Zariadenie na sušenie drevnej hmoty

Číslo patentu: U 2332

Dátum: 10.12.1999

Autori: Nikl Květoslav, Chrtová Monika

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na sušenie drevnej hmotyÚžitkový vzor sa týka zariadenia na sušenie drevnej hmoty, využívajúcehoelektromagnetickú energiu vysokofrekvenčného pásma.Doteraz známe zariadenia na sušenie drevnej hmoty sú konštruované napríklad podľa úžitkového vzoru SK č. 335 tak, že generátory energie sú umiestnene mimo sušiacej komory a energia pôsobí na vlhkú drevenúhmotu prostredníctvom štrbinových antén,umiestnených na boku sušiacej komory. Pôsobenie na vlhký materiál pritom nie je rovnomemé ale jednostranne postupné, čim dochádza k vnútomým pnutiam, ktoré často vytvárajú trhliny v sušenom materiály.Vlhkom nasýtený vzduch zo sušenia a tepelná energia vzniknutá pri chladení generátorov sú pritom odpadovými produktmi, ktoré sa pri samotnom procese sušenia nevyužívajú. Zariadenia sú energeticky náročné a pri ich prevádzkovaní vznikajú tiež problémyz elimináciou vyprodukovaných tepelných médií. Podstata úžitkového vzoruUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na sušenie drevnej hmoty so sušiacou komorou a zdrojovýrni jednotkami elektromagnetickej energie vysokofrekvenčného pásma podľa tohoto úžitkového vzru, ktorého podstata spočíva v tom, že sušiaca komora je tvorená dutinovým rezonátorom s rovnomeme rozmiestnenými, minimálne dvomi väzbovými irnpedančnými štrbinami s pričlenenými mechanickými rozmietačmi.Na výstup so sušiacej komory pripojené vedenie vlhkéhovzduchu je vzájomne prepojenéso vstupom do tejto komory, na ktorom je pripojené vedenie teplého vzduchu.Vzájomné prepojenie vedenia vlhkého vzduchu a vedenia teplého vzduchu je z výhodou zabezpečené cez mixážnu jednotku, do ktorej je privedené vedenie horúceho vzduchu i vedenie odvlhčeného vzduchu a cez kondenzačnú jednotku, zktorej vyúsťuje tiež odtok kondenzátu.Výhodou tejto konfigurácie je, že sa bezo zvyšku spätnoväzobne využije všetko teplo vzniknuté pri chladení výkonovych komponentov pre podporu vlastného sušenia a tiež sušiace zariadenie nezvyšuje množstvo vlhkosti vuzavretom priestore, vktorom jePrehľad obrázkov na gzkresochZariadenie je príkladne znázomené na obrázku č.1, kde bloková schéma objasňuje jehoAko z priloženého obr.1 vidieť, sušiaca komora zariadenia je tvorená veľkoobjemovým zaťaženým dutinovým rezonátorom l. Na obidvoch bočných stranách komory sú umiestnené väzbové impedančné štrbiny g pre prívod elektrornagnetickej energie a vedľa nich sú uložené mechanické rozmietače z elektromagnetického poľa.Z ľavej strany je do sušiacej komory privedené vedenie teplého vzduchu 2 a zpravej strany je pripojený odvod vedenia vlhkého vzduchu Q, vyúsťujúceho do kondenzačnej jednotky i, z ktorej vedie odtok kondenzátu . Do mixážnej jednotky § je pripojenévedenie suchého horúceho vzduchu 4 zpriestoni chladenia vysokofrekvenčnýchgenerátorov (na obr.1 nenaznačené ) a vedenie odvlhčeného vzduchu Z z kondenzačnejjednotky á. K tejto mixážnej jednotke § je pripojené i vedenie teplého vzduchu 2.Činnosť zariadenia na sušenie drevnej hmoty spočíva v tom, žeado priestoru dutinového rezonátora l sa vloží sušený materiál, pozostávajúci zdrevnej hmoty. Cez väzbové impedančné štrbiny 3 sa do pracovného priestoru privedie elektromagnetická energia vysokofrekvenčného pásma, ktorá je pomocou mechanických otáčacích rozmjetačov z homogenizovaná tak, že aplikované elektromagnetické pole je v dutinovom rezonátore konštantné. Nasýtené vodné pary, ktoré vznikajú v dôsledku vysokofrekvenčného ohrevu sušeného materiálu sú vedením vlhkého vzduchu Q privádzané na vstup kondenzačnej jednotky j, kde sa vlhkost fyzikálne odlúči od vzduchu a ako odpad vo forme kvapalného kondenzátu sa odvedie odtokom kondenzátu ll. Vzduch zbavený vlhkosti sa cez vedenie odvlhčeného vzduchu Z privedie do mixážnej jednotky g, do ktorej je súčasne prisávaný vedením horúceho vzduchu 4 technologický vzduch, ktorý sa zúčastnil chladenia vysokofrekvenčných generátorov a výkonových elektronických komponentov. Z mixážnej jednotky § je spätnoväzobným, tepelne izolovaným vedením teplého vzduchu 2 recyklačné privádzaná do sušiacej komory upravená zmes teplého suchého vzduchu, ktorá podporuje urýchlenie sušiaceho procesu. Celý tento proces sušenia jel. Zariadenie na sušenie drevnej łunoty so sušiacou komorou a zdrojovými jednotkami elektromagnetickej energie vysokofrekvenčného pásma, v y z n a č uj ú c e s a tý m,že sušiaca komora je tvorená dutinovým rezonátorom (l) s rovnomeme rozmiestnenými minimálne dvomi väzbovými impedančnými štrbinami (3) s pričlenenými mechanickými rozmietačmi (2), pričom na výstup zo sušiacej komory pripojene vedenie vlhkého vzduchu (6) je vzájomne prepojené so vstupom do tejtokomory, na ktorom je pripojené vedenie teplého vzduchu (9).2. Zariadenie na sušenie drevnej hmoty podľa nároku l, vy z n a č uj ú c e s a tý m, že vzájorrmé prepojenie vedenia vlhkého vzduchu (6) a vedenia teplého vzduchu (9) je zabezpečené cez mixážnu jednotku (8), do ktorej je privedené vedenie horúceho vzduchu (4) i vedenie odvlhčeného vzduchu (7) a cez kondenzačnú jednotku (5), z ktorej vyrúsťuje tiež odtok kondenzátu (l l).

MPK / Značky

MPK: F26B 21/04

Značky: drevnej, zariadenie, sušenie, hmoty

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u2332-zariadenie-na-susenie-drevnej-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na sušenie drevnej hmoty</a>

Podobne patenty