Prístroj s magnetickou spojkou

Číslo patentu: U 687

Dátum: 07.12.1994

Autor: Mesároš Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka prístroja s maqnetickou spojkou a rieši problém ochrany voči nežiadúcemu ovplyvneniu jeho funkcie.Známe prístroje s magnetickýmí spojkami používané na meranie, napr. vodomery, ktoré sú usporiadané v skrinkách z plastov, farebných kovov, hliníka a pod., môžu byt vyradené na určitú dobu z činnosti, resp. ich činnosť môže byť V nežíaducom smere ovplyvnená pôsobením silného magnetického poľa. Namerané hodnoty, ktoré potom napr. vodomer ukazuje, sú nižšie, než je skutočný odber. Túto skutočnosť nie je možné v prípade prístrojov uvažovaného druhu prakticky zistiť, resp. V prípade prístrojov vyrobených z umelých hmôt to nie je vôbec možné, lebo po prerušení pôsobenia magnetického poľa je pristroj v úplnom poriadku. Toto je závažný nedostatok, ktorý býva odberateľom často zneužívaný a dodávateľ v súčasných realizáciach týchto prístrojov nemá, s výnimkou zložitého a finančne nákladného zakry tovania, prakticky žiadnu inú možnosť obrany. Podstata technickéhojriešeniaÚlohou technického riešenia je v čo najväčšej miere odstrániť nedostatok pristrojov uvažovaného druhu, vytvoriť maximálne jednoduché konštrukciu na ich zabezpečenie a nájsť jednoduchý spôsob vyhodnotenia ich činnosti. Toho sa dosiahne prístrojom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že jeho súčasťou je feromagnetický prvok s vysokou koercititou upravený pri magnetickej spojke prístroja.Z výrobného hľadiska je výhodné, keď feromagnetický prvokje v tvare pásika a keď je zalisovaný V prístroji. Z rovnakých dôvodov a pre lepšiu prístupnosť je výhodné, keď pásik je zvinutý a usporiadaný pod krytom prístroja. Pre dodatočnú montáž sa javí výhodné, keď feromaqnetický prvok je nalepený na prístroji.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu,na ktorom obr. 1 znázorňuje priečny rez vodomerom s prístrojom podľa technického riešenia a obr. 2 pôdorysný pohľad na vodonerAko priklad uskutočnenia technického riešenia je z prist rojov 5 maqnetickou spojkou zvolený vodomer pozostávajúciusporiadané pod tesniacou doskou Q na hriadeli 3 lopatkové koleso § a jeden diel Q maqnetickej spojky 1. Na telese A je podkrytom 2 uložený počítači strojček 8 a súoso 5 hriadeľom g dru hý diel g maqnetickej spojky 1. Pod krytom je na prístroji,t.j. vodomere,uložený feromagnetický prvok lg s vysokou koercititou. Na ľahké zabudovanie je feromaqnetícký prvok lg v tvare pásika, ktorý je uložený po vnútornom obvode krytu g. Pásik môže byť priamo zalisovaný v kryte ,ktorý je z priehľadnej plastickej hmoty a je vyrobený lisovaním. Rovnakého účinku sa dá dosiahnuť nalepenim feromagnetického prvku lg na prístroj, najlepšie v tvare pásika nalepeného pri vodomere na kryt g. Vo všetkých prípadoch uskutočnenia je potrebné uložiť feromaqnetický prvok lg v dostatočnej vzdialenosti od maqnetickej spojky Z, aby ňou nebol ovplyvnený.Funkcia zariadenia spočíva v tom,že pri priblíženi vonkaj šieho magnetického poľa, ktoré je schopné ovplyvniť činnosťmaqnetickej spojky 1, dôjde k zmagnetizovaniu feromagnetického prvku lg, pričom tento si zachová maqnetizmus i po oddialeni vonkajšieho magnetického poľa. Ak taká situácia nastane a pôsobením vonkajšieho maqnetického poľa je ovplyvnená činnosť prístroja, v danom prípade vodomeru, táto skutočnosť sa ľahko zistí pri odpočte nameraných hodnôt zmeranim magnetického poľa bežnými prístrojmi, t.j. porovnaním pôvodných hodnôt s hodnotami nameranými. Nárast hodnôt signalizuje ovplyvnenie vonkajším pôso bením.Technické riešenie je využiteľné hlavne pri meraní prie toku vody prípadne iných médií.Prístroj s magnetickou spojkou pozostávajúci z telesa, ktorom sú usporiadané funkčné časti, v y z n a č u j ú c í s a t ý m, že obsahuje feromaqnetícký prvok (10) s vysokou koercítítou upravený pri maqnetickej spojke (7) prístroja. Prístroj podľa bodu 1, V y z n a č u j ú c í s a t ý m, že feromaqnetícký prvok (10) je v tvare pásíka.Prístroj podľa bodu 1 alebo 2, v y z n a č u j ú C í 5 a t ý m, že feromaqnetický prvok (10) je zalisovaný v prís trojí.Prístroj podľa bodu 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m,že pásik je zvinutý a usporiadaný pod krytom (2) prístroja. Prístroj podľa bodu 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že feromagnetícký prvok (10) je nalepený na prís trojí.

MPK / Značky

MPK: G01R 1/18, G01F 1/075

Značky: spojkou, prístroj, magnetickou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u687-pristroj-s-magnetickou-spojkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj s magnetickou spojkou</a>

Podobne patenty