Univerzálny prstový ovládač

Číslo patentu: U 6990

Dátum: 04.12.2014

Autor: Gajdoš Zdeno

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Informačné technológie, prídavné vstupné ovládacie zariadenia k PC, smart TV, tabletom, k zariadeniam slúžiacim na prehrávanie multimédií.Informačná a počítačová technika je spravidla ovládaná prídavnými vstupnými zariadeniami - klávesnicou a myšou. Myš je vstupné zariadenie slúžíace na ovládanie polohy kurzora na obrazovke a zadávanie vstupných povelov pomocou tlačidiel. Ide o grafické používateľské rozhranie. Príkladom tohto ovládania je aj tablet s perom, svetelné pero, volant, joystick a pod.Nevýhodou takmer všetkých týchto ovládačov je, že si vyžadujú pevnú podložku a sú ovládané celou rukou. Podklad v závislosti na druhu technológie ovládača musí spĺňať určite podmienky - nemal by byť napr. lesklý, klzký, farebný a pod.Podľa spôsobu snímania polohy rozlišujeme myš mechanická - sníma polohu pomocou guličky V spodnej časti, ktorá sa pri pohybe myši položenej na rovnej a pevnej podložke otáča myš optická - zmena polohy je rozlišovaná pomocou svetelného vysielača a prijímača, musí byť umiestnená na rovnej a jednofarcbnej podložke.Ďalšie altematívy ovládania PC - napr. polohovacie zariadenie alebo joystick, umiestnený v klávesnici - sú pevne zabudované V prenosných počítačoch. Nieje s nimi možné ovládať iné zariadenia.Pripojenie myši k počítaču je riešené káblom prostredníctvom USB portu alebo bezdrôtovo prostredníctvom bluetooth, pripadne rádiovým prenosom.Ak je potrebné ovládať kurzor obrazovky, je nutné ruku presúvať z klávesnice k zariadeniu myši na pevnej podložke. Ak je počítač (prenosný) mimo pevnej dosky - napr. kolenách, je práca s externou myšou značne obtiažna.Tiež iné druhy zariadení, ktoré je možné ovládať myšou - napr. televízor s pripojením na internet, si vyžadujú pevné umiestnenie podložky pod myš. Takéto ovládanie je nepohodlné a pri dlhodobom používaní môže spôsobovať na ruke zdravotné ťažkosti.Uvedené nevýhody doterajšieho spôsobu ovládania IT zariadení odstraňuje univerzálny prstový ovládačPodstata riešenia spočíva v spôsobe ovládania kurzora a tlačidiel jedným prstom - palcom bez nutnosti použitia podložky. Rozmery univerzálneho prstového ovládača sú prispôsobené na veľkosť druhého článku prsta - ukazováka, na ktorý sa UFC nasúva. Vzájomná poloha palca a univerzálneho prstového ovládača je pri práci v ergonomickej polohe. Ruka nemusí byť držaná v jednej polohe ako pri klasickej myši, čim nedochádza k presileniu a únave ruky. Umiestnenie a ovládanie univerzálneho prstového ovládača na prste neobmedzuje ruku na vykonávanie iných činností - písanie na klávesnici, písanie perom, držanie pohára a pod.Univerzálny prstový ovládač plní tieto funkcie. Pohybová funkcia je zabezpečená joystickom, ktorý je umiestnený v strede univerzálneho prstového ovládača. Je to kombinovaná jednotka s tlačidlom. Joystick sníma silu stlačenia pomocou odporových tenzometrov. Rýchlosť pohybu je úmemá sile tlaku na joystick. Je softverovo nastaviteľná. Ovláda pohyb a polohu kurzora na obrazovke. Jeho stlačením a súčasným vychyľovaním je možné napr. skrolovanie v dokumentoch. Klávesové funkcie zabezpečuje pravé a ľavé tlačidlo. Ich funkcie sú konñgurovateľné práve používaným soñvérom.Všetky informácie z joysticka a tlačidiel spracováva procesor umiestnený v tele univerzálneho prstového ovládača. Po pripojení univerzálneho prstového ovládača k počítaču bez nainštalovania ovládacieho softvéru funguje ako klasická počítačová myš. V prípade, že je potrebné zmeniť funkciu jednotlivých ovládacích tlačidiel, je potrebné nainštalovať ovládací softvér.Prenos dát z univerzálneho prstového ovládača do ovládaného zariadenia (napr. počítača) je zabezpečená napr. pomocou rádiového spojenia realizovaného na frekvencii 2,4 GHz, čo zabezpečuje dosah cca 10 - 15 m. Pri tomto riešení je potrebný prijímač (dongle), ktorý sa pripája na USB port ovládaného zariadenia.Zdroj energie je umiestnený V tele univerzálneho prstového ovládača ako batéria, prípadne ako dobíjateľný akumulátor.Treťou, doplnkovou funkciou je laserové ukazovadlo slúžiace napr. na prezentáciu.Univerzálny prstový ovládačje zložený z dvoch častí - telo univerzálneho prstového ovládača a príchytka na prst - obrúčka. V spodnej časti univerzálneho prstového ovládača je násuvná časť - príchyt, ktorý sa zasunie do obrúčky. Obrúčka sa nasúva na druhý článok ukazováka, čim je zabezpečené najjednoduchšie ovlá 10danie palcom. Univerzálny prstový ovládačje používateľný pre pravú aj ľavú ruku. Možnosť nastavenia veľkosti obrúčky robí univerzálny prstový ovládač použiteľný pre detskú aj dospelú ruku.Univerzálny prstový ovládač je funkčný aj bez obrúčky. Takto ho možno používať univerzálne v V ruke,na kolene, na stole.Prehľad obrázkov na výkresochNa strane 5 je znázomený univerzálny prstový ovládač v mierke 2 l. Na obrázku l je znázomený pohľad zboku, na obrázku 2 je pohľad zhora, na obrázku 3 je pohľad spredu a na obrázku 4 je znázomený univerzálny prstový ovládač V troj rozmemom zobrazení.Na strane 6 je znázomená príchytka na prst. Na obrázku 5 je znázomený pohľad zboku, na obrázku 6 je pohľad zhora, na obrázku 7 je znázomený pohľad spredu a na obrázku 8 je znázomená príchytka v priestore.Týmto sa rozumie, že uvedená realizácia úžitkového vzoru je predstavovaná ako príklad a nie ako obmedzenie. Odborníci z tejto oblasti budú schopní navrhnúť mnoho variantov na zrealízovaníe takéhoto technického riešenia - zmenou veľkosti, tvaru, pridaním alebo odobratím rôznych dodatočných zariadení a prvkov. Aj takéto varianty budú spadať do rozsahu nárokov na ochranu. Pre odbomíkov z tejto oblasti techniky nie je problém použiť optimálnu technológiu, preto nebola v tomto technickom riešení riešená.Na obrázku 1 je priklad uskutočnenia verzie univerzálneho prstového ovládača s laserovým ukazovadlom. V tele à univerzálneho prstového ovládača je zabudované zariadenie, ktoré zabezpečuje jeho funkčnosť, pripojiteľnosť a zdroj elektrickej energie zabezpečujúci jeho chod. Táto technológia nie je predmetom nároku na ochranu. V strede na vrchnej časti tela g je zabudovaný j oystick z, ktorým sa ovláda kurzor na obrazovke. Jeho stlačením a súčasným vychyľovaním je možné napr. skrolovaníe. Naľavo a napravo od joysticku g sú umiestnené klávesové tlačidlá l. Ich funkcie sú deñnované práve používaným softvérom. Na prednej časti tela 3 je umiestnené tlačidlo j slúžiace na zapínanie a vypínanie laseru g (obrázok 2). Na spodnej strane tela ě je príchyt i, ktorý sa zasúva do násuvnej časti § obrúčky Z (na obrázok 7).Univerzálny prstový ovládač podľa tohto úžitkového vzoru slúži ako prídavné vstupné zariadenie na ovládanie počítačov, modemých televíznych prijímačov, hracích konzol vybavených USB portom a zároveň ako laserové ukazovadlo.Keďže môže byť umiestnený na prste, je ovládanie týchto zariadení veľmi komfortné, nie je potrebné,aby ruka pri písaní prechádzala z klávesnice na počítačovú myš, vyžadujúcu si pevný podklad. V prípade, že nie je na prste, môže byť ovládač položený na čomkoľvek (napr. koleno, opierka na kresle.) Príchytka na spodnej časti umožňuje jeho jednoduché prenášanie (na vrecku oblečenia).Univerzálny prstový ovládač umožňuje jednoduché a ľahké ovládanie počítača priamo prezentujúcim,ktorý môže zároveň pri prezentácii využiť aj laserové ukazovadlo.Univerzálny prstový ovládač je možné doplniť multimediálnymi tlačidlami.Možnosť nastavenia priemeru obrúčky robí univerzálny prstový ovládač univerzálny pre detskú aj dospelú ruku. Zároveň je použiteľný rovnocenne na pravej aj ľavej ruke.Povrch univerzálneho prstového ovládača môže byť z rôznych materiálov, rôznych farieb a rôznych vzorov. Farebnosťou sú atraktívnejšie pre detí, s nápismi a vzorrni môžu slúžiť ako predmet reklamy a vo vyhotovení, kde je obrúčka z drahých kovov a telo Ozdobené, sa stáva módnym doplnkom.V špeciálnom vodotesnom vyhotovení je možné ho používať vo vlhkých a mokrých prostrediach (časté umývanie rúk napr. v zdravotníctve, laboratóriách).1. Univerzálny prstový ovládač, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z tela (3) univerzálneho prstového ovládača, v ktorom je zabudovaný joystick (2) slúžiaci na ovládanie kurzora, na ľavej a pravej strane joysticku (2) sú umiestnené klávesové tlačidlá (I), na prednej časti tela (3) je zabudované tlačidlo (S) slúžiace na zapínanie a vyplnanie diódového laseru (6) umiestneného na zadnej strane tela (3), na spodnej časti tela (3) je príchyt (4), ktorý sa zasúva do násuvnej časti (8) obrúčky (7) na prst.2. Univerzálny prstový ovládač podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že jeho veľkosť je ergonomicky prispôsobená veľkosti druhého článku prsta ruky. 3. Univerzálny prstový ovládač podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na spodnej časti tela (3) je príchyt (4), slúžiaci na zasunutie do násuvnej častí (8) obrúčky. 5 4. Univerzálny prstový ovládač podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v joysticku (2) je zabudované tlačidlo, ktoré umožňuje jeho súčasné stlačenie a smerové vychyľovanie. 5. Univerzálny prstový ovládač podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v tele (3) ovládača je zabudované laserové ukazovadlo (6).

MPK / Značky

MPK: G06F 3/03, G06F 3/033

Značky: univerzálny, ovladač, prstový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u6990-univerzalny-prstovy-ovladac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálny prstový ovládač</a>

Podobne patenty