Riadidlá najmä motorovej záhradnej techniky

Číslo patentu: U 7318

Dátum: 03.12.2015

Autor: Kovačka Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka oblasti motorovej záhradnej techniky, najma riadidiel, ktoré majú na sebe upravený aspoň jeden prostriedok na upevnenie aspoň jednej akumulátorovej batérie, výhodne aspoň jednej štartovacej batérie spaľovacieho motora.Motorová záhradná technika sa obvykle skladá z rámu pohybujúceho sa po zemi vybaveného kolesami,z ktorých niektoré môžu byť poháňané v prípade techniky na zimné použitie môže byť rám vybavený aj pásovým podvozkom. Na ráme je upevnený elektrický alebo spaľovací motor poháňajúci nože, frézy alebo iné nástroje a poprípade podvozok techniky. Na ovládanie záhradnej techniky sú ďalej prítomné riadidlá upevnené svojou spodnou časťou na ráme a na svojej hornej časti vybavené rukovätbu/rukoväťami na držanie rukami používateľa pri riadení/ovládaní záhradnej techniky. Riadidlá spravidla ďalej obsahujú ovládacie prvky techniky (elektrický spínač, páčka plynu, prepínanie rýchlostí pohybu atď.) v takom umiestnení, aby boli pohodlne dosiahnuteľné rukami používateľa, teda najlepšie v hornej časti riadidiel.V poslednej dobe sa začína vyrábať motorová záhradná technika vybavená ďalšou elektrickou výzbrojou,ako sú svetlá, húkačka, a najmä technika so spaľovacími motormi vybavenými tzv. elektroštartom, teda namiesto obvyklej štartovacej šnúry na počiatočné roztočenie stojaceho spaľovacieho motora sú motory vybavené elektrickým štartérom. To prináša značné zvýšenie pohodlia aj možnosť používania tejto techniky fyzicky menej zdatnými jedincami, napr. seniormi. Všetka táto technika vyžaduje použitie elektrickej akumulátorovej batérie.Elektrická batéria sa bežne umiestňuje priamo na ráme, napríklad za motorom pod riadidlami, pomocou strmeňa alebo držiaka alebo je vložená do schránky. Ďalej je potrebný štartovací spínač, napr. vo forme spínacej skrinky vybavenej kľúčikom, ktoré bývajú umiestnené na riadidlách v pohodlnom dosahu používateľa,prípadne sú potrebné spínače inej elektrickej výzbroje.Také usporiadanie s umiestnením batérie priamo na ráme motora prináša značné nevýhody, pretože batéria je vystavená poveternostným vplyvom, hlavne rose, vlhkosti, snehu a nečistotám. Ďalej na ňu priamo pôsobia vibrácie a teplo z motora, čo znižuje jej kapacitu a životnosť. Elektrická kabeláž (napr. batéria - spínacia skrinka - štartér) je pomerne dlhá, čo zvyšuje odpor a straty, a dlhý úsek kabeláže (napr. batéria - spínacia skrinka) je trvale pod napätím, čo môže zvýšiť riziko požiaru uloženého stroja, zvlášť V prípade skladacích riadidiel. V okolí batérie sa zhromažďuje špina, čo nepôsobí esteticky a sťažuje čistenie rámu od trávy, prachu a pod. Pri kosačkách môže batéria obmedzovať umiestnenie vyhadzovacieho tunela.Úlohou predkladaného technického riešenia je odstrániť uvedené a ďalšie nevýhody a poskytnúť zlepšené riadidlá zvyšujúce úžitkovú hodnotu záhradnej techniky (strojov), na ktorých sú použité.Záhradnou technikou sa pritom rozumejú bez obmedzenia akékoľvek stroje riadené/vedené/ovládané riadidlami, či už s elektrickým alebo spaľovacím motorom, s podvozkom alebo bez podvozka, s kolesami alebo pásmi, so sedačkou pre obsluhu alebo bez nej, s vymeniteľnými pracovnými nástrojmi alebo jednoúčelové,na letné a/alebo zimné použitie. Ako príklady je možné uviesť jedno- alebo viacúčelové kosačky, prevzdušňovače (Vertikutátory), mulčovače, malotraktory a snehové frézy.Podstatu technického riešenia tvoria riadidlá použiteľné pre motorovú záhradnú techniku, kde tieto riadidlá majú na sebe upravený aspoň jeden prostriedok na upevnenie aspoň jednej akumulátorovej batérie (ďalej len batéria).Ďalej je popísaná súprava obsahujúca riadidlá popísané podrobnejšie ďalej a aspoň jednu akumulátorovú batériu. Vo výhodnom uskutočnení je aspoň jedna z batérií štartovacia batéria spaľovacieho motora.Podstatnou výhodou riešenia je, že zvýšením hmotnosti riadidiel pripevnením batérie na riadidlá sa zvýši zotrvačná hmotnosť riadidiel a úmerne k tomu sa znížia vibrácie spôsobené silami prenášanými na riadidlá z motora, pričom tento efekt pôsobí obzvlášť výrazne pri pružnom upevnení riadidiel na rám a pri použití ďalších antivibračných prvkov na riadidlách.Riadidlami sa rozumejú akékoľvek riadidlá bežne používané v stave techniky, teda aspoň jedna tuhá štruktúra, napr. priama alebo vhodne tvarovaná rúrka, upevniteľná, prípadne pružne upevniteľná cez aspoň jeden antivibračný prvok, svojou spodnou časťou na rám, a na svojej hornej časti vybavená rukoväťou/rukoväťami na držanie rukami používateľa pri riadení/ovládaní záhradnej techniky. Riadidlá môžu byť výhodne Skladacie a/alebo výškovo, a/alebo stranovo (najmä vodorovný rozstup ľLlkOVäĺĺ) nastaviteľné. To je možné dosiahnuť otočnými/ohybnými prvkami, ako sú napríklad rozoberateľné alebo aretáciou vybavené kĺby.Riadidlá môžu byť rôzne bežné typy, ako s dvomi rukoväťami na uchopenie rukami používateľa, kde rukoväte majú vhodný vodorovný rozstup a výšku nad zemou umožňujúce pohodlné držanie/ovládanie stroja používateľom, pričom každá rukoväť je upevnená na horný (vždy uvažované v pracovnej polohe) koniec prepojovacieho prvku vhodnej dĺžky, napriklad priamej alebo zahnutej prepojovacej rúrky, a spodný koniec prepojovacieho prvku je upevniteľný na rám. Na prichytenie na ráme je každý prepojovací prvok vybavený vhodným upevňovacím prvkom, ktorým môžu byť skrutky a matice, aretovateľný kĺb, otvory pre skrutky, upevňovací blok s vývrtmi atď. Rukoväť môže byť priamo vhodne tvarovaná/upravená Časť prepojovacieho prvku,kde úpravou sa rozumie napr. tvarovaný návlek s plastu s tepelneizolačnými, prípadne antivibračnými vlastnosťami.Prepojovacie prvky riadidiel môžu byť vzájomne spojené jedným priečnym prvkom alebo viacerými priečnymi prvkami, výhodne horizontálnymi. Priečnym prvkom môže byť ovládací panel popisovaný podrobnej šie ďalej.Iná bežná konštrukcia riadidiel obsahuje dve rukoväte upevnené na horné konce dvoch prepojovacích prvkov, ktoré sa od horných koncov symetricky zbiehajú a od určitého bodu pokračujú už ako jediný prepojovací prvok s jedným spodným koncom upevniteľným na rám.Ďalší typ konštrukcie riadidiel je jediný súvislý prepojovací prvok V tvare vhodne tvarovanej tuhej otvorenej slučky, ktorej voľné spodné konce sú upravené na prichytenie na rám a homé, v aspoň jednej svojej časti v podstate priamy a vodorovný stredný úsek slučky slúžiaci ako rukoväť riadidiel. Skladacie riadidlá tohto typu sa môžu skladať z dvoch tuhých otvorených slučiek vzájomne spojených rozoberateľne, prípadne aretačnými kĺbmi.Technické riešenie je však použiteľné bez obmedzenia pre akýkoľvek tvar alebo typ riadidiel.Antivibračné prvky môže tvoriť odpruženie riadidiel v mieste upevňovacích prvkov riadidiel na prichytenie na ráme alebo aj v iných miestach riadidiel, prípadne rukovätí, napríklad kovovými pružinami a/alebo medzikusmi z antivibračnej hmoty, a/alebo hmota absorbujúca vibrácie nanesená na povrchu a/alebo v dutine rúrok riadidiel. Príklad odpruženia riadidiel v mieste upevňovacích prvkov na prichytenie na ráme je kaučukový silentblok so zastreknutými upevňovacími skrutkami.Riadidlá spravidla majú na sebe v zostavenom stave ako pri prevádzke stroja upevnenú aspoň jednu akumulátorovú batériu. Batéria je akéhokoľvek vhodného nabíjacieho typu, výhodne uzatvoreného (bezúdržbového) typu. Iba ako príklad a bez obmedzenia uvádzame typ olovený (Pb), nikel-kadmiový (NiCd), nikelmetal-hydridový (NiMH), nikel-železný (Ni-Fe), nikel-zinkový (Ni-Zn), striebro-zinkový, lítium-iontový (Liion) a lítium-polymérový (Li-Pol) typ.V jednom uskutočnení je aspoň jedna z batérií štartovacia batéria spaľovacieho motora, pričom termínom štartovacia batéria sa rozumie batéria použiteľná na naštartovanie spaľovacieho motora záhradnej techniky. V ďalších uskutočneniach je batéria použiteľná na napájanie akejkoľvek inej elektrickej výzbroje záhradnej techniky, napríklad elektrického pohonu, zapaľovacej sústavy, vstrekovacej sústavy, osvetlenia, húkačky,diaľkového ovládania a pod. Technické riešenie zahŕňa pod pojmom batéria jednu, dve (napriklad na každej rukoväti jednu, prepojené sériovo alebo paralelne alebo používané nezávisle na iné účely), alebo viac batérií podľa konkrétneho použitia, požiadaviek na kapacitu, napätie, rozmery a pod.Z hľadiska prepojenia kabeláže, ľahkosti montáže, ochrany pred nepriaznivými vplyvmi aj z hľadiska estetického je vo výhodnom uskutočnení aspoň jeden prostriedok na upevnenie aspoň jednej batérie umiestnený V blízkosti rukoväte/rukovátí riadidiel ako v hornej polovici, najmä v hornej štvrtine dĺžky riadidiel.Riadidlá môžu ďalej obsahovať jeden ovládací prvok alebo viac ovládacích prvkov techniky (ako štartovací spínač, napr. vo forme spínacej skrinky s kľúčom, páčku plynu, prepínač rýchlosti pojazdu, spínač osvetlenia atď.) umiestnených tak, aby boli ovládacie prvky pohodlne dosiahnuteľné rukami používateľa, t. j. v blízkosti rukoväte/rukoväti riadidiel, výhodne v hornej polovici, výhodnejšie v hornej štvrtine dĺžky riadidiel.Vo výhodnom uskutočnení sú aspoň niektoré z ovládacích prvkov spoločne umiestnené na spoločnom ovládacom paneli umiestnenom v blízkosti rukoväte/rukovätí riadidiel, výhodne v hornej polovici, výhodnejšie v hornej štvrtine dĺžky riadidiel. Výhodnejšie je z dôvodov pohodlia a bezpečnosti aspoň jeden ovládací prvok umiestnený na ovládacom paneli tak, aby bol ovládateľný prstom/prstami ruky držiacej rukoväť. Panel môže byť plošný alebo dutý útvar vytvorený z kovu, kompozitu alebo plastu, výhodne priečne upevnený na prepojovacích prvkoch konštrukcie riadidiel.Najvýhodnejšie je aspoň jeden z prostriedkov na upevnenie aspoň jednej batérie umiestnený na alebo v paneli, napríklad v dutom priestore na vloženie batérie upravenom v paneli, vhodne vybavenom odnímateľným vekom.Dutým priestorom sa rozumie dutina zodpovedajúca veľkosťou a tvarom vonkajším rozmerom batérie,ktorá môže byť vymedzená plnými stenami alebo len ich časťami, napr. vodiacimi uholníkmi.Batérie sú výhodne pripojené/pripevnené vymeniteľné. Pripojenie batérie sa uskutočňuje napr. nasadzovacími konektormi.V najjednoduchšom prípade sa napätie z batérie privedie k rámu cez spínaciu skrinku káblom vedenýmpo povrchu alebo vnútri riadidiel. V ktorejkoľvek časti riadidiel môže byť ďalej upravený konektor na pripojenie vhodnej sieťovej nabíjačky batérie.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l je pohľad na motorovú kosačku s príkladným uskutočnením riadidiel, na ktorých je upevnený ovládací panel s priestorom na umiestnenie batérie.Obrázok 2 je detailný pohľad na časť ovládacieho panelu s priestorom na umiestnenie batérie podľa obrázka l.Obrázok 1 zobrazuje motorovú kosačku so spaľovacím motorom Z s príkladným uskutočnením skladaCích riadidiel l, ktoré sa skladajú z dvoch otvorených slučiek vzájomne jedna s druhou rozoberateľne spojených, kde voľné spodné konce (horné/spodné je vždy označenie platné pre riadidlá V prevádzkovej polohe) spodnej slučky sú upravené na prichytenie na rám Q pripojením pružného gumového antivibračného prvku 5 a horný, V aspoňjednej svojej časti V podstate priamy a vodorovný stredný úsek hornej slučky slúži ako rukoväť g riadidiel l, ktorá je vybavená antivibračným a tepelneizolačným plastovým poťahom.Riadidlá l obsahujú prostriedok 4 na upevnenie batérie vo forme dutého priestoru vybaveného odnímateľným krytom (detailný pohľad je na obrázku 2) vytvoreného V paneli 3 priečne umiestnenom na konštrukcii riadidiel l v blízkosti rukoväte g riadidiel l. Na paneli 3 je umiestnená spínacia skrinka štartéra s kľúčikom a páka plynu. Vnútri panelu 3 je ďalej umiestnená potrebná prepojovacia kabeláž (nie je zobrazená).Dutý priestor na vloženie batérie ďalej obsahuje konektory (nie sú zobrazené) na pripojenie kontaktov batérie.Dutý priestor umožňuje vloženie bezúdržbovej batérie typu NiMh s kapacitou 4,5 Ah, s ktorou môžu byť riadidlá l, poprípade V rozobratom stave, dodávané ako súprava, ktorá môže byť časťou dodávky kosačky.NÁROKY NA OCHRANU 1. Riadidlá (l) najmä motorovej záhradnej techniky, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že majú na sebe upravený aspoň jeden prostriedok (4) na upevnenie aspoň jednej akumulátorové batérie.2. Riadidlá podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že majú aspoňjeden z prostriedkov (4) na upevnenie aspoň jednej batérie umiestnený v hornej polovici, najmä V hornej štvrtine svojej dĺžky.3. Riadidlá podľa nároku 1 nebo 2, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že majú aspoňjeden z prostriedkov (4) na upevnenie aspoň jednej batérie umiestnený na/V paneli (3) umiestnenom na ich konštrukcii V hornej polovici, najmä V hornej štvrtine ich dlžky.4. Riadidlá podľa nároku 3, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že panel (3) obsahuje aspoňjeden ďalší prvok na ovládanie motorovej záhradnej techniky.5. Riadidlá podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prostriedkom (4) na upevnenie batérie je dutý priestor na vloženie batérie alebo dutý priestor na vloženie batérie vybaveným odnímateľným vekom.6. Riadidlá podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ďalej obsahujú aspoň jeden antivibračný prvok (5).7. Riadidlá podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sú vybavené rozoberateľnými a/alebo aretovateľnými spojmi na ich zloženie a/alebo výškové a/alebo stranové nastavenie.8. Riadidlá podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c e S a t ý m , že sú vybavené konektorom na pripojenie sieťovej nabíjačky batérie.

MPK / Značky

MPK: A01D 42/00, B62D 65/00, A01D 34/46, B62D 1/12, B60R 16/04, A01D 34/08

Značky: najmä, záhradnej, motorovej, riadidlá, techniky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u7318-riadidla-najma-motorovej-zahradnej-techniky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Riadidlá najmä motorovej záhradnej techniky</a>

Podobne patenty