Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Číslo patentu: E 17636

Dátum: 22.12.2011

Autori: Kanbe Tomohiro, Nakamura Hirotake

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka tlačovej kvapalinovej kazety, zostavenej na pripevnenie do montážnej časti kazety, a tlačového prístroja, obsahujúceho túto tlačovú kvapalinovú kazetu.0002 Známy prístroj pre tlač obrazu, ktorý je opísaný v patentovej prihláške publikácie č. JP 2009-132098 A, je navrhnutý pre tlač obrazu na list tlačového papiera. Známy pristroj pre tlač obrazu má atramentovú tlačovú hlavu a je zostavený kvypudzovaniu kvapôčok atramentu selektívne z dýz tlačovej hlavy na list tlačového papiera. Kvapôčky atramentu pristávajú na liste tlačového papiera a tým sa požadovaný obraz tlačí na list tlačového papiera. Známy prístroj pre tlač obrazov má atramentovú kazetu a atramentová kazeta je zostavená k ukladaniu atramentu, ktorý sa má privádzať do tlačovej hlavy. Atramentová kazeta je zostavená pre pripevňovanie do montážnej časti a k vyberaniu z nej, pričom montážna časť je prítomná v známom prístroji pre tlač obrazu.0003 Ďalšia známa atramentová kazeta, ako je opísané v patentovej prihláške publikácie č. JP 2007-266618, má obvodovú dosku majúcu polovodičovú pamäť pre ukladanie dát o informáciách o atramentovej kazete,napr. farbe atramentu, prísadách atramentu, zvyšnom množstve atramentu,stave údržby, atď. Obvodová doska má elektrické rozhrania, napr. letovacie plôšky. Ked je atramentová kazeta pripevnená do montážnej časti, elektrickérozhrania sú elektricky pripojené kelektrickým kontaktom, prítomnýmvmontážnej časti, aby bolo možné prečítať dáta, uložené vpolovodičovejpamäti. STRUČNÝ OPIS WNÁLEZU 0004 Ked prach dosadá na elektrické rozhrania, elektrické spojeniemedzi elektrickými rozhraniami atramentovej kazety a kontaktmi montážnej časti kazety sa môžu stat nestabilnými, takže sa zpolovodičovej pamäti nepodarí prečítať dátum.0005 Dokument EP 1 512 536 opisuje tlačovú kvapalinovú kazetu,zostavenú k zasúvaniu do montážnej časti kazety vo vzpriamenej pozícii v smere vkladania proti vychyľovacej sile vyvíjanej v smere vyberania proti smeru vyberania, kde tlačová kvapalinová kazeta vo vzpriamenej pozícii má šírku v smere šírky, výšku v smere výšky, a hĺbku v smere hĺbky, pričom smer šírky,smer výšky a smer hĺbky sú na seba kolmé, a smer výšky je rovnobežný so smerom zasúvania. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje predné čelo orientované v smere vkladania, ked je tlačová kvapalinová kazeta vkladaná do montážnej časti kazety zadné čelo, umiestnené naproti prednému čelu v smere vkladania a orientované v smere vyberania ked je tlačová kvapalinová kazeta vkladaná do montážnej časti kazety komoru, umiestnenú medzi predným čelom a zadným čelom a zostavenú k ukladaniu tlačovej kvapaliny vnej prívodnú časť tlačovej kvapaliny, umiestnenú na prednom čele a obsahujúcu prívodný otvor tlačovej kvapaliny, kde prívodná časť tlačovej kvapaliny je zostavená na privádzanie tlačovej kvapaliny z vnútrajšku komory do vonkajšku komory prostredníctvom prívodného otvoru tlačovej kvapaliny aspoň jedno elektrické rozhranie umiestnené medzi predným čelom a zadným čelom a zostavené pre elektrické spojenie s aspoň jedným kontaktom montážnej časti kazety a zachytávací povrch zostavený pre dosadanie na zachytávací člen montážnej časti kazety, takže tlačová kvapalinová kazeta je zadržovaná v montážnej časti kazety proti vychyľovacej sile, pričom aspoň jedno elektrickérozhranie je umiestnené viac vpredu ako zachytávací povrch v smere vkladania, EP 2 607 083 35 182 lHa uvedené aspoň jedno elektrické rozhranie a zachytávací povrch pretínajú rovinu, ktorá je rovnobežná so smerom vkladania a so smerom šírky.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré prekonávajú tieto a ďalšie nedostatky príslušného doterajšieho stavu techniky. Technickou výhodou tohto vynálezu je, že sa zníži pravdepodobnosť toho, že elektrické spojenie medzi tlačovou kvapalinovou kazetou a montážnou časťou kazety prostredníctvom elektrického rozhrania sa stane nestabilné.0007 Podla tohto vynálezu, tlačová kvapalinová kazeta je opísaná v nároku 1. 0008 Stouto zostavou zachytávací člen kĺže na aspoň jednomelektrickom rozhraní v priebehu vkladania tlačovej kvapalinovej kazety do montážnej časti kazety. Prach na aspoň jednom elektrickom rozhraní môže byť teda zotretý a zníži sa pravdepodobnosť toho, že sa elektrické spojenie medzi aspoň jedným elektrickým rozhraním a aspoň jedným kontaktom stane nestabilné.0009 Ďalšie predmety, znaky a výhody budú zrejmé bežným odborníkom v odbore znasledujúceho podrobného opisu tohto vynálezu a sprievodných výkresov.0010 Pre lepšie pochopenie tohto vynálezu, úloh, ktoré rieši, a jeho predmetov, znakov a výhod, teraz prejdeme k nasledujúcemu opisu v spojení s pripojenými výkresmi.0 br.1 je schematický pohľad v reze na tlačiareň, obsahujúcu montážnu časť kazety a atramentovú kazetu, podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obr. 2 je perspektívny pohlad na atramentovú kazetu.Obr. 3 je rozložený perspektívny pohľad na atramentovú kazetu.Obr. 4 je vertikálny pohlad v reze na atramentovú kazetu.Obr. 5 je perspektívny pohľad na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu.Obr. 6 je vertikálny pohľad v reze montážnej časti kazety.0 br.7 je vertikálny pohľad včiastočnom reze na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu v priebehu pripevňovania atramentovej kazety do montážnej časti kazety.Obr. 8 je ďalší vertikálny pohľad v čiastočnom reze na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu v priebehu montáže atramentovej kazety do montážnej časti kazety, v ktorej je atramentová kazeta ďalej zasúvaná z pozicie ukázanej na Obr. 7.Obr.9 je vertikálny pohľad včiastočnom reze na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu, na ktorom je dokončené pripevnenie atramentovej kazety do montážnej časti kazety.Obr. 10 A je pohľad zboku na atramentovú kazetu podľa modiñkovaného uskutočnenia.Obr. 10 B je pohľad spredu na atramentovú kazetu z Obr. 10 A.Obr. 11 A je pohľad zboku na atramentovú kazetu podľa ďalšieho modifikovaného uskutočnenia.Obr. 11 B je pohľad spredu na atramentovú kazetu z Obr. 11 A.PODROBNÝ OPIS USKUTOČNENÍ TOHTO WNÁLEZU0011 Uskutočnenia tohto vynálezu a ich znaky a výhody, možno chápať s odkazom na Obr. 1-1 1 B, pričom zodpovedajúce vzťahové značky sa používajú pre zodpovedajúce časti na rôznych výkresoch.0012 S odkazom na Obr. 1, tlačový prístroj, napr. tlačiareň 10, je atramentová tlačiareň zostavená pre tlač obrazu na list tlačového papiera selektívnym vypudzovaním atramentových kvapôčok na list tlačového papiera. Tlačiareň 10 obsahuje privodné zariadenie 100 atramentu. Prívodné zariadenie 100 atramentu obsahuje montážnu časť 110 kazety. Montážna časť 110 kazety je zostavená tak, že umožňuje pripevnenie tlačovej kvapalinovej kazety, napr. atramentovej kazety 30 do nej. Montážna časť 110 kazety má otvor 112 avnútrajšok montážnej časti 110 kazety je vystavený vonkajšku montážnej časti

MPK / Značky

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačové, použitie, kvapalinovej, kvapalinová, tlačovej, zariadenie, tlačová, kazeta, kazety

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/68-e17636-tlacova-kvapalinova-kazeta-tlacove-zariadenie-a-pouzitie-tlacovej-kvapalinovej-kazety.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety</a>

Podobne patenty