Základový prvok z vystuženého betónu

Číslo patentu: U 1696

Dátum: 10.12.1997

Autori: Nižník Ľubomír, Neubeller Martin, Bombík Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka základového prvku z vystuženého betónu pozostávajúceho z pevného bloku predĺženého tvaru, ktorý sa pomocou tlačného zariadeniazasadzuje do základovej pôdy pre zemné zakotvenie stavebnej, hlavne stĺpcovej konštrukcie V teréne.Doteraz známe kotviace prvky sú tvorené pevnými blokmi uloženými V zemi, ktoré sú opatrené upevňovacími segmentami pre spojenie kotvenej konštrukcie. Pri doterajšom zakladaní stavieb (napr. priemyselných, poľnohospodárskych, občianskych,dopravných stavieb a konštrukcií stožiarovitého alebo stĺpovitého typu a pod.) sa používajú monotolické plošné základy alebo hĺbkové základy ukončené na úrovni terénu monotolickými základovými pätkami. V doterajšej výrobnej praxi sa stavebné konštrukcie na monolitických plošných základoch kotvia pomocou vopred vytvorených kalichov, do ktorých sa stĺpy stavebných konštrukcií upevňujú obetónovaním, pričom sa do monolitických základov nad pilótami kotvia pomocou zabetónovaných kotviacich skrutiek. Nevýhodou doterajších technických riešení je nepriaznivé ovplyvňovanie otvorených výkopov monolitických základov poveternostnými podmienkami ako dažďom, snehonl a mrazom vyššie základy pri betónovaní pri teplotách pod bodom mrazu značný objem betónových zmesí spojený s jeho transportovaním, vyššie náklady ako aj vyššie náklady na zemné práce, pričom využívanie monolitickýchzákladov je možné až po technologickej prestávke.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje základový prvok z vystuženého betónu, ktorý sa osadzuje do základovej pôdy a umožňuje priame spojenie základu so stavebnou konštrukciou podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva v hornej časti z pozdĺžnej hranolovitej hlavy, ktorá má na čele vytvorené pozdĺžne otvory. Ďalej sa zužuje v strednej časti do ihlanovitého krčka, ktorý v dolnej časti prechádza v predĺžené hranolovité telo ukončené pätkou, vytvárajúcou zrazený ihlan. Z jednej strany má na hornej a dolnej časti umiestnené vyčnievajúce nosné oká tak, že V hornej časti je z opačnej strany zapustený nosný segment.Využívanie základových prvkov podľa tohoto technického riešenia prináša nasledujúce výhody umožňuje priame spojenie základového prvku a stavebnej konštrukcie bez medzičlánku,monolitickej pätky odstraňuje ovplyvňovanie základových prác nepriaznivými klimatickými podmienkami, čím vylučuje dodatočné náklady betónovania v zimných mesiacoch umožňuje zakladať do zamrznutých základových pôd uľahčuje zakladanie V podmienkach vysokej úrovne podzemných vôd uľahčuje ochranu základov v agresívnych hydrogeologických podmienkach spevňovanim základovej pôdy znižuje deformácie základov pri zvislých a vodorovných zaťaženiach, najmä v nepriaznivých geologických podmienkach podstatne znižuje objem výkopov, betónu, presunov a skladovanie výrazne skracuje dobu výroby základov, po ukončení pilotážnych prác umožňuje okamžitú montáž stavebných konštrukcií, ich zaťažovanie a využívanie V prípade porúch resp. deformácií stavebných konštrukcií umožňuje ich demontáža pohotovú výmenu náhradnými stavebnými konštrukciami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie znázornená na výkrese, na ktorom obr.l znázorňuje základový prvok z vystuženého betónuz dola. Príklad uskutočnenia technického riešeniaZákladový prvok 2 vystuženého betónu podľa obr.1 pozostáva V hornej časti 2 pozdĺžnej hranolovitej hlavy 2, na čele má vytvorené pozdĺžne otvory §, zužujúci sa V strednej časti do ihlanovitého krčka à, ktorý V dolnej časti prechádza do predĺženého hranolovitého tela 3 a je ukončený pätkou É,vytvárajúci zrazený ihlan. Na jednej strane sú na hornej a dolnej časti umiestnene vyčnievajúce nosné oká 6 tak, žeV hornej časti je z opačnej strany zapustený nosný segment ZTechnické riešenie umožňuje zakladanie prútových stavebných konštrukcií, pri ktorých je potrebné zabezpečovať prenášanie zvislých, vodorovných a extrémnych momentových silových účinkov do základovej pôdy pri minimálnychZákladový prvok z vystuženého betónu pozostávajúci 2 pevného bloku predĺženého tvaru s vytvorenými otvormi a upevňovacími prvkami, význačujúci sa tým, že základový prvok(2), na čele s výtvorenými pozdĺžnými otvormi (8), zúžujúci sa V strednej časti do ihlanovitého krčka (3), ktorý v dolnej časti prechádza do predĺženého hranolovitého tela (4) ukončený pätkou (5) vytvárajúcou zrazený ihlan, pričom 2 jednej strany sú na hornej a dolnej časti umiestnene vyčnievajúce nosné oká(6) tak, že v hornej časti je z opačnej strany zapustený nosný

MPK / Značky

MPK: E02D 5/30, E02D 5/74

Značky: prvok, vystuženého, základový, betonů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1696-zakladovy-prvok-z-vystuzeneho-betonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Základový prvok z vystuženého betónu</a>

Podobne patenty