Ohybná vodotesná sonda vírivých prúdov

Číslo patentu: U 682

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Uhyhna vodotesna sonda vírivých prúdovTechnické riešenie sa týka vnútorných valcových sond pre nooeštruktívnu kontrolu rúrok tepelných výmenníkov metodouPri kontrole taplovýmenných rúrok zabudovaných V tepelných výmenníkoch sa doteraz ako hlavna kontrolná metoda používa motóda vírivých prúdov,pri ktorej sa vlastna kontrola vykonava pomocou pružných valcových sond,ktoré sa zasúvajú do vnútra rúrok pomocou špeciálnych mechanizačných zariadení.Pri skúšaní tepelných výmenníkov s horizontálnym uložením rúrok sa pri mkúšaní často vyskytujú problémy so zvyškami vody,prípadne kašovitými usadeninami,ktore zostávajú v rúrkach aj po vypustení vody zo systému a aj napriek vysúšaniu rúrok tepelných výmenníkov pred kontrolou sa kontrola vírivých prúdov vykonava za mokraZ 1 ožitosť konštrukcie niektorých tepelných výmenníkov,kde sú hlavne tenkostenne rúrky o malých priemeroch a zloäitej geometrie ,kde prevláda tvar U s viacetými ohybmi apôsobuje,že požiadavky na konštrukciu sond sú značne vysoké. Pro zistenia spoľahlivej funkcie sond napr.na jadrových oloktrarňach je potrebné zistit priechodnosť sond cez male ohyby a súčasne odolnost proti působeniu vlhkosti ,ktora pri vniknutí do sondy ovplyvňuje kvalitu signalov a tým znižuje spoľahlivosť analýzy signalov.Doteraz používané sondy sú konštruovane hlavne pre suché podmiankykda požiadavku ohybneho uloženia vlastného snímača oondy spĺňajú pružné prvky ako sú kovové pružiny,kovove ohybne vlnovoa a pod.Tioto konštrkcné riešenia sú používané hlavne pre topalné výmenníky so zvislým uložením teplovýmenných rúrok.Takéto riešenie je však nevhodne pre teplovýmenné rúrky v horizonalnych výmenníkoch ,pretože použité konštrukčné prvkynozapozpoćujú dostatočnú odolnost proti vnikaniu vody kolektrickým vodičom,čo nepriaznivo ovplyvňuje impedanciu systemua tým aj výstupné signály ako aj spoľahlivosť analýzy signalov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vodotesnasonda pre nodeštruktívnu metódu virivých prúdov,hlavne pre kontrolu rúrok tepelných výmenníkov. Podľa tohto technického riešenia ktoreho podstata spočíva V tomäe snímač sondy s vinutim cievok je uchytený na pružnej rúrke z plastu spojenej spojovacim puzdrom s ochrannou rúrkou s prívodným vodičom.Na pružnej plastovej rúrke sú nasunuté strodiaoo prvkyoohranný krúžok a zavadzací kuže 1,ktorý je spolu s plastovom rúrkou vyplnený tesniacou hmotou.äonda podľa tohto technického riešenia umožňuje Vodotesné uzatvoreniefunkčných častí sondy,prićom sa zachová dostatocna1 ľad obrągkou na výkreseToohnioke riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje obr.l.ohybnú sondu vírivých prúdovErłglad prevedenia technického riggggłgonda podľa obr.l. pozostáva zo snímača sondy s vinutím oiovok 1 uoh taneho na ružnej lastovej rúrke 2.s ojenejspojovacim puzdrom Q pre napojenie na ochrannú rúrku Z a vyvoddnio prívodných vodičov 2 s voľne nasunutými strediacimi prvkami Q pro strodanio sondy v okúäanej rúrke lg.Dchranným krúžkom Q na plastovej rúrke 2 umožňuje Vodotesné uzatvorenie funkčných časti sondy pomocou tesniacej hmoty §,pričomje zachovaná dostatocna ohybnosť sondy potrebná pre skúšanie toplovýmenných rúrok s ohybmi.Kontrola tdplovýmennach rúrok metodou virivých prúdov savykonáva zasunutim sondy pomocou špeciálnych manipu 1 átorov,ktore umožňujú polohovanie a pohyb sondy pri vlastnej kontrole. Zariadenie podľa technického riešenia možno využiť všadetam,kde je potrebné prevádzať kontrolu teplovýmenných rúrok a V podmienkach výskytu vlhkosti tzv.mokrých podmienkach,najmä u parogwnorátorov jadrových elektrární s horizontálne uloženými10 hybná sonda vírivých prúdov hlavne pre kontroluteplüvýmenných rúrok V y 2 n a Č u j ú C a 5 a t ý m , že pružná rúrka 2 plastu /2/,na ktorej sú uchytené snímačesondy s vinutím cievok /1/,zavádzací kužel /3/,strediace prvky /4/ochranný krúžok /5/ a spojovacie púzdro /6/s ochrannou rúrkou /7/ umožňuje Vodotesné uzatvorenie funkčných častí sondy tesniacou hmotou /B/ pri súčasnom zachovanípožadovaných pruäných vlastnosti sondy.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/90

Značky: vodotesná, ohybná, prúdov, vířivých, sonda

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u682-ohybna-vodotesna-sonda-virivych-prudov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohybná vodotesná sonda vírivých prúdov</a>

Podobne patenty