Prvok na ohrev a pohyb kvapalného média pomocou slnečnej energie

Číslo patentu: U 314

Dátum: 08.12.1993

Autor: Roman Emil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prvok na ohrev a pohyb kvapalného média slnečnou energiouRiešenie sa dotýka zariadení na ohrev a pohyb kvapalneho média slnečnou energiou, všeobecne odboru energetiky a špeciálne technického problému zabezpečovanie iniciáeie pohybu zohrievaneho kvapalného média automaticky s narastaním teploty v horizontálne situovaných pozdĺžnyoh prvkoch zariadení na ohrev kvapa 1 nehomedia. Úžitkový vzor sa dotýka prvkov zaria deni na ohrev kvapalného média slnečnou energiou.Doteraz zname solárne zariadenia s cirkulujúcim médiom bývajú zhotovené prevažne z vysoko pevnostne dimenzovanýeh častí. spravidla trubiek. Náklady na ich výrobu sú vysoké,návratnosť investícií býva na hranici únosnosti z ekonomického hľadiska. i kvôli nepriaznivej energetickej bilancii, keď energia prijatá zariadením počas jehoteohnického života býva i menšia. ako energia vložená pri výrobe. Zariadenia zhotovené z pevnostne menej dimenzovaných a lacnejšich materiálov- napr. fólií - sú spravidia jednokomorové. bez automatizova nej cirkulácie kvapalného média. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky eliminujú zariadenia s prvkami na ohrev a pohyb kvapalného media slnečnou energiou. pozostávajúce z jedného alebo viacerých vodorovne nad sebou situovaných dutých pozdĺžnych prvkov naplnených kvapalným médiom. podľa úžitkového vzoru. ktorého podstata spočíva v tom. že pozdĺžny prvok je opatrený aspoň jednou vnútornou priečnou priehradkou s aspoň jedným otvorom. upraveným v jej spodnej časti pod hladinou kvapalného média. Otvor. resp. otvory sú s výhodouÚžitkový vzor umožňuje pri horizontálne nad sebou situovaných prvkoch automatickú iniciáciu pohybu kvapalného média v závislosti na zvyšovaní teploty. Keďže vytlačené kvapalina prepadá do nasledujúceho nižšie položeného prvku samospádom,postačuje dimenzovat steny prvkov iba s ohľadom na hmotnosť kvapalného média určeného na naplnenie jedného prvku. V porovnaní s kompaktnými uzavretými solárnymi zberačmi, určenými na vyplnenie kvapalinou bezo zbytku s nevyhnutnostou dimenzovat prvky na tlak podľa výšky kvapalinového stĺpca. sa pri vytvorení zariadenia podľa užitkového vzoru určeného na naplnenie zhodným obsahom kvapalného média dosiahne značných úspor na materiále. Oproti plnostenným. vysokopevnostným materiálom klasických zariadení postačia na zhotovenie prvkov podľa úžitkového vzoru iba fólie (kovové. alebo z umelých hmôt). Takto v prepočte na jednotku hmotnosti zariadenia pozostávajúceho z prvkov podľa úžitkového vzoru sa umožní zvýšit hmotnost kvapalného média aj absorbovaného tepla oproti zariadeniam doteraz používaným. Riešenie pri vyhotovení 2fólií umožňuje vysoké úspory materiálu.Prehľad obrázkov na výkreseVo výkresovej prílohe sú znázornené v schematickom bokoryse rôzne varianty pozdĺžne situovaných solárnych prvkov podľa úžitkového vzoru.Na obr. 1 je znázornené vyhotovenie pozdĺžneho prvku s troma samostatnými časťami. medzi ktorými sú priečne upravené priehradky. tvorené stenami jednotlivých častí. Na obr. 2 je znázornený variant konkrétneho vyhotovenia prvku ako celistvého telesa so samostatnými priečkami. Na obr. 3 je riešenie z obr. 2, kde priehradky sú doplnené spätnými záklopkami. Na obr. 4 je znázornené vytvorenie solárneho prvku s dvoma priehradkami vyhotovenými zúžením jeho prierezu. Na obr. 5 a 6 je znázornené vyhotovenie pozdĺžneho prvku s použitím iba jednej priečnej priehradky. pričom odvod kvapalného média zprvku je zabezpečený rúrkou.Prvky solárneho zariadenia podľa úžitkového vzoru možnouskutočniť viacerými spôsobmi uvedenými ako príklady na vý krese.Solárny prvok podľa úžitkového vzoru je spravidla principiálne vytvorený z troch častí 1 - vstupnej, 2 aktívnej, 3 - výstupnej. Je naplnený kvapalným mediom 10.pričom priestor nad kvapalným médium 10 je vyplnený plynným médiom 11. S výhodou môžu byť jednotlivé časti 1. 2. 3 pozdĺžneho prvku od seba navzájom oddelené priečnymi priehradkami 6. V každej z priečnych priehradok 6 je pod úrovňou hladiny kvapalneho média 10 vytvorený otvor 4. 5. ktorý može byt opatrený spätnou záklopkou 9.Priečna priehradka 6 môže byt vytvorená zúžením 8 prierezu pozdĺžneho prvku v požadovanom mieste. Údvod kvapalného média 10 z pozdĺžneho prvku môže byť zabezpečený rúrkou 7 alebo prepadom (namiesto vytvorenia ucelenej časti 3).Vnútorné priečne priehradky 6 s otvormi 4. 5 pod prevádzkovou úrovňou kvapalného média 10 umožňujú prietok kvapalného média 10 a popritom nad hladinou vymedzujú uzavretý priestor. vyplnený plynným médiom 11- Zvyšovaním teploty plynného média 11 v dôsledku ohrevu slnečnými lúčmi. sa zväčšuje jeho objem aj tlak na hladinu kvapalného média 10. čím sa iniciuje pohyb kvapalného média 10 cez otvor 5 v priečnych priehradkách 6- Prechod kvapalného média 10 z jedného prvku do druhého (nižšie položeného) je zaistený prepadom vo výstupnej časti 3. alebo rúrkou 7 Predmet úžitkového vzoru možno využiť pri návrhoch konštrukcií a priemyselnej výrobe solárnych zariadení. Pri vytvorení prvkov z fólie napr- podľa obr. 4 pristupuje výhoda. že i pri zamrznutí kvapalného média sa prvok nepoškodí. Zároveň sa predpokladá. že prvky podľa úžitkového vzoru sa s výhodou použijú v solárnych zariadeniach. tvoriacich tepelne uzavretý celok s umožneným prístupom slnečnej energie na ak tívnu plochu prvku.1- Prvok na ohrev a pohyb kvapalneho média slnečnou energiou. určený na zabudovanie do solárneho zariadenia. pozostávajúceho 2 jedného alebo viacerých vodorovne nad sebou situovaných dutých pozdĺžnych prvkov, naplnených kvapalným médiom. vy 2 načujúcisa tým. že pozdĺžny prvok je opatrený aspoň jednou vnútornou priečnou priehradkou (6) s aspoň jedným otvorom (4, 5). upraveným v jej spodnej časti pod hladinou kvapalneho media (10).2.-Prvok podľa bodu 1. vyznačujúci sa tým. že otvor,resp. otvory (4. 5) sú s výhodou opatrené spätnými záklopkami3. Frvok podľa bodu 1. vyznačujúci sa tým. že pri jeho zostavení s ďalšími prvkami sa v prevažujúcom smere slnečného žiarenia s výhodou použije prekrytie upevňovacej časti spod ného prvku aktívnou častou prvku vrchného.

MPK / Značky

MPK: F24J 2/46

Značky: pomocou, kvapalného, energie, slnečnej, pohyb, ohrev, prvok, media

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u314-prvok-na-ohrev-a-pohyb-kvapalneho-media-pomocou-slnecnej-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok na ohrev a pohyb kvapalného média pomocou slnečnej energie</a>

Podobne patenty