Deriváty beta-aminokyselín na liečenie diabetes

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Doterajší stav technikyÚlohou vynálezu je vyvinúť nové zlúčeniny s cennými vlastnosťami, najmä zlúčeniny,ktoré by bolo možné používať pri výrobe liečiv.Vynález sa týka zlúčenín, ktoré sú užitočné pri liečení a/alebo prevencii ochorení sprostredkovaných nedostatočnou mierou aktivity glukokinázy, ako je diabetes mellitus, a spôsobov prípravy takých zlúčenín. Vynález sa tiež týka spôsobov liečenia ochorenia a porúch, ktoré sa vyznačujú nedostatočnou aktiváciou glukokinázovej aktivity alebo ktoré je možné liečiť aktiváciou glukokinázy, pri ktorých sa podáva účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu.Úlohou vynálezu je teda identifikácia malých zlúčenín, ktoré špecificky aktivujú,regulujú a/alebo modulujú signálnu transdukciu glukokinázy. Úlohou vynálezu je ďalej príprava nových zlúčenín na prevenciu a/alebo liečenie diabetes typu 1 a 2, obezity, neuropatie a/alebo nefropatie.S prekvapením sme zistili, že deriváty B-aminokyselín aktivujú glukokinázu, takže sú zvlášť vhodné pri prevencii a liečení diabetes typu l a 2, obezity, neuropatie a/alebonefropatie. Zistilo sa, že zlúčeniny podľa vynálezu a ich soli majú veľmi cennéfarmakologické vlastnosti a súčasne sú dobre znášané. Vykazujú najmä účinky aktivujúce glukokinázu.Vynález sa teda týka zlúčenín podľa vynálezu ako liečiv a/alebo účinných zložiek liečiv pri liečení a/alebo profylaxii uvedených ochorení a použití zlúčenín podľa vynálezu pri príprave farmaceutických prípravkov na liečenie a/alebo profylaxiu uvedených ochorení a tiež spôsobu liečenia uvedených ochorení, pri ktorom sa pacientovi, ktorý také podávaniepotrebuje, podáva jedna alebo viac zlúčenín podľa vynálezu.Hostiteľ či pacient môže spadať do akéhokoľvek rodu triedy cicavcov, ako napríklad druhu primátov, ako je najmä človek hlodavcov, ako sú myši, potkani a škrečki králikov koní hovädzieho dobytka, psov, mačiek atď. Z hľadiska experímentálneho výskumu súzaujímavé Zvieracie modely, ktoré slúžia ako modely na liečenie ochorenia u človeka.Diabetes mellitus (DM) je progresívne ochorenie často spojené s obezitou, pre ktore je charakteristický nedostatok inzulínu a inzulínová rezistencía alebo oba tieto stavy. Hladina glukózy je zvýšená na lačno aj postprandiálne a pacient je vystavený akútnym a chronickým komplikáciám (mikro- a makrovaskulámym), ktoré vedú k oslepnutiu, zlyhaniu obličiek,srdcovým ochoreniam, iktu a amputáciám. Je preukázané, že zlepšenie glykemickej kontroly znižuje riziko týchto komplikácií. Pretože je toto ochorenie progresívne, musí sa tiež vyvíjať liečebná stratégia, aby sa dosiahlo glykemickej kontroly. Existujú dve formy diabetes mellitus diabetes mellitus typu l či juvenilný diabetes či inzulin-dependentný diabetes mellitus (IDDM) a diabetes mellitus typu 2, či adultný diabetes či non-inzulín-dependentný diabetes mellitus (N IDDM). Pacienti s diabetes typu 1 majú absolútny nedostatok inzulínu vyvolaný imunologickým poškodením pankreatických buniek B, ktoré syntetizujú a secernujú inzulín. Diabetes typu 2 má zložitej šiu etiológiu a vyznačuje sa relatívnym nedostatkom inzulínu, zníženým účinkom inzulínu a inzulínovou rezistenciou. NIDDM s časným nástupom či juvenilný diabetes s nástupom v dospelosti (MODY) majú rad spoločných znakov s najobvyklej šou formou NIDDM, ku ktorej nástupu dochádza v strednom veku (Rotter et al 1990). U MODY je pozorovaný jasný typ dedičnosti (autozomálne dominantný). V rodinách s MODY boli identiñkované aspoň 3 rôzne mutácie (Bell et al. 1996). Dôležitosť glukokinázy(GK) pri homeostáze glukózy dokladá súvislosti GK mutácií s diabetes mellitus u ľudí(MODY-2) a zmena metabolizmu glukózy u transgénnych myší a myší s vyradeným génomGK, tiež známa ako hexokináza IV alebo D, je jedným zo štyroch hexokinázových izoenzýmov, ktore metabolizujú glukózu na glukóza 6-fosfát Wilson, 2004. Je známe, že GKje exprimovaná v nervových/neuroendokrinných bunkách, hepatocytoch a pankreatických bunkách a že hrá centrálnu úlohu pri homeostáze celého organizmu Matschinsky et al. 1996 2004. GK hrá význanmú úlohu ako glukózový senzor regulujúci homeostázu glukózy v plazme tým, že zvyšuje sekréciu inzulínu z pankreaticných buniek 3 a metabolizmus glukózy v pečení, ale tiež zvyšuje sekréciu GLPl z L-buniek. B-Bunky hypotalamíckého jadra nucleusarcuatus (ARC), ktoré snímajú glukózu, môžu pri detekcii zvýšenia glukózy a podporeglukózou indukovanej sekrécie inzulínu závisiet od GK.Zmiešaný mechanizmus pôsobenia svedčí o tom, že pôsobenie aktivátorov GK bude u diabetických a obéznych pacientov spočívať v zlepšení celkovej citlivosti na glukózu v organizme, na základe čoho je možné rozumne očakávať, že by zvýšenie aktivity GK mohlo viesť k novej stratégii liečby metabolických porúch. Predpokladá sa, že aktivátory GK budú obnovovať správnu sekréciu pankreatických hormónov a inkretínu so súčasným potlačenímtvorby glukózy v pečení, bez toho, že by vyvolávali závažnú hypoglykémiu.Iné bicyklické heterocykly sú opísané v US 5 877 200 A a publikácii X. Collin et al.,Europ. J. Med. Chem., zv. 36, 2001, 639-649.Iné aktivátory glukokinázy sú opísané v W 0 02/48106, W 0 2003/055482, W 0 2004/034962 a v W 0 03/015774 A 1, EP l 420 784 B 1, W 0 2005/080359 A 1, W 0 2005/080360 A 1, W 0 2005/121110, W 0 2006/040527, W 0 2006/040528, W 0 2006/040529, W 0 2006/ 125972, W 0 2007/007040, W 0 2007/007041, W 0 2007/007042 a W 0 2007/017649.Wilson JE The hexokinase gene family. In Glucokinase and Glycemic Disease From Basics to Novel ľherapeutics Front Diabetes. zv. 16.Matschínsky F.M. Magnuson M.A. ed. Glucokinase and Glycemic Disease From Basics toNovel Therapeutics. BaselzKarger, 2004 Rotter et al. Diabetes mellitus (1990) Theory and practice Rifkin and Porte (Ed.) NY, 378 413Bell et al 1996 Froguel et al. 2003 Bali et al. 1995Sú opísané nasledujúce fu-aminokyseliny spolu s ich číslami CAS v katalógu chemických látok bez ďalších informácií

MPK / Značky

MPK: C07D 401/14, C07D 409/14, A61K 31/498, A61K 31/506, A61K 31/4155, A61K 31/427, A61K 31/42, A61K 31/4178, C07D 413/12, C07D 401/12, C07D 405/14, C07D 417/14, A61K 31/4439, A61K 31/433, C07D 403/12

Značky: diabetes, deriváty, liečenie, beta-aminokyselín

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/62-e12385-derivaty-beta-aminokyselin-na-liecenie-diabetes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty beta-aminokyselín na liečenie diabetes</a>

Podobne patenty