Náplň WC teliesok

Číslo patentu: U 2736

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kopecký Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Náplň WC teliesok spadá do oblasti výroby čistiacich, dezodoračných a osviežujúcich prípravkov na báze zmesi chemických látok, ktoré sú prevažne rozpustné a postupne pôsobia naprostredie znečistené a obsahujúce napríklad škodlivé mikróby.Na čistenie toaletných mís sú známe prípravky aktívnych látok V kusovom stave, ktoré môžu plniť svoju funkciu buď samostatne alebo sa vkladajú do rôznych teliesok umiestnených spravidla pod vnútorným okrajom toaletnej misy. Pri splachovaní sa uvoľní časť aktívnych rozpustných látok V splachovacej vode,ktorou je aktívna látka roždelená V toaletnej mise. Časť uvoľnenej aktívnej látky zostáva v sifóne, kde tiež pôsobí ako čistiaci prostriedok. Z chemických látok sa používajú najmä také,ktoré je možné vytvarovať do nedrobivých blokov a majú dostatočnú rozpustnosť tak, aby boli pri splachovacej fáze schopné uvoľniť potrebné množstvo aktívnych látok do vody. Predpokladom je, že blok po spláchnutí a predaní aktívnych látok, vrátane vonných, zostáva tvarovo nezmenený. Takýto prípravok je napríklad opisaný v DE 3424317 A 1, ktorý obsahuje aniónové a neiónové tenzidý parfum, celulózový prášok, splachovacie regulátory,anorganické soli, prostriedky vytvárajúce komplexy, vápno rozpúšťajúce kyseliny, účinné látky proti mikróbom, plastifikátory a ďalšie zhutñujúce prísady. Po vyčerpaní aktívnych a von ných látok je potrebné nahradiť blok novým.n Ekologický výhodnejšie sa javia WC telieska, ktoré sa po vyčerpaní aktívnych a vonných látok ľahko doplnia novými blokmi Také telieska sú napríklad opísané a vyobrazené vDE 8001994 U 1,DE 3423758 A 1, CZ V 2 26940, CZ PVz 25643, DE 3419169 A 1,DE 3639686 Al, DE 3423758 A 1, DE 3403519 A 1, DE 2920653 A 1, DE 3002833 A 1, GB 2194258 A, CZ PVZ 26652 a VCZ PVZ 27602.Vzhľadom na výhodu viacnásobnej použiteľnosti WC teliesok,spočíva nevýhoda v tom, že blok účinnej látky a V niektorých prípadoch tiež vlastné teliesko musí byť pri dopĺñaní V dotyku s rukami. Tento stav, len do určitej miery, rieši použitie gra řSpoločná nevýhoda prípravkov aktívnych látok V pevnej podobe spočíva vo vysokých technologických nákladoch a v spotrebe ener~ gie pri výrobe. Kompaktné kusy sa vyrábajú odlievaním alebo lisovaním. Tiež pri granulácii sú potrebné podobne vysoké náklady. V obidvoch prípadoch jednotlivé-zložky voňavých a čistiacich látok sú pri výrobe k dispozícii najskôr V tekutej alebo pastovej podobe a potom sa zhutňujú do pevnej podoby. Vývoj V tejto oblasti techniky výroby a použitia prípravkov aktívnych látok postupne ukázal potrebu vyriešiť kvapalné, pastové alebo gélové formy prípravkov na plnenie WC teliesok opakovane, a ak je to možné bez dotyku rúk s WC telieskami. Základnou podmienkou tohto cieľa je, aby prípravok pri spláchnutí vydal len definovaný zlomok aktívnych látok, pričom tento vydaný zlomok má byť pri každom spláchnutí približne rovnaký. Zvyšok V teliesku si musí zachovať rovnakú počiatočnú konzistenciu a koncentráciu a nemá sa zriediť splachovacou vodou tak, aby samočinne vytekal alebo vykvapkával. Tiež splachovacia voda musí celkom odtiecť , aby nedochádzalo k nežiaducemu zriedeniu a nekontrolovateľnémuúbytku aktívnych látok, čo by predstavovalo podstatnú nevýhodu.Na splnenie týchto podmienok sa ukazujú byť najvýhodnejšie náplne do Špeciálne upravených WC teliesok V konzistencii gélovZnačné rozpätie možnej konzistencie vyjadrené v mPa je zá vislé na konštrukcii a priepustnosti WC telieska, 2 ktorého saUvedené nevýhody odstraňuje a podmienky cieľu vytvorit vyhoVujúcu nápln do WC teliesok V konzistencii .gélu s viskozitou v rozsahu 300 až 45 000 mPa podľa použitej konštrukcie teliesok rieši náplň WC teliesok, ktorá je tvorená zmesou neionogénneho tenzidu, aniónaktívneho tenzidu, organickej kyseliny, alkoholu,heterosacharidu, parfumovej kompozície, konzervačnej látky a destilovanej vody. Požadované viskozity sú dosahované zložením zmesi obsahujúcej 1. až 11 hmotnostných neionogénneho tenzidu,ktorým je etoxylovaný mastný alkohol Cm ~ CM, 2 až 20 aniónaktívneho tenzidu, ktorým-je lauryl éter sulfát sodný, 0,1 až 10 hmotnostných organickej kyseliny, ktorou je kyselina citrónová,0,1 až 10 hmotnostných alkoholu, 0,2 až 8 hmotnostných heteropolysacharidu, 0,1 až 20 hmotnostných parfumovej kompozície,0,1 až 10 hmotnostných konzervačnej látky a destilovanou vodoupodľa potreby doplnenou do 100 zmesi.Príklady uskutočnenia Príklad 1Náplň do WC teliesok s vopred stanovenou viskozitou 700 mPa sa vytvorila zo zmesi 8 hmotnostných polyetylénglykoléteru, 6 hmotnostných lauryl éter sulfátu sodného, 3 hmotnostných kyseliny citrónovej, 1 hmotnostného denaturovaného etanolu, O,5Náplň do WC teliesok s Vopred stanovenou viskozitou 45 000 mPa.s sa vytvorila zo zmesi 11 hmotnostných polyetylén glykoléteru, 20 hmotnostných lauryl sulfátu sodného, 10 hmot nostných kyseliny citrónovej, 5 hmotnostných denaturovanéhoNáplň WC teliesok v súlade s technickým riešením je nmžné priemyselným spôsobom vyrábať z bežne dostupných surovín na známych zariadeniach na miešanie zmesí, bez nárokov na špeciálnezariadenie. Zmes náplne sa môže plniť podľa Viskozity do zásob ných fľaštičiek, túb, alebo iných distribučných nádob.

MPK / Značky

MPK: C11D 1/83, C11D 3/50, C11D 3/20

Značky: náplň, teliesok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u2736-napln-wc-teliesok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náplň WC teliesok</a>

Podobne patenty