Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciách

Číslo patentu: U 7337

Dátum: 07.01.2016

Autori: Flimel Marián, Flimel Adam

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu použitia prenosného zariadenia na získavanie dopravných údajov z dvojprúdových cestných komunikácií na určovanie celkovej intenzity dopravy a skladby osobných a nákladných automobilov. Využitie je v oblasti dopravného inžinierstva, urbanistického plánovania a posudzovania environmentálnych záťaží - imisií hluku z dopravy.Získavanie dopravných údajov je zamerané na celkový počet automobilov a ich skladbu v dopravnom prúde. V Slovenskej republike je v kompetencii Slovenskej správy ciest pravidelne v päťročných intervaloch získavať a zverejňovať údaje o dopravnej intenzite na vybraných stanovištiach ciest I. a II. triedy. Údaje sú získavané zapisovaním, no sú k dispozícii aj dopravné detektory na získavanie dopravných dát z jedného jazdného pruhu s možnosťou overenia videom. Detektory sú upevnené hore nad jazdným pruhom na pevnej rámovej konštrukcii. Dopravné detektory umožňujú klasifikáciu vozidiel a ich početnosť, meranie rýchlosti každého vozidla pomocou Dopplerovho efektu posunu odrazených vĺn, meranie obsadenosti a časového odstupu vozidiel s možnosťou overenia videom. Tieto zariadenia sú Stacionárne a osadené na vybraných úsekoch ciest, nepokrývajú teda celú dopravnú sieť, kde je potreba zisťovania intenzity a skladby dopravy na komunikáciách. Z uvedených dôvodov je preto na niektorých úsekoch ciest potrebné zisťovanie intenzity dopravy zapisovaním. V súčasnosti používané dopravné detektory je potrebné doplniť o typový rad jednoduchšieho zariadenia, ktoré1. bude prenosné podľa potreby na daný úsek komunikácie a potrebný čas získavania údajov, 2. bude ľahké a montovateľné, 3. určí minimálne potrebné údaje z dopravného pruhu - určí celkovú intenzitu dopravy za daný časový interval a skladbu (početnosť) osobných a nákladných automobilov, 4. umožní vyhodnocovanie a archiváciu dát na PC (osobnom počítači), 5. bude mať možnosť overenia skladby dopravného pruhu záznamom z videokamery, 6. bude dostupné na vyhotovenie z komerčných prvkov.Uvedené požiadavky spĺňa nasledovné zariadenie na získavanie dopravných údajov z cestných komunikácií.Podstatu zariadenia na získavanie dopravných údajov z cestných komunikácií tvorí evidenčné zariadenie prejazdov s rozlišovaním smeru pohybu automobilov, možnosťou zberu, analýzy, vyhodnocovania i archivácie dát v počítači. Jednotlivé prvky sú umiestnené na výškovo nastaviteľných prenosných stoj anoch v predpísaných výškach tak, aby boli schopné zaznamenávať a rozlišovať jednotlivé druhy automobilov. Zaznamenávanie údajov teda nie je zhora, ale z boku komunikácie.Princíp riešenia je taký, že na prenosnom teleskopickom stojane sú umiestnené dva pyroelektrické senzory a jedna priemyselná kamera do vonkajšieho prostredia. Stojan je možné nahradiť podľa možnosti aj zabudovanou konštrukciou pri hodnotenej komunikácii (napríklad stĺpom). Tieto tri prvky zariadenia sú rôzne výškovo umiestnené (výšky h 1, hg, h 3), aby zaznamenávali jednotlivé druhy automobilov. Pyroelektrické senzory pracujú s využitím pasívnej infračervenej technológie a optickej šošovky. Senzory majú zabudovanú batériu a na princípe zmeny teploty pri prejazde automobilu zaznamenávajú jeho pohyb a smer, teda pracujú ako sčítačka áut. Keďže je dosah lúčov je do 15 m, potrebné, aby oproti bola pevná zvislá konštrukcia (clona výšky hr), ktorá bude brániť sčítavaniu nežiaducich elementov v dosahu lúčov (napríklad chodcov pri ceste). Nazbierané dáta, teda evidencia počtu prejazdov automobilov, sú prenášané bezdrôtovo na vyhodnotenie do osobného počítača. Zberný a vyhodnocovací softvér uvádza zistené počty automobilov pre jednotlivé výšky hl, h 2. Grafické znázornenie dáva prehľady o hodinových intenzitách dopravy. Keďže pri tomto riešení môže dôjsť k prekrývaniu automobilov v línii vysielaného lúča alebo chybnému sčítaniu osobného automobilu so strešným nadstavcom ako nákladné auto, či k pripočítaniu cyklistov, je potrebná záznamová videonahrávka. Na identifikáciu nepriaznivých stavov merania slúži priemyselná kamera umiestnená vo výške h 3. Kamera je napáj aná batériami a videonahrávka sa ukladá na pamäťovú kartu, ktorú je možné aplikovať V osobnom počítači na prehrávanie záznamu a následnú korekciu zistených počtov.Pri tomto zisťovaní počtu automobilov podľa druhu je dôležitým parametrom výška automobilov, ktorá predurčuje umiestnenie pyroelektrických senzorov a kamery. Na základe štatistických údajov o výškach jednotlivých automobilov a ich druhov i z požiadaviek technických noriem boli odvodené jednotlivé výšky umiestnenia senzorov, kamery a zvislej konštrukcie od terénu° výška hl - je výška na určenie počtu Všetkých automobilov (osobných i nákladných). Daná je intervalom medzi maximálnou výškou podvozku nákladných áut (svetlá výška automobilu) a minimálnou výškou osobných áut skupiny A.l - mini. Uvedený interval dokumentuje hodnota 1,0 m (traktory) a 1,32 m (Fiat 500). Zvolena výška na osadenie vysielača a prijímača vln je vo výške hl 1,15 m nad terénom.° výška hz -je výška na určenie počtu nákladných automobilov. Daná je intervalom medzi maximálnou výškou osobných áut (s vysokou strechou) a minimálnou výškou nákladných automobilov. Zvolená je výška 2,8 m.- výška h 3 - je výška na umiestnenie bezdrôtovej kamery na jednom zo stojanov. Optimálna výška sú 3 až 4 m, keďže 4 m je maximálna výška nákladných automobilov, kamiónov. Nasmerovanie kamery má umožňovať záber na oba jazdné pruhy.° Výška h 4 -je výška súvislej zvislej steny minimálne h 4 h 0,2 3 m. V prípade zabudovanej steny pri ceste je možné využiť i túto konštrukciu.Senzor umiestnený vo výške hl určuje celkový počet automobilov na dopravnej komunikácii - PA. Senzor vo výške h určuje počet nákladných automobilov na dopravnej komunikácii - PNA. Počet osobných automobilov - POA na dopravnej komunikácii sa určí podľa vzťahu (1).PA - celkový počet automobilov na komunikácii v pravom i ľavom jazdnom pruhu -, POA - počet osobných automobilov na komunikácii v pravom a ľavom jazdnom pruhu -,PNA - počet nákladných automobilov na komunikácii v pravom a ľavom jazdnom pruhu -.Keďže v počte osobných automobilov môžu byť započítané aj motocykle, bicykle alebo prívesné vozíky,je možné tento počet v prípade potreby upraviť ešte ďalším odpočítaním. Na tou slúži videozáznam z kamery.Celý proces získavania údajov z dvojprúdových cestných komunikácií je možné popísať nasledovnePrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na výkresoch, pričom obrázok 1 znázorňuje celkovú pôdorysnú schému prenosného zariadenia a obrázok 2 schému priečneho rezu dvojprúdovej komunikácie s osadením zariadenia na získavanie dopravných údajov.Na obrázku 1 je uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na prenosnom teleskopickom stojane 1 na okraji komunikácie je vo výške h umiestnený pyroelektrický senzor z na snímanie celkového počtu automobilov a pyroelektrický senzor 3 na určovanie počtu nákladných automobilov. Prieniku infračervených lúčov za meranú zónu bráni zvislá clona Q výšky h 4. Namerané údaje zo senzorov z, â sú prenášané do osobného počítača j, kde je vyhodnocovací softvér. Na teleskopickom stojane l je okrem pyroelektrických senzorov z, Q umiestnená aj bezdrôtová vonkajšia kamera 4 vo výške h na zaznamenávanie priebehu dopravnej situácie na komunikácii.Prenosné zariadenie na získavanie dopravných údajov (intenzity a skladby dopravy) z dvojprúdových cestných komunikácií podľa navrhovaného technického riešenia je možné použiť všade tam, kde je potrebné monitorovať dopravnú situáciu. Zariadenie umožní sledovať údaje, automaticky zaznamenávať v požadovanom čase a následne vyhodnocovať (hodinové intenzity) skladbu automobilov na dopravnom pruhu. Zariadenie je prenosné s jednoduchou montážou a sfunkčnením. Zariadenie je flexibilné, je možné ho namontovať okamžite podľa potreby. Získané údaje sa môžu použiťa) na predikciu dopravného hluku pomocou hlukových štúdií, kde sa do modelového riešenia vkladajú získané údaje z merania intenzity dopravy pre príslušný referenčný časový úsek (deň, večer, noc) - príslušnémaximálne špičkové hodinové intenzity, b) na spracovanie strategických hlukových máp, c) na získavanie údajov aj z komunikácií nižších tried, miestnych komunikácií, d) na plánovacie účely samospráv - urbanistické riešenie dopravy v území, e) na výskumné činnosti (trendy nárastu, poklesu dopravy V území), spracovanie koeñcientov rastu dopravy S výhľadom do budúcnosti.l. Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciách, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z prenosného teleskopického stojanu (l), ktorý je umiestnený na okraji komunikácie, pričom na prenosnom teleskopickom stojane (l) je umiestnený pyroelektrický senzor (2) na snímanie celkového počtu automobilov, pyroelektrický senzor (3) na snímanie nákladných áut a bezdrôtová vonkajšia kamera (4), zo zvislej clony (6) na zabránenie prieniku infračervených lúčov za meranú zónu, pričom zvislá clona (6) je umiestnená oproti prenosnému teleskopickému stojanu (l) na druhom okraji komunikácie a z osobného počítača (5) na vyhodnotenie údajov zo senzorov (2, 3).2. Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciách podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pyroelektrický senzor (2) je umiestnený vo výške h nad terénom, pyroelektrický senzor (3) je umiestnený v 0 výške h nad terénom a bezdrôtová vonkajšia kamera (4) vo výške h 3 nad terénom.

MPK / Značky

MPK: G08G 1/017, G08G 1/065

Značky: získavanie, cestných, zariadenie, dopravných, dvojprúdových, komunikáciách, údajov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u7337-zariadenie-na-ziskavanie-dopravnych-udajov-na-dvojprudovych-cestnych-komunikaciach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciách</a>

Podobne patenty