Zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien

Číslo patentu: U 7309

Dátum: 03.12.2015

Autori: Kurinec Pavol, Šedivý Vladimír, Kaprálik Mário

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien. Povlakovacie vytlačovacie hlavy určené na kontinuálnu produkciu jedného povlakovaného výstužného materiálu alebo viacerých povlakovaných výstužných materiálov V podobe vlákien, drôtov alebo lán obsahujú v priestore dutiny povlakovacej hlavy prinajmenšom jednu navádzaciu hubicu, kanálovú vložku hlavy a kalibračnú hubicu umožňujúcu prechod vlákna povlakovaného výstužného materiálu ťahaného iným zariadenim.Obvyklé výrobné zariadenia na povlakovanie výstužných materiálov v podstate pozostávajú z najmenej jedného extrudéra pripojeného na povlakovaciu vytlačovaciu hlavu. Také zariadenia spracovávajú vstupnú kaučukovú zmes s cieľom jej premiešania a ohrevu s cieľom vytvorenia tlaku v takto plastitikovanom materiáli, ktorý je následne vytlačovaný do dutiny povlakovacej hlavy, ktorou je ťahané vlákno výstužného materiálu cez navádzaciu hubicu, kanálovú vložku hlavy a kalibračnú hubicu. Takto upravené výstužné materiály v podobe vlákien, drôtov alebo lán povlakované kaučukovými zmesami sa ďalej spracovávajú na výrobu produktov, ako sú napríklad pneumatiky.Povlakovanie kaučukovými zmesami je zložitý technologický proces citlivý na dodržanie prísne stanovených podmienkok týkajúcich sa tlaku a teploty plastifikovanej kaučukovej zmesi v momente povlakovania na výstužný materiál. Nevýhodou takýchto zariadení je problematické dodržanie požadovanej teploty a zároveň aj tlaku v kaučukovej zmesi v priestore dutín povlakovacej hlavy, čo má za následok nestabilný proces povlakovania, následne veľké percento odpadu a nekvalitu konečného produktu, čím vznikajú zvýšené náklady.Navrhované zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien vytvára podmienky na stabilný a riaditeľný technologický proces vyznačujúci sa vysokou kvalitou výsledného produktu pri možných zmenách iných parametrov, akými sú napríklad prevádzkovo nevyhnutné zmeny v rýchlosti vstupujúceho výstužného materiálu, a odstraňuje nedostatky doterajšieho stavu techniky.Predložené technické riešenie využíva myšlienku využitia plastiñkácie kaučukovej zmesi v extrudéri s riadením otáčok na dosiahnutie požadovanej teploty zmesi, pričom je k dutine povlakovacej hlavy pripojený prepúšťací tlakový regulačný člen, čím je udržiavaný požadovaný tlak v dutine povlakovacej hlavy a následne je stály dodávaný objem vytlačovanej kaučukovej zmesi z extrudéra pružne automaticky rozdelený na objem unášaný povlakovaným vláknom výstužného materiálu a objem unikajúci v celom rozsahu režimov tlakovým regulačným členom mimo povlakovacej hlavy.Výhoda predloženého riešenia je v zaistení kontrolovanej stálej hodnoty teploty a tlaku plastifikovanej kaučukovej zmesi v dutine povlakovacej hlavy nezávisle na rýchlosti povlakovaného vlákna cez povlakovaciu hlavu, čím sa následne zvyšuje kvalita procesu povlakovania po stránke technologickej stability procesu,a tým aj kvalita a rovnomernosť dosahovanej hrúbky povlaku na vlákne výstužného materiálu.Prepúšťací tlakový regulačný člen pripojený k povlakovacej hlave podľa tohto riešenia môže byť riadený pneumaticky alebo inak diaľkovo riadený na konštantný tlak. Druhá požadovaná veličina - teplota kaučukovej zmesi, je regulovaná rýchlosťou otáčania závitovky extrudéra, pričom prebytočný objem kaučukovej zmesi môže byť výhodne privádzaný nazad do násypky extrudéra na opätovné spracovanie.Je výhodné usporiadať povlakovaciu hlavu ako delenú a niekoľkonásobnú, s delenou kanálovou vložkou na jednoduché zavádzanie vlákna a jednoduché čistenie dutiny povlakovacej hlavy. Tvar dutín kanálovej vložky sa smerom k regulačnému členu zužuje a prechádza do rádiusov, ústiacich do roviny kolmej na os otvoru regulačného člena.Zariadenie na vykonávanie povlakovania výstužných materiálov podľa technického riešenia v podstate pozostáva z pevnej príruby pripevnenej na výtlačnom konci extrudéra, z odnímateľnej príruby s vstavaným usmerňovačom toku zmesi, delenej kanálovej vložky, z navádzacej a kalibračnej hubice, ktoré sú delené na časti, spojené sponou, bajonetového alebo iného uzáveru a regulačného tlakového člena.Predložené riešenie vytvára povlakovací systém dosahujúci oproti uvedeným obvyklým zariadeniam tohto druhu vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť činnosti a napriek investičným nákladom aj zníženie nákladov na jednotku produkcie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornený rez povlakovacou hlavou pripojenou na extrudér. Na obrázku 2 je znázornená delená navádzacia hubica.Príklad uskutočnenia technického riešenia povlakovacej hlavy znázornený na obrázku l, kde je príruba â povlakovacej hlavy l spojená s prírubou extrudéra z, pričom V prírube â sa nachádza usmerňovač í toku neznázornenej kaučukovej zmesi do komôr delenej kanálovej vložky j, ktorá je uložená V odnímateľnej prírube Q povlakovacej hlavy l pripevnenej k prírube 3 bajonetovým alebo aj iným uzáverom Z, pričom V kanálovej vložke je uložená navádzacia hubica § a kalibračná hubica 2 s vybraniami kolmo na os závitovky extrudéra z pre jeden výstužný materiál alebo viacej výstužných materiálov m, kde navádzacia hubica § znázornená aj na obrázku 2 môže byť výhodne delená na dve časti, spojené sponou Q, pričom prepúšťací regulačný člen Q je ovládaný pneumatickým alebo iným pohonom Q.Činnosť opísaného Zariadenia je nasledujúca Vstupujúci výstužný materiál m je ťáhaný neznázorneným ťažným zariadením smerom kolmo na os extrudéra g cez navádzaciu hubicu § do kanálovej vložky 5 á následne cez kalibračnú hubicu 2. Na výstužný materiál m je v priestore kanálovej vložky Q nanášaná kaučuková zmes rozdeľovaná do komôr kanálovej vložky 5 usmerňovačom i toku pri stanovenej teplote, ktorej presná hodnota je udržiavaná príslušnými otáčkami extrudéra g a pod stanoveným tlakom, ktorý je udržovaný prostredníctvom regulačného člena Q, výhodne regulačného prepúšťacieho ventilu, cez ktorý je prebytočná kaučuková zmes prepúšťaná Von z priestoru kanálovej vložky.Výsledne to znamená, že požadovanú teplom kaučukovej zmesi je možné udržať nastavením otáčok závitovky extrudéra pričom požadovanú hodnotu tlaku je možné výhodne nezávisle udržiavať prepúšťacím regulačným členom.Ďalšou výhodou je konštrukčné riešenie kanálovej vložky, ktorá je delená na dve časti spojené ľahko rozoberateľným kolíkovým alebo iným spojom, čo umožňuje bezproblémové zavedenie výstužných materiálov do povlakovacej a výhodne bezproblémové Čistenie dutín kanálovej vložky od kaučukových zmesí po ukončení práce na zariadení.Ďalšou výhodou je tvar dutín delenej kanálovej vložky, ktoré sú riešené tak, že sa zužujú smerom k otvoru regulačného Ventilu a prechádzajú do rádiusov, ústiacich do roviny kolmej na os otvoru regulačného ventilu, čím je zaistené správne prúdenie kaučukovej zmesi v kanálovej vložke potrebné na rovnomerné nanesenie kaučukovej zmesi na všetky výstužné materiály i V prípade, že počet výstužných materiálov je väčší ako jeden.Spôsob vytvárania podmienok pre technologický proces povlakovania výstužných materiálov kaučukovou zmesou V povlakovacích hlavách predstavujúcich koncovú časť extrudérov je primárne využiteľný v gumárenskom priemysle na kontinuálnu produkciu povlakoVaných výstužných materiálov V podobe vlákien,drôtoV alebo lán. Uskutočnenie uvedeného spôsobu je nezávislé na počte súčasne povlakoVaných vlákien. Sekundárne je spôsob využiteľný na povlakovanie vodičov V elektrotechnickom a plastikárskom priemysle.l. Zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien zahrňujúce extrudér (2) so Závitovkou, prírubu (3) povlakovacej hlavy (l), povlakovaciu hlavu (l), uzáver (7), usmerňovač (4) toku, kanálovú vložku (5), navádzaciu hubicu (8) a kalibračnú hubicu (9), V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje nezávisle riadený prepúšťací regulačný člen (1 l), spojený s dutinou povlakovacej hlavy, na udržiavanie konštantného tlaku kaučukovej zmesi V povlakovacej hlave (l), s teplotou udržiavanou riadením otáčok závitovky extrudéra (2).2. Zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že nezávisle riadený prepúšťací regulačný člen (1 l), výhodne prepúšťací regulačný Ventil, je pneumatický, elektricky alebo inak diaľkovo riadený.3. Zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kanálová vložka (5) je delená a tvar dutín kanálovej vložky (5) sa smerom k regulačnému členu (1 l) zužuje a prechádza do rádiusov, ústiacich do roviny kolmej na os otvoru regu SK 7309 Y 14. Zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že navádzacia (8) hubica a kalibračná (9) hubica sú delené na časti spojené sponou (13).

MPK / Značky

MPK: B29C 47/92

Značky: vlákien, povlakovacích, hláv, zariadenie, reguláciu, parametrov, výstužných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u7309-zariadenie-na-regulaciu-parametrov-povlakovacich-hlav-vystuznych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien</a>

Podobne patenty