Domáca pekáreň s aspoň jednou prídavnou pokrievkou

Číslo patentu: U 7546

Dátum: 05.09.2016

Autor: Sloup Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka malých pekární na chlieb a podobné Výrobky, najmä tzv. domácich pekární,kde konštrukcia je najčastejšie upravená na miešanie vložených surovín, miesenie cesta, kysnutie a pečenie, a to podľa nastaviteľného programu, ktorým je možné voliť výber jednotlivých fáz, ich druh či priebeh, nadväznosť a časové parametre. Technické riešenie sa predovšetkým týka pekárne, pokrievky do tejto pekárne a súpravy takýchto pokrievok, kde účelom je úprava atmosféry v priestore na spracovanie materiálu v spracovacej nádobe uvedenej pekárne.V súčasnosti sú známe domáce pekárne, pracujúce na uvedenom princípe, a to v mnohých variantoch. Pri všetkých takýchto domácich pekárňach sa vyskytuje problém, ktorý spočíva V tom, že pre určité výrobky je nielen možné, ale aj výhodné udržiavať v nádobe na pečenie, resp. V spracovateľskej nádobe zvýšenú vlhkosť. To sa dosahuje pri niektorých doterajších riešeniach tým, že k spracovávanému polotovaru sa vo vhodnej fáze pečenia, resp. všeobecne vo vhodnej fáze spracovania, privádza voda či vodná para. To síce môže v mnohých prípadoch riešiť naznačený problém, ale vždy za cenu konštrukčnej komplikácie, za cenu z toho vyplývajúceho znateľného cenového zvýšenia celého prístroja, pričom negatívnym dopadom je s väčšou konštrukčnou zložitosťou súvisiace zníženie spoľahlivosti a zvýšenie servisnej náročnosti. Dosahuje sa pri takých riešeniach síce väčšia programová variabilita, čo môže byť síce dobrým obchodným a reklamným argumentom, ale v praxi ide skôr o komplikáciu pre používateľa, ktorý už v súčasnosti je preťažený čoraz dlhšími a zložitejšími návodmi na použitie, resp. zvyšovaním komplikovanosti obsluhy, prakticky pri všetkých prístrojoch bežného používania, typicky automobil, mobilný telefón, počítače a mnoho ďalších vrátane aj tzv. múdrych práčok, umývačiek riadu, televíznych prijímačov a tiež už spomínaných domácich pekární na chleba.Úlohou predkladaného technického riešenia sa tak javí vytvorenie domácej pekárne vybavenej úpravou,ktorá by zabezpečovala zvýšenie vlhkosti v spracovacom priestore čo najjednoduchšou konštrukčnou úpravou a súčasne s čo najmenšími nárokmi na zvýšenie zložitosti obsluhy.Opísané nevýhody sa v podstatnej miere redukujú, a to technickým riešením, kde navrhovaná konštrukcia je lacná a súčasne jednoduchá technicky a servisne aj z pohľadu obsluhy používateľom. Takým tu predkladaným technickým riešením je domáca pekáreň s aspoň jednou prídavnou pokrievkou a súčasne sa uvedený problém rieši aj konkrétnym vyhotovením tejto pokrievky či pokrievok, resp. tiež súpravou pre túto pekáreň,vytvorenou z uvedených pokrievok, kde pekáreň má základnú skriňu, vybavenú aspoň programovacím a riadiacim ústrojenstvom, pohonom a/alebo vykurovacím ústrojenstvom, obsahuje súčasne aspoň jeden spracovací priestor, obsahujúci aspoň jednu kombinovanú spracovaciu nádobu, upravenú na miešanie, miesenie a tepelné spracovanie svojho obsahu, a/alebo aspoň jednu jednoduchú spracovaciu nádobu, upravenú na uloženie a tepelné spracovanie svojho obsahu, a kde podstata spočíva v tom, že pekáreň obsahuje aspoň jednu prídavnú pokrievku, tvarovanú na priklopenie na kombinovanú a/alebo na jednoduchú spracovaciu nádobu, kde táto pokrievka vykazuje úpravu na zabezpečenie aspoň minimálneho úniku vodnej pary alebo aspoň dočasnej absorpcie vodnej pary, vyvinutej v kombinovanej a/alebo jednoduchej spracovacej nádobe, a to tak, že vo vzťahu k rozmerom pokrievky či pokrievok, pri uložení na príslušnej spracovacej nádobe alebo v nej zostáva vždy aspoň malá medzera medzi pokrievkami a okrajmi spracovacej nádoby alebo medzi pokrievkami navzájom, alebo je V aspoň jednej pokrievke vytvorený aspoň jeden otvor, a/alebo je aspoň jedna pokrievka vytvorená z pórovitého materiálu, alebo aspoň obsahuje pórovitý materiál, a to vždy s vyústením pórov aspoň do plochy privrátenej k spracovávanému materiálu, teda k obsahu kombinovanej alebo jednoduchej spracovacej nádoby. Pre takto vytvorenú pekáreň je výhodou, ak jej spracovací priestor obsahuje vyberateľný rámik či kostru, upravenú na nesenie aspoň dvoch jednoduchých spracovacích nádob. Výhodné je, ak pokrievka je vytvorená z tepelne odolného skla. Alternatívne je výhodou, ak pokrievka je vytvorená z keramického pórovitého materiálu. V tomto prípade môže byť pre niektoré typy spracovávaného materiálu výhodné, ak póry sú otvorené iba smerom k spracovávanému materiálu. V týchto prípadoch je výhodou, ak pokrievka vykazuje aspoň jeden otvor, kde aspoň jeden otvor je upravený na priechod sondy externého elektrického alebo elektronického teplomeru a/alebo na uchopenie pokrievky prstom. Výhodne tiež v oboch variantoch je pokrievka vytvorená z naj menej dvoch samostatných dielov, kde každý z týchto samostatných dielov je vybavený aspoň jedným otvorom, upraveným na uchopenie dielu pokrievky prstom, alebo je vybavený aspoň jedným výčnelkom, upraveným na uchopenie dielu pokrievky. S použitím uvedených pokrievok možno vytvoriť výhodnesúpravu, určenú na vybavenie bežnej domácej či podobnej malej pekárne, a to už pri jej prvovýrobe alebo aj dodatočne, kde súprava sa skladá z aspoň z dvoch pokrievok, jednej vyrobenej zo skla, jednej z porézneho keramického materiálu, pričom každá z týchto pokrievok je vytvorená z dvoch samostatných dielov. Výhodne je sada vybavená naviac aspoň jednou prídavnou pokrievkou, pokrývajúcou menší povrch, ako je povrch kombinovanej či jednoduchej spracovacej nádoby.Tak sa dosiahne vytvorenie domácej pekárne, ktorá pri jednoduchej konštrukcii i obsluhe je použiteľná aj na spracovanie materiálov, vyžadujúcich aspoň po Časť spracovacieho cyklu udržovanie zvýšenej vlhkosti v priestore so spracovávaným materiálom. V určitej fáze spracovania potom možno ľahko pokrievku či pokrievky vložiť či vybrať. Okrem toho možno dosahovať aj úspory energie, a to vďaka menším tepelným stratám zo spracovacej nádoby, či už jednoduchej, či kombinovanej.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej podrobnejšie opísané a vysvetlené na príklade, tiež s pomocou priloženého výkresu, kde na obrázku 1 je celkové zjednodušene schematické vyobrazenie domácej pekárne vybavenej jednou kombinovanou spracovacou nádobou, a to vo zvislom pozdĺžnom reze, na obrázku 2 je tá istá pekáreň v analogickom zobrazení, ale vybavená dvoma jednoduchými spracovacírni nádobami a na obrázku 3 je ešte v pôdoryse vyobrazená sada pokrievok, zložená z dvoch druhov, vo vyhotovení z pórovitého keramického materiálu a vo vyhotovení zo skla, a obsahujúca aj prídavnú pokrievku zo skla na prídavné pokrytie časti povrchu keramických pokrievok, resp. ich dielov.Domáca pekáreň vo vzorovom vyhotovení je vybavená jednou prídavnou pokrievkou l, m vo vyhotovení z dvoch dielov , Q, kde v konkrétnom vyhotovení je táto pokrievka l vytvorená z tepelne odolného skla. Pekáreň Q má základnú slcriňu m, vybavenú programovacím a riadiacim ústrojenstvom, pohonom a vykurovacím ústrojenstvom, a to v bežnom vyhotovení, pre jednoduchosť neznázornenom, pričom obsahuje súčasne jeden spracovací priestor 1, obsahujúci práve jednu kombinovanú spracovaciu nádobu í, prispôsobenú na miešanie, miesenie a tepelné spracovanie svojho obsahu. Podstatné je, že pekáreň Q obsahuje jednu pokrievku l, zloženú z dvoch dielov g, Q, tvarovanú na priklopenie na kombinovanú spracovaciu nádobu 1011, kde táto pokrievka 1 vykazuje úpravu na zabezpečenie aspoň minimálneho úniku vodnej pary a absorpcie vodnej pary vrátane jej prieniku do okolia, a to pary vyvinutej v kombinovanej spracovacej nádobe mi, a to tak, že vo vzťahu k rozmerom pokrievky či pokrievok, pri uložení na kombinovanej spracovacej nádobe í alebo v nej zostáva aspoň malá medzera medzi pokrievkami a okrajmi spracovacej nádoby a medzi pokrievkami navzájom, a tiež je všeobecne aspoň v jednej pokrievke 1 konkrétne v každom dieli n,Q tejto pokrievky l vytvorený jeden otvor g a súčasne, ako bolo už povedané, je pokrievka l vytvorená zo skla, kde tento typ pekárne s popísanou konfiguráciou pokrievky l sa typicky použije na výrobu kváskového chleba, keď je počas obmedzenej časti procesu pečenia potrebné udržiavať zvýšenú vlhkosť, a to aj vrátane odkvapkávania vody na substrát v spracovacej nádobe. Nepriedušný nenasiakavý materiál, ako je sklo pokrievky l, v takom prípade zabezpečí vyššiu vlhkosť aj s odkvapkávaním. Pritom potrebná doba priklopenia a ponechania pokrievky 1 na kombinovanej spracovacej nádobe sa volí podľa konkrétneho programu a podľa konkrétneho substrátu.V tejto verzii je vytvorená obdobná domáca pekáreň Q ako v príklade 1, ale s tým rozdielom, že je použitá jednoduchá spracovacia nádoba í, ktorá nie je prepojená s pohonom na miešanie či miesenie, ale predpokladá sa iba tepelné spracovanie obsahu tejto nádoby í. Prednostne sa táto verzia používa na výrobu špeciálneho plesňového syra, kde sa požaduje v určitej fáze ohrievanie s udržiavaním obsahu nádoby vo vysokej vlhkosti, kde táto pokrievka 1 vykazuje úpravu na zabezpečenie aspoň minimálneho úniku vodnej pary a absorpcie vodnej pary vrátane jej prieniku do okolia, a to pary vyvinutej v tejto jednoduchej spracovacej nádobe 1012, a to tu tak, že, vo vzťahu k rozmerom pokrievky či pokrievok, pri uložení na jednoduchej spracovacej nádobe k alebo v nej zostáva aspoň malá medzera medzi pokrievkami 1 a okrajmi spracovacej nádoby 1012 a medzi dielmi Q, Q pokrievky l navzájom, a tiež je, všeobecne aspoň v jednej pokrievke l, konkrétne v každom dieli Q, 12 tejto pokrievky l, vytvorený jeden otvor z a súčasne, ako bolo už povedané, je pokrievka l vytvorená z pórovitého materiálu s vyústením pórov ako do plochy privrátenej k spracovávanému materiálu, tak aj do plochy obrátenej von. Tento typ pekárne s popísanou konfiguráciou pokrievkyl sa typicky použije na výrobu špeciálneho plesňového syra, kde je potrebné počas podstatnej časti procesuzrenia udržiavať zvýšenú Vlhkosť, ale nie s odkvapávaním vody na substrát V spracovacej nádobe. Pórovitý materiál pokrievky 1 V takom prípade zabezpečí vyššiu Vlhkosť bez odkvapávania. Pre takto vytvorenú pekáreň ĺ je výhodou, ak jej spracovací priestor Q obsahuje vyberateľný rámček Q či kostru, upravenú na nesenie napríklad dvoch jednoduchých spracovacích nádob í. To je možné, pretože jednoduché spracovacie nádoby í nie je potrebné pripájať na mechanický pohon, takže nie je problémom umiestniť do spraCovacieho priestoru aj viac nádob nad seba.V oboch uvedených príkladoch pokrievka 1 vykazuje aspoň jeden otvor g, upravený na priechod sondy externého elektrického alebo elektronického teplomera, tu neznázorneného, a súčasne tiež upravený na uchopenie pokrievky 1 prstom. Aj v tomto variante je pokrievka 1 vytvorená zo samostatných dielov g, g, kde každý z týchto samostatných dielov g, g je vybavený jedným otvorom 2, upraveným na uchopenie dielov g, g pokrievky 1 prstom. Všeobecne je tiež možné vytvoriť vyhotovenie s aspoň jedným výčnelkom, upraveným na uchopenie dielu pokrievky 1.S použitím uvedených pokrievok 1 možno vytvoriť výhodne súpravu í, určenú na vybavenie bežnej domácej či podobnej malej pekárne E, a to už pri jej prvovýrobe alebo aj dodatočne, kde súprava í sa skladá z aspoň z dvoch pokrievok 1, jednej vyrobenej zo skla, jednej z pórovitého keramického materiálu,pričom každá z týchto pokrievok 1 je vytvorená z dvoch samostatných dielov g, g. Výhodou je tu súprava í vybavená navyše jednou prídavnou pokrievkou g, pokrývajúcou menší povrch, ako je povrch kombinovanej či jednoduchej spracovacej nádoby í, í. Zobrazenie opísanej súpravy í je zrejmé z obrázka 3, kde súčasne možno vidieť aj typický pôdorysný tvar pokrievok 1, resp. prídavnej pokrievky g.Pekáreň s pokrievkami, resp. aj so súpravou týchto pokrievok je využiteľná v oblasti malých, predovšetkým tzv. domácich pekární, predovšetkým pre pekárne s programami na niektoré špeciálne pečiva a/alebo na výrobu iných produktov, ako sú napr. jo gurty, marmelády a predovšetkým špeciálne syry.1. Domáca pekáreň (100) s aspoň jednou prídavnou pokrievkou (1), kde pekáreň (100) má základnú skriňu (10), vybavenú aspoň programovacím a riadiacim ústrojenstvom, pohonom a/alebo vykurovacím ústrojenstvom, obsahuje súčasne aspoň jeden spracovací priestor (101), obsahujúci aspoň jednu kombinovanú spracovaciu nádobu (101 l), upravenú na miešanie, miesenie a tepelné spracovanie svojho obsahu, a/alebo aspoň jednu jednoduchú spracovaciu nádobu (1012), upravenú na uloženie a tepelné spracovanie svojho obsahu,V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje aspoň jednu pokrievku (1), tvarovanú na priklopenie na kombinovanú a/alebo na jednoduchú sprácovaciu nádobu (1011, 1012), kde táto pokrievka (1) vykazuje úpravu na zaistenie aspoň minimálneho úniku vodnej pary alebo aspoň dočasnej absorpcie vodnej pary vyvinutej v kombinovanej a/alebo jednoduchej spracovacej nádobe (1011, 1012), pričom vo vzťahu k rozmerom pokrievky (1) či pokrievok (l) uložených na príslušnej spracovacej nádobe (1011, 1012) alebo v nej obsahuje aspoň medzeru medzi pokrievkami (1) a okrajmi spracovacej nádoby (1011, 1012) alebo medzi pokrievkami(1) navzájom, alebo je aspoň v jednej pokrievke (1) vytvorený aspoň jeden otvor (2), a/alebo je aspoň jedna pokrievka (1) vytvorená z pórovitého materiálu alebo aspoň obsahuje pórovitý materiál, a to vždy s vyústením pórov aspoň do plochy privrátenej k spracovávanému materiálu, teda k obsahu kombinovanej alebo jednoduchej spracovacej nádoby (1011, 1012).2. Pekáreň podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , žejej spracovací priestor (101) obsahuje vyberateľný rámček (102) či kostru, upravenú na nesenie aspoň dvoch jednoduchých spracovacích nádob5. Pekáreň podľa nároku 4, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že póry pórovitého materiálu pokrievky(1) sú otvorené iba smerom k spracovávanému materiálu.6. Pekáreň podľa niektorého z nárokov 3 až S, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pokrievka (1) vykazuje aspoň jeden otvor (2), kde aspoň jeden otvor (2) je upravený na priechod sondy externého elektrického alebo elektronického teplomeru a/alebo na uchopenie pokrievky (1) prstom.7. Pekáreň podľa niektorého z nárokov 3 až 6, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pokrievka (1) je vytvorená z aspoň dvoch samostatných dielov (11, 12), kde každý z týchto samostatných dielov (11, 12) je vybavený aspoň jedným otvorom (2) alebo okrajovým výrezom, upraveným na uchopenie či nadvihnutie die že pokrievka (1) je vytvorenálu pokrievky (1) prstom, alebo je vybavený aspoň jedným výčnelkom, upraveným na uchopenie dielu pokrievky (1).8. Pekáreň podľa niektorého z nárokov 3 až 7, v y z n a č uj ú c a s a t ý m ,vytvorená či už ako celok, alebo aj jej jednotlivé diely (11, 12), ako ploché doštičky.9. Pekáreň podľa niektorého Z nárokov 3 až 8, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obsahuje súpravu(1001), ktorá sa skladá z aspoň z dvoch pokrievok (l), aspoň jednej vyrobenej zo skla a aspoň jednej Z pórovitého keramického materiálu.10. Pekáreň podľa nároku 9, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že v súprave (1001) každá z pokrievok(l) je vytvorená z dvoch samostatných dielov (l l, 12).11. Pekáreň podľa nároku 9 alebo 10, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že súprava (1001) je vybavená naviac aspoň jednou prídavnou pokrievkou (13), pokrývajúcou menší povrch, ako je povrch kombinovanej či jednoduchej spracovacej nádoby (1011, 1012).

MPK / Značky

MPK: A47J 37/00, A47J 37/01, A47J 36/06, A21B 7/00

Značky: pekáreň, přídavnou, aspoň, pokrievkou, jednou, domáca

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u7546-domaca-pekaren-s-aspon-jednou-pridavnou-pokrievkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Domáca pekáreň s aspoň jednou prídavnou pokrievkou</a>

Podobne patenty