Zasklený fasádny systém s biomikroklímou

Číslo patentu: U 7534

Dátum: 05.09.2016

Autori: Šebo Tomáš, Lichý Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka umiestnenia zaskleného fasádneho systému s biomikroklímou s ohľadom na perspektívny sadovnícky dizajn, ktorý je jeho súčasťou, najmä priečelia budovy. Technické riešenie patrí do oblasti stavebníctva.V súčasnosti sa prevažná väčšina panelových domov má riešené stereotypné jednofarebné fasády, ktoré pôsobia deprimujúco bez náznakov prírody. Jestvuje však únik zo stereotypu, ktorý je založený na farebnom rozlíšení jednotlivých panelákov s prípadnými dizajnérskymi vzormi. Je to oživenie mestských lokalít, ale stále absentuje prírodný prvok. Zo stavu techniky sú známe tzv. zelené strechy výškových budov s architektonickou výsadbou trávnatých plôch a stromov. Tieto zelené strechy sú oázami oddychu pre zamestnancov a návštevníkov, ale neuspokojujú potreby okoloidúcich, lebo nie sú s nimi vo vizuálnom kontakte.Pre pretrvávajúce nedostatky s nedostatkom zelene v centrálnych hustých mestských zástavbách vznikol priestor na vytvorenie takej konštrukcie priečelia budovy, ktorá by vytvorila udržiavanú sadovnícku vertikálnu kompozíciu uspokojujúcu nároky človeka na dostatočné množstvo zelene V mestskom prostredí.Výsledkom tohto úsilia je opisovaný zasklený fasádny systém s biomikroklímou v predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky sú odstránené alebo zmiernené zaskleným fasádnym systémom s biomikroklímou podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva z podpornej kovovej rámovej konštrukcie ukotvenej v obvodovej stene budovy, pričom na horizontálnych nosnikoch podpornej kovovej rámovej konštrukcie pre každé poschodie sú umiestnené Výsadbové boxy a pochôdzkové rošty. Na čelné koncové časti nosníkov podpornej kovovej rámovej konštrukcie sú cez vertikálne konzoly prichytené sklené výplne tak, že medzi horizontále a/alebo vertikálne osadenými sklenenými výplňarni sú ponechané prevetrávacie medzery. Nad výsadbovými boxmi je osadená sústava vertikálnych oporných lán. Statika systému je zabezpečená tak, že kovová konštrukcia s konzolarni, výsadbovými boxmi, pochôdzkovými roštmi a sklenými výplňami je kotvená o strešný záves fasády. Výsadbové boxy sú vybavené kvapkovým závlahovým systémom. Výsadbové boxy sú určené na výsadbu opadavých, poloopadavých, stálozelených listnatých rastlín. Smerom po oceľových vertikálnych oporných lanách sa ovíjajú len opadavé a poloopadavé druhy, pretože dobre znášajú priame slnko, a ktoré prebiehajú celým podlažím, od podlahy až po strop podlažia, a vizuálne nadväzujú na výsadby nasledujúceho podlažia. Týmto systémom je riešené priečelie budovy a prípadne aj bočné strany zaskleného fasádneho systému. Tento zasklený fasádny systém s biomikroklímou je kompatibilný s dodatočným zatienením priestoru lamelami alebo roletami.Výhody zaskleného fasádneho systému s biomikroklímou podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú V tom, že vytvorenie ohraničeného priestoru s bioklímou medzi pôvodnou fasádou budovy a vytvorenou sklenenou fasádou budovy umožňuje výsadbu popínavých rastlín, ktoré sú vysádzané v rastri. Rytmus vertikál dotvára štruktúru fasády a prítomnosť zelene zároveň zvyšuje kvalitu obývanej budovy.Takto vytvorená udržiavaná sadovnícka Vertikálna kompozícia uspokojuje nároky človeka na dostatočné množstvo zelene v mestskom prostredí.Podstatnou technickou výhodou úžitkového vzoru je fakt, že v letnom období sa znižuje prestup tepla do budovy a v zimnom období za znižuje prestup chladu do budovy. Zasklený fasádny systém s biomikroklímou pôsobí ako ekologický Zatepľovací systém.Prehľad obrázkov na výkresochZasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obrázok 1 znázorňuje čelný pohľad na budovu, ktorej priečelie je vybavené zaskleným fasádnym systémom s biomikroklímou pre štyri poschodia. Na obrázku 2 je znázornený bočný pohľad na budovu s aplikovaným zaskleným fasádnym systémom s biomikroklímou pre štyri poschodia. na obrázku 3 je znázornený bočný rez pre prvé a štvrté poschodie s aplikovaným zaskleným fasádnym systémom s biomikroklímou.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstávované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a détailných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná optimálna zostava zaskleného fasádneho systému s biomikroklímou pre štyri poschodia budovy, ktorá je bližšie objasnená na obrázku 1 až 3. Zasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa úžitkového vzoru je riešený tak, že pozostáva z podpornej kovovej rámovej konštrukcie l ukotvenej najmä svojimi vertikálnymi časťami v obvodovej stene budovy. Podporná kovová rámová konštrukcia l obsahuje aj sústavu horizontálnych nosníkov, na ktorých pre každé poschodie sú umiestnené pochôdzkové rošty â po celej šírke systému a výsadbové boxy z situované bližšie k stene budovy. Na čelné koncové časti nosníkov podpornej kovovej rámovej konštrukcie l sú cez sústavu vertikálnych konzol 4 prichytené sklené Výplne i tak, že medzi horizontále a/alebo vertikálne osadenými sklenenými výplňami á sú ponechané prevetrávacie medzery. Sklené výplne § sú z bezpečnostného skla hníbky 10 mm. Nad výsadbovými boxmi g je osadená sústava vertikálnych oporných lán Z. Statika systému je zabezpečená tak, že podporná kovová rámová konštrukcia l s vertikálnymi konzolami 4, výsadbovými boxmi z, pochôdzkovými roštmi i a sklenými výplňami j je kotvená o strešný záves Q fasády. Výsadbové boxy g sú vybavené automatickým kvapkovým závlahovým systémom ovládaným senzormi vlhkosti pôdy vo výsadbových boxoch z. Týmto systémom je riešené priečelie budovy a aj bočné strany zaskleného fasádneho systému.Zasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa technického riešenia nachádza uplatnenie najmä v mestských obytných a administratívnych zástavbách.l. Zasklený fasádny systém s biomikroklímou, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pozostáva z podpornej kovovej rámovej konštrukcie (l) ukotvenej v obvodovej stene budovy, pričom na horizontálnych nosníkoch podpornej kovovej rámovej konštrukcie (l) sú umiestnené výsadbové boxy (2) a pochôdzkové rošty(3) na čelné koncové časti nosníkov podpornej kovovej rámovej konštrukcie (l) sú cez vertikálne konzoly(4) prichytené sklené výplne (5) tak, že medzi horizontále a/alebo vertikálne osadenými sklenenými výplňami (5) sú ponechané prevetrávacie medzery.2. Zasklený fasádny systém s bi-mikroklímou podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i nad výsadbovými boxmi (2) je osadená sústava vertikálnych oporných lán (7).3. Zasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že podporná kovová rámová konštrukcia (l) s vertikálnymi konzolami (4), výsadbovými boxmi (2), pochôdzkovými roštmi (3) a sklenými výplňami (5) je kotvená o strešný záves (6) fasády.4. Zasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i výsadbové boxy (2) sú vybavené kvapkovým závlahovým systémom.

MPK / Značky

MPK: A01G 9/02, E04B 2/96, E04G 23/02, E04F 13/08

Značky: biomikroklímou, fasádny, zasklený, systém

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u7534-zaskleny-fasadny-system-s-biomikroklimou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zasklený fasádny systém s biomikroklímou</a>

Podobne patenty