Spôsob uzamykania vytlačovacej hlavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: U 6982

Dátum: 04.12.2014

Autor: Adaška Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu uzamykania vytlačovacej hlavy na delených vytlačovacích hlavách predstavujúcich koncovú časť extrudérov na výrobu vytlačovaných profilov v gumárenskom a plastikárskom priemysle. Vytlačovacie hlavy určené na kontinuálnu produkciu jedného vytlačovaného profilu alebo viacerých vytlačovaných profilov z jedného extrudéra alebo viacerých extrudérov obsahujú prinajmenšom jednu pohyblivú časť uloženú na kĺboch umožňujúcich vzájomný pohyb tak, že v pracovnej polohe vzájomne dosadajú na tesniace plochy a je ich možné výkyvne pootočiť do otvorenej polohy umožňujúcej prístup na čistenie a servis.Obvyklé výrobné zariadenia na vytlačované profily v podstate pozostávajú z najmenej jedného extrudéra pripojeného na vytlačovaciu hlavu. Také zariadenia spracovávajú vstupný materiál s cieľom jeho premiešanía a ohrevu s cieľom vytvorenia tlaku v takto procesom plastifikovanom materiáli, ktorý je následne vytlačovaný cez dutiny vytlačovacej hlavy do tvaru požadovaného vytlačovaného proñlu daného tvarom výstupného prierezu na vytlačovacej hlave. Vytlačovacie hlavy bývajú konštruované ako delené a roztvárateľné najmä z dôvodu čistenia a servisu, pričom v pracovnej polohe musia tesniť a odolávať tlaku plastiñkovaného materiálu.Obvyklý spôsob vyvodenia uzatváracej sily na delené časti vytlačovacej hlavy v pracovnej polohe s cieľom zamedzenia úniku plastifikovaného materiálu prechádzajúceho pod vysokým tlakom dutinami vytlačovacej hlavy býva V známych zariadeniach dosahovaný priamym pôsobením sily od hydraulických jednotiek.Podobne sú známe riešenia označované ako kladivové hlavy, kde sú ku každej časti hlavy priradené dva V podstate paralelné ťažné prvky v pracovnej polohe zaberajúce pomocou tvarových výstupkov do príslušnej priehlbiny v protiľahlej časti hlavy, takže môžu ťahom prenášať potrebnú uzatváraciu silu. Rozmery uzatváracích hydraulických jednotiek bývajú značne veľké, potrebné tlaky V hydraulickom systéme vysoké a riešenie je tým značne investičné náročné.Známe je riešenie napríklad podľa prihlášky DE 220 l 63 lC 3 označované ako svorkové hlavy, kde je potrebná uzatváracia sila dosahovaná pomocou dielov v tvare písmena C s ovládaním spravidla hydraulickými jednotkami, ktorými je cez klinové plochy vyvodená potrebná uzatváracia sila na roztvárateľné časti vytlačovacej hlavy. Takéto vyvodenie uzatváracej sily cez klinové plochy je výhodné z hľadiska znásobenia ovládacích síl. Nevýhoda v pripade viacnásobných extrudérov spočíva v nemožnosti samostatného roztvorenia iba jednej časti vytlačovacej hlavy na potreby čistenia a servisu, čo má podstatný vplyv na predĺženie času odstávky celého zariadenia. Tiež dvojica mohutných odklopných pohyblivých dielov v tvare písmena C zaberá veľký zástavbový a manipulačný priestor.Podobne je známe riešenie s vyvodením uzatváracej sily cez klinovú plochu jednoduchých zamykacích čapov vedených v pevných bočniciach, kde okrem zástavbového priestoru mohutných hydraulických jednotiek býva obvykle problematická deformačná stabilita bočníc pod zaťažením v pracovnej polohe vzhľadom na konštrukčne nevyhnutné veľké rameno zachytávaných uzatváraclch síl.Pri týchto spôsoboch usporiadania vznikajú jednak značné investičné náklady nevyhnutné na splnenie požadovaných technických parametrov, ale tiež zvýšené prevádzkové náklady spôsobené ich nevýhodnými vlastnosťami. Úlohou vynálezu je vytvorenie spôsobu uzamykania vytlačovacej hlavy, pri ktorej je možné jednotlivé časti hlavy jednoducho zaistiť v pracovnej polohe.Predložené riešenie využíva myšlienku využiť na zamykanie vytlačovacej hlavy viacnásobný prevod klinovým mechanizmom. Systém zamykania vytlačovacej hlavy podľa vynálezu v podstate pozostáva z dvoch posuvových jednotiek s klinovým mechanizmom pre každú stranu vytlačovacej hlavy umiestnených na bočnici na nosnej časti vytlačovacej hlavy, pričom vždy jedna bočná posuvová jednotka zasúva zamykací čap s dvomi klinovými plochami do vybrania v odklápacej časti vytlačovacej hlavy, čím zaisťuje jej pracovnú polohu a následne druhá posuvová jednotka prostredníctvom druhej klínovej plochy zasúvanej do klinového vybrania V zasunutom zamykacom čape vytvára rozkladom síl na druhej klínovej ploche uzatváraciu silu na odolávanie tlaku plastiñkovaného materiálu a súčasne výhodne dosahuje efekt uzamknutia mechanizmu.Výhoda predloženého riešenia je v nízkych ovládacích silách potrebných na vyvodenie uzatváracej sily aj zamykacieho efektu vytlačovacej hlavy v pracovnej polohe, čím následne významne klesajú nároky na rozmery posuvovej jednotky. Ďalej je riešenie výhodné z hľadiska mechanického uzamknutia dvojicou klinových mechanizmov, čím je zálohovaná bezpečnosť proti strate tesnosti vytlačovacej hlavy v prípade zániku polohovacej síly V posuvovej jednotke.Je výhodné systém vyvodenia uzatváracej sily usporiadať tak, že je možné aj pre viacnásobne vytlačovacie hlavy použiť identickú podskupinu bočnice s dvojicou posuvových jednotiek, a to aj pre rôzne šírky vytlačovacej hlavy, čím sa následne zvyšuje opakovateľnosť použitých dielov na zariadení.Predložené riešenie vytvára napriek vyššiemu počtu posuvových jednotiek uzamykací systém tohto druhu tak, aby sa oproti uvedeným obvyklým zariadeniam pri dosiahnutí požadovaného výsledku znižovali investičné náklady a zvyšovala prevádzková spoľahlivosť činnosti.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese na obrázku l je znázomenć opísané zariadenie v pracovnej polohe delenej vytlačovacej hlavy a na obrázku 2 je znázomené opĺsané zariadenie v otvorenej polohe.Zariadenie na vyvodenie uzatváracej sily na delených vytlačovacích hlavách predstavujúcich koncovú časť extrudérov na produkciu vytlačovaných profilov pozostáva z dvoch posuvových jednotiek s klinovým mechanizmom pre každú stranu vytlačovacej hlavy umiestnených na bočnici 1 na nosnej častí vytlačovacej hlavy g, pričom vždy jedna bočná posuvová jednotka g obsahuje zamykací čap i s klinovou plochou j zasahujúci do vybrania § v odklápacej časti vytlačovacej hlavy Z v pracovnej polohe, a druhá posuvová jednotka § obsahuje čap 2 s klinovou plochou 10 zasahujúci do zamykacieho čapu i V pracovnej polohe. Činnosť opísaného zariadenia je nasledujúca Odklápacia časť delenej vytlačovacej hlavy 1 je preklopená do pracovnej polohy neznázomeným pohonom. Následne je posuvovou jednotkou g presunutý zamykací čap i s klinovou plochou i do vybrania Q V odklápacej časti vytlačovacej hlavy Z a po dosiahnutí koncovej polohy je druhou posuvovou jednotkou § zasunutý čap 2 s klinovou plochou Q do zamykacieho čapu i v pracovnej polohe. K uzatváracej sile vyvodenej posuvovou jednotkou g je tak pridávaná ďalšia uzatváracia sila vyvodená posuvovou jednotkou § cez klinovú plochu 19. Činnosť zariadenia pri požiadavke na pootočenie vytlačovacej hlavy do otvorenej polohy je vykonávaná v opačnom poradí uvedených pohybov.Výsledne to znamená, že odklápacia časť vytlačovacej hlavy 1 je takto mechanicky uzamknutá dvojicou klinových mechanizmov a týmto účinkom je zálohovaná bezpečnosť proti strate tesnosti vytlačovacej hlavy aj v prípade zániku polohovacej sily v posuvovej jednotke. Usporiadaním podľa uvedeného návrhu klesajú oproti doterajším riešeniam nároky na rozmery posuvových jednotiek, ako aj na menovite polohovacie síly posuvových jednotiek, pričom súčasne klesá zastavaný objem zariadením výhodne zaniknutia požiadavky na potrebný manipulačný priestor používaný na odklápanie dielov uzamykacieho systému delených vytlačovacích hláv. Uvedeným riešením klesá investičná náročnosť vzhľadom na menšie rozmery zariadenia a klesá prevádzková náročnosť na obsluhu aj energiu.Spôsob vyvodenia uzatváracej sily na delených vytlačovacích hlavách a zariadenie na jeho uskutočnenie je primáme využiteľné pri výrobe gumárenských pásových polotovarov na produkciu automobilových pneumatík a pri výrobe vytlačovaných proñlov v plastikárskom priemysle. Celý systém je možné použiť pri konštrukcii viacnásobných vytlačovacích hláv. Uskutočneníe uvedeného spôsobu vyvodenia uzatváracej sily je nezávislé na uhlovej polohe extrudérov v zostavách s viacnásobnými extrudénní.1. Spôsob uzamykania vytlačovacej hlavy na delených vytlačovacích hlavách predstavujúcich koncovú časť extrudérov na produkciu vytlačovaných profilov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na vyvodenie uzamykacej sily zaisťujúcej uzamknutie vytlačovacej hlavy sa prvá klinová plocha prvého valcového čapu prvou posuvovou jednotkou zasúva do vybrania V odklápacej časti zamykanej vytlačovacej hlavy v pracovnej polohe na zaistenie odklápacej časti vytlačovacej hlavy V pracovnej polohe a zároveň sa druhá klinová plocha druhého valcového čapu prostrednictvom druhej posuvovej jednotky zasúva do prvého valcového čapu.2. Zariadenie na vykonávanie spôsobu uzamykania vytlačovacej hlavy na delených vytlačovacích hlavách predstavujúcich koncovú časť extrudérov na produkciu vytlačovaných profilov podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva najmenej z dvoch posuvových jednotiek s klinovým mechanizmom pre každú stranu vytlačovacej hlavy, kde vždyjedna bočná posuvová jednotka (3) obsahuje zamyka SK 6982 Y 1cí čap (4) s klinovou plochou (5) zasahujúci do vybrania (6) v odklápacej časti vytlačovacej hlavy (7) V pracovnej polohe, a druhá posuvovájednotka (8) obsahuje čap (9) s klinovou plochou (10) zasahujúcou do zamykacieho čapu (4) v pracovnej polohe.3. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že posuvové jednotky s klinovým mechanizmom sú výhodne hydraulické jednotky.

MPK / Značky

MPK: B29C 47/12, B29C 47/08

Značky: vytlačovacej, spôsob, zariadenie, spôsobu, tohto, uzamykania, hlavy, vykonávanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u6982-sposob-uzamykania-vytlacovacej-hlavy-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob uzamykania vytlačovacej hlavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty