Rozperná spojka profilových konštrukcií

Číslo patentu: U 1318

Dátum: 04.12.1996

Autor: Pulkrábek Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rozperná spojka profilových konštrukciíTechnické riešenie sa týka rozpernej spojky profilových konštrukcií, používanej najmä na mechanické spojenie konštrukcií, využívaných vo výstavnictve, v stavebníctve alebo v oblas ti reklamy.Spojovanie vertikálnych i horizontálnych profilov pri montovaní výstavných systémov sa doposiaľ uskutočňovalo konštrukčne zložitými spojovacími elementami. Jedným z nich sú napríklad masívne profily, ktoré na udržanie spojenia a vlastnej stability vyžadujú použitie štyroch zámok. Ide o jednostranné spojovacie zámky, ktoré i konštrukčne musia byt prispôsobené potrebe zabezpečiť spojenie týchto masívnych profilov. Konštrukcie sú veľmi ťažké, majú komplikovanejší systém nasadenia i fixácie a malú montážnu variabilitu.Niektoré profily sa upevňujú do zvislej drážky vertikálneho profilu zhora, čo pri dĺžke až 2,5 metra je zložité, namáhavé i prácne.Systémy, ktoré využívajú možnosti nasúvat zámku z boku sú pevnostne nestabilné a malé stykové upinacie plochy predurčujú tento systém i na nízku spoľahlivosť. nHlavná nevýhoda existujúcich systémov je vo vysokej konštrukčnej náročnosti, výrobnej zložitosti, vysokej prácnosti pri montáži a v malej spoľahlivosti.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje rozperná spojka profilových konštrukcií podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorená horizontálnym drážkovým profilom s nastavovacim otvorom, kde medzi stenami je umiestnená tak prvá rozperka s prvou aretačnou drážkou ako aj druhá rozýerka s druhou aretačnou drážkou a závitovým otvorom pre nastavovaciu skrutku, pričom prvá rozpbrka a druhá rozýerka sú pružne spojené pomocou stlačeného prvku, ktoréhokonce sú umiestnené v tretej aretačnej drážke.Hlavnou výhodou technického riešenia je jeho jednoduchá konštrukcia s vysokou spoľahlivosťou, pevnosťou spojenia ako aj možnosť vysokej variability konštrukcie, ľahká montáž a demontáž.Demontáž sa uskutočňuje púhym uvoľnením nastavovacej skrutky.Pre správnu funkciu je výhodné,ak prvá rozýerka je opatrená kóníckym zahĺbením a nastavovacia skrutka kónickým zakončením.Pre ľahké umiestnenie výplne, skla,reklamných údajov a podobne je vhodné,aby horizontálny drážkový profil bol na svojichvodorovných stranách opatrený upevňovacou drážkou.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje vertikálny drážkový profil, prvú a druhú rozperku, nastavovacia skrutka, stlačný prvok a horizontálny drážkový profil.Obr.2 znázorňuje rez rozpernou spoj kou v rozopretom stave.Rozperná spojka profilových konštrukcií podľa obr. 1 a 2 je tvorená horizontálnym drážkovým profilom L s nastavovacimotvorom g. Horizontálny drážkový profil 1, slúži na spojovanievertikálnych profilov Lg a vlastnému zostavovaniu rámov pre výplne a skla. Hedzi steny drážkového profilu L je umiestnená tak prvá rozperka 5 s prvou aretačnou drážkou § ako aj druhá rozperka Q s druhou aretačnou drážkou 1 a závitovým otvorom § pre nastavovaciu skrutku il, pričom prvá rozperka g a druhá rozperka Q sú pružne spojené pomocou stlačného prvku 3, ktorého kon ce sú umiestnené v tretej aretačnej drážke Lg. Prvá rozperka 3zapadá do horizontálneho drážkového profilu i a centruje spoje nie prvej aretačnej drážky § s výstupkom vo vertikálnom profi le lg. Druhá rozperka Q pomocou nastavovacej skrutky ii vyme dzuje polohu rozpernej spojky. Stlačný prvok g, 3 výhodou tvorený pružným perom, vracia zariadenie do záhladnej kľudovej polohy. Prvá aretačná drážka § a druhá aretačná drážka 1 má steny skosené pod uhlom a teda spôsobuje pohyb horizontálneho drážkového profilu A smerom k vertikálnemu profilu lg. Pri roztiahnutí sa oprle o steny horizontálneho drážkového profilu L,čim maximálne spevní spoj a eliminuje tlaky na nastavovaciu skrutku ll. Prvá rozpbrka 3 je opatrená kónickým zahĺbenim lg a toto spolu s kónickým zakončením lg nastavovacej skrutky ll vymedzuje a centruje prvú rozpbrku g voči druhej rozpbrke §.Horizontálny drážkový profil L je na svojich vodorovných plochách opatrený upevňovacou drážkou lg.Rozperná spojka profílových konštrukcií je využiteľná ako mechanický spojovací prostriedok pre stavbu variabilných stavebnicových systémov používaných hlavne pri poriadaní výstav aRozperná spojka profílových konštrukcií, v y z n a č u j ü c a s a t ý m, že je tvorená horízontálnym drážkovým profilom (1) s nastavovacím otvorom (2), kde medzi stenami(3) drážkového profilu (1) je umiestnená tak prvá rozpěrka(4) s prvou aretačnou drážkou (5) ako aj druhá rozpbrka (6) s druhou aretačnou drážkou (7) a závítovým otvorom (8) pre nastavovaciu skrutku (11), pričom prvá rozpbrka (4) a druhá rozpbrka (6) sú pružne spojené pomocou stlačného prvku (9), ktorého konce sú umiestnené v tretej aretačnej drážke (10).Rozperná spojka profllových konštrukcií podľa nároku 1,v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že prvá rozpbrka (4) je opatrená kóníckým zahĺbením (12).Rozperná spojka profilových konštrukcií podľa nároku 1,v y z n a č u j ú c a 8 a t ý m, že nastavovacia skrutka(11) je opatrená kónickým zakončením (13).Rozperná spojka profilových konštrukcií podľa nároku 1,v yuz n a č u j ú c a 5 a t ý m, že norizontálny drážkový profil (1) je na svojích vodorovných stranách opatrený upevňovacou drážkou (15).

MPK / Značky

MPK: F16S 3/04

Značky: rozpěrná, spojka, profilových, konštrukcií

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1318-rozperna-spojka-profilovych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozperná spojka profilových konštrukcií</a>

Podobne patenty