Kontakt pre poistky nízkeho napätia

Číslo patentu: U 675

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Púv as -Qt, Kontakt pre poistky nízkeho napätiaTechnické riešenie sa týka oblasti elektrotechnického priemyslu, konkrétne rieši nový tvar kontaktu svorky poistky nízkeho napätia.Kontakty poistiek nízkeho napätia sú zhotovené z medi a prevedené tak, aby trvale zaisťovali dostatočný kontaktný tiak na poistkovú tavnú zložku (patrónu) a aby ich svorková časť súčasne zabezpečovala spoľahlivé spojenie s vonkajším obvodom. Doposiaľje známych niekoľko spôsobov prevedenia a tvaru kontaktu. Ten môže byť vytvorený z jedného kusa, ktorý má v rozvinutom stave tvar veľkého písmena ktorého vodorovné ramená sú tvarované do dnes všeobecne známeho tulipánového tvaru. Ďalším známym variantom je kontakt pozostávajúci z dvoch častí a to kontaktu a svorky, ktoré sú navzájom spojené nitovaním. Uvedené prevedenia kontaktov majú nedostatky v značných elektrických stratách v mieste nitového spoja kontaktu so svorkou pri súčasne veľkej spotrebe medi.Uvedené nedostatky odstraňuje kontakt vyrobený z jedného kusa obdĺžnikového tvaruv rozvinutom stave, ktorého podstata spočíva v rozdelení kontaktnej časti na dve samostatné kontaktné ramená ohnuté do pravého uhla ku svorkovej časti a ich následné ohnutie oproti sebe o 90 ° v smere osi kontaktu. ohybom kontaktných ramien do konečného tuiipánového tvaru vznikne doteraz neznámy kontakt tvaru písmena L s vynikajúcimi pružiacimi vlastnosťami. Kontakt podľa úžitkového vzoru zabezpečuje dostatočný kontaktný stiak na poistkovú tavnú viožku vyvoianý dostatočným napružením kontaktných ramien. Kontaktný tlak napomáha udržiavať kontaktná pružina, ktorá pôsobí na kontaktné ramená.Oproti doterajšim svorkám navrhované širšia svorková časť kontaktu zabezpečuje spoľahlivé elektrické spojenie s vonkajším obvodom pri súčasne výbomom odvode tepla. Kontakt je vyrobený z medi a celý je opatrený eiektroiyticky naneseným poviakom striebra. Je prirodzené, že hrúbka materiálu a rozmery kontaktu sú pre každú veľkosť poistky odlišné a v konečnom dôsledku ich potvrdzujú predpísané skúšky v zmysle ČSN 354701 a ďalších súvisiacich noriem.Prednosťou technického riešenia je jednoduchá konštrukcia a nízka materíáiovánáročnosť pn súčasnom zachovaní menovitých hodnôt jednotiivých typových veľkosti poistiek.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov Na obr. 1, 2, 3 je znázomený Kontakt podľa úžitkového vzoru, obr.4 znázorňuje kontakt v rozvinutom stave. Obrázok 5 znázorňuje spôsob využitia technického riešenia v praxi.Ako vyplýva z obrázkov 1, 2, 3, 4 kontaktje vyrobený z polotovaru obdĺžnikového tvaru o rozmeroch podľa typovej velkosti. Kontakt má svorkovú časť 1, slúžiacu k pripojeniu na vonkajší elektrický obvod prostredníctvom otvoru 19 a kontaktnú časť rozdelenú na dve samostatné kontaktné ramená g a g. Samostatné kontaktné ramená g a g sú opatrené prelisml g a z , slúžiacimi na aretovanie polohy kontaktnej pružiny. Dĺžka styčných plôch § a g , ako aj ostatné rozmery kontaktu sú viazané ČSN 354715, prípadne novelizovanými a súvisiacimi normami. Pre ľahšie zasúvanie poistkovej tavnej vložky do kontaktu sú kontaktné ramena g a g ukončené nábehom i a 5.V svorkovej časti 1 kontaktu je nástnhom vyrobený doraz 11 ,ktorý slúži k správnemu zasunutiu poistkovej tavnej vložky medzi kontaktnými ramenami g a g . Svorkovà časť1 má taktiež dva otvory g vybavené závitom a to za účelom pripevnenia kontaktu k držiaku poistky.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru má široké využitie v elektrotechnickej oblasti. V závislosti od spôsobu prevedenia držiaka poistky sa môže poistkový spodok vyrábať vjednopólovej alebo trojpólovej skladbe.Kontakt pre poistky nízkeho napätiayyznačujúcí sa tým, že je vyrobený z jedného kusa obdĺžníkového tvaru, ktorýje v kontaktnej časti rozdelený na dve samostatné kontaktné ramená (2) a (3), ohnuté k svorkovej časü (t) najprv do pravého uhla a ich následným ohnutím oproti sebe o 90 ° v smere osi kontaktu.

MPK / Značky

MPK: H01H 1/04

Značky: napätia, kontakt, nízkého, poistky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u675-kontakt-pre-poistky-nizkeho-napatia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontakt pre poistky nízkeho napätia</a>

Podobne patenty