Tlačová kvapalinová kazeta a tlačový prístroj

Číslo patentu: E 17251

Dátum: 22.12.2011

Autori: Kanbe Tomohiro, Takagi Yuki, Nakamura Hirotake

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

TLAČOVÁ KVAPALINOVÁ KAZETA A TLAČOVÝ PRÍSTROJ0001 vynález sa týka tlačovej kvapalinovej kazety, usporiadanej pre pripevnenie do montážnej časti kazety, a tlačového prístroja, obsahujúceho túto tlačovú kvapalinovú kazetu.0002 Známy prístroj pre tlač obrazu, ktorý je opísaný v patentovej prihláške publikácia č. JP 2009-132098 A, je usporiadaný pre tlač obrazu na list tlačového papieru. Známy prístroj pre tlač obrazu má atramentovú tlačovú hlavu a je usporiadaný pre vypudzovanie kvapôčok atramentu selektívne ztrysiek tlačovej hlavy na list tlačového papieru. Kvapôčky atramentu pristávajú na liste tlačového papieru a tým sa požadovaný obraz tlačí na list tlačového papieru. Známy prístroj pre tlač obrazov má atramentovú kazetu a atramentová kazeta je usporiadaná na ukladanie atramentu, ktorý sa má privádzať do tlačovej hlavy. Atramentová kazeta je usporiadaná pre pripevňovanie do montážnej časti a na vyberanie z nej, pričom montážna časť je prítomná v známom prístroji pre0003 Ďalšia známa atramentová kazeta, ako je opísané vpatentovej prihláške publikácia č. JP 2000-37880, má elektronický komponent, ako napríklad pamäťový modul pre ukladanie dát s informáciami o tlačovej kazete, EP 2 607 081 HöRMANNovÁ - TOMEŠ 35111 rr wwmbhtputentsknapr. o farbe atramentu, prísadách atramentu, zostávajúcom množstve atramentu, stave údržby atď. Ked je atramentová kazeta pripevnená do montážnej časti, pamäťový modul dolieha na elektricke kontakty prítomné v montážnej časti, a je s nimi elektricky spojený, aby bolo možné prečítať dáta,uložené v pamäťovom module.0004 Ked je ďalšia známa atramentová kazeta pripevnená do montážnej časti, vonkajšia vychyľovacia sila je vyvíjaná z montážnej časti na atramentovú kazetu v smere vyberania, v ktorom sa atramentová kazeta vyberá z montážnej časti. aby užívateľ mohol ľahko vybrať atramentovú kazetu, keď tak chce učiniť. Atramentová kazeta môže mať ďalej ventilový mechanizmus, usporiadaný pre selektívne otváranie a zatváranie otvoru, vytvoreného v atramentovej kazete, a atramentová kazeta môže byť vychyľovaná v smere vyberania pružinou ventilového mechanizmu. Montážna časť má aretačný mechanizmus pre doliehanie na atramentovú kazetu a jej zadržiavanie v montážnej časti proti vychylovacej sile. Atramentová kazeta pripevnená kmontážnej časti je vždy vychylovaná v smere vyberania.0005 Keď je pamäťový modul umiestnený na prednom čele atramentovej kazety, orientovanom v smere vkladania, v ktorom je atramentová kazeta vkladaná do montážnej časti, môže pamäťový modul doliehať na kontakty montážnej časti vysokou rýchlosťou, keď je atramentová kazeta vkladaná do montážnej časti vysokou rýchlosťou. To môže rozbíjať alebo poškodzovať pamäťový modul, alebo to môže aspoň ovplyvňovať jeho funkciu alebo životnosť. Ďalej, ked je pamäťový modul umiestnený na prednom čele atramentovej kazety, môže pamäťový modul priamo prijímať vychylovaciu silu z montážnej časti, zatial čo je kazeta držaná pripevnená vmontážnej časti. Pamäťový modul to môže tiež rozbiť. Ďalej, keď je pamäťový modul umiestnený na prednom čele, na ktorom je umiestnená zásobovacia časť atramentu,atrament môže unikať zo zásobovacej časti atramentu a znečlsťovať a poškodzovať pamäťový modul.0006 Dokument EP 1 512 536 opisuje tlačovú kvapalinovú kazetu,usporiadanú pre zasúvanie do montážnej časti kazety vo vzpriamenej pozícii v smere vkladania proti vychylovacej sile vyvíjanej v smere vyberania proti smeru vyberania. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje predné čelo orientované v smere vkladania, ked je tlačová kvapalinová kazeta vkladaná do montážnej časti kazety zadné čelo, umiestnené oproti prednému čelu v smere vkladania a orientované v smere vybrania keď je tlačová kvapalinová kazeta vkladaná do montážnej časti kazety komoru, umiestnenú medzi predným čelom a zadným čelom a usporiadanú na ukladanie tlačovej kvapaliny v nej a prívodnú časť tlačovej kvapaliny, umiestnenú na prednom čele a usporiadanú na privádzanie tlačovej kvapaliny z vnútrajšku komory do vonkajšku komory. Tlačová kvapalinová kazeta vo vzpriamenej pozícii má šírku v smere šírky, výšku v smere výšky, a hĺbku v smere hlbky, pričom smer šírky, smer výšky a smer hĺbky sú na seba kolmé, a smer výšky je rovnobežný so smerom zasúvania. Tlačová kvapalinová kazeta ďalej obsahuje elektrické rozhranie usporiadané pre umožnenie elektrického prístupu k integrovanému obvodu, prítomnému na tlačovej kvapalinovej kazete, pričom elektrické rozhranie je umiestnené medzi predným čelom a zadným čelom v smere vkladania alebo vyberania, a záchytnú časť pre zadržiavanie tlačovej kvapalinovej kazety v montážnej časti kazety proti vychylovacej sile.0007 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré prekonávajú tieto a ďalšie nedostatky príslušného doterajšieho stavu techniky. Technická výhoda tohto vynálezu je zníženie pravdepodobnosti vyvíjania nadbytočného zaťaženia na elektrické rozhranie. Ďalšou nezávislou technickou výhodou tohto vynálezu je, že sa znižuje pravdepodobnosť toho, že sa elektrické rozhranie znečistí atramentom. Tieto technické výhody môžu byť navzájom nezávislé, a aspoň jedna z technických výhod môže byť dosiahnutá týmto vynálezom.0008 Podľa vyhotovenia tohto vynálezu je vnároku 1 opísaná tlačová kvapalinová kazeta.0009 V tomto usporiadaní, pretože aspoň jedno elektrické rozhranie jeumiestnené medzi predným čelom a zadným čelom v smere vkladania a smerevyberania, vychyľovacia sila v smere vyberania nie je priamo prijímaná aspoň jedným elektrickým rozhraním. Znižuje sa teda pravdepodobnosť toho, že sa vyvinie príliš velká sila na aspoň jedno elektrické rozhranie. Ďalej alebo alternatívne sa znižuje pravdepodobnosť toho, že atrament bude unikať zprívodnej časti tlačovej kvapaliny a elektrické rozhranie sa znečistí atramentom.0010 Ďalšie predmety, znaky a výhody budú zrejmé bežným odborníkom v obore z nasledujúceho podrobného opisu tohto vynálezu a sprievodných výkresov.0011 Pre lepšie pochopenie tohto vynálezu, úloh, ktoré riešia, a jeho predmetov, znakov a výhod, teraz prejdeme k nasledujúcemu opisu v spojení s pripojenými výkresmi.Obr. 1 je schematický pohľad v reze na tlačiareň, obsahujúcu montážnučasť kazety a atramentovú kazetu, podla vyhotovenia tohto vynálezu. Obr. 2 je perspektívny pohlad na atramentovú kazetu.Obr. 3 je rozložený perspektívny pohlad na atramentovú kazetu. Obr. 4 je vertikálny pohlad v reze na atramentovú kazetu.Obr. 5 je perspektívny pohľad na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu.Obr. 6 je vertikálny pohlad v reze montážnej časti kazety.Obr. 7 je vertikálny pohľad v čiastočnom reze na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu počas pripevňovania atramentovej kazety do montážnej častí kazety.Obr.8 je ďalší vertikálny pohlad včiastočnom reze na montážnu časťkazety a atramentovú kazetu počas montáže atramentovej kazety do

MPK / Značky

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačová, kvapalinová, prístroj, kazeta, tlačový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/68-e17251-tlacova-kvapalinova-kazeta-a-tlacovy-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlačová kvapalinová kazeta a tlačový prístroj</a>

Podobne patenty