Zariadenie na zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej dosky

Číslo patentu: U 2712

Dátum: 07.11.2000

Autor: Kosík Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej doskyTechnické riešenie sa týka zariadenia na zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej dosky.V súčasnej dobe je zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej dosky robené iba ručne.Toto riešenie je však najmä na verejných záchodoch spojené shygienickými problémamia nie je z týchto dôvodov príliš vhodné. Taktiež starším pohybovo obmedzeným ľudom robíručná manipulácia s výklopnou časťou záchodovej sedacej dosky problémy.Na verejných záchodoch, napríklad vdopravných prostriedkoch, sú používané záchodovć sedacie dosky, ktorých je výklopná časť držaná v zdvihnutej polohe a pri použití je potrebné ju ručne sklopiť. Pri takto riešených záchodových sedacích doskách nie sú problémy s hygienou pri ich sklápaní opäť vyriešené, aj ked toto riešenie je zhľadiska udržiavaniačistoty vhodnejšie, ako pri bežných sklápacích záchodových sedacích doskách.Úlohou technického riešenia je odstrániť ručnú manipuláciu s výklopnou časťou záchodovej sedacej dosky jednoduchým ana obsluhu nenáročným zariadením. Toto sa dosiahne zariadením na zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej dosky podľa tohto technického riešenia. ktorého technická podstata spočíva vtom, kvýklopnej časti záchodovej sedacej dosky je prostredníctvom kĺbu pripojené zdvíhacie tiahlo, ktoré je ďalším kĺbom spojené s nášľapným ramenom, pričom nášľapné rameno je opatrené šľapkou. Vo výhodnom vyhotovení je zariadenie opatrené vratnou pružinou, zaradenou medzi zdvíhacím tíahlom a základnou doskou.Aby vratný pohyb.výklopnej časti záchodovej sedacej dosky bol plynulý, je výhodné, kednášľapné ramenoje spojené s tlmičom pripojeným k základnej doske.Na obmedzenie hluku pri vratnom pohybe sa javí účelné, ked zo spodnej strany je výklopnáčasť záchodovej sedacej dosky opatrená pružnými podložkami napríklad z mäkkej gumy.Prehľad obrázkov na gkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlené spoužitím výkresu, na ktorom je schematicky znázomený na obr. l bočný pohľad na zariadenie podľa technického riešenia pri sklopenejvýklopnej časti záchodovej sedacej dosky ana obr. 2 altematívne vyhotovenie zariadeniaPríklad vyhotovenia technického riešeniaNa zariadení, podľa obr. 1, je k výklopnej časti lg záchodovej sedacej dosky l , ktorá je uložená na sedacej mise E, pripojené prostredníctvom kĺbu z, usporiadaného pri osi m zdvíhanie výklopnej časti 1 § záchodovej sedacej dosky l, pomocou uholníka 11, zdvíhacie tiahlo g. Zdvíhacie tiahlo g je ďalším kĺbom 5 spojené s nášľapným ramenom á. Nášľapné rameno j je pohyblivo spojené pomocou pedálového kĺbu g so základnou doskou Q pripevnenou k podlahe Q a je opatrene šľapkou Z, napríklad gumovou. Medzi nášľapným ramenom Q azákladnou doskou g je usporiadané pružina 3. Aby spätný pohyb prebiehal vhodnou rýchlosťou, čo je dôležité pri ťažších záchodových sedacích doskách l, napríklad drevených, je nášľapné rameno ąjďalej spojené s tlmičom 2 pripojeným k základnej doske Q. Výklopné časť l 6 záchodovej sedacej dosky l je opatrená na spodnej strane pružnými podložkami u, napríklad z mäkkej gumy, na tlmenie nárazov a obmedzenie hluku. Pokiaľ je napríklad z priestorových dôvodov potrebné kratšie nášľapné rameno á, je možné vytvorit ho v tvare L, ako to vidno na obr. 2. Ostatné časti zariadenia zostávajú zachovalé analogicky k vyhotoveniu podľa obr. 1.Funkcia obidvoch zariadení spočíva vtom, že osoba pristúpi k sedacej mise 141 a nohou stúpi na šľapku Z usporiadanú na nášľapnom ramene 5, čím dôjde k záklonu nášľapného ramena Q pred pedálový kĺb g pevne upevnenej základnej dosky Q. Výkyv nášľapného ramena Q cez kĺb i posunie zdvíhacie tiahlo 3 smerom hore a cez kĺb 2 pri osi w zdvíhanie výklopnej časti l 6 sedacej záchodovej dosky l, zdvihne výklopnú časť l 6 sedacej záchodovej dosky l do zdvihnutej polohy. Po zdvihnutí nohy zo šľapky Z je smer pohybu opačný, sklopenie výklopnej časti lg sedacej záchodovej dosky l sa stane vratnou pružinou § aje brzdený tlmičom 2, pričom dosadnutie je tlmené pružnými podložkamiSpätný pohyb výklopnej časti l 6 záchodovej sedacej dosky 1 je pritom brzdený tlmičom 2 a dosadnutie pružnýmil. Zariadenie na zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej dosky, vyznačujúce sa tým, že k výklopnej časti (16) sedacej záchodovej dosky (l) je prostredníctvom kĺbu (2) pripojené zdvíhacie tiahlo (3), ktoré je kĺbom (4) spojené s nášľapným ramenom (5), pričomnášľapné rameno (5) je pomocou pedálového kĺbu (12) spojené so základnou doskou (6).2. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že medzi nášľapným ramenom (S)azákladnou doskou (6) je usporiadaná vratná pružina (8).3. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že nášľapné rameno (5) je spojené4. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že spodná strana výklopnej časti (16)záchodovej sedacej dosky (1) je opatrená pružnými podložkami (l l).5. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že nášľapné rameno (5) je

MPK / Značky

MPK: A47K 13/10

Značky: zariadenie, zdvíhanie, záchodovej, výklopnej, dosky, sedacej, částí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u2712-zariadenie-na-zdvihanie-vyklopnej-casti-zachodovej-sedacej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zdvíhanie výklopnej časti záchodovej sedacej dosky</a>

Podobne patenty