Mobilný mostový zakladač hydrozmesi

Číslo patentu: U 1309

Dátum: 04.12.1996

Autori: Oslík Vladimír, Poledna František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mobilný mostový zakladač hydrozmesíTechnické riešenie sa týka mobilného mostového zakladača hydrozmesí, určeného hlavne pre ukladanie hustých hydrozmesí dopravovaných čerpaním na skládku, najma na ukladanie elektrárenských popolčekov a produktov odsirenia spalín.Známe sú niekoľké spôsoby dopravy a ukladania popolčekov i produktov odsírenia spalín na mieste skládky, ako napríklad mechanická doprava vlhkej, polosuchej alebo zvlhnutej zmesi pásovými dopravníkmi, po železnici alebo automobilmi z elektrárne na skládku, kde je rozhrňovaná a urovnávaná buldozénni. Nevýhodou tohto spôsobu sú časté jazdy ťažkej mechanizácie po tuhnúcom povrchu stabilizátu s následným nežiaducím zvýšením prašnosti.Taktiež je používané čerpanie stabilizátu v stave riedkej hydrozmesí na skládku, kde je táto ukladaná voľným roztekaním bud výtokom zo stabilných potrubných rozvodov, alebo tzv. sopečným spôsobom pomocou výtoku z vertikálneho potrubia ukončeného nad terénom. Nevýhodou tohto spôsobu je, že doprava stabilizátu prebieha s nízkou koncentráciou a je preto veľmi neefektívna, pričom ako vedľajší produkt dopravy je veľké množstvo oddelenej riediacej vody ako nosnej kvapaliny, ktoní je nutné nákladnými spôsobmi odčerpávať alebo vracať späť do miesta čerpania pre opätovné riedenie zmesi.Ďalej je známa hydraulická doprava stabilizátu vo forme hustej hydrozmesí, napríklad pomocou potrubových komorových dávkovačov, kde je hydrozrnes na skládku dopravovaná v optimálnom zložení pre ukladanie bez nadmemého množstva riediacej vody a je ukladaná bez nutnosti použitia ďalších mechanizačných prostriedkov. Suspenzia má samohutniacu schopnosť,čím i bez následného mechanického spracovania, napríklad hutnením, vzniká kompaktná vrstva stabilizátu s vyhovujúcimi mechanickými vlastnosťami. Hoci z hľadiska produktivity práce je tento spôsob dopravného systému pomeme výhodný, vyžaduje vzhľadom na nižšiu roztekavosť hydrozmesí zvýšené náklady na vyriešenie potrubových rozvodov po skládke, ktoré musia tvorit pomeme hustú siet s množstvom výtokových otvorov, čo prináša komplikácie pri manipulácii a zvyšuje nebezpečie upchávania ako rozvodov, tak i výtokových otvorov.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorým je mobilný mostový zakladač hydrozmesí, pozostávajúci z mosta, ktorého jeden koniec je nesený agregátovým podvozkom a druhý koniec koncovým podvozkom, kde pozdľž mosta je osadené rozvodové potrubie napojené v oblasti agregátového podvozlm na prívodná potrubie hydrozmesí. Pritom na koncový podvozok je protiľahle k mostu pripevnená konzola-2 pozdľž spodnej časti ktorej je rozvodové potrubie vyvcdené do jej koncovej oblasti, kde je zakončené minimálnejedným výtokovým hrdlom.Vo výhodnom uskutočnení je agregátový podvozok vybavený aspoň napájacím generátorom elektrickej energie, riadiacim systémom pohybu a centrálnym ovládacím panelom,pričom rozvodové potrubie je vytvorené plochou flexibilnou hadicou, ktorej výtokové hrdlo je upravené na napojenie manipulačnej hadice.Novou konštrukciou mobilného mostového zakladača hydrozmesi sa dosahujú vyššie účinky v tom, že je dobre využiteľný V tvarove komplikovanom teréne, kde môže pracovat v automatickej prevádzke s rôznymi režimami pohybu, pričom takéto zariadenie je možné v danom teréne ľubovoľne premiestñovať a vo zvolenom mieste ukotvit v osi otáčania mostového podvozku. Údržba a oprava zariadenia je pomeme nenáročná a na jeho prípadné znovusprevádzkovanie pri zatuhnutí hydrozmesi v niektorej časti dopravnej cesty nie je nutná špeciálna technická obsluha. Veľkou výhodou zariadenia je, že po naplnení skládky ho možno demontovať, uskutočniť jeho renovácíu a znova využiť na inej lokalite podobného určenia.Konkrétny príklad uskutočnenia mobilného mostového zakladača hydrozmesi je schématícky znázomený na pripojenom výkrese, kde je zobrazená na obr. l schéma celkovej konštrukcie zariadenia z čelného pohľadu a na obr. 2 bočný pohľad na zariadenie zo strany agregátového podvozku.Mobilný mostový zakladač hydrozmesi pozostáva z mosta 1, výhodne vytvoreného priehradovou konštrukciou, ktorý je na jednom konci nesený agregátovým podvozkom z a na druhom konci koncovým podvozkom§, pričom koncový podvozok i lb dvojkolesový s tandemovým usporiadaním podvozkových kolies 51, z ktorých je každé poháňané neznázorneným samozvieracim pohonom. Hlavný agregátový podvozok z je osadený na prepravných kolesách i a je vybavený generátorom á pre napájanie zakladača elektrickou energiou, riadiacim systémom l pohybu a centrálnym ovládacím panelom s. Na vrchole agregátového podvozku z je upevnený sveteľný maják 2 a na koncový podvozok s je protiľahle k mostu 1 pripevnená znížená konzola LQ. Na spodnom páse ml mosta l a na konzole ,m je osadené, napríklad nasadené v neznázomených príchytkách, rozvodové potrubie LL, výhodne plochá hadica vo flexibilnom vyhotovení, ktoré je ukončené výtokovým hrdlom Q. Rozvodové potrubie 11 je napojené v oblasti agregàtového podvozku z na prívodné potrubie l 3, taktiež výhodne vo flexibilnom vyhotovení.Pri práci mobilného mostového zakladača hydrozmesí, t.j. pri kruhovom alebo sektorovom pohybe po skládke okolo agregátového podvozku z vytvára hydrozmes, postupne vytekajúca z výtokového hrdla .LZ rozvodného potrubia JJ., bazén s výškou okraja cca 0,9 m a pri prekrývaní sa, t.j. pri prenikani, týchto bazénov vznikne väčší počet menších priehlbín, ktoré je možné vyplňovať hydrozmesou pomocou neznazornenej manipulačnej hadice upevnenej na výtokové hrdlo 1 tak, že vznikne jej kompaktná vrstva o výške zodpovedajúcej výške okrajov bazénov. Po naplnení skládky sa zakladač vyčisti, demontuje a premiestni do inej lokality ukladania hydrozmesí.Popísaná konštmkcia nie je jediným možným uskutočnenim technického riešenia, lebo most L nemusí byť vyriešený priehradovou konštrukciou, pohon môže byt vyriešený hydromotormi alebo iným systémom riadenia, kde môžu byt koncové spínače, mikrospínače a snímače nahradené inými kontrólnymi a riadiacimi prvkami. Taktiež koncový podvozok à nemusi byt vyriešený s tandemovým usporiadaním podvozkových kolies i.Mobilný mostový zakladač hydrozmesí je vhodný hlavne na ukladanie hustých zmesí elektrárenských popolčekov, ako produktov spaľovania uhlia, a suspenzii alebo produktov vznikajúcich odsirením spalín a alebo fluidným spaľovaním, na skládku týchto odpadov.l. Mobilný mostový zakladač hydrozmesi v y z n a č n j ú c i s a t ý m, že pozostáva z mosta ( l ), ktorého jeden koniec je nesený agregátovým podvozkom ( 2 ) a druhý koniec je nesený koncovým podvozkom ( 3 ), kde pozdľž mosta ( l )je osadené rozvodové potrubie( 11 ) napojené v oblasti agregátového podvozku ( 2 ) na prívodné potrubie ( 13 ) hydrozmesi.2. Mobilný mostový zakladač hydrozmesi podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m,že na koncový podvozok ( 3 )je protiľahle k mostu ( l ) pripevnená príruba ( 10 ), pozdľž spodnej časti ktorej je do jej koncovej oblasti vyvedene rozvodové potrubie ( 11 ) zakončené minimálne jedným výtokovým hrdlom ( 12 ).3. Mobilný mostový zakladač hydrozmesi podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že agregátový podvozok ( 2 ) je vybavený aspoň napájacim generátorom ( 6 ) elektrickej energie, Iiadiacim systémom ( 7 ) pohybu centrálnym ovládacím panelom ( 8).4. Mobilný mostový zakladač hydrozmesi podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č uj ú c i s a t ý m, že rozvodové potrubie ( 1 l ) je vytvorené plochou flexibilnou hadicou, ktorej výtokové hrdlo ( 12 )je upravené na napojenie manipulačnej hadice.

MPK / Značky

MPK: B65G 53/30, B65G 69/04

Značky: mobilný, zakladač, mostový, hydrozmesi

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1309-mobilny-mostovy-zakladac-hydrozmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilný mostový zakladač hydrozmesi</a>

Podobne patenty