Držiak smerového stĺpika

Číslo patentu: U 308

Dátum: 08.12.1993

Autori: Šír Jiří, Šír Karel, Šír Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka držiaka smerového stĺpika, najmä na uchytenie cestného smerového stĺpika alebo iného Vytýcenia ciest, hradských. zavodných tratí a pod.Konštrukcia cestných smerových stĺpikov je doteraz vyrábaná tak, že ich nadzemna i podzemná časť je jednoliaty celok. Nevýhodou tejto konštrukcie je, že pomerne ľahko dochadza k jeho Vytiahnutiu.Hlavná nevýhoda však spočíva v tom. že nezaisťuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu mimovoľným dotykom, ku ktorému dochadza napriklad pri strojovej údržbe cestného zvršku. značení alebo obnove zvlášť okrajových čiar ciest, zametani krajníc,koseni trávnatých porastov v blízkosti ciest. pri Vybočení vozidiel z jazdnej dráhy a pod. Pri mechanickom styku so smerovým stĺpikom dochádza, vzhľadom na jeho stabilne ukotvenie, k jeho mechanickému poškodeniu alebo vyvrateniu. Sú známe tiež konštrukcie výkyvných smerových stĺpikov, ale vzhladom k odlišnému konštrukcnému vyhotoveniu sú zložitejšie a nákladnejšie na výrobu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje držiak smerového stĺpika, najmä cestného, ktorý pozostáva z podzemného dielu,ktorý je v dolnej časti nerozoberateľne spojený so zábrannou priećkou s tým, že podzemný diel je v hornej casti napevno opatrený jednak vzperou a jednak pevným držiakom s otvorom, ku ktorému je pritláćaný výkyvný držiak so strediacim otvorom, ktorého základná poloha je urćovaná tlakom pružiny. ktorou je prevlečený ohybný element, ktorého jeden koniec je zaistený nad pružinou kolikom, pričom druhý koniec ohybneho elementu, precha dzajúci otvorom a strediacim otvorom je pripevnený V hornej častipodzemného dielu. Pre spravnu funkciu je nevyhnutné, aby výška výkyvného držiaka bola menšia ako výška nadzemnej časti smerového stĺpika,a aby šírka výkyvného držiaka bola menšia, ako vnútornýrozmer smerového stĺpika. Ďalej je pre spravnu funkciu výhodné, aby zvisla stena výkyvneho držiaka bola vybavena najmenej jedným pripevňovacím otvorom. Držiak smerového stĺpika podľa tohto technického riešenia zabraňuje vytiahnutiu stĺpika zo zeme. Hlavnú výhodu je možné vidieť v tom, že zaisťuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu. lebo dovoluje výchylku nadzemnej. ćasti t. j. vlastného smerového stĺpika do všetkých stran až o 90 ° bez mechanického poškodenia. Po skonceni negatívneho pôsobenia na cestný stĺpik sa stĺpik pomocou pružiny samovoľne uvedie do východiskovej polohy.Ďalšiu výhodu je možne vidieť v tom. že existujúce poškodené cestné stĺpiky, ktorých nepoškodená dĺžka nie je menšia ako rozmer stanovený normou pre výšku stĺpika nad terénom. sú v spojenis držiakom smerového stĺpika ľahko použiteľné.Prehľad obrazkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlene pomocou výkresu. na ktorom znázorňuje obr. 1 zostavu držiaka smerového stĺpika.Príklady vyhotovenia technického riešeniaDržiak smerového stĺpika podľa obr. 1 pozostáva 2 podzemnéhodielu 1, ktorý je v dolnej časti nerozoberateľne spojený priva renim zabrannou priećkou łg, ktora zabraňuje vytiahnutiu podzemného dielu i zo zeme. Podzemný diel 1 je v hornej časti napevnoopatrený privarenim jednak vzperou g a jednak pevným držiakom Q sotvorom -. K pevnému držiaku 3 je pritláćaný Výkyvný držiak § so strediacim otvorom . Základná kolmá poloha výkyvného držiaka Q je urćovana tlakom pružiny Z, ktorou je prevlećený ohybný element Q, tvorený reťazou. ktorého jeden koniec je zaistený nad pružinou Z kolíkom 2. Druhý koniec ohybneho elementu §, tvoreného re ťazou, prechadzajúceho otvorom pevného držiaka g a strediacimotvorom , výkyvného držiaka §. je pripevnený k hornej časti pod zemného dielu Ä. Zvislá stena výkyvneho držiaka Q je vybavená štyrmi pripevňovacimi otvormi Lg na pripevnenie vlastného smerového stĺpika. Výška Q výkyvného držiaka je menšia ako výška nadzemnej časti smerového stĺpika. Širka 3 výkyvného držiaka je menšia ako vnútorný rozmer smerového stĺpika, tak aby smerový stĺpik moholDržiak smerováho stĺpika je možné použiť najmä na uchytenie cestných smerových.stĺpikov, slúžiacich na vytýčenie ciest, hradských, závodných trati a pod kde je nebezpečenstvo mechanického poškodenia.1. Držiak smerového stĺpika pozostávajúci z podzemneho dielu, ktorý je v dolnej časti nerozoberateľne spojený so zabrannou prieckou v y z n a Č u j ú c i s a t ý m, že podzemný diel (1) je v hornej casti napevno opatrený jednak vzperou (2) a jednak pevným držiakom (3) s otvorom ku ktorému je pritláćaný výkyvný držiak (5) so strediacim otvorom , ktoreho základná poloha je urćovaná tlakom pružiny (7). ktorou je prevlećený ohybný element (8), ktoreho jeden koniec je zaistený nad pružinou (7) kolikom (9), prićor druhý koniec ohybneho elementu (8) prechádza júci otvorom 4 a strediacim otvorom u je pripevnený v hornej časti podzemneho dielu (1).2. Držiak smerového stĺpika podľa nároku 1 v y z n a ć u ~ j ú c i s a t ý m, že výška (h) výkvvného držiaka (5) je menšia ako Výška nadzemnej časti smerového stĺpika, pričom šírka (Š) výkyvného držiaka (5) je menšia ako vnútorný rozmer smerového stĺpika.3. Držiak smerového stĺpika podľa nároku 1 v Y z n a Č u j ú c 1 s a t ý m, že zvislá stena výkyvneho držiaka (5) jeopatrená najmenej jedným pripevňovacim otvorom (10).

MPK / Značky

MPK: E01F 9/01

Značky: stĺpika, držiak, směrového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u308-drziak-smeroveho-stlpika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak smerového stĺpika</a>

Podobne patenty