Zmes na prípravu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely

Číslo patentu: U 1687

Dátum: 10.12.1997

Autor: Filsák Vojtěch

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zmes na prípravu výrobkov na farmaceutické a medicínske účelyTechnicke riešenie sa týka zmesi na prípravu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely, s použitím terrnoplastických elastomérov na báze styrén-etylén butylén-styrén (SEB S) alebo styrén-butylén-styréu (SBS).V súčasnej dobe sa výrobky na farmaceutické a medicínske účely bežne vyrábajú z prírodného alebo umelého kaučuku, polyetylénu, polyvinylchloridu alebo polypropylénu a ich zmesí.Je známy US patent 397946, ktorý opisuje Viacfunkčné aditívumdo mazív, ktoré má vlastnosti zlepšujúce VI, disperziu a taktiež znižujúce oxidáciu, čo sa dosahuje reakciou určitých blokov lcopolymérov styrćn-etylén-butyrén-styrén, ktoré nie sú nasýtené V sektore styrénov, ale ktoré sú nasýtené prevažne v sektore etylén-butylén. Blok polymérov reaguje s oleñnickými karbónovými kyselinami, aby sa získali trvalé acylačné funkcie a došlo k reakcii s aminoaromatickými polyamidovýmj zlúčenjnami,vybranými z určitých N-arylfenyléndíamidov, aminotiazolov, aminokarbazolov,aminoindolov, aminopyrolov, amino-indazolínov, amino-merkaptotriazolov a aminoperimidínov.Taktiež je známy DE-A-4 139 382, ktorý predstavuje polyméry na báze jadro/obal polymérov (keru/schale-polymeren), kde jadro polymérovej častice tvorí diénový elastomér a obal sa skladá zo súvislej vrstvy metylmetakrylovej živice, akrylonitrilovej živice alebo vínylclrloridového polyméru. Obidva prv menované materiály obalu síce spĺňajú požiadavku na polymér bez obsahu chlóru, ale na dlhodobú stabilitu polymémych častíc potrebujú vysoký podiel tvrdého materiálu obalu. Pretože tieto podiely polyméru sa minimálne čiastočne neznášajú so zmäkčovadlom, vznikajú po želírovacom procese heterodisperzné systémy, ktoré nemôžu dosiahnuť optimálne úžitkové vlastnosti. Vinylchloridové polyméry ako materiál obalu sice spôsobujúzníženie obsahu chlóru v porovnaní s čistým PVC-plastizolom, ale pretože nie sú úplnebez obsahu chlóru predstavujú tieto polyméry len málo uspokojivé čiastočné riešenie problému.Ďalej je tiež známy EP-A-65 371, ktorý opisuje plastizoly, skladajúce sa z disperzie jemných častíc polymérov s obsahom karboxylových skupín, zreagovaných s viacfunkčnými bázickými látkami, v zmäkčovadlách.Ako polyméry sa používajú kopolyméry ľubovoľných monomérov s polymerizovateľnými kyselinami, napr. kopolyméry vinylchloridu, vinylidénchloridu,akrylâtu, metakrylátu, maleinátu, styréuu, metylstyrénu, vinylstyrénu, vinyléteru,akrylonitrilu, olefínov alebo diénov s kyselinamí, ako sú kyselina akrylová,metakrylová, etakonová, krotónová, maleínová alebo ñimarová. Tieto kopolyméry sa nechajú reagovať s bázickými látkami ako bázickými zlúčeninami viacmocných kovov,najmenej bifunkčnými aminozlúčeninami a inými. Čo sa týka praktického použitia,nemôžu tieto plastizoly splniť nároky na mechanické vlastnosti (elastícita pripadne ťažnosť) - sú nedostatočné. Ďalej majú silný sklon k zmene sfarbenia a v prípadeprídavku polyfimkčných aminov takisto k vytváraniu veľkých bublín.Je opísaný spôsob výroby a použitie nového plastizolového prostriedku na báze styrénových kopolymérov, zmäkčovadiel a anorganicých plnidiel podľa zverejnenej CZ PV 2898-95. Kopolyméry majú molovú hmotnost vyššiu ako 10 °, priemer častíc medzi 0,3 a 15 m a obalovú štruktúru jadra s hydroñlnými skupinami, orientovanými smerom von. Ďalšími prísadami pri želirovam plastizolu (160 °C) sa dá dosiahnuť zosieťovanie, čo vedie k zvýšeniu ohybnosti a odolnosti voči oteru. Použitie je v oblasti automobilového priemyslu (ochrana podvozkov vozidiel), obalovej techniky (lepidlá na bodové zváranie, tesnenie lamelových zvarov plechoviek), poťahovania a impregnácie textilu, tapiet a obkladov.Vyššie uvedene termoplastické elastoméry na báze SEBS alebo SBS nevyhovujú však pre výrobu výrobkov na farmaceutické a medicínske použitie z hľadiskaVyššie uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zmes na prípravuvýrobkov na farmaceutické a medicínske účely podľa predloženého riešenia, ktorého-3 podstata spočíva V tom, že pozostáva zo 100 dielov hmotu. termoplastíckých elastomérov na báze styrén-etylén-butylén-styrén a/alebo styrén-butylén-styrén,doplnených polyetylénom V množstve od 3 do 20 dielov hmotnostných. Termoplastické elastoméry na báze styrén-etylén-butylén-styrén a/alebo styrénbutylén-styrén sú doplnené plnidlamí na báze kriedy V .množstve do 5 .dielov hmotnostných. Termoplastické elastoméry na báze styrén-etylén-butylén-styrén a/alebo styrén-butylén-styrén sú dophíené farbivami na báze polypropylénu a/alebo polyetylénu V množstve od 0,1 do 8 dielov hmotnostných. Termoplastické elastoméry styrénetylén-butylén-styrén a/alebo styrén-butylén-styrén sú doplnené ďalej vodivými sadzamí a/alebo vodivými grañtmi V množstve do 20 dielov hmotnostných, čím sa mení vodivosť výrobkov a sú vodivé z hľadiska elektroštatistiky.SEBS molekula je tvorená plne nasýteným elastomémym blokom (čo jej dáva obzvlášť Vysokú odolnosť proti oxídácii), obklopeným dvoma polystyrénovýmí blokmi. Etylén-butylén zostáva tepelne pohyblivý od 50 °C až po teplotu svojho odbúravania (okolo 350 °C), zatiaľ čo polystyrén je sklovitý do 100 °C, kedy začína mäknúť. Tieto dva nezlúčiteľné blolq/ sa využívajú na tvorbu radu výrobkov naVšetky výrobky majú podobné Vlastnosti ako kaučuk. Niektoré výrobky majú výnimočnú elasticitu, veľmi podobnú silikónu. Pri priepusmosti svetla asi 90 a pri slabom zákale môže skupina transparentných výrobkov ľahko nahradit mäkký PVC alebo silikón. Takisto ako vulkanízovaný kaučuk sa aj termoplastické elastoméry rozlíšujú podľa tvrdosti. Rad výrobkov sa vyznačuje mimoriadne širokou škálou tvrdosti podľa Shorea A od 20 až do viac ako 60 podľa Shorea D. Všetky prírodné výrobky môžu byť zafarbené pri spracovaní pomocou predzmesí na báze polypropylénu alebo polyetylénu.Termoplastické elastoméry majú charakteristiky podobné bežným vulkanizovaným kaučukom. Hlavným rozdielom je možnosť spracovania ako termoplastov injekčným vstrekovaním, pretláčaním alebo vyfukovaním. Dôležité je všimnúť si anízotropné mechanické Vlastnosti. Vlastnosti merané V smere toku a V smere priečnom sa odlišujú. Anizotropné vlastnosti sa líšia podľa podmienok pri injekčnom vstrekovaní. Ako dôsledok anizotropných vlastností sa zzmršťovaniepohybuje napr. od 0,38 V priečnom smere do 2 v smere toku.Použitie termoplastických elastomérov na báze SEBS alebo SBS vrátane doplnkov umožňuje vytvárať výrobky na farmaceutické a medicínske účely, ktoré sú zdravotne nezávadné, dlhodobo tvarovo a funkčne stabilné a sú úplne recyklovateľné.Medzi výrobky na farmaceutické a medicínske účely patria predovšetkých rozličnéP r í k 1 a d 1 Zmes na výrobu viečok 100 dielov hmom. termoplasticltých elastomérov na báze styrén-etylén-butylénstyrén 10 dielov hmotu. polyetylénu 1 diel hmotu. plnidla na báze kriedy 0,2 dielu hmom. farbiva na báze polyetylénuP r í k 1 a d 2 Zmes na výrobu membrán 100 dielov hmom. termoplastických elastomérov na báze styrén-butylén-styrén 3 diely hmom. polyetylénuVýrobky s obsahom vodivého grañtu alebo vodivých sadzí sú použiteľné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu nielen pre farmaceutický a medicínsky priemysel, lebo sú vodivé a odvádzajú elektrostatický náboj, vznikajúci jednak priprevádzke zariadení, ako aj pri použití výrobkov.

MPK / Značky

MPK: C08L 23/16, C08L 25/04, C08L 23/20, C08F 291/02, C08L 23/04

Značky: farmaceutické, výrobkov, přípravu, medicínske, účely

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1687-zmes-na-pripravu-vyrobkov-na-farmaceuticke-a-medicinske-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmes na prípravu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely</a>

Podobne patenty