Zariadenie na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusov

Číslo patentu: U 1701

Dátum: 10.12.1997

Autori: Odstrčilík Miroslav, Šenkýř Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusovTechnické riešenie sa týka zariadenia na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusov, vybavených pneumaticlcými pružinami prepojenýnti s aspoň jednýmprevodnilom tlaku na elektrický signál.Sú známe zariadenia na stanovenie okamžitej hmotnosti nákladu vozidla. Ako snímače na zistenie vstupných údajov používajú rôzne mechanické, tenzometrické pripadne hydraulické prvky, umiestnené medzi podvozkom a karosériou vozidla. Sú máme zariadenia, napr. z SU autorského osvedčenia č. 1684784, ktoré na zistenie užitočnej hmotnosti vozidla, vybaveného pneumatický/mi pružinami, využívajú poznatok, že tlak v pružinách je priamo závislý na veľkosti zaťaženia vozidla. Zariadenie podľa uvedeného autorského osvedčenia má za ciel zabrániť preťaženiu autobusu pri nastupovaní cestujúcich na zastávkach. Kvôli tomu je vybavené signalizačným zariadením, prepojeným s výstupom merača zaťaženia vozidla a na zxyšenie spoľahlivosti ventilom, umiestneným medzi vstupom nierača zaťaženia a pneumatickou pružinou vozidla. Zariadenie, opísané v SU autorskom osvedčení sa síce dá v spojeni napr. s tachografom použiť na registráciu vyťaženia vozidla v priebehu jeho stabilnej trasy, nedá sa však jeho prostredníctvom operatívne sledovat a vyhodnocovať pohyb cestujúcich v rámci napríklad celej autobusovej siete mestskej hromadnej dopravy.Technické riešenie si kladie za ciel vytvoriť zariadenie, umožňujúce operatívne sledovanie a vyhodnocovanie prepravy v sieti, a to pri pohybe vozidla na ľubovoľnejUvedenú úlohu rieši zariadenie na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusov, vybavených pneumatickými pružinami ktoré je tvorené aspoň jedným prevodnikomtlalar na elektrický signál, prepojeným s aspoň jednou pneumatickou pružinou, ldorého podstata spočíva v tom, že prevodník tlaku na elektrický signál je prepojený s vyhodnocovacím zariadením, vybavenýnr snímačom polohy vozidla a vysíelačoíu zložených údajov o tlalću, polohe a čase.Zariadenie môže byť vybavené pamäťou na ukladanie zložených údajov o tlalar,polohe a čase. Vysielačom môže byť rádiový vysielač, naladený na frelwenciu prijímača vyhodnocujúceho počítača. Môže ním byt aj rozhranie na pripojenie rozhrania vyhodnocujúceho počítača alebo zberača dát. snímačom polohy je s výhodou prijímač údajov o polohe, vysielaných GPS družicou, alebo nim môže byť prijímač údajov o polohe, vysielaných komuníkačným zariadením, urniestneným na trase vozidla, pripadne zariadenie na meranie prejdenej vzdialenosti, umiestnené vo vozidle. Snímač polohy a vysielač zložených údajov o tlaku, polohe a čase môže byt sýhodou integrovaný dojedného celku. Prehľad obrázkovTechnicke riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresu, na ktorom obrázok predstavuje blokovú schému výhodného riešenia zariadenia na zisťovanie vyťaženiaZariadenie na zisťovanie vyťaženia autobusov je tvorené prevodníkom l tlaku na elektrický signál, prepojeným potrubím z s pneumatickou pružinou g autobusu,umiestnenou medzi nápravou g a karosériou j. Prevodnik l je elektricky prepojený s vylrodnocovacím zariadením Q, výbaveným pamäťou. Ďalšie vstupy vyhodnocovacieho zariadenia Q tvoria snímač polohy Z vozidla a snímač g signalizácieotvorenia dverí autobusu. Výstup vyhodnocovacieho zariadenia Q je potom tvorenýPrevodnik l prevádza kontinuálne hodnotu tlaku v pneumatickej pružine g napríslušný elektrický signál a ten odovzdáva na vstup vyhodnocovacieho zariadenia 6.Na ďalší vstup vyhodnocovacieho zariadenia Q sú zo snímača Z polohy prívádzaneúdaje o polohe autobusu. Snímač Z polohy môže prijimat zemepisné sřuadnice vozidla od GPS družíc alebo môže prijímať kód príslušnej zastávlcy od zariadenia,nachádzajúceho sa na trase autobusu, pripadne od zariadenia na meranie prejdenej vzdialenosti umiestneného vo vozidle. Akonáhle sa začnú otvarat dvere autobusu,snímač § odovzdá štartovací povel vyhodnocovaciemu zariadeniu Q a to priradí údaju zodpovedajúcemu okamžitému tlaku vzduchu V pneumatickej pružine à okamžitý údaj o polohe autobusu a údaj o čase a tento zložený údaj bud uloží v pamäti a/alebo ho vyšle prijimaču, spolupracujúcemu s počítačom, určeným na vyhodnocovanie celého systému. Pokiaľje vyhodnocovacie zariadenie Q vybavené len pamäťou, je vysielač 2 tvorený rozhraním na pripojenie počítača alebo zariadenia na zber dát. Dáta, uložené v pamäti, sa potom snímajú periodicky, napr. jedenkrát za týždeň. Ak je vyhodnocovacie zariadenie 6 vybavené krátkovlnným vysielačom 9, môže prebiehať prenos dát na počítač pri každom meraní. Vysielač 2 a snímač Z polohy môžu byť integrované doZariadením na zisťovanie vyťaženia autobusov môžu byt vybavené všetky autobusy alebo trolejbusy dopravného systému, alebo len niekoľko autobusov alebo trolejbusov, ktore striedavo prechádzajú všetkými linkami v rôznej dennej a nočnej dobe. Počítač, ktorý uskutočňuje vyhodnocovanie, priradí získaným údajom o okamžítom tlalm v pneumatických pružinách s autobusu údaj o okamžitej hmotnosti užitočného nákladu, prípadne údaj 0 počte prepravovaných merných pasažierov. Prevod elektrického signálu, zodpovedajúceho určitému tlaku, na hodnotu užitočnej hmotnosti, pripadne na merných cestujúcich, môže vykonávať aj vyhodnocovacie zariadenie Q a vysielať do počítača už tieto údaje, doplnené údajmi o mieste a čase. Opisovane riešenie sa vzťahuje aj na tieto eventuality spracovania dát. Tieto údaje s priradenými údajmi o mieste a čase, kde boli získané, predstavujú dôležitú informáciu pre prevádzkovateľa dopravného systému a môžu tvorit vstupy soñwarovéhoproduktu, navrhujúceho zmeny organizácie dopravného systému.Technické riešenie nájde uplatnenie v doprave, najmä pri organizácii komunálnejZariadenie na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusov, vybavených pneumatickými pružinami, ktoré je tvorené aspoň jedným prevodnikom tlaku na elektrický signál, prepojeným s aspoň jednou pneumatickou pružinou, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že prevodník (l) tlalni na elektricky siggnálje prepojený s vyhodnocovacím zariadením (6), vybaveným snímačom (7) polohy vozidla a. Zariadenie podľa nárolm 1, v y z n a Č uj ú c e s a t ý m, že je vybavenépamäťou na ukladanie zložených údajov o tlalm, polohe a čase.. Zariadenie podľa nárolm 1, v y z n a č uj ú c e s a tým, že vysielačom (9) je rádiový vysielač, naladený na frekvenciu prijímača vyhodnocujúcelio počítače.. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že vysielačom (9) je rozhranie na pripojenie rozhrania vyhodnocujúceho počítače alebo zberače dát.. Zariadenie podľa nároku l, tm, že snímačom (7)polohyje prijímač údajov o polohe, vysielaných GPS družicou.. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tým, že snímačom (7) polohy je prijímač údajov o polohe, vysielaných komunikačným zariadením, umiesmeným na trase vozidla..Zariadenie podľa nároku 1, V y z n a čuj ú c e s a tý m, že snímač (7) polohy a vysielač (9) zložených údajov o tlalcu, polohe a čase sú integrované do jedného

MPK / Značky

MPK: G01G 23/38

Značky: zisťovanie, autobusov, zariadenie, najmä, vozidiel, vyťaženia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1701-zariadenie-na-zistovanie-vytazenia-vozidiel-najma-autobusov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusov</a>

Podobne patenty