Optická sústava lasera určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku

Číslo patentu: U 7517

Dátum: 01.08.2016

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol, Hubinský Andrej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka optickej sústavy na ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku pomocou elektronicky ovládateľnej šošovky.V súčasnosti sa elektronické šošovky používajú najmä v aplikáciách zameraných na zachovanie predmetu alebo scény v ohnisku optickej sústavy, V ktorej je elektronická šošovka použitá, kým sa predmet alebo optická sústava pohybuje.Aktívne okamžité prispôsobovanie rozbiehavosti laserových zväzkov v laserových šou prakticky neexistuje. Rozbiehavosť, a teda aj priemer laserových zväzkov bola doteraz počas laserových šou nemenná. Bezpečnosť je pri laserových šou zabezpečovaná len mechanickými prekážkami a prispôsobovaním výkonu laserov.Tieto nevýhody odstraňuje optická sústava podľa technického riešenia, ktorej podstata spočíva v tom, že do dráhy laserového zväzku je umiestnená najmenej jedna elektronická šošovka s preladiteľnou optickou mohutnosťou (p v rozsahu od -100 do 100 dpt, kde dpt m 4 predstavuje jednotku dioptrií. Optická mohutnosť elektronických šošoviek je ovládateľná počítačom. Pri zmene optickej mohutnosti elektronickej šošovky dochádza k zmene rozbiehavosti zväzku, čo vedie k zmene priemeru zväzku na danej dopadovej ploche.Optická sústava môže okrem elektronickej šošovky s preladiteľnou optickou mohutnosťou obsahovať najmenej jednu štandardnú šošovku s optickou mohutnosťou v rozsahu od -16 do 3 dpt.Optickú sústavu podľa technického riešenia možno použiť na vytvorenie efektu aktívne ovládateľnej rozbiehavosti laserového zväzku v laserovej šou, reklame, pri laserovom zváraní. Na vykresľovanie obrazcov S variabilnou šírkou čiary pri laserovej šou ide o nový unikátny efekt s možnosť prispôsobenia rozbiehavosti laserového zväzku danému priestoru s ohľadom na vzdialenosť jeho dopadových plôch od lasera.Optickú sústavu možno použiť na aktívne zvýšenie bezpečnosti v laserovej šou pri zachovaní svetelného výkonu pomocou zväčšovania priemeru laserových zväzkov premietaných do blízkosti osôb.Laserové zväzky, ktoré sa premietajú do blízkosti osôb, sú tým bezpečnejšie, čím majú menšiu intenzitu. Pri danom výkone lasera sa intenzita zväzku na danej dopadovej ploche zmenšuje so zväčšujúcim sa priemerom zväzku. Úpravou priemeru laserového zväzku pomocou elektronickej šošovky s preladiteľnou optickou mohutnosťou sa teda dajú prispôsobiť laserové efekty, ktoré sa premietajú do blízkosti osôb tak, aby sa zvýšila bezpečnosť osôb bez znižovania výkonu daného lasera.Prehľad obrázkov na výkresocha obrázku 1 a 2 je zobrazená optická sústava obsahujúca postupne bežnú šošovku l, šošovku z s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou a bežnú šošovku â.a obrázku 1 je znázornený stav, keď sa na výstupe z optickej sústavy zachováva vstupná rozbiehavosť prechádzajúceho zväzku G 0 °.a obrázku 2 je znázornený stav, keď optická sústava mení rozbiehavosť zväzku z G 0 ° na vstupe na G 8,4 ° na výstupe.a obrázkoch 3 a 4 je zobrazený optická sústava obsahujúca postupne dve šošovky 4 s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou (označené ako g, Q).a obrázku 3 je znázornený stav, keď sa na výstupe z optickej sústavy zachováva vstupná rozbiehavosťa obrázku 4 je znázornený stav, keď optická sústava mení rozbiehavosť zväzku z G 0 ° na vstupe na G 12,18 na výstupe.a obrázkoch S a 6 je zobrazená optická sústava obsahujúca jednu šošovku 5 s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou.a obrázku 5 je znázornený stav, keď optická sústava mení rozbiehavosť zväzku z G 0 ° na vstupe na G 5,73 ° na výstupe.a obrázku 6 je znázornený stav, ked optická sústava mení rovnobežný zväzok na vstupe na zbiehavý G 0,57 ° na výstupe.Predložené technické riešenie je podrobnejšie opísané a vysvetlené pomocou príkladov uskutočnenia. Vo všetkých príkladoch bol použitý na vsmpe do optickej sústavy laserový zväzok s priemerom 10 mm.Optická sústava znázornená na obrázku l obsahuje bežnú šošovku l s optickou mohutnosťou (p 2 dpt,šošovku g s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou v rozsahu (p od -1 do -5 dpt a bežnú šošovku g s optickou mohutnosťou (p 44,28 dpt. Vzdialenosť medzi šošovkami l a g je 200 mm a vzdialenosť medzi šošovkami g a 3 je 358,6 mm. Tenká plná čiara znázorňuje prechod svetelných lúčov optickou sústavou v stave, keď šošovka g má optickú mohutnosť (p -l dpt. V tomto stave sa na výstupe z optickej sústavy zachováva vstupná rozbiehavosť prechádzajúceho zväzku 9 0 °.Optická sústava znázornená na obrázku 2 obsahuje bežnú šošovku i s optickou mohutnosťou (p 2 dpt,šošovku s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou g v rozsahu (p od -l do -5 dpt a bežnú šošovku â s optickou mohutnosťou (p -l 4,28 dpt. Vzdialenosť medzi šošovkami l a g je 200 mm a vzdialenosť medzi šošovkami g a 3 je 358,6 mm. Tenká plná čiara znázorňuje prechod svetelných lúčov optickou sústavou v stave, keď šošovka g má optickú mohutnosť (p -5 dpt. V tomto stave optická sústava mení rozbiehavosť zväzku z 9 0 ° na vstupe na 9 8,4 ° na výstupe.Optická sústava znázornená na obrázku 3 obsahuje dve šošovky g, g s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou v rozsahu (p od 20 do 100 dpt. Vzdialenosť medzi šošovkami g, g je 20 mm. Tenká plná čiara znázorňuje prechod svetelných lúčov optickou sústavou V stave, keď šošovky majú optickú mohutnosť(p 100 dpt. V tomto stave sa na výstupe z optickej sústavy zachováva vstupná rozbiehavosť prechádzajúceho zväzku 9 0 °.Optická sústava znázornená na obrázku 4 obsahuje dve šošovky g, g s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou v rozsahu (p od 20 do 100 dpt. Vzdialenosť medzi šošovkami g, g je 20 mm. Tenká plná čiara znázorňuje prechod svetelných lúčov optickou sústavou v stave, keď šošovky majú optickú mohutnosť(p 20 dpt. V tomto stave optická sústava mení nerozbiehavý zväzok na vstupe na zbiehavý 9 18,l 8 ° na výstupe.Optická sústava znázornená na obrázku 5 obsahuje jednu šošovku j s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou v rozsahu (p od -100 do 1 dpt. Tenká plná čiara znázorňuje prechod svetelných lúčov optickou sústavou v stave, keď šošovka má optickú mohutnosť (p -100 dpt. V tomto stave optická sústava mení rozbiehavosť zväzku z 9 0 ° na vstupe na 9 53,l 3 ° na výstupe.Optická sústava znázornená na obrázku 5 obsahuje jednu šošovku j s elektronicky ovládateľnou optickou mohutnosťou v rozsahu (p od -100 do 1 dpt. Tenká plná čiara znázorňuje prechod svetelných lúčov optickou sústavou v stave, keď šošovka má optickú mohutnosť (p l dpt. V tomto stave optická sústava mení rovnobežný zväzok na vstupe na zbiehavý zväzok 9 0,57 ° na výstupe.Optickú sústavu lasera určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku podľa technického riešenia je možné použiť na nastavovanie rozbiehavosti laserového zväzku v laserovej šou, na prispôsobenie priemeru laserového zväzku vzdialenosti dopadových plôch od lasera a na prispôsobenie laserového zväzku blízkosti osôb. Hlavné využitie nájde uvedený spôsob v reklame, laserovej šou, ale tiež pri laserovom zvaram.l. Optická sústava určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku vytváraného laserovým zariadením, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v dráhe laserového zväzku je umiestnená najmenej5 jedna počítačom ovládateľná šošovka (2) s elektronicky preladiteľnou optickou mohutnosťou vrozsahu q) od -100 do 100 dpt.2. Optická sústava podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obsahuje najmenej jednu šošovku (l) s optickou mohutnosťou V rozsahu q) od -16 do 3 dpt.

MPK / Značky

MPK: G02B 27/18, G03B 21/00, G02B 27/00, G02B 27/09, G02B 27/40

Značky: rozbiehavosti, sústava, laserového, elektronické, určená, ovládanie, zväzku, lasera, optická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u7517-opticka-sustava-lasera-urcena-na-elektronicke-ovladanie-rozbiehavosti-laseroveho-zvazku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optická sústava lasera určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku</a>

Podobne patenty