 30 mg KOH/g číslo zmydelnenia 250 až 480 mg KOH/g, najčastejšie však 400 i 30 mg KOH/g vody 4 až 10 0/0 hmot., bromové číslo 5 až 30 g Br/100 g a hydroxylové číslo 2 až 8 hmot. OH. spravidla obsahuje pod 0,02 hmot. kobaltu vo forme zlüčenín kobaltu, ktorých sa môže zbavit obvyklými fyzikálne-chemickým metódami,ako adsorbciou na íónomeničoch, adsorbentoch, premývaním zriedenými roztokmi kyselín, prípadne aj za spolupôsobenia kyslík obsahujúceho plynu.Tento vedľajší produkt sa môže destilovai,či rektifikovaf, najvhodnejšie za zníženého tlaku. Účinnejšou zložkou odpeňovača sú frakcie s vyššou teplotou varu, teda najúčinnejší je zvyšný podiel destilačný zvyšok), teda napriklad frakcia s teplotou varu nad 150 °C/2,67 kPa.Zmes ropných uhľovodíkov tvoria bud in 254035dividuálne uhlovodíky, najmä n-alkány, i~ zoalkány, cykloparafiny, prípadne tiež alkylaromáty. Najčastejšie však ropné frakcie a z nich najmä petrolejová frakcie, či frakcie ľahkého, ale aj ťažkého plynového oleja, potom rafinované oleje ap. Ďalej syntetické uhľovodíky, najmä však oligomery,kooligoméry, či nízkomolekulové polyméry a kopolyméry propyiénu, alkénoxr a diénov C 4 a C 5, ako aj produkty ich hydrogenácie, Ďalej produkty vzniknuté termickým štiepením makromolekulových látok, ako aj hydrogenolýzou makromolekulových látok i vyšších uhľovodíkov, napr. vakuových destilátov ropy ap. Okrem toho možno využiť aj hydrogenované oligoméry uvedených alkénov a diénov C 3 až C 5.Pod prisadami pomocných látok sa rozumejú prísady tenzidov, vonných látok, antikorozívnych prisad, optických zjasňovačov ap. Na spôsob získavania organickej kyslíkatej zložky odpeñovača alebo komponentu sa využíva hlavne existujúce výrobné zariadenie výroby cyklohexanónu z cyklohexánu, pričom sa zhodnocuje hlavne zvyšok z tzv. hydrolyzačnej kolóny, označovaný tiež ako MEK. Pritom tento zvyšok možno využiť bez akejkoľvek ďalšej úpravy ako zložku odpeňovača, ale vhodnejšie je ho zbavit ľahšie prchavých podielov, napr. destilácioil za zníženého tlaku. Odpeňovač podľa tohto vynálezu sa môže formulovat aj spolu r šími odpeňovačmi, vrátane známi/Ch kompn zícií, teda môže byt komponentom aj Zilátechnicko-ekonomicky náročnejšie zložky ameho odpeňovača, najmä ak nahradzuje lebo sa dosahuje synergizmus. Ďalšie podrobnosti formulácie odpeňovača, či jeho komponentu, ako aj spôsob jeho získavania,ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako odpeñovače, resp. komponenty odpeňovačov sa skúšajú vedľajšie produkty z oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol-cyklohexanón, izolované ako destilačný zvyšok zbavený časti vody z hydrolyzačnej kolóny výrobne cyklohexanolu a cyklohexanónu, označovaný dalej ako MEK, potom organická fáza frakcie o teplote varu 20 až 150 °C//2,67 kPa z tohto zvyšku, označovaný ďalej ako frakcia MEK a frakcie nad 150 °C//2,67 kPa, t. j. zvyšný podiel z destilácie MEK, označovaný ďďej ako zvyšok MEK.Vykonali sa analýzy MEK odobratých v rôznych obdobiach, označené MEK-1 a NIEK-2. V zátvorke sú výsledky MEK-Z. Tak obsah vody z 6,9 6,1 hmot. číslo kyslosti z 256,3 253,8 mg KOH/g číslo zmydelnenia z 412,8 (403,71 mg KOH/g OH z z 4,7 4,13 9/0 hmot. bromové číslo z 23,1 21,81 g Br/100 g hustota pri Z 0 °C (1420 z 1104 1090 kg . m, pri 30 °C d 43 ° z z 1 100 1086 kg . m, pri 40 °C d 44 ° z z 1087 1078 kg . m 4 hustota pri 50 °C d 45 ° z 1079 1 070 kg . m 4 dynamickáviskozita pri 20 °C z 268,9 2332 mPa . s pri 30 °C z 124,4 126,4 mPa . s pri teplote 40 C z 64,8 71,4 mPa . s a pri 50 C rovná sa 38,7 43,1 mPa . s obsah kobaltu vo forme zlúčenín z 0,01 0,01 0/0 hmot. popol z 0,05 0,004 0/0 hmot.Diferenciálnou destiláciou MEK-l pri zníženom tlaku sa dostáva 13,44 hmot. organickej fázy frakcie 20 až 150 °C/2,67 kPa číslo kyslosti z 225,6 mg KOH/g číslo zmydelnenia 320,9 mg KOH/g OH z 6,44 pero. hmot. CHD z 0 HZO z 20,2 0/0 hmot. kyselina octová z 4,66 °/o hmot. kyseiina propionová z 1,16 hmot. kyselina maslová z 1,78 hmot. kyselina valerová z 20,11 hmot. kyselina kaprónová rovná sa 10,45 0/0 hmot popol z 0,000 hm 0 t., t. j. frakcie MEK 8,12 hmot. vodnej fázy číslo kyslosti z 95,6 mg KOH na gram a zvyšný podiel, t. j. frakcia s t. v. nad 150 °C/2,67 kPa, označované ďalej ako zvyšok MEK tvori pri stratách 1,24 hmot.) 77,2 hmot. číslo kyslosti z 153,0 miligramy KOH/g číslo zmydelnenia z z 449,8 mg KOH/g OH z 6,41 hmot. H 2 O z 1,14 hmot. popol z 0,22 hmotPrípadným komponentom odpeñovača je petrolej alebo oligoméry propylénu produkty katiónove katalyzovanej oligomerizácie propylenu, tzv. polypropylénový olej K-100 Propyloil K 1 000 o priemernej mólovej hmotnosti 469 g . mol, pričom hustota pri 20 °C z 847 kg . m 4 teplota tuhnutia z ~ 25 °C pričom na jednu molekulu priemerne pripadá 1,5-1,6 dvojitej väzby.Ďalej hydrogenovaný na niklovom katalyzátore polypropylénový olej K 1000.Odpeňovacia účinnosť jednotlivých vzoriek odpeňovačov sa stanoví tak, že penivost štandardnej vzorky sa porovnáva s penivostou štandardnej vzorky s pridaným odpeňovačom. Tak 100 cmä vodného roztoku štandardného aurylsíranu sodného aniónový tenzid o koncentrácii 0,1 hmot. 1 g .. dm 3 alebo polyetoxylovaných primárnych alkoholov C 12 až C 14 s 9 mólmi etylénoxidu neiónový tenzid podobnej koncentrácie sa opatrne vleje do odmerného valca o objeme 500 cmñ a uzavrie zábrusovou zátkou. Štandardný roztok sa speňuje preklápaním valca o 180 ° a späť 50 krát počas 1 minúty pri teplote 20 Z °C. Meria sa výška peny a výška nespeneného roztoku po uplynutí 1 min od ukončenia speňovania. Potom penivost štandardu Pš 0/0 sa vypo Ě . 100, v ktoroma z výška peny cm, b z výška nespenenêho roztoku cm. Odpeňovacia účinnost sa stanoví tým istým postupom ako štandardného roztoku, ale k 100 cm 5 štandardného roztoku sa pridá 1 kvapka 0,02 g odpeňovača a stanoví sa Po penivost zmesi štandardného roztoku a odpeňovačaj. 0 d číta zo vztahu Pš zpeňovacia účinnosť sa napokon vyčísli z grafu závislosti penivosti 0/0 na odpeňovacej účinnosti, pričom na os x sa nanesie odpeñovacia účinnosť ) od 100 do 0 a na os y penivost štandardného roztoku. V priesečníku uhlopriečky sa odčíta odpoňovacej účinnosti, pričom sa za konečný vý sĺedok berie aritmetický priemer troch me-y raní.Zloženie jednotlivých odpeňovačov, ich odpeňovacia účinnosť ako na neiönový neionogenný), tak aj aniónový tenzid je zrejmá z tabuľky 1.T a b u l k a 1 Zloženie odpeňovača Odpeňovacia účinnosť Ú/o na komponent, množstvo neiónový tenzld aniónový tenzid v . hm.) 1 kvapka 3 kvapky 1 kvapka 3 kvapky MEK-l 100 46, 59 58 60,5 v frakcia MEK-l 100 49 51,5 18 7 zvyšok MEK~ 1 100 72 78 37,5 42,5 zvyšok MEK-l 50 polypropylénový olej 72,5 87 44,5 6 D K 1 000 50 frakcia MEK-l 50 polypropylênovy olej 89 92,5 61 81,5 K 1 000 50 MEK-l 50 polypropylénový olej 82 85,5 85 95 K 1 000 50 MEK-l 10 92,5 92 65 87 polypropylénový olej 90 MEK-l 5 87 94,5 50 81 polypropylénový olej 95 zvyšok MEK-l 10 polypropylénový olej 83,5 83,5 81,5 91 K 1 000 90 frakcia MEK-l 10 polypropylénový olej 71 86 85 91 K 1 000 90 zvyšok MEK 1 10 petrolej 10 83 84 80 91 polypropylénový olej K 1 000 80 zvyšok MEK-l 10 hydrogenovaný 82 84 82 90 polypropylénový olej 9 DPríklad 2 len miesto MEK« 1 sa skúma MEK~ 2, takisto špecifikované v príklade 1. Dosiahnuté vyPostupuje sa podobne ako v príklade 1, sledky sú zhrnuté v tabuľke 2. T a b u l k a 2 Zloženie odpeňovača Odpeňovacia účinnosť O/o na komponent množstvo neiónový tenzid aniónový tenzid 0/0 hm 1 kvapka 3 kvapky 1 kvapka 3 kvapkyminerálny biely olej 40 65 78 70 79 polypropylénový olejPostupuje sa podobne ako v príklade 1, niumbromid. Dosiahnuté vysledky sú zhrnu~len navyše sa skúma odpeňovacia účinnosť té v tabuľke 3.na katlónový tenzid, ktorým je laurylamó Zloženie odpeňovača Odpeňovacia účinnosť 0/0 na Komponent Množstvo neiónový tenzid aniónový tenzid katiónový tenzid 0/0 hm.) 1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky 1 2 3 4 5 6 7 8

MPK / Značky

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-254036-odpenovac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odpěňovač</a>

Podobne patenty