Kľúč na vytláčanie hmôt z tuby

Číslo patentu: U 1320

Dátum: 04.12.1996

Autor: Frajman Oleg

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kľúč na vytláčanie hmôt z tubyTechnické riešenie sa týka kľúča na vytláčanie hmôt z tuby, napríklad zubných pást a podobne.Doteraz známe riešenia podobných kľúčov spočívajú V tom,že do drážky V navíjacom drieku sa zasune tuba a otáčaním so súčasným tlakom na tubu, dôjde k dokonalému vytláčaniu hmôt z tuby. Hlavnou nevýhodou všetkých týchto riešení však je, že po prerušení tlaku na tubu, dôjde k spätnému rozvinutiu tuby na drieku a celý proces sa pri ďalšom vytláčaní musí znovu opakovať. Predovšetkým sa jedná o tuby z plastických hmôt,ktoré majú materiálovú pamäť a tým schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu. Na zabránenie tohoto spätného rozvinutia sa používajú najrôznejšie systémy, ako je napriklad priklopenie rôznych držiakov ako je na natáčkach na vlasy, alebo rôzne stojanky, kam sa navinutá tuba na drieku zasunie, aby nedošlok rozvinutiu. Tieto systémy sú však konštrukčne zložitejšie a materiálovo náročnejšie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kľúč na vytláčanie hmôt z tuby, napríklad zubných pást a podobne,podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že krídelko na otáčanie má pozdĺž telesa navíjacieho drieku vytvorené slepé zárezy s ostrými hranami a navíjací driek má vo svojej osi vytvorenú priechodnú drážku, ktorá kon čí na strane krídelka minimálne na úrovni hĺbky slepých zárezov.Kľúč na vytláčanie hmôt z tuby podľa tohoto technického riešenia umožňuje ľahké nasunutie tuby do priechodnej drážky a bežným otáčaním a tlakom na tubu, dôjde k vytláčaniu hmôt. Po skončení vytláčania sa tuba V priechodnej drážke stranovo posunie tak, aby jej okraj zapadol do slepého zárezu V krídelku a tým dôjde k jeho zaisteniu proti samovoľnému rozvinutiu. ostré hrany slepého zárezu, hĺbka a tesnosť dokonale zaisťujú udržanie navinutej tuby a to i z pružných plastických hmôt.Je prirodzené že tieto kľúče sa môžu doplniť najrôznejšimi zaisťovacimi páčkami, alebo na voľnom konci drieku zaisťovacími krúžkami, avšak všetky tieto diely už značne komplikujú konštrukciu a výrobu.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje obr. 1 kľúč podľa technického riešenia V axonometrickom pohľade a na obr. 2 je pôdorysný pohľad na kľúč.Príklad uskutočnenia technického riešeniaKľúč, podľa obr. 1, pozostáva z krídelka l, ktoré má pozdĺž navíjaceho drieku g vytvorené slepé zárezy g. Navíjací driek g má vo svojej osi vytvorenú priechodnü drážku 3, ktorá na voľnom konci navíjaceho drieku g môže byť až po okraj, pričom na strane krídelka l končí minimálne na úrovni hĺbky slepých zárezov g.Manipulácia s kľúčom podľa technického riešenia je veľmi jednoduchá. Po nasunutí tuby do priechodnej drážky 3 sa jednou rukou otáča krídelkom l a druhou rukou sa pritlačí tuba na navíjaci driek g, čím dochádza k vytláčaniu hmôt z tuby. Po skončení vytláčania sa stranovým pohybom posunie tuba tak, aby jej okraj zapadol do ostrej hrany slepého zárezu a tým došlo k zaisteniu proti spätnému rozvinutiu.Je pochopiteľne, že jednoduchosť konštrukcie celého kľúča umožňuje, že kľúč sa môže vyrobiť z jedného kuàa a to napríklad ako výlisok z umelých hmôt.Kľúč na vytláčanie hmôt z tuby podľa technického riešenia je možné využiť najmä v domácnostiach.Kľúč na vytláčanie hmôt z tuby/napriklad zubných pást a podobne, V y z n a č u j ü c i s a t ý m , že krídelko(1) na otáčanie, má tesne pozdĺž telesa navíjaceho drieku (2) vytvorené slepá zárezy (3) s ostrými hranami a navijaci driek(2) má vo svojej osi vytvorenú priechodnú drážku (4), ktorá končí na strane kridelka (1 ) minimálne na úrovni hĺbky slepých zárezov (3).

MPK / Značky

MPK: A45D 34/06

Značky: hmot, kľúč, vytláčanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1320-kluc-na-vytlacanie-hmot-z-tuby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kľúč na vytláčanie hmôt z tuby</a>

Podobne patenty