Zostava skládky odpadu

Číslo patentu: U 2340

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka odpadového hospodárstva, nového prístupu ku koncepcii zostavy areálu skládky na základe separácie odpadu na frakcie rovnakej kategorie, podľa katalógu odpadov.Zostava areálu skládky je v súčasnosti riešená ako objektová skladba predpísaná, má mat priestory pre skládkovanie odpadov, prevádzkový úsek, šachty odplyňovacie a vyrovnávacie a pre akumuláciu vôd. Areál musi byt vybavený komunikačným systémom, oplotením a podobne, podľa špeciálnych podmienok (vplyv lokality, hladiny podzemnej vody,geomorfológie terénu) a podľa požiadaviek realizátora. Celé teleso skládky je riešené ako jedna veľká kazeta, prípadne členené na viac kaziet s rovnakou zostavou ochranného plášťa všetkých kaziet a s vlastným odvodñovacím systémom drénov ústiacich do vlastnej šachty pre kontamináty. Skládka je chránená voči prítoku vonkajších povrchových vôd do navážky odpadov. Nekotrolovaná navážka sa cez 2,5 m vysoké oplotenie do skládky nedostane Skládka je sprístupnená bránou a brankou v prevádzkovom úseku, ktorýje vlastne úsekom kontroly kvality a kvantity odpadov. Komunálny odpad sa teda ukladá do priestorov chránených v zmysle požiadaviek príslušnej enviromentálnej bezpečnostnej triedy skládky a zákona 6238/1991 Zb.Priemerné zloženie komunálneho odpadu je nasledovnéAutobatérie a suché baterie 35,4 , lieky 4,5 , žiarivky, výbojky ortut 1,1, jedlé oleje 132, priemyselné oleje 8,5, prázdne obaly /spraye/ 4,8 , pevné organické odpady 24,5,kvapalné organické odpady 2,0 fotografické a halogénové odpady 0,6 , pesticidy 1,0.Skládkovanie komunálneho odpadu v súčasnosti do značnej miery ovplyvňuje separácia tohoto odpadu priamo producentom. Druhotné materiálové využitie papiera, kovov a plastov, a spracovanie biologickej zložky kompostovaním spôsobujú zvyšovanie problémových látok zastúpený/ch v priemernom zložení komunálneho odpadu.Zvyšovania toxicity komunálneho odpadu odstranňuje technické riešenie novej zostavy skládky odpadu.Výhodou novej zostavy skádky odpadou je, že umožňuje zvýšiť životnost skádky a dokonalejším využitím druhotných surovín lepšie chránit životné prostredie lokality skládky. Týmto spôsobom máme možnost ovplyvniť doterajší systém budovania skládok KO, pretože vytvorinie možnost oddeleného, navzájom sa neovplyvňujúceho skládkovania odpadov s rôznou kvalitou výluhu, v samostatných priestoroch tej istej skládky.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje navrhované technické riešenie zostavy skládky odpadov.Nakoľko v našich podmienkach je separácia odpadu u producenta funkčná len čiastočne,rieši nová zostava skládky túto separáciu priamo na skládke. Je výhodné vyseparovať z komunálneho odpadu všetky frakcie v zmysle uvedeného priemerného zloženia, vrátane problémových látok, Každá frakcia ukončenej separácie KO je zaradená vo svojej kategórii v katalógu odpadov. Zostava kaziet novej skádky je navrhnutá na základe toxicity jednotlivých frakcií. Odlišné požiadavky na stupeň izolácie obvodového plášťa každej z kaziet pre rovnako zatriedený odpad majúci definovaný stupeň toxicity, vyjadrený označením O, I., II. Podľa katalogu odpadov, umožňujú skládkovat rôzne kategorie odpadov najednej skládke.Výhodou novej zostavy skádky odpadom je, že umožňuje zvýšiť životnosť skádky a dokonalejším využitím druhotných surovín lepšie chránit životne prostredie lokality skládky. Týmto spôsobom máme možnost ovplyvniť doterajší systém budovania skládok KO, pretože vytvoríme možnost oddeleného, navzájom sa neovplyvňujúceho skládkovania odpadov s rôznou kvalitou výluhu, v samostatných priestoroch tej istej skládky.Novú zostavu skládky odpadov ilustruje, ale neobmedzuje príklad znázornený na priloženom obrázku.Tento obsahuje situatívne riešenie areálu skládky s rôzne izolačne upravenými kazetami tak, aby každá kategória odpadu, vrátane frakcií problémových látok bola navážaná do izolačne vyhovujúcich oddelených priestorov bez vzájomného ovplyvňovania sa pri nežiadúcom premiešaní v doterajšom systéme skládkovania.Zostava skládky odpadov podľa obr.1 obsahuje predpísanú objektovú skladu riadenej skládky odpadov od vjazdu do areálu skládky l ,cez tenzováhu z, prevádzkový objekt 1 ku kazetám 4 8 9 10, izolačne upraveným podľa ukladaného rovnako zatriedeného odpadu.Dvojica kaziet gje upravená pre maloobjemové frakcie vytriedených problémových látok komunálneho odpadu, ktorých zmiešaním by dochádzalo k nežiaducim fyzikálne- chemickým,alebo biologickým reakciam.V kazete § sa ukladá biologicky hodnotný kompostovateľný odpad. Do kazety 2 sa ukladá objemovo prevládajúca zmes rovnako zatriedených odpadov.Pre manipuláciu s frakciami problémových látok (PRL), prípadne pre znižovanie ich toxicity sa s výhodou využije kazeta m skládky, nad ktorou je separačné stredisko 6, kde sa pracuje s chemikáliami. Tým sa znásobí ochrana lokality pred nežiadúcou kontamináciou.Prístup do každej kazety je zabezpečený rampou pre pojazd mechanizmov Q. Internýkomunikačný systém Z zabezpečuje dopravné prepojenie jednotlivých kaziet a ñinkčnýchPre ochranu prostredia pred kontamináciou výluhami má každá kazeta zberný systém zberu kontaminátov. Výluhy nedefinovaného zloženia sa odvádzajťi do šachty kontaminátov L 1.Alternatívne riešenie k umiestneniu separečného strediska nad kazetou 10 je umiestnenie separačného strediska mimo areál skládky.Zostavu skládky odpadov je možne využiť pri budovaní každej skládky komunálneho odpadu ( KO), prípadne pri prestavbe funkčnej skládky KO, prípadne prestavbe skládky na skládku inej enviromentálnej triedy. Nová zostava skládky odpadov, umožňujúca internú separáciu je budováná so separačným strediskom, ale možnost takejto zostavy nevylučuje budovať novú skládku odpadov bez separečného strediska, aj pre sepárovaný triedený zber mimo areálu skládky.. Zostava skládky odpadu podľa nároku lNÁROKY NA OCHRANU Zostava skládky odpadov ktorú tvorí vstupný areál (l) spojený komunikáciou (7) s tenzováhou (2) a s prevádzkových objektom (3) vyznačujúca sa tým, že obsahuje najmenej dve kazety (4, 8, 9, 10) odlišne izolované voči podložiu, aj navzájom voči sebe,ktore slúžia na ukladanie jednotlivých frakcií odpadu vytriedeného v separačnom stredisku(5) vyznačujúca sa tým, že stredisko (6)je umiestnené nad jednou z kaziet (4, 8, 9, 10) .Zostava skládky odpadu podľa nároku l v y z na č ú c a s a tým, ž e separačne stredisko(6) je umiestnené mimo areál skládky.. Zostava skládky odpadov podľa nároku l V y z n a č uj ú c a s a tý m, že každá kazetaskládky ( 4, 8, 9, 10) má vlastný akumulačnej šachtysystém riešenia interných vôd s koncovkou do

MPK / Značky

MPK: B65F 5/00

Značky: skládky, odpadů, zostava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u2340-zostava-skladky-odpadu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava skládky odpadu</a>

Podobne patenty