Zariadenie na zabezpečenie parkovacieho miesta a vozidla

Číslo patentu: U 1697

Dátum: 10.12.1997

Autor: Lehotay Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA ZABEZPEČENIE PARKOVACIEHO MIESTA A VOZIDLATechnické riešenie sa týka zabezpečenia dočasne volného parkovacieho miestapred jeho obsadením nepovolanou osobou a zabezpečenia už zaparkovaného vozidla proti odcudzeniu.Na zabezpečenie vyhradených, dočasne voľných parkovacích miest alebo zaparkovaných vozidiel sa v súčasnosti používajú rôzne mechanické zábrany. Pri zabezpečení miest, najmä pri pozdlžnom státí vozidla sa používajú sklopné alebo vyťahovacie stĺpiky, ktoré však zabezpečujú iba parkovacie miesto. Po zaparkovaní vozidla je zariadenie mimo prevádzky, t.j.je n.pr. sklopené pod vozidlom alebo umiestnené mimo vozidla v držiaku. Nevýhodou tohto riešenia je nedostatok tuhosti konštrukcie a slabá odolnosť proti poškodeniu a tým straty funkčnosti už pri malých nárazoch.Pri kolmom alebo šikrrom parkovaní sa na zabezpečenie používajú sklopné rampytvaru L, alebo rampy pevne zabudované. V prvom prípade sa rampa tvaru L poodomknutí sklopí, v druhom prípade sa zdvihne do kolmej polohy, teda nezabránia- vozidlu vjazd na vyhradené miesto. Nevýhodou rampy tvaru L je riešenie sviac otočnými miestami a nepohodlné zamykanie alebo odomykanie až tesne nad vozovkou. Pri sklopných rampách je nevýhodou väčšia dĺžka ramena a tým veľký ohybový moment pre prípad snahy násilného poškodenia.Predmetné technické riešenie odstraňuje uvedené nedostatky a unožňuje jednak Pcľłľanu vyhradeného . dočasne voľného parkovacieho miesta, jednak aj už zaparkovaného vozidlaJeho podstatou je ochranný stĺpik obdlžníkového prierezu, upevneného výklopne na základovú dosku pomocou pántu. Ochranný stĺpik vytvára súčasne ochranu celého technického riešenia. Riešenie pozostáva z posúvača obdlžníkového prierezu, ktorý je spojený pomocou otočného tiahla nazákladovú dosku. Posúvač je pri zamknutej posuvnej zámke pevne spojený sochranným stĺpikom, pri odomknutej zámke sa môže posúvač voľne posúvat po vnútornej stene ochranného stĺpika a nebráni jeho sklopeniu na vozovku. Základná doska je k vozovke pripevnená kotviacími skrutkami, ktoré sú chránené telesom ochranného stĺpika. Výhodou tohto riešenia je jeho dostatočné konštrukčné tuhosť. Jeho vyradenie zčinnosti demontovaním alebo inými spôsobmi, n.pr. delením, rezaním alebo-odvrtaním je zložité a časove náročné. Demontovateľné je iba obsluhou vodomknutej polohe posuvnej zámky a len v sklopenej polohe, pričom celý zabezpečovací mechanizmus, t.j. posúvač, otočné tiahlo, posuvná zámka a kotviace skrutky, je chránený ochranným stĺpikom a to tak pred demontážou,násilným poškodením ale aj pred nepriazňou počasia.Posuvná zámka v telese ochranného stĺpika môže byt na ktorejkoľvek jeho strane a v ľubovoľnej výške tak, aby v sklopenej polohe nemohla byt poškodená prechádzajúcim vozidlom a opačne, ani niektorá podvozková časť vozidla nemohla byť telesom posuvnej zámky poškodená. Použitý počet posuvných zámok môže byť ľubovoľný a aj ľubovolne umiestnený. Limitujúcim faktorom sú rozmery posúvača a ochranného stĺpika tak,aby bola dosiahnutá požadovaná pevnosťNa výkrese je znázornený rez konštrukciou technického riešenia.Príklad je znázornený na priloženom výkrese. Ochranný stĺpik ~l obdlžníkového prierezu je k základnej doske g pripevnený otočným pántom § , ktorý je uložený v telese základnej dosky 3 tak, aby sa zamedzilo jeho neželanej demontáže. V ochrannomk stĺpiku l je posuvné uložený posúvač §, spojený so základovou doskou g otočným tiahlom i. Vzájomneĺmu posuvu ochranného st 1 pikal a posúvača 3 zabraňuje v uzamknutej polohe posuvná zámka i. Po odomknutí a povytiahnutíposuvnej zámkyá je možné posunúť posúvač i po vnútorných stenách ochrannéhostĺpika l. ktorý je sklopený smerom k vozovne okolo otočného pántu 6. Základová doska i je k vozovke uchytená kotviacími skrutkami 7.Technické riešenie je využiteľné všade tam, kde sú vybudované parkoviská pre vozidlá v rámci rezervácie parkovacieho miesta, teda n.pr.pred ubytovacími alebo stravovacími zariadeniami atd. Môže byt. využité ale aj priindividuálnom, voľne prístupnom parkovacom mieste n.pr.pred obytnými domami.Výroba nie je zložité a obsluha jednoduchá.l. Zariadenie na zabezpečenie parkovacieho miesta a vozidla, pozostávajúce z ochranného stĺpiku, pántu, kotviacich skrutiek a základovej dosky( v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že Základová doska (2) je spojená s posúvačom (3) otočným tiahlom (4) a uzamknutou posuvnou zámkou (5) sodomknutej posuvnej zámke (5) je posúvač (3) voľne posüvateľný pozdlž vnútorných stien ochranného stĺpika (l).kotviacírni skrtltkawxi. (7), chránenými telesom ochranného stĺpika (l).

MPK / Značky

MPK: E01F 13/08

Značky: zabezpečenie, vozidla, zariadenie, miesta, parkovacieho

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1697-zariadenie-na-zabezpecenie-parkovacieho-miesta-a-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zabezpečenie parkovacieho miesta a vozidla</a>

Podobne patenty