Anténne zrkadlo parabolických antén

Číslo patentu: U 676

Dátum: 07.12.1994

Autor: Lauko Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Anténne zrkadlo parabolických anténRiešenie sa týka anténneho zrkadla parabolických antén,určených predovšetkým pre príjem satelitného televízneho sig nálu.Parabolicke anLény sa používajú predovšetkým pre vysielanie a príjem elektromagnetického žiarenia s vlnovými dĺžkamí 2 intervalu rádovo 1 O 1 až 103 m a uplatňujú sa hlavne v oblasti radiolokácie, radioreléových spojov a spojov s troposférickým rozptylom. V poslednej dobe nachádzajú tieto antény najširšie uplatnenie v oblasti príjmu satelitného televíznehoParabolická anténa obecne pozostáva 2 anténneho zrkadla v tvare rotačného paraboloidu alebo jeho časti. prijímača/ vysielača umiestneného v ohnisku anténneho zrkadla a nosnej konštrukcie. Funkćnost antény je v podstatnej miere determinovaná kvalitou jej zrkadla. ktoré musi mať V prvom rade presne definovanú a súčasne časovo stabilnú geometriu. V zná~ mych riešeniach je anténne zrkadlo vyhotovené buď 2 ocele.alebo z kovu s vysokou odolnosťou voči atmosférickej korózii.Anténne zrkadlá vyhotovené 2 ocele majú dobré mechanické vlastnosti a V minimálnej miere sa u nich prejavuje Časová nestabílita geometrie, vyvolaná napr. javom tvarovej pamäte materiálu, pôsobením vetra alebo teplotnými zmenami. Ich závažným nedostatkom je však veľmi nizka odolnost proti korózii a z toho vyplývajúca nutnosť nanášať na ich povrch aspoň jed nu vrstvu kvalitnej farby. Táto farba musi nielen chrániť po vrch zrkadla pred koróziou, ale súčasne aj efektívne rozptylovať na zrkadlo dopadajúce infračervené žiarenie, ktoré by pri sústredení do ohniska zrkadla mohlo pôsobením vysokej teploty zničiť tu umiestnený prijímač/vysielač. Problémy sú hlavne so súdržnosťou vrstvy farby a oceľového podkladu. kto rá je 2 hľadiska požiadaviek praxe zjavne nedostatočná.Anténne zrkadla s vysokou odolnosťou voči korózii sú vyhotovené 2 hliníka alebo jeho zliatin. u ktorých sa po vytvorení súvislej povrchovej vrstvićky oxidu ďalší postup korózie rapídne spomalí, až prakticky zastaví. Ani táto prednosť hliníka a jeho zliatin však neodstraňuje nutnosť pokrývat povrch zrkadla vrstvou farby. ktorá však v danom prípade slúži prí márne k pohlcovaniu a rozptylu infraćerveného žiarenia. Zá.važným nedostatkom tohto druhu zrkadiel je nízka časová sta bilita ich geometrie. a to v dôsledku ako horších mechanických vlastností hliníka a jeho zliatin (napr. nižšia odolnosť voči účinkom vetra a pósobeniu tepla). tak aj tvarovej pamäte materiálu. v dôsledku čoho sa materiál zrkadla snaží nadobudnúť svoj pôvodný tvar. Určitým nedostatkom v porovnani s oceľovými zrkadlami je aj nízka schopnost hliníka a jeho zliatín odrážaŕ magnetíckú zložku elektromagnetického žiarenia. čo napr. u prijímacích antén rezultuje V slabšom signále na vý stupe prijímača.Uvedené nedostatky známych konštrukcií anténnych Zrkadiel parabolických antén v podstatnej miere odstraňuje konštrukcia podľa predloženého riešenia. ktorého podstata spočíva v tom,že aspoň na konkávnej časti povrchu oceľového anténneho zrkadla v tvare paraboloidu alebo jeho časti je nanesená spojitá ochranná vrstva 2 iného kovu 0 hrúbke aspoň 0,01 mm. Na aspoň časti povrchovu vonkajšej plochy tejto ochrannej kovo vej vrstvy sa nachádzajú periodicky sa striedajúce vyvýšeninya priehlbeniny o rozmere jednotlivých prvkov V rovine povrchu do 1.0 mm a výškovej diferencii nad 0.002 mm. takže štruktúrapovrchu pripomina pomaranćovú kôru.Uvedená ochranná vrstva výhodne pokrýva celý povrch an ténneho zrkadla a jej hrúbka sa ohybuje od 0.1 do 0.3 mm.Výhodne je ochranná vrstva vyhotovená z kovu vybraného zo skupiny zahrñujúcej hlinik. meď. zinok. cin. olovo a ichzliatiny. pričom najvýhodnejšie je vyhotovená z hlinika.Ďalej je výhodné. ak celý povrch vonkajšej plochy ochrannej vrstvy je pokrytý periodicky sa striedajúcimi vyvýšeninami a priehlbeninami. ktorých jednotlivý rozmer je od 0.3 do 0.5 mm a výšková diferencia medzi vyvýšeninami a priehlbeni nami je od 0.05 mm do 0.5 mm.Predložené riešenie má v porovnani so stavom techniky rad prednosti. ku ktorým patri hlavne vysoká časová stabilita geometrie V dôsledku použitia stabilneho oceľového jadra. Uvedené jadro je pritom spojené pevným kovovým spojom s ochrannou vrstvou vytvorenou tiež z kovu. ktorá zabraňuje prístupu vonkajšej atmosféry k oceľovému jadru a tým ho chráni pred koróziou. Táto ochranná kovová vrstva je v kontakte s atmosférou. a preto sa na jej povrchu vytvára vrstva oxidov, ktoré sú v porovnani s čistým kovovým povrchom podstatne matnejšie, čo prispieva k zníženiu teploty v ohnisku zrkadla. Veľmi výrazne zvyšuje rozptyl infračerveneho žiarenia Štruktúra povrchu ochrannej vrstvy typu pomarančová kôra. V dôsledku čoho odpadá nutnost aplikácie farby. ktorá však môže byť použitá napr. pre účely reklamy ap. V porovnani s hlinikovými anténnymi zrkadlamí podľa stavu techniky má predložené riešenie prednost aj v tom. že vnútorné oceľové jadro zabezpečuje dobrý odraz magnetickej zložky elektromagnetického žiareniaaj pri nižších frekvenciách.Anténne zrkadlo v tvare rotaćného paraboloidu 0 priemere 900 mm. vyhotovené lisovanim za studena z oceľového plechu o hrúbke 1,2 mm. obsahuje na povrchu konkávnej plochy spojitú vrstvu olova o hrúbke 0.2 mm. nanesenú na povrch ocele technológiou žiarového pokovovania. Povrch olovenej vrstvy vykazuje rad periodicky sa Striedajúcich priehlbenín a vyvýšenin o jednotlívom rozmere od 0.2 do 0.5 mm a výškovej diferencii od 0.02 do 0.9 mm.Anténne zrkadlo podľa príkladu 1. kde ochranná kovová vrstva je vytvorená zo zliatiny olova a cínu v hmotnostnomAnténne zrkadlo v tvare rotaćného paraboloidu o priemere-600 mm. vyhotovené lisovanim za studena z oceľového plechu O hrúbke 0.7 mm, obsahuje na povrchu konkávnej plochy spojitú vrstvu hliníka o hrúbke 0,15 mm, nanesenú na povrch ocele technológiou plazmového nanášania. Povrch hliníkovej vrstvy obsahuje rad periodicky sa striedajúcich priehlbénín a vyvýšenin o jednotlívom rozmere od 0.3 do 0.5 mm a výškovej dife rencii od 0.2 do 0.7 mm.Predložené riešenie je možné využiť pri výrobe zrkadíelre arabolické antén narôzneších druhov tvaru a určenia. J J

MPK / Značky

MPK: H01Q 9/28

Značky: antén, anténne, zrkadlo, parabolických

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u676-antenne-zrkadlo-parabolickych-anten.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Anténne zrkadlo parabolických antén</a>

Podobne patenty