Teplokvapalinový ostrekovač skiel motorových vozidiel

Číslo patentu: U 681

Dátum: 07.12.1994

Autori: Szeöke Tibor, Nedeliak Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Teplokvapalinový ostrekovač skiel motorových vozidielTechnické riešenie sa týk. ostrokovača skiel motorových voNa prednú i zadná sklá, ale i na svetlomety motorových vozidiel jazůiaciohv nepriaznivých poveternostných podmienkach,prašnom či blatistom Lrostraaí, alebo V noci sa nanáša prašný film, blato i rôzne živočíšnć zbytky uhynutćho hmyzu, ktoré znapriohľadňujú sklá a jazda sa stáva menej bozpočnou.Na odstránonio týchto nečistčt počas jasüy sa používajú najmä stioračo 5 gumonnými stieracimi manžetami.Pro uľahčenie vyčistonia sa pomocou ostrokovačov nanäšajá na zncčistonć miesta kvapaliny rôzneho chemického zlošonia,riediacc a rozklaáajúce nečistoty, aby mechanicky stiorač vyčistil sklá čo najdokonalejšio.Sú známe rôzne konštrukcie ostrekovačov, no ich produktom jo studená alebo chladné kvapalina, ktorá nedostatočne pôsobí najmä na ůivočišnć zbytky uhynutćho hmyzu, i koč 2 praxe je známa,že zvýšenie teploty kvapaliny značne urychľujs proces rozklaćuPodstata technického ri šaniaCieľom riešenia je-vytvorenie tcplokvapalinovćho ostrekovača skiel motorových vozidiel jednoduchej konštrukcie,s pomerne vysokou teplotou kvapaliny, ktoré urýchli a rdokonalí vyčistenie skiel,čím sa jazda motorovým vozidlom spohoälní a jo hazpcčnojčia.Takýto tcplokvapalinový ostrokovač skiel motorových vozidiel pozostávajúci zo zásobníka ostrokovacoj kvapaliny, čorgaůielka a trysieklpostupno medzi sebou propojcných rozvodovým potrubim možno vytvoriť tak, že na hadicu chladiacej motorovej kvapaliny spájajúcu motor s chlaäičom sa umiostni ohricvač ostrekovacoj kvapaliny. Tento sa ľubovoľne zaradí do rozvodového potrubia medzi zá sobník ostrakovacoj kvapaliny a trysky.Ohrievač ostrekovacej kvapaliny pozostáva z minimálne jednej tvarovanej nádržky, najmä plastickej, ktorá sa plní ostrekovacou kvapalinou a ktorá po obvode obopne hadicu chladiacej motorovej kvapaliny, čím sa vytvorí výmenník tepla.Aby teplo neunikalo cez vonkajšie steny tvarovanej nádržky,je táto z vonkajšej strany obalená tepelnou izolačnou vrstvou. prekrytou ochranným obalom, ktorý slúži i na upevnenie ohrievača ostrekovacej kvapaliny na hadici chladiacej motorovej kvapaliny.Ohrievač ostrekovacej kvapaliny má vytvorený jeden-vstupný otvor a jeden Výstupný otvorpre jeho napojenie na rozvodové potrubie.Ak sa ohrievač ostrekovacej kvapaliny skladá zo sústavy minimálne dvoch tvarovaných nádržiek, má každá z nich vytvorený tiež minimálne jeden prepojovací otvor pre napojenie minimálne jednejprepojovacej hadičky medzi tvarované nádržkx.Prehľad obrázkov na víkreseNa obrázku č.1 je znázornená zapojenie ohrievača V sústave ostrekovacej kvapaliny a v sústave chladiacej kvapaliny. Obrázokc. 2 znázorňuje konštrukciu ohrievače ostrekovacej kvapaliny.Príklad uskutočnenia technického riešeniaJedným z príkladov uskutočnenia technického riešenia teplokvapalinověho ostrekovača je ostrekovač pozostávajúci zo zásobníka ostrekovacej kvapaliny l, čerpadielka 3 a dvoch trysiek g,navzájom prepojených rozvodovým potrubím 5.V hadici chladiacej motorovej kvapaliny É, spájajúcej motor Q so vzduchovým chladičom 1, prúdi od motora Q zohriatá chladiaca motorová kvapalina k vzduchovému chladiču 1.Ha tejto hadici chladiacej motorovej kvapaliny á je umiestnený ohrievač ostrekovacej kvapaliny Q.Ohrievač ostrekovacej kvapaliny Q je prostredníctvom vstupného otvoru lg a výstupného otvoru lg napojený cez rozvodové potrubie É medzi zásobník ostrekovacej kvapaliny l a čerpadielko 3.Ohrievač ostrekovacej kvapaliny Q pozostáva z dvoch tvarovanýchnádržiek g, prepojených navzájom prepojovacou hadičkou lg, obalených molitanovoa tep 1 oizolačnou.vrstvou lg a prekrytých ochranným obalom ll. .Studená ostrekovacia kvapalina po zopnuti čerpadielka g prúdi zo zásobníka ostrekovacej kvapaliny l cez rozvodové potrubie A a vstupný otvor lg do ohrievača ostrekovacej kvapaliny §. Tam sa prietokom a vírením v prvej z dvoch tvarovaných nádržiek g zohreje od chladiacej motorovej kvapaliny průdiacej v hadici chladiacej motorovej kvapaliny É. Potom pretečie cez prepojovaciu hadičku lg, ktorá spája propojovacie otvory lg obidvoch tvarovaných nádržiek 3, äo druhej z tvarovaných nádržiek g. Tu sa taktiež priotokom a vírením teplota ostrekovacej kvapaliny ešte viac zvýši od zohriatej chladiacej motorovej kvapaliny a teplá vytečio ccz Výstupný otvor lg. Potom už len pretečie rozvodovým potrubím2 až do trysick Ä, kde sa roztrekne na sklo vozidla.Te lokvaoalinov ostrekovač skiel motorovch vozidiel ozosL Y távajúci zo zásobníka ostrekovaccj kvapaliny čerpadielka a trysiek, postupne medzi sebou prepojených rozvodovým potrubím, v y z.n a č u j ú c i 3 a t ý m, že na hadicu chladiacej motorovej kvapaliny (5). spájajúcu motor (5) zo vzduchovm chladičom (7) je umiestnený ohrievač ostrekovacej kvapaliny(8) zapojený ľubovoľne do rožvodového yotrubia (4), medzi zá sobník ostrekovacej kvapaliny (1) a trysky (3).Teplokvapalinový ostrekovač skiel motorových vozidiel podľa t ý m. kovacej kvapaliny (8) pozostáva z minimálne jednej tvarovanejbodu l, V y z n a č u j ú c i s a že ohriovač ostre nádržky (Q), najmýplastickej, obopnutej po obvode hadice~chladiacej motorovej kvapaliny (5) a tvarovaná nádržka-(9), najmä plastická je z vonkajšej strany obalenâ teploizolačnou vrstvou( 10), prekrytou ochranným obalom (ll), pričom ohrievač ostrekovacej kvapaliny (S) má vytvorený jeden vstupný otvor (12) a jeden Výstupný otvor (13) pre napojenie na rozvodovê potrubie(4) ostrekovača a v prípade sústavy minimálne dvoch tvarovaných náäržiek (9),najmä plastických, má každá z nich tiež.yytvoreŕ ný minimálne jeden propojovací otvor (14) pre napojenie mini mâlne jednej prepojovacej hadičky (15).

MPK / Značky

MPK: F24H 1/00, B60J 1/20

Značky: ostrekovač, vozidiel, teplokvapalinový, motorových, skiel

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u681-teplokvapalinovy-ostrekovac-skiel-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Teplokvapalinový ostrekovač skiel motorových vozidiel</a>

Podobne patenty