Vŕtacia tyč

Číslo patentu: 245337

Dátum: 15.12.1988

Autori: Robin Jean, Németh László, Fejes János

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka vrtného sútyčla, ktoré sa používa v banskom priemysle, kde sú využívané stroje systému beztrhavino-vého rozpojovania hornín - komínovacie súpravy.Vrtné sútyčie, ktoré bolo doteraz používané pre tieto súpravy bolo vyrobené z materiálu dovážaného a bolo zložené z kompletu dvoch kusov, vzájomne zalepeným závitom v- spojí, a to vriacej rúrky, opatrenej na oboch koncoch vnútorným nerovnoramenným lichobežníkovým kužeľovým zavitom a spojovníka, pričom spvojovník Iná vytvorené vo svojom strede na vonkajšom povrchu dve štvorhrany. Pre výrobu je potrebné používať valcovaciu a kovaciu linku, pričom cerna u nás vyrábaných vrtných kompletov z ocele vyvinutej pre tento účel sa pohybuje mierne nad úrovňou dovážaných kompletov. Únosnost vŕtacieho sútyčia z tohto materiálu vyhovuje pre priemery nozširovacích hláv do 2440 mm. Po rozlepení závitu, (formou nahriatia bolo možné vzájomne zalepit zaskrutkované čiastočne opotrebené závity a používat vŕtací komplet znovu po dobu predpísanú výrobcom, avšak s vedomím, že spoj vzájomne opotrebených aj keď mierne závitov nemá takú únosnost ako nové závity.Uvedené rozlepovanie závitov sa musí vykonavat predohrevom na 25 T) °C, rovnomerne po obvode, čo však kladie zvýšené nároky ak by sa ohrieval celok rúrky dĺžky 1,5 metra na manipuláciu s horúcim kus-om,ktorý by prehrieval celú h-naciu hlavu naplnenú mazadlom a olej v planétovej prevodovke, pretože prakticky sa nozlepovanie závitov vykonáva min. u 100 ks tyčí. Ak je ohrievanie pre rozlepenie závitu vykonávané tak, že sa ohrieva len časť závitovélí-o spoja horákmi po obvode, dochádza k lokálnemu prehriatiu materiálu až na 500 °C, čo však už začiina vplývat na štruktúru materiálu,hlavne vŕtacej rúrky, čím môže dôjsť k narušeniu pevnostnýoh hodnôt materiálu. Ďalšou nevýhodou sú výrobné nároky na vŕtaciu rúrku a spojovník, ktorých pevnostné parametre nie sú úplne zhodné, o čom svedčí rozdielne opotrebenie sa závitov rúrky a spojovníka, teda rúrka a spojov-nik nemajú presne zhodnú pevnosť a tvrdost, čo sa prejavuje v ťažkej prevádzke vŕtania rozdielnym opotrebením pri vzájomnom montovaní vrtnej kolóny sútyčia.Uvedený stav zlepšuje vŕtacia tyč podľa vynálezu, ktorá je renovovateľná bez tepelného ohrievanla a má ďalšie výhody. S výhodou je vhodné použiť pre jej výrobu nikelchróm mangán molybdén vanádovú oceľ.Podstatou vŕtacej tyče podľa vynálezu je,že sa skladá z telesa pretiahnutého valoového tvaru, pričom je na jednom konci opatrená vonkajším nerovnoramenným lichobežníkovým kužeľovým závit-om a na strane tohoto závitu sú v telese vytvorené vedľa seba dva štvorhrany oddelené valcovým tvarom. Na druhej strane je vŕtacie tyč, vopatrenávnútorným nerovnoramenným lichobežníkovým kužeľovým závitom, ktorý začína valcovým vybraním a prechádza do valcového tvaru, ktorý cez zaoblenia prechádza do valcového tvaru menšieho. Tento menší Valcový tvar prechádza cez zaoblenie a kužeľovú časť a ďalšie zaoblenie do konečného valcového tvaru. Okrem toho má tyč podľa vynálezu výhodne medzi valc-ovým tvarom a vonkajším nerovnnoriamenným lichobežnikovým kužeľovým závitom vytvorený zaoblený zápich.Podľa ďalšieho výhodněho prevedenia sú vnútorný a vonkajší nerovnoramenný liohobežníkový kužeľový závit fosfátovane. Pod-obného pretiahnutého valcového tvaru je vrtacia tyč z jedného kusa, avšak je vybavená iným vonkajším a vnútorným závitom,iným štvorhranom .a iným usporiadaním vnútornej časti a taktiež nespĺňa požiadavky únosnuosti z pohľadu použitia na komínovacej súprave.Vŕtacia tyč podľa vynálezu dosahuje vyšší účinok jednak formou vylúčenie valcovacieho procesu z pohľadu výroby, ale hlavne podstatne nižšou výrobnou cenou vŕtacej tyče, zlepšením využiteľnosti materiálu, úpravou štruktúry vlákien vo forme výsledku kovacieho procesu, pričom zaručuje možnost rennovácie závitov, na čo slúži rezerva v telese vo forme valcxového tvaru, ktorý je vlastne pokračovaním pretiahnutého valcového tvaru telesa.Na priložených výkresoch je znázornená prevedenie vynálezu, pričom na obr. 1 je znázornený pozdIžny osový rez vrtacou tyčou podľa vynálezu, na obr. 2 je znázornený detail prevedenia vnútorného nerovnoramenného lichobežníkového kužeľového závitu v pozdĺžnom reze s jeho začiatkom v telese vrtacej tyče,~na obr. 3 je znázornená prevedenie vonkajšieho nerovnoramenného lichobežník-ového kužeľového závitu v pozdĺžnom čiastočnom reze a na obr. 4 je znázornené prevedenie vonkajšieho štvorhranu v priečnom reze vŕtacej tyče.Vŕtacie tyč podľa vynálezu je pretiahnutého valcového tvaru a skladá sa z telesa 4,ktoré prechádza do štvorhranov 9, 9, oddelených vonkajším valcovým tvarom 16,pričom štvorhrany 9, 9 prechádzajú do valcového tvaru 10 a ďalej cez zápich 11 do vonkajšieho nerovn-oramenného lichobežníkového kužeľového zavitu 12. Vnútorná časť vŕtacej tyče podľa vynálezu začína valcovým vyhnaním 1, ktoré cez vnútorný, nerovnoramenný kužeľový závit 2 prechádza do valcového tvaru 3. Valcový tvar 3 prechádza cez zaoblenie 13 a zaoblenie 14 do valcového tvaru 5, pričom valco-vý tvar 5 prechádza cez zaoblenie 6 a kužeľovú časť. 7 a zaoblenie 15 do konečného valcového tvaru 8. je potrebné, aby bol vonkajší nerovnoramenný lichobežníkový kužeľový závit 12 a vnútorný lnerovnoramenný lichobežníkovýkužeľový závit 2 fosfát-ované .a je možné s výhodou použiť na výrobu vŕtacej tyče podľa vynálezu -ocel z materiálu nikelchróm 6-ma-ngánmolybdénvanádového, ktorý je únošnejší ako materiál z dovozu.1. Vŕtacia tyč sa vyznačuje tým, že pozostáva z telesa 4 pretiahnutého valc-ového tvaru, pričom je na jednom konci opatrená vonkajším nerovnoramenným lichobežníkovýrn kužeľovým závitom 12 »a na strane tohto závitu sú v telese 4 vytvorené, vedľa seba oddelené valco~vým Ivanom 16,dva štvorhrany 9, 9), na druhej strane je opatrená vnútorným nerovnoramenným lichobežníkovým kužeľovým závitom 2,ktorý začína valcovým vybraním 1 a prechádza do valcového tvaru 3, ktorý cez za-oblenie 13 a ďalšie zaoblenie 14 pre chádza do valcového tvaru 5, pričom valcový tvar 5 .prechádza cez zaoblenie 6 do kužeľovej časti 7 a cez zaoblenie 15 do konečného valcového tvaru 8, ďalej je medzi valcovým tvarom 10 a vonkajším nerovnoramenným lichobežníkovým kužeľovým závitom 12 vytvorený zaobiený zápich 11.2. Vŕtacia tyč podľa bodu 1 vynálezu, sa vyznačuje tým, že sú fosfatované vonkajší nerovnoramenný lichobežníkový kužeľový závit 12 a vnútorný nerovnoramenný lichobežníkový kužeľový závit 2.

MPK / Značky

MPK: E21B 17/00

Značky: vŕtacia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-245337-vrtacia-tyc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vŕtacia tyč</a>

Podobne patenty