Spôsob tvorby a zobrazovanie prvkov rozšírenej reality

Číslo patentu: U 7519

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kadvolt Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu zobrazovania a oživovania prvkov (text, obrázok, objekt) okom viditeľnej rozšírenej reality pomocou obrazovky mobilného telefónu. Rozšírenou realitou (ďalej len RR) nazývame spôsob zobrazovania a oživovania okom viditeľnej reality pomocou aplikácie mobilného telefónu.V dnešnej dobe sa ako rozšírenie základných vzdelávacích pomôcok (tlačová podoba) používajú multimediálne CD. lch obsahom sú napríklad zvukové ukážky alebo videoukážky. Výhodou je, že študujúcemu poskytujú praktické informácie o výslovnosti a vecné ukážky. Ale ich nevýhodou je, že na ich prehrávanie je potrebný minimálne CD prehrávač alebo počítač s CD mechanikou.Dnes známy pojem rozšírenej reality je v súčasnosti používaný na marketingové a zábavné účely.Cieľom technického riešenia je vytvoriť spôsob na zobrazovanie doplňujúcich informácií k obrazu snímaného kamerou mobilného telefónu, t. j. zobraziť doplňujúce informácie (obrázok, video, 3 D objekt, otvorenie URL) na displeji zariadenia v prípade videodokumentácie alebo prehratie zvukového záznamu (audio) cez jeho reproduktor v reálnom čase snímania.Tento cieľ splňuje spôsob tvorby a zobrazovanie prvkov rozšírenej reality podľa predkladaného technického riešenia. Spôsob zahrnuje jednotlivé kroky potrebné na vytvorenie prostriedkov potrebných na zobrazenie RR a následné kroky vedúce k čítaniu zobrazenia prvkov RR na mobilnom zariadení.Spôsob vytvorenia markerov a prvkov RR potrebných na zobrazenie RR pomocou aplikácií mobilného telefónu pozostáva z nasledujúcich krokovV prvom lcroku sa vytvorí množina markerov, ktoré slúžia pri zobrazovaní prvkov RR ako spúšťacie prvky. Marker je súbor dát prenesených z reálnej 2 D grafiky do vymedzenej oblasti pamäte na serveri. Príprava markerov z existujúcich printových médií pozostáva z ich reprodukcie (napríklad fotením) vybranej oblasti a následným uložením ako súbory dát, bud ako štandardné súbory vo formáte jpg, alebo je možné použiť QR kód. Okrem toho markerom môžu byť aj vlastné grafické značky. Na korektný chod RR treba potom tieto značky doplniť do reprodukovanej tlačoviny, napríklad vlepením (sada samolepiek). Vytvorené markery sa prenesú do vymedzenej oblasti pamäte na serveri.Ďalším krokom je vytvorenie prvkov RR, obsahujúcich informácie v nami definovanej forme umožňujúce spúšťanie rôznych aktivít prebiehajúcich v RR (obrázok, video, 3 D objekt, audio, otvorenie URL).Takto vytvorené prvky RR sa následne spoja s vytvorenými markermi podľa toho, aké aktivity prebiehajúce v RR sa majú zobraziť pri snímaní k ním spárených markerov pomocou mobilného zariadenia.Následne sa spárované markery a prvky RR prenesú na on-line server (FTP), s ktorým bude mobilné zariadenie pri zobrazovaní RR komunikovať, pričom prístup k vytvoreným prvkom RR je možný cez vygenerovaný QR kód alebo cez integrované tlačidlo v mobilnej aplikácii.V rámci jedného prvku RR môže byť zadefinovaný neobmedzený počet markerov s jednou aktivitou priradenou jednému prvku RR. Zohľadniť treba veľkosť a počet zobrazovaných súborov vzhľadom na potrebný prenos dát na mobilné zariadenie. Počet prvkov RR je neobmedzený.Po ukončení prípravy markerov a prvkov RR a ich prenesení na on-line server (FTP) sa uskutočňuje čítanie zobrazenia prvkov RR na mobilnom zariadení nasledujúcim postupomNajprv sa uskutoční inštalovanie mobilnej aplikácie zobrazujúcej RR na mobilnom zariadení, na ktorom sa predmetný spôsob bude používať.Následne sa spustí vyhotovené zobrazenie prvku RR priamym snímaním a identifrkáciou markerov kamerou alebo načítaním QR kódu markeru a zobrazí sa obsah RR na obrazovke zariadenia.Pri krokoch napĺňania prvkov na zobrazenie rozšírenej reality je potrebné použiť niektorú zo známych mobilných aplikácií, napr. aplikáciu spoločnosti METAIO, konkrétne aplikáciu Metaio CREATOR, na sledovanie zobrazenia RR, napr. aplikáciu J UNAIO.Z hľadiska technických prostriedkov si predkladané riešenie vyžaduje iba inteligentný telefón (smartfón) s pripojením na internet. Technické riešenie umožní praktickejšie a obsažnejšie získavanie multimediálnych informácii pri vzdelávaní.Spôsob podľa technického riešenia môže byť výhodne použitý na výučbu cudzích jazykov a pri odbornom vzdelávaní.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornený doterajší spôsob používania multimediálnych CD pri vzdelávaní, kde nosičom informácií je CD/DVD.Na obrázku 2 je znázornený spôsob využívania multimediálnych pomôcok (video, zvuk, priame odkazy na stránky, zobrazenie 3 D modelov) pomocou jednej aplikácie v mobilnom zariadení pri využití zobrazení RR, pričom mobilné zariadenie čerpá dáta z FTP úložiska dátových súborov pomocou internetového pripojenia.Na obrázku 3 je znázornená bloková schéma jednotlivých krokov spôsobu tvorby rozšírenej reality a jej prezerania.Spôsob vytvorenia markerov a prvkov RR potrebných na zobrazenie RR pomocou aplikácií mobilného telefónu a čítania zobrazenia prvkov RR na mobilnom zariadení pozostáva z krokov znázornených na blokovej schéme na obrázku 3.Vytvorila sa množina markerov z existujúcich printových médií reprodukciou vybraných obrázkov a uložila ako súbory dát vo formáte jpg. Tieto súbory dát sa preniesli do vymedzenej oblasti pamäte na serveri.Následne sa vytvorili prvky RR, obsahujúce informácie vo forme textu a zvuku, pričom k jednotlivým markerom sú spárené prvky RR (v tomto prípade texty a zvuky).Takto vytvorené prvky RR sa následne spojili s vytvorenými markermi tak, aby aktivity prebiehajúce v RR (v tomto prípade texty a zvuky) sa zobrazili pri snímaní k ním spárených markerov pomocou mobilného zariadenia.Následne sa spárované markery a prvky RR preniesli na on-line server (FTP) určený na komunikáciu s mobilným zariadením pri zobrazovaní RR.Po ukončení prípravy markerov a prvkov RR a ich prenesení na on-line server (FTP) sa uskutočnilo čítanie zobrazenia prvkov RR na mobilnom zariadení tak, že najprv sa nainštalovala mobilná aplikácia zobrazujúcej RR na mobilnom zariadení a následne sa spustilo vyhotovené zobrazenie prvkov RR na obrazovke zariadenia (v tomto prípade texty a zvuky) vždy po nasnímaní a identifikácii markerov kamerou (v tomto prípade vybraných obrázkov).Príklad 2 Príklad 2 je odlišný od príkladu l v tom, že množina markerov bola vytvorená z cudzojazyčných textov a vytvorené prvky RR obsahovali výslovnosť k týmto cudzoj azyčným textom.Príklad 3 Príklad 3 je odlišný od pňkladu l V tom, že vytvorené prvky RR obsahovali 3 D objekty.Príklad 4 Príklad 4 je odlišný od príkladu l V tom, že vytvorené prvky RR obsahovali video.Príklad 5 Príklad 5 je odlišný od príkladu l V tom, že vytvorené prvky RR obsahovali otvorenie URL.Priemyselná využiteľnosť Predložený spôsob tvorby a zobrazovanie prvkov rozšírenej reality je využiteľný ako pomôcka V učeb nom procese na školách všetkých typov, vo vzdelávacích zariadeniach všetkých typov, V domácom prostredí pri výučbe a pri obdobných príležitostiach.l. Spôsob tvorby a zobrazovanie prvkov rozšírenej reality pomocou aplikácií mobilného telefónu, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva V časovom slede z nasledujúcich krokov vytvorenie markerov,pričom príprava markerov z existujúcich printových médií pozostáva z ich reprodukcie vybranej oblasti alebo zobrazenia vlastnej grafiky, následne sa vytvorené markery prenesú do vymedzenej oblasti pamäte na serveri vytvorenie prvkov RR obsahujúcich informácie v definovanej forme umožňujúce spúšťania rôznych aktivít prebiehajúcich v RR, následne sa vytvorené prvky RR spoja s vytvorenými markermi a spárované markery s prvkami RR sa prenesú na on-line server (FTP), s ktorým následne mobilné zariadenie pri zobrazovaní RR komunikuje čítanie prvkov RR, pričom sa spustí vyhotovené zobrazenie prvku RR priamym snímaním a identiñkáciou markerov kamerou alebo načítaním QR kódu markeru a zobrazí sa obsah RR prislúchajúci k identifikovaným markerom na obrazovke mobilného zariadenia.2. Spôsob podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a tý m , že v rámci jedného prvku RR je zadefinovaný neobmedzený počet markerov s jednou aktivitou, obmedzujúci je objem dát vzhľadom na ich prenos na mobilné zariadenie.3. Spôsob podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že aktivitami zobrazenia RR k markeru sú zobrazenie obrazu, prehrávanie zvuku, videa, 3 D objektu alebo spustenie otvorenia URL.

MPK / Značky

MPK: G09B 5/00, G06Q 50/20, G06F 17/30, G06T 17/00

Značky: rozšírenej, spôsob, tvorby, reality, zobrazovanie, prvkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u7519-sposob-tvorby-a-zobrazovanie-prvkov-rozsirenej-reality.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob tvorby a zobrazovanie prvkov rozšírenej reality</a>

Podobne patenty