Filtr k čištění tekutin od unášených částic

Číslo patentu: 245132

Dátum: 16.12.1985

Autor: Lipinski Christopher Andrew

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

statečně mazána. Účel, kvůli kterému byl filtr instalován, potom ovšem po dobu takového nouzového provozu není slplněn. 0 dpomocí může být, zařadí-li se do obtokové větve také filtrační vložka, sl-oužící jako záloha.Pojistný ventil zařazující do DYÚÍOČHÉCGSty záložní v-ložku ovšem znamená, že při jeho otevření musí tekutina překo-návat větší tlaIko-vý spád. Vyžaduje proto větší příkon poháněcího ústrojí, přičemž přiváděná energie se neůčelně maří v obbokovém ventilu. Potíže také vznikají V souvislosti stím,že tento ventil se má otevřít až po značně dlouhé době provozu, .někdy až po mnoha tisících hodin, po které je bez funkce. Má-li se potom konečně Otevřít, zjistí se někdy,že k žádo-ucí funkci nedojde, protože ventil se mezitím zanesl, zaseknul nebo, například u vzduchových filtrů v- důsledku atmosférickě vlhkosti, ve sve zavřené poloze zarezav-ěl. Na druhé straně se ale může stát, že ventil se otevře předčasně. jeho seřízení vyžaduje určitou práci a náklady při montáži filtru. Nelze vyloučit možnost, že ventil bude, například po opravách, zamontovan nesprávne a nebude potom fungovat tak, jak se předpolkládá.Všechny twedeně problémy odstraňuje filtr podle vynálezu k čištění tekutín od unášených částíc s automatickým zařazením Záložní filtrační vložky, u kterého- jsou hlavní filtrační vložka a záložní filtrační vložka Lunístěny každá v jedné ze dvou potrubních větví pro (průtok filtrované tekutiny, primární větve a sekundární větve, které probíhají spolu souběžně a za oběma filtračními vložkamí ve směru převládajícího proudění filtrem se obě větve spolu spojují ve spojovacím prostoru napojeném na výstupní vývod filtru. Podstatou vynálezu je, že v místě rozvětvení obou větví, primárni větve a sekundární větve je interakční dutina ohraničená na dvou navzájom protilehlých stranách přídržnými stěnami, a sice preferovanou přídržnou stenou navazující na stěnu lprimární větve a sekundární pří-držnou stěnou navazující na stěnu sekundární větve, přičemž do interałkční dutiny vyústuje napájecí tryska napojená na vstupní přívod filtru a po obou stranách napájecí trysky jsou mezi jejím ůstím a začátkem preferovane přídržné stěny a sekundárni přídržiíé stěny umístěny preferovaný odstup a sekundární odstup.Podle vynálezu může být účelne, aby bud preferovaná přídržná stena nebo sekundární přídržná stěna anebo obě tpřídržlné stěny byly oďkloněny od směru výtoku z ústí napájecí trysky, přičemž sekundární přídržná stěna je odklouěna více než preferovaná přídržná stěna. Také může být podle vynálezu účelne, aby délka preferovaného odstupu, měřená od hrany ústí napájecí trysky k začátku preferované přídržne stěny ve směru kolměm ke směru výtoku z napájecí trysky byla menší, než ve stejném smě 4ru měřená délka sekundarního odstupu od hrany ústí napájecí trysky -k začátku sekundární přídržné stěny.Podle vynálezu může také být účelne, aby.proti ústí napájecí trysky byla interakční dutina ukončena děličem, na který navazuje přepážka oddělující primární větev- od sekundární větve, přičemž dělič může být oproti ose výtoku z napájecí trysky posunut směrem k sekundární přídržné stěně a může mít proti ústí napájecí trysky. tvar žlábku.Konečné může být podle vynálezu žád-ouci, aby z míst před a za jednou z filtračníclí vloželk byly vyvedeny odběry, například první odběr z prímární větve před hlavní filtrační vložkou a druhý odběr ze spojova cího pFOSÍOĽLI za hlavní filtrační vložkoua první odběr a druhý odběr potom jsou napojený na indikátor posledního směru tlakového- spádu.Filtr podle tohoto vynalezu tedy zajišťuje automatické zařazení záložní filtrační vložrky, a tím odstraňuje možnost vzniku nebezpečného poklesu tlaku kapaliny, je-li filtrační vložka zanesena. Toto Zařazení záložní filtrační vložky nastane právě tehdy, zanese-li se hlavní filtrační vložka na určitou míru, takže nedojde k tomu, že by byla vyřazována do odpadu vložka ještě schopná funkce. Nejsou zde přitom žádné pohyblivé součástky, využívají se pouze aerodynamické efelkty vznikajíoí .při proudění filtrovane tekutiny. Není tedy nebezpečí, jako u ventilů s pohyblivými součástmi, že by mohlo nastat ohrožení funkce zarezavěníln, zaseknutím nebo zadřením nebo že by došlo ke zlomení pružiny, která ventil drží v zavřeném stavu Nemůže dojít k tomu, že součástky Ieíttiltí by byly zamontoványu nesprávně a tím ohrožena jeho funkce. Uspořádání podle vynálezu je velmi jednoduché a výrobně ncnákladiné. Při provozu nevyžaduje žádnou údržbu.Na připojených výkresech je znázorněil filtr podle Vynálezu a vysvětlena jeho činnost, přičemž na obr. 1 je jako příklad praktického provedení filtr určený k filtraci chladicího vzduchu přiváděného do .prostoru počítače umístěného v terénním vozidle a na obr. 2 je diagram vysvětlující funkcí filtru podle vynálezu.Při jízdě v terénu je nebezpečí, že prach zvířený jízdou vozidla se usadí na elektronických součástkách a zhorší podmínky a u částí s mechanickým pohybem, například diskových a magnetopáskových vnějších paměti, svým abrasívním účinkem způsobí rychlé opotřebení. Pro-to je prostor počítače přetlakován filtrovaným vzduchem. Filtrace probíhá ve filtračních vložkách z meandrovitě naskládaného filtračního materiálu, a to za normálních podmínek v hlavní filtrační vložce 1. Vzduch z okolí vozidla se do ní přivád.í vstupním přívodem 15 a výstupním vývo-dem 1 G je uasáváíi venti n , .látorem a veden do jiretlolçovaného prostoru. Za klidu vozidla se ventilátor napájí z vozidlové baterie s omezenou kapacitou a je proto navržen na poměrně nízký príkon. alkmile by došlo k ząnesení hlavní filtrační vložky 1, ventilátor by nepostačil k přivedení dostatočného množství vzduchu a v prostoru počítače by nebezpečné narostla teplota elektronických součástek, které by přestaly být dostatečně chlazeny. Tomu zahrá ní filtr podle vynálezu tím, že automaticky zaradí přípravenou Záložní filtrační vložku 2 a současně s tím indikátor 200 posledního směru tlakového spádu osádku vozidla upozorní, že při nejbližší příležitosti je žádoucí provést výměnu hlavní filtrační vložky 1 za novou. Není to ale nezbytně nutne provést ihned, je-li obsluha. zaměstuána jínými úkoly, může filtr značnou dobu pluit svůj účel se Záložní filtrační vložkou 2. Hlavní filtrační vložka 1 a záložní filtrační vložka 2 jsou provedeny jako zásuvky, vyjíníatelné pomocí madla 19 a jsou obě stejného provedení. Během provozu filtru jsou. zasunuty do jeho skříně, která je zhotovena v tomto případě z plechu. Dutiny v této skříní, kterými .tíltrovaíiý vzduch protéká,mají příčný průřez ve tvaru obdêlníku o konstantní výšce, rovné výšce skříně filtru. e to rozměr kolmý k nákresně obr. 1.Ve skříni filtru se přiváděny průtok vzduchu o průtočiíê hmotnosti oMg kg/s rozděluje do dvou jurůtokťi. První z nich o- průtočné hmotnosti UMA prochází prímárnivětví 3. Druhý. o hodnotě průtočííě hmotnosti 0 MB prochází sekundární větví 4. Platí vztah.Za kladnou je považována hodnota průtočné hmotnosti ve směru průtoku odshora dolů, tj. ve stejněm smyslu, jaky má napájecí průtc-Ik DMS. V převládajicí většině stavü během bežného provozu filtru bude průtok uM záporný, jak naznačuji šípky na obr. 1. je to důsledek ejekčiíího efektu proudu vytékajíciho z napájecí trysky 5. Tento ejekční účinek prisává vzduch přes Záložní filtrační rložktí 2 směrem vzhůru.,takže průtok oMA je větší než OMS.Na obr. 2 je diagram vysvětlujíci funkcí filtru podle vynalezu. Na vodorovnou osu je vynášena průtočná hmotnost oMA kg/s průtoku vzduchu procházející prímární větví 3. Na svislou osu je pak vynášen tlakový spád AP Pa na hlavní filtrační vložce 1, lkde je také tento spád zakótováíí jako rozdíl mezi misty měření tlaku. Závislost mezi těmito dvěma proměnnýmí veličínami AP a UMA je charakteristika C 11 rozváděcíčásti filtru, jež je vynesena silnou čárouna obr. 2. V diagramu na obr. 2 je take vyznačena velikost průtočně hmotnosti napájeoího průtoku oMs. e patrně, že jen v určilém dostí 1 niníořá.dr 1 é 1 n stavu bude průtok UMB sekundární větví 4 nulový, takže jeje-li tlakový spád AP malý, bude oMA- GMS, jak naznačuje Spodní část charakteristika Ch probíhající vpravo od svislé přímky OMA OMS. Se zvyšujícím se tlakovým spádem se ale průtočiíá hmotnost sekundárni větví 4 zmenšuje, v určítem stavu charakteristika Ch svislou přímku oMA oMs protíná a při vyšších tlakových spádech AP probíhá charakteristika Ch již vlevo od těto svislé přimky. Tento úsek probíhajícívlevo je ale poměrně krátký, směrem k ro-stoucim hodnotám AP Charakteristika končí bodem vyznačeným jako lívězdička. Ve stavu odpovídajícímu tomuto bodu dochází k zátěžovému překlopení. Takovýto průběh charaikterístiky Ch byl autorem zjíštěn experimentálne pro geometrii filtru odpovídající obr. 1. Při jiných tvarech protekaných ~částí filtru může charakteristika Ch probíhat jíllýľll způsoboiu. Některé .poznatky o souvislosti. průběhu charakteristiky Ch a tvaru protékanýclí částí filtru, respektíve tvarech rozváděcích bistabilních prvků, které jsou gtaoníetírii. filtru velmi blízke, byly autorem publikovány a jsou zájemcům k dispozici v práci lĺesař V. A Mosaic of Expveriences and Results from Development of High-Performance Bístable Flow-Control Elements,Proceedings of the Symposium Process Control by Power Fluídics, Sheffield, Velká Británie.ake stavy skutečně ve filtru nastanou, tj. jak velký bude průtok o průtočné hmotnosti UMA protékající hlavní filtrační vložlkou 1 a jaký- bude spád tlaku AP na hlavní filtrační vložce 1, je určeno průsečíkem charakteristiky Ch na obr. 2 s křívkou udávající závislost mezi průtokem a tlakovým spádem pro danou filtrační vložku. Tato závís lost se za provozu filtračních vložek mění s jejich zaneseiíím. Vesměs jde o křivku velmi blizkou k přímce. Na obr. 2 jsou vy.neseny tři takové lkřiv-ky, krivka nové filtrační vložky a, krivka mezně zanesene filtrační vložky b a krivka zátěžového překlopGnĺ c.Fíltr podle vynálezu v příkladu provedení na obr. 1 má na vstupní prívod 15 filtrovaííého vzduchu napojenu napájecí trysku 5, provedenou jako lokálnĺ zúžení protékaneho průřezu v jednom smeru. Ve směru kolměm k nákresně obrázku, jak bylo uvedeno, je výška všech dutín ve všech místech stejná. foto zúžení je ve směru přítoIku pozvolné, aby. nedocházelo k male hydraulicke ztrátě. Za to ve smeru odto-ku končí náhle. Zde z napájecí trysky vytéká vzduchový proud směrem na obr. 1 dolů. Vytéká do interakční dutiny 34. Ta je na dvou protilehlých stranách, na obr. 1 napravo a na 245132levo, ohraničena přídržnými stěnami, a sice preferovanou přídržnou stěnou B vlevo a sekundární přídržnou stěno-u 9 vpravo. Preferovaná přídržná stěna t vlevo navazuje na stěnu primární větve 3 potrubí pokračující směrem dolů od interakčíií dutiny 34. Sekundární přídržná stěna 9 naväzuje ve sve na obr. 1 spodní části na stěnu sekundární větve 4 potrubí, do kterého je vložena záložní filtrační vložka 2. Preferovaná přídržná stěna íl a sekundární přídržná stěna H jsrou rovínné a jsou sklo-něny tak, že interakční dutina 34 se směrem dolů na obr. 1 rozširuje. V tomto přílkladit provedení je odklon sekundární přídržné stěny 9 od svislěho směru výtoku z ústí napájecí trysky 5 větší než obdobný odklon preferovaíié přídržné stěny 8. Na obou stranách ústí napájecí trysky 5 jsou puovedeny odstupy, jako jakésí schůdky mezi hranou ú-stí a začátkeln preferované přídržné stěny ll a sekundární přídržné stěny 9. Mezi hranou ústí vlevo a začátkem preferované přídržně stěny 8 je to preferovaný odstup B. Výška tohoto schüdku je zřetelně nižší než obdobně vpravo uspořádaneho sekundárního odstupu 7. D-ole víe směru výtoku z napájecí trysky 5 je interalkčiti dutina 34 ukončena děličem 10. Na ten potom dále níže navazuje přepážka 11 oddčlující primární větev 3 od sekundární větve 4. Pod hlavní filtrační vlo-žkotí 1 a záložní filtrační vložkou 2 se primární větev 3 spojuje se sekundární větví 2 ve spojovacím prostoru 126 napojenem na výstupni vývod 16 filtru. Dělíč 1 U zde má takovy tvar, že proti üstí napájecí trysky 5 je žlábek. Oproti ose výtoku z napájecí trysky 5 je dělič lll uínístěn nesymetricky, a síce je posunut směrem k sekundární příwdržné stěně 9.lnterakíční dutina 34 je tedy výrazně nesymetrická. Tato nesymetrie může být dilsledkem tří odlišností pravé a leve strany. Postačí, aby taková odlišnost byla jen v jednom z následujících tří faktorů, tedy menší délka preferovaného odstupu 6 oproti délce selkuiídárnílío odstu-pu 7 nebo menší odklon preferované přídržné stěny 8 než odklon sekundární přídržnê stěny 9 nebo konečně asym-etrická poloha děliče 11 blíže k sekundární přídržné stčně 9. U příkladu obr. 1 je asymetrie způsobena všemi třemi faktory, ale to je jen proto, aby všechny tři mohly být nárzorně vysvětleny. Z hlediska výrobní ceny bude volena spíše asymetrie v~ důsledku jen jednoho z nich.Asymetrie způsobí, že vzduchový proud v-ytékající z napájecí trysky 5 je veden, pokud není hlavní filtrační vložka 1 příliš zanesena, po každém Spuštění poháněcího ventilátoru. vždy do primární větve 3. Umožňuje to známý Coandüv jev přilnutí tekutinového proudu ke stěně umistěné vedle ústí trysky. lo, že jde o zatopený proud, který si odsává tekutinu ze svého okolí, způsobuje, že po odsátí tekutiny z prostoru mezi proudem a stěnon vznikne v- tomto prostorupodtlak, který proud ke stěně chýba V případě z obr. 1 jsou dvě takové stěny, prefero-Vaná přídržná stěna t a sekundární přídržná stěna 9. Ovšem jireferovaná přídržná stěna 8 je blíže a má menší odklon, takže zde dříve a výrazněji dojde ke znííněnému odsátí. vzduchový proud z napájecí trysky 5, jak je na obr. 1 naznačeno, dá tedy přednost přiluutí k preferované přídržné stěně 8 a sleduje ji do primární větve 3, takže prochá~zí přes hlavní filtrační vložku 1. Bude-li hlavní filtrační vložka 1 nová, neznečíštěná pracheín zachyceným ze vzduchu, budou poměry při průtoku filtrem odpovídat průsečílçu krivky nove filtrační vložky a s chaľčtlíteľĺstĺkílü Ch. ľetíto průsečík leží při větším průtoku UMA, než je napájecí průtok nMS přiváděný do napájecí trysky 5. Rozdíl olVlg - UMA, to je záporný průtok DM,ZpůSDbBllý přlsávánííií Dľüudll vytékajícího z napájecí trysky 5 na straně sekundárni přídržne stěny 9, prochází sekundární větví 4 přes záložní filtrační vložku 2. je to ovšem průtok předtím očištěitý príichodeííí přes hlavní filtrační vložku 1, takže se jim Záložní filtrační vložlkzi 2 nijak nezanáší. ak se púry hlavní filtrační vložky 1 postupně zauałšejí prachenl odfiltrovaiíým zo vzduchu, JZľůSĺä tlakový spád AP mezi primární včtví 3 před hlavní filtrační vložkovu 1 a spojovacím prostorem 126 za ní. Vzduch. by dal jnřednost průtoku dosud nezanesenou záložní filtrační vložkou 2, ale to není hned žádoucí, naopak je žádouci udržovat záložní ĺĺĺĺľ-üčllĺ vložku 2 co možná nejdéle čistou a nezanešenou. To zajišťuje ji procházející zpětný průtok 0 MB. Že ani část vzduchu vzduchového proudu vytékajícíhuo z napájecí trysky 5 nevolí cestu přes sekundární větev 4, je dano dvěma vlivy. V první řadě se uplatní tendenoe Coandova jevu udržet vzduchový proud u přídržné stěny, V tomto případě preterovvaiíé přídržné stěny 8,i proti účinku odporu proti průtoku v navazující primárni větv-i 3. Projeví se ale také Vliv žlabku děllče 1 G. Začne-li mít proud tendenci oddálít se od preierovaně přídržnê stěny 8, oddělí se hranou žlábktí část proudu, která je žlabkem potom obrácena talk, smeruje šikmo proti sekundární příclržné stěně 9. Mezi ní a vzduchovým proudem vytékajícím z napájecí trysky 5 tak narüsta pretlak, spolupůsobíci s podtlakem u preferovane přídržné stěny 8 k tomu, že se stabiliznje poloha proudu u preferované přidržné stěny tt. Žlábek děliče 10 tak působí jako negatívni zpětna vazbu čím větší je tendence proudu k odchýlení od preferované přidržně stěny ti, tím více tekutlny je žlábkeín vedeno na pravou stranu interakční dutiny 34, a tím více je proud k preferované přídržně stěně 8 přitlačovan.Popsaííý zpětnovazebííí efekt se projeví V tom, že charakteristika lll má značně strmý průběh tlakový spád AP musí značně narůst, než se průtok UMA primární vět 245132s. ví 3 zřetelně zinenší. ovšem krivka mezně zanesené filtrační vložky b naznačuje již závislost pro tak zanesenou hlavní filtrační vložku 1, že u ní nárůst přetlaląu AP s průtokem UMA je již velmi prudký. - tak prud~ ký, že průsečík s charakteristikou C 11 leží ve stavu nulového přetoku, kdy oMA z OMg. V tomto stavu veškerá tekutina vtélkajícĺ z napájecí trysky 5 proteká primární větví 3. Přisávání pravou stranou proudu, tj. stra~ nou přivrácennou k sekundární přídržné stěně 0, právě stačí zachytit tekutinou jiřeté~ kající přes dělič 10 a průtok záložní filtrační vložkou 2 je nulový. Zanese-li se hlavní filtrační vložka 1 ještě více, docházelo by k tomu, že toto prisávaní na vnější strane vzduchového proutlu by již nestačilo a část znečištěného vzduchu má tendencí protekat přes Záložní filtrační vložku 2. Tlakový spád na Záložní filtrační vložce 2 se tím změní na opačný. To indikuje indikátor 200 posledního směru tlakového spádu, který si indilkovaný stav podrží í při vypnutí ventilátoru. Zanesení hlavní filtrační vložky 1 je tedy obsluze patrné i za klidu celého zařízení. Neznamená to, že by bylo nutne ihned hlavní filtrační vložku 1 vyměnit. Když dnjde k zaneseni, při kterém chování hlavní filtrační vložky 1 ,vystihuje křivka zátěžového překlopení c, nastanou takové po 1 ně~ ry, že vzduchový proud se již u preterovane přídržné stěny 8 neudrží a dojde k jeho pře~ skoku k sekundární přídržné stěně B. Vduch potom prochází z hlavní části Záložní tíltrační vložkou 2 a je jí čištěn. je možne nastavit indikátor 200 posledního směru tlakového spádu tak, že reaguje právě až na tento stav, lkdy již jde o chod, o kterém se sice predpokladá, že může probíhat bez komplikací třeba po několik hodin, protože vzduch je dobře čištěn Záložní filtrační vlož~ kou 2, ale nepočíta se s tím, že by mohl být trvalý, a je již nutné hlavní filtrační vložku 1 vymenit za novo-u. Výměna může v zásade probíhat i za chodu, protože vtorr to stavu průtok GMA vyměñovanou filtrační vložkou je již záporný, neprobíhá směrem ke spotřebiči, a pokud se během výměny dostane do skříně filtru nefiltrovaný vzduch,je přisáván do proudu vytékajícíhr) z napír jecí trysky 5 a prochází tedy záložní filt» rační vložkou 2. Nicmeně je predpokladáno, že výměna proběhne krátkodobé a pokud možno raději za lklídu ventilátoru. Po novém Spuštění s čistou hlavní filtrační vlož~ ko 11 1, pro kterou platí na obr. 2 křivka nove filtrační vložky a, automaticky vzducho~ vý proud bude zase procházet kolem pre» ferované přídržne stěny B primární větví 3 přes hlavní filtrační vložku 1.Indikátor 200 posledního směru tlakového spádu má přesouvané tělísko 202 v du~ tině s průhlednými stěnami, například trubičce 201 z umaplexu. Přesouvane tělísko 202 má dva stabilní stavy, ve kterých setrvává i při prerušení dodávky tlakoveho vzduchu nebo prerušení podtlaku v systé 10lllll Z jednoho stabilnílro stavu do druhého je přesouváno účinkom tlalkového rozdílu před a za hlavní filtrační vložko-u 1 nebo účinkom tlakového rozdílu mezi primární větví 3 a sekundární VěĚVĺ 4. Napríklad v provedení schematiciry znázorněněm na obr. 1 je jiřesouvaně tělsíko 202 kulička z mag netického materialu, výrazně napriklad červeně zbarvená. V jednom stabilním stavu je držena magnetesn 204. Magnet 204 na ni pů~ sobí natolik velkou přitažlivou silou. že překonávú účinek pružiny 203. ľrubička 201 z umaplexlu je zakryta maskou 205 tak, že okenko 200 Lunožňuje pozorovat přesouvané tělisko 202 právě jen v tom stavu, když je drženo magnetem ZIM. Konce trubičky 201 z uniaplexu jsou napojený na vlastní skříň íiltru tenkými hadičkami, používanými k izolacl elektrických vodičü, a to tak, že u pro~ vedení z obr. 1 první odběr 21 spojuje konoc trubičky 201 z umaplexu vzdálenější od magnetu 204 se sekundární větví 4 nad zá» llLlŽllĺ filtrační vložkou 2. Druhý odběr 22 zde spojuje druhý konec trubičlzy 201 z Uma pleytu se spojovacím prostorem 12 s.jalkmile preteká většina vzduchu primárni větví 3 a prütočná hmotnost DM je záporna, působí na přesouvané tělísko 202 sila, která je odsunuje směrem od magnetu 204. l po vypnutí ventilátoru zůstává tak přesouvane tělísko 202 mimo zorne pnole pozorovatelné okénkem 205, protože je tam udržuje pružina 203. Fřitažlivä sila magnetu 204 klesá se vzdálenosti a .viemůže účinek pružiny 203 v tomto stavu překonat, Silové jpoměry, pokud jde o účinek níagnetu 204 a pružiny 203, jsou zde voleny v tomto pří~ kladu tak, že přesouvané tělísko 202 se nedostane do postačující blízkosti magnetu ET 04 ani tehdy, prochází-li sekundární větví 4 malý kladný průtok při stavech, odpoví~ dajících vlastnostem hlavní filtrační vložky il mezi lkřivkou mezně zanesenê filtrační t/ltv-žky b a křivkou zátěžového překlnopení c. teprve dojde-li po velkém zanesení hlavní filtrační vložky 1 prachem k zátěžovému překlopení, pirocházi Záložní filtrační vlož~ kou 2 natollk velký průtok, že se na ní vy~ vodí postačující tlakový rozdíl k jařenlístění přesouvaného tělíska 202 do blízkosti mag~ netu 204 a magnet 204 jej potom udrží proti. sile pružiny 203 i po vypnutí ventilátoru. Obsluha je červeným přesouvaným tělískem 202 v okénlĺgu 206 upozorněna, že je nezbyt~ na výměna hlavní filtrační vložky 1. e také možne v místech magnetu 204 umístit v trubičce 201 z umaplezgu elektrické kontakty,které se spolu spojí přes přesouvané tělísko 202, anebo se sepnon spolu účinkom síly,kterou na ně vyvodí přesouvané tělísko 202 přitahované magnetem 204. Tak je možne zajistit elektrickou signalizací nutnost vý~ měny hlavní filtrační vložky 1.Namísto bistability dosažene silovými poměry pružiny 203 a magnetu 204 je také možné dosáhnout v zásade stejněho účinku

MPK / Značky

MPK: B01D 25/00

Značky: čištění, tekutin, částic, filtr, unášených

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-245132-filtr-k-cisteni-tekutin-od-unasenych-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtr k čištění tekutin od unášených částic</a>

Podobne patenty