Univerzálny zapustený zámok

Číslo patentu: U 1308

Dátum: 04.12.1996

Autori: Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Chovanec Stanislav, Olšák Miloň

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka univerzálneho zapusteného zámku, v ktorého telese, tvorenom skrinkou, čelom a krycímplechom, je vedená západka, ktorá svojou klinovitou častou vyčnieva z čela telesa zámku.U zapustených Zámkov je známe používanie univerzálnej západky pre ich oboje uskutočnenia, t.j. pre pravé a ľavé dvee re. Univerzálne západky sa podľa uskutočnenia zámku montujú v jednej z dvoch, vzájomne o 180 pootočených, polôh.Tieto známe univerzálne západky sú však výrobne náročné,najmä pokiaľ ide o počet obrábacích operácií. Tým sa zvyšuje výrobný čas a cena celého zámku.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje univer~ zálny zapustený zámok, V ktorého telese, tvorenom skrinkou,čelom a krycím plechom, je vedená západka, ktorá svojou klinovitou častou vyčnieva z čela telesa zámku, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že západka je v telese vedená na pevnom čape prostredníctvom svojho priechodného vodiaceho výrezu, v ktorom je medzi jeho prednou stenou a .prednou stranou čapu umiestnená tlačná pružina a medzi zadnú stranu čapu a zadnú stenu priechodného zvislého výrezu zasahuje ovládacía čast orecha otočne uloženéhov.te 4 lese.Čzapustený zámok podľa technického riešenia prispieva k unifikácii výroby. Univerzálna západkatohoto zámku je jednoduchá a výrobne nenáročná, čo vedie k hospodárnej výrobe. Zapustený zámok podľa technického riešenia taktiež umožňuje zjednotiť vnútornú drážku vo dverovom krídle, v ktorej jeuložený. To dáva predpoklad na mechanizáciu zadlabávacích prác.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je znázornený príklad uskutočnenia univerzálneho zapusteného zámku podľa technického riešenia a to na obr. l V zadnom pohľade, na obr. 2 v ćelnom pohľadePríklad uskutočnenia technického riešeniaUniverzálny zapustený zámok má teleso, tvorené skrinkou ľ, čelom g, ktoré je pripevnené ku skrinke Q, a krycím plechom Q, ktorým je teleso uzavrené. Krycí plech Q je pritom so skrinkou l spojený skrutkami 4.V hornej časti telesa zámku je na pevnom čape vedenáZ prostrednictvom svojho priechodného vodiaceho výrezu Q ka 5. Čapzápad 1 je uložený v protiľahlých otvoroch skrinkyastou z čela 2 telesa zámku. Medzi prednou stranou ćapu1 a prednou stenou priechodného vodiaceho výrezu Q je v priechodnom vodiacom výreze Q umiestnená tlačná pružina Q, ktorá dotlačuje západku Q do základnej polohy, v ktorej klinovitáV západke § je ďalej vytvorený priechodný zvislý výrez g, do ktorého zasahuje ovládacia čast orecha .lg, ktorý je otočne uložený v telese zámku. ovládacia část orecha lg zasahuje medzi zadnú stranu čapu 1 a zadnú stenu ll priechodného zvislého výrezu g, medzi ktoré je v základnej polohe zovrená účinkom tlačnej pružiny g.Pri otváraní dverí sa pootočenim neznázornenej kľučky,uloženej V štvorcovom otvore orecha lg, otáča orech lg s ovládacou častou, ktorá pôsobením na zadnú stenu ll priechodného zvislého výrezu 2 posunie západku § proti sile tlačnej pružiny § tak, že západka § sa zasunie smerom do telesa zámkuaj so svojou klinovitou častou a dvere je možné otvorit.V tej istej polohe západky § sa dvere zatvárajú.Montáž západky § do telesa zámku sa uskutočňuje pri sňatom krycom plechu l. Západka 5 sa vnútri skrinky l nasadí svojim priechodným vodiacim výrezom Q na čap 1 a svojim priechodným zvislým výrezom g na ovládaciu časť orecha lg. Potom sa vysunie svojou klinovitou častou cez otvor v čele 2 dozákladnej polohy, v ktorej sa medzi prednú stranu čapu 7a prednú stenu priechodného vodiaceho výrezu Q vloží stlačen᧠umožňuje jej montáž v dvoch polohách vzájomne pootočených o l 80 °, keď klinovitáćast západky § je V polohe pre ľavý alebo pravý zámok.V dolnej časti telesa zámku sú vo vystúpnutých prelisochotvory lg, ktoré V príklade podľa obr. 2 zodpovedajú bezpečnostnej vložke. Na jej upevnenie V telese zámku je V čele gvytvorený upevňovací otvor lg pre príslušnú skrutku. Tento upevňovací otvor lg je uzavretý pružnou zátkou l§.Univerzálny zapustený zámok, V ktorého telese, tvorenom skrinkou, čelom a krycím plechom, -je vedená západka, ktorá svojou klinovitou časťou vyčnieva z čela telesa zámku, vyznačujúci sa tým, že západka (5) je V telese vedená na pevnom ćape (7) prostredníctvom svojho priechodného vodiaceho výrezu(6), v ktorom je medzi jeho prednou stenou a prednou stranou ćapu (7) umiestnená tlaćná pružina (8) a medzi zadnú stranu ćapu (7) a zadnú stenu (11) priechodného zvislého výrezu (9) zasahuje ovládacia časť orecha (10) otočne uloženého V tele se.

MPK / Značky

MPK: E05B 63/08, E05B 15/14

Značky: zapustený, univerzálny, zámok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1308-univerzalny-zapusteny-zamok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálny zapustený zámok</a>

Podobne patenty