Zariadenie na výrobu tabliet z trhavín

Číslo patentu: U 2707

Dátum: 07.11.2000

Autori: Poljak Svorad, Šedivý Oto, Šimočko Pavol, Kukučka Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA VÝROBU TABLIET ZTRHAVÍNTechnické riešenie sa týka zariadenia na výrobu tabliet z trhavín z jedno a viac komponentnej trhaviny, slúžiacej pre trhavinové náplne munície a iné výrobky z trhavín.išupiniek a granúl z trhavín na doteraz známych zariadeniach podstatne vyššie náldady na ich výrobu a vmilçáwýrazne väčšie ekologické zaťaženie atýmmačné nákladynajeho zníženie. ĺ . .Výroba šupiniekspočíva vtom, že trhavinový plást, ktorý sa vytvorí z tekutej tr- haviny na páse alebo bubne sa mechanickým spôsobom delí na šupinky. Pri tomto dele m vznikánmožstvo prachovýd častíc a drobných nevhodných kúskov. Tieto sa . musia separovať, nakoľko pri ,ďalšom spracovaní šupiniek prašná časť spôsobuje te chnologické obtiaže a zároveň je značne škodlivé zdraviu a tiež znečisťuje okolité prostredie. odsávanie a ñltrácia prašnej časti je náročná na náklady prevádzky. Výroba granulovanej trhaviny mokrou cestou spočíva v tom, že kvapky trliavinysa schladia vo vode a následne sa sušia. Táto technológia výroby síce nespôsobuje praš»nú frakciu pri granulovaní trhaviny, avšak sú u nej veľmi vysoké náklady na čistenie chladiacej vody a sušenie granúl trhaviny. Čistiace a sušiace zariadenie je veľmi rozsiahle a energetické nároky sú taktiež veľmi vysoké. Taktiež vybudovanie objektov pre čistenie a sušenie. vyžaduje veľké fmančné náklady.i Podstata technického riesem aUvedenésú odstránené zariadením na výrobu tabliet z trhavín Kotol s otáčajúcirn sa miešadlom aregulačným ventilom zabezpečuje, že roztavená kvapalina vyteká do nádoby výtokovej dosky, kde je udržiavaná potrebná hladina trhaviny. Naudržiavanie hladiny trhaviny slúži stavoznak, ktorý dáva signál regulačnému zariade niu na zdvih regulačného ventilu a tým potrebné udržiavanie výšky hladiny v nádobe výtokovej dosky. ĺ - Navvytvorenie prúdu trhaviny a jeho delenie slúži výtoková doska s otvormi zabezpečujúcimi požadovaný výtok a delenie trhaviny na kvapky, ktoré na chladiacom bubni schladnú do tuhej fázy v tvare šošovkových tabliet. Na .otáčajúcom sa chladiacom bubne sú tieto oddelene stieračom od bubna a zhromažďujú sa v zásobnílcu, odkiaľ sú pomocou uzáverov dávkované do prepravného zariadenia.Technicke riešenie podľa úžitkového vzoru umožňuje poloautomatický alebo automatický režim výroby a zariadenie je možné použiť i do stávajúcich už vybudovaných objektov s doposiaľ používanými technológiami, čím sa značne znížia náklady na použitie zariadenia na výrobu tabliet z tzriravírl. Prehľad obrázkov na esochNa pripojených výkresoch je na obr. l a 2 znázornený príklad uskutočnenia zariadenia na výrobu tabliet z trhavín. Príklad uskutočneniaZariadenie na výrobu tabliet z nhavín, pozostáva z vyhrievaného kotla g naroztavemí trhavinu l , ktorý je opatrený otáčajůcim sa miešadlom Q poháňaným pohonom H .Na kotli g je regulačný ventil g , ktorý je riadený regulačným zaria 7 dením 1. Vspodnejčastikotla 2 je ventilový otvor g .- Kotol 2 je opatrený stavo znakom 15 , ktorý riadi a kontroluje množstvo trhaviny vkotli.Pod kotlom 3 je vyhrievaná nádoba Q , ktorá mávspodnej častivýtokovú dosku Z opatsrenú výtokovými otvormi § , cez ktorúz nádoby výtokovej dosky. V nádobe 6 je stavoznak l§ , ktorý signálom riadi polohu regulačného ventilu g pomocou regulačného zariadenia i . Pod výtokovou doskou Z je chladiaci bubon 2 , ktorý slúži na schladenie kvapiek trhaviny na tablety lg v podobe tvaru šošovky. Chladiaci bubon 2 je chladený tekutým médium, ktoré prúdi luriadeľom bubna 1 Z cez upchávku l 8 . Rotačný pohyb bubna 2 je zabezpečený pohonom l 2 . Hriadeľ Ľ je uložený V ložiskách SQ ,ktoré sú uložené v stojane 2 l.Stierač tabliet 1 l , ktorý je umiestnený v priestore chladiaceho bubna 2 ,slúži na oddelenie tabliet od bubna, ktoré sa zhrornaždlujú V zásobníku lg . Zásobník Q je možné opatriť i stavoznakom v prípade poloautomatického alebo automatického režimu. Podľa potreby je možné zásobník 12 uzavrieť a otvoriť uzáverom g , ktorý slúži na dávkovanie tabliet do kontajnera Q. Stierač a zabezpečuje očistenie chladiaceho bubna 2 od prípadných stôp trhaviny. - Priemglná ggteľnosťZariadenie na výrobu tabliet z trhavínje využiteľný na poloautomatický a automatický režim výroby tabliet z trhavín a je ho možné použit i do súčasných už vybudovaných objektov s doposiaľ používanými teclmológiami, čím sa výrazne znížia náklady na použitie novej technlológie.1. Zariadenie na výrobu tabliet z uhavín vyznačujúoe sa tým, že kotol (2) je vyhrievaný a je opatrený miešadlom (13) pohonom (14).2. Zariadenie podľa nároku l, vyznačujúce sa tým, že v kotlí (2) je regulačný ventil (3) s regulačným zariadením (4). .3. Zariadenia podľa nároku l, vyznačujúoe sa tým, že kotol (2) je opauwený stavomakom (15) a v spodnej časti kot 1 a(2) je ventilový otvor (5 ). 4. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že pod kotlom (2) je umiestnená nádoba (6) s výtokovou doskou (7) opatrenou výtokovými otvormi (8).5. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúoe sa tým, ževýtokovou doskou(7) je chladiaci bubon (9), uložený na hriadeli (17), ktorým prúdi chladiace médium cez upchávku (18). -- 6. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že rotačný pohyb chladiaceho bubna (9) je zabezpečený pohonom (19).7. Zariadenie podľa nároku l, vyznačujúoe sa tým, že v priestore chladiaceho bubna (9) je stierač (l l) a zásobník (12) s uzáverom (22).8. Zariadenie podľa nároku l, vyznačujúce sa tým, že pod chladiacim bubnom(9) je umiestnený stierač (24).

MPK / Značky

MPK: B02C 4/00

Značky: trhavin, zariadenie, tabliet, výrobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u2707-zariadenie-na-vyrobu-tabliet-z-trhavin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu tabliet z trhavín</a>

Podobne patenty